Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

 • de Steenweg (N830), tussen de rotonde Kaalakkerstraat en de Markkade, volledig wordt gereconstrueerd in de periode van 30 januari tot en met 23 juni 2017 (of langer als gevolg van uitloop van de werkzaamheden)
 • a ls gevolg van deze reconstructie het noodzakelijk is om het doorgaand verkeer over de Steenweg (N830) om te leiden via wegen van gelijke orde
 • d oor middel van tijdelijke bewegwijzering het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de route Kaalakkerstraat – 2 e Tieflaarsestraat – Repensestraat – Zandstraat – Esterweg – Het Nieuwe Ach terom – Randweg (en vice versa)
 • h et aantrekkelijk is om de voorgestelde route af te snijden via de route 2 e Tieflaarsestraat – Zwarte Kade Diepersestraat Molenstraat
 • d eze sluiproute niet geschikt is als omleidingsroute, v anwege de beperkte wegbreedtes en de aanwezigheid van een utilitaire fietsroute tussen Est en Waardenburg. Dit levert gevaarlijke situaties op en aanzienlijke schade aan de bermen en wegkanten
 • belanghebbenden zijn geïnformeerd over deze tijdelijke afsluiting.
 • Gelet op:

 • het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nede rland, district Gelderland Zuid
 • overleg is geweest met direct betrokkenen, die in hun belangen kunnen worden benadeeld
 • op het feit dat er geen andere belangen word en geschaad door deze maatregel
 • het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014 waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen .
 • BESLUITEN:

  tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Zwarte Kade met uitzondering van bromfietsers, ten noorden van de 1e Tieflaarsestraat, door middel van het aanbrengen van een fysieke afsluiting met opening voor (brom)fietsers en plaatsing van de borden volgens de modellen van het RVV en conform het bordenplan op tekening N830-26012017.

  Ingangsdatum besluit

  Dit besluit gaat in op maandag 30 januari 2017

  Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

  Geldermalsen, 22 december  2016

  Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,

  namens deze,

  E.J. (Erik) de Vries

  Directeur Avri

  Afschrift aan: Politie Oost-Nederland