Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

 • mevrouw J. van Deenen - van Rijswijk wonende aan Dr. D.M. van Londenstraat 20, 4064 EM te Varik een invalidenparkeerkaart toegewezen heeft gekregen;
 • het college van mening is dat zij in de nabijheid van haar woning moet kunnen parkeren;
 • het belang van toekennen van de invalidenparkeerplaats prevaleert boven de parkeernorm in deze straat
 • de politie in deze positief heeft geadviseerd

Gelet op:

 • artikel 18 aanhef en onder lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475);
 • het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;
 • het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;
 • hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;
 • op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;
 • het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 nove mber 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen

gelezen het verzoek van mevrouw J. van Deenen - van Rijswijk d.d. 29 februari 2016

B E S L U I T E N:

 • een invalidenparkeerplaats conform bijgaande tekening toe te wijzen ten behoeve van mevrouw J. van Deenen - van Rijswijk wonende aan Dr. D.M. van Londenstraat 20, 4064EM Varik ;
 • deze parkeerplaats aan te geven door middel van bord model E06 van het RVV met wit onderbord voor de vermelding van het kenteken van de auto;
 • de afmeting van de parkeerplaats moet voldoen aan de richtlijnen van de CROW

Ingangsdatum besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg

Geldermalsen, 17 maart 2016

Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,

namens deze,

E.J. (Erik) de Vries

Directeur Avri

Afschrift aan : Politie Oost-Nederland