Officiele publicatie

Bestemmingsplan Zandweg 44 Waardenburg vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Zandweg 44 Waardenburg’ in de raadsvergadering van 28 juni 2012 is vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een hogere bouwhoogte dan het geldende bestemmingsplan, teneinde na sloop een woning met een bouwhoogte van 8,5 meter terug te kunnen bouwen.

Het gebied wordt begrensd door de Zandweg aan de noordwest zijde, het perceel Zandweg 46 aan de noordoostzijde en het perceel Zandweg 42a aan de zuidzijde.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 13 juli 2012 tot en met 23 augustus 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPwaazandweg44-1203 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende de ter-inzage-termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

12 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.