Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

- de Bernhardstraat ten gevolge van een grootschalige reconstructie opnieuw wordt ingericht;

- de Bernhardstraat een erftoegangsweg met ontsluitend karakter is volgens door de Raad vastgesteld Beleidsplan Wegen, waarvoor het wenselijk is de voetgangers en fietsers te scheiden van het overige verkeer;

- de Bernhardstraat onderdeel uitmaakt van een schoolroute naar 2 scholen;

- tijdens de reconstructie een afzonderlijk gelegen pad w e rd aangelegd ten behoeve van fietsers en voetgangers die als bestemming het Multi Functioneel Centrum hebben waarin o.a.

2 scholen zijn gevestigd;

- er te weinig ruimte aanwezig is voor de aanleg van een afzonderlijk voetpad;

- voetgangers gebruik moeten kunnen maken van dit fietspad;

- door de aanwezigheid van voetgangers het daarom niet wenselijk is bromfietsers toe te laten op het pad ;

- het westelijk fietspad langs de Bernhardstraat tussen de toegang tot het Multi Functioneel Centrum aan de noordzijde en de Crobseweg aan de zuidzijde en het verbindingspad aan de zuidzijde van de Crobseweg is versmald tot een fietspad dat geschikt is voor het berijden in 1 richting; (op bijgevoegde tekening met nummer 191.716B04 met grijs aangegeven)

- het voor fietsers en voetgangers op het westelijk gelegen fietspad , komend uit het

noorden en hun bestemming ten zuide n van de Crobseweg hebben , het veiliger is over te

steken ter hoogte van de ingang va n het Multi Functioneel Centrum dan ter hoogte van de

Crobseweg ;

- he t voor fietsers en voetgangers op he t westelijk gelegen fietspad, k omend uit het noorden en

hun bestemming hebben aan de Crobseweg en de zijstraten daarvan, veiliger is hun weg te

kunnen vervolgen op het westelijk gelegen fietspad;

- er veel vrachtverkeer vanaf het noorden via de Bern hardstraat de Crobseweg inrijdt waardoor

- het voor fietsers en voetgangers vanuit de Crobseweg en die hun bestemming hebben ten noorden van de Crobseweg , veiliger is om over te steken naar het nieuw aangelegde voet- , fietspad aan de oostzijde van de Bernhardstraat . (op bijgevoegde tekening met

nummer 191.716B04 met oranje aangegeven)

Gelet op:

- artikel 18 aanhef en onder lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475);

- het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

- het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie- eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;

- hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;

- op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;

- het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen

B E S L U I T E N:

- Het nieuw aangelegde pad aan de oostzijde van de rijbaan in de Bernhardstraat tussen de ingang van het Multi Functioneel Centrum en de Schoolstraat aan te wijzen als verplicht fietspad voor fietsers in twee richtingen door middel van het plaatsen van de borden G11 (verplicht fietspad) met onderbord OB 505 (2 rijrichtingen) zoals aangegeven op bijgaande tekening 191.716 B04.

- het fietspad aan de westzijde van de Bernhardstraat , gelegen tussen de ingang van het Multi Functioneel Centrum en de Crobseweg , aan te wijzen als verplicht fietspad in alleen zuidelijke richting door middel van het plaatsen van de bord G 11 ( verplicht fietspad) en bord C 02

( inrijverbod ) ter hoogte van de Crobseweg .

Ingangsdatum besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Geldermalsen, ............................(datum)

Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,

namens deze,

R. de Kruijff

Manager IBOR

Afschrift aan : Politie Oost-Nederland