Officiele publicatie

Bestemmingsplanherziening voor het buitengebied Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan buitengebied 2002 en bijhorende reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied uit 2007 wordt op enkele onderdelen herzien. Aanleiding hiertoe is dat de afgelopen jaren een aantal nieuwe beleidsregels van kracht is geworden, waardoor het wenselijk is om deze te reguleren in een bestemmingsplan. Het betreft de beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, inwoning/mantelzorg, gemeentelijk kampeerbeleid, hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied.

Daarnaast wordt in deze partiële herziening op basis van de uitspraak van de Raad van State een uitbreidingsregeling voor de steenfabriek nabij Haaften opgenomen, en worden enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd.

Het plangebied betreft het gehele buitengebied van de gemeente Neerijnen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan buitengebied’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 29 oktober 2009 tot en met 9 december 2009 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Daarnaast is het digitaal bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.

Neerijnen,

28 oktober 2009 Burgemeester en wethouders van Neerijnen.