Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

-het aangelegde pad tussen de Enggraaf en het Multi Functioneel Centrum onderdeel uitmaakt

-vaneen schoolroute naar 2 scholen;

- dit pad is aangelegd ten behoeve van fietsers en voetgangers;

- dat dit pad een tijdelijk karakter heeft en wordt ingepast in de realisatie van Haaften-Noord en

de exacte locatie nog niet bekend is;

- door de aanwezigheid van voetgangers het daarom niet wenselijk is bromfietsers toe te laten

op het pad;

- voetgangers gebruik moeten kunnen maken van dit pad.

Gelet op:

- artikel 18 aanhef en onder lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475);

- het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

- het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie- eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;

- hij over dit besluit een advies heeft uitgebracht , welke is bijgevoegd bij dit besluit ;

- op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;

- het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen .

B E S L U I T E N:

- het nieuw aangelegde pad tussen de Enggraaf en met Multi Funcitoneel Centrum aan te

wijzen tot verplicht fietspad voor fi e tsers in twee richtingen door middel van het plaatsen van

de borden G11 (verplicht fietspad) met onderbord OB505 (2 rijrichtingen.

Ingangsdatum besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen,

namens deze,

R. de Kruijff

Manager IBOR

Afschrift aan: Politie Oost-Nederland