Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

 • het verkeer voor het dorp Haaften in eerste lijn moet worden ontsloten via de Bernhardstraat en Hertog Karelweg ;
 • het niet wenselijk is dat Engelenhof/ Eng g raaf wordt gebruikt als ontsluiting voor het dorp Haaften,
 • op Engelenhof/ Enggraaf veel fietsverkeer is richting sportvelden;
 • het daarom wenselijk is de Engelenhof tussen de Buitenweg en Stadsland verkeersluw te maken
 • dit bereikt kan worden door de Engelenhof tussen Buitenweg en de ingang van de oude begraafplaats af te sluiten voor alle verkeer behalve voor fietsers en voetgangers;
 • de Bogert en de ingang van de oude begraafplaats te Haaften bereikbaar moet blijven voor alle verkeer;
 • de Engelenhof ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten vanuit beide zijden toegankelijk moet zijn.

Gelet op:

- artikel 18 aanhef en onder lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475);

- het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;

- het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;

- hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;

- op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;

- het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen

B E S L U I T E N:

 • het gedeelte Engelenhof tussen de Buitenweg en de ingang van de oude begraafplaats te Haaften aan te wijzen als verplicht (brom) fietspad voor (brom) fietsers in twee richtingen door middel van het plaatsen van de borden G1 2A (verplicht (brom) fietspad) met onderbord OB 505 (2 rijrichtingen) zoals aangegeven op bijgaande tekening NE00106;
 • de rijbaan ten beho e ve van hulpdiensten een minimale breedte moet hebben van 3 meter;
 • ten behoeve van de hulpdiensten het pad af te sluiten met afneembare of klappalen;
 • ten behoeve van de hulpdiensten de bestrating uit te voeren in betonstraatstenen (BSS)

Ingangsdatum besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Geldermalsen, 21 maart 2016

Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,

namens deze,

E.J . (Erik) de Vries

Directeur Avri

Afschrift aan : Politie Oost-Nederland