Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

 • Mevrouw N. Hillaert wonende aan de Zandweg 8 te Waardenburg een invalidenparkeerkaart toegewezen heeft gekregen;
 • het college van mening is dat zij in de nabijheid van haar woning moet kunnen parkeren;
 • het belang van toekennen van de invalidenparkeerplaats prevaleert boven de parkeernorm in deze straat;
 • de politie in deze positief heeft geadviseerd

Gelet op:

 • artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeersweg 1994 (Staadsblad 1994, nr. 475),
 • het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;
 • het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;
 • hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;
 • op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;
 • het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen

gelezen het verzoek van mevrouw N. Hillaert , d.d. 17 februari 2016

BESLUITEN:

 • een invalidenparkeerplaats conform bijgaande tekening toe te wijzen ten behoeve van mevrouw N. Hillaert , wonende aan de Zandweg 6 te Waardenburg;
 • deze parkeerplaats aan te geven door middel van bord model E06 van het RVV met wit onderbord voor de vermelding van het kenteken van de auto.
 • de afmeting van de parkeerplaats moet voldoen aan de richtlijnen van de CROW

Ingangsdatum besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Geldermalsen, 16 maart 2016

Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,

namens deze,

E. de Vries

directeur Avri

Afschrift aan : Politie Oost-Nederland