Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

* gemeente Neerijnen beleid heeft vastgelegd aangaande het opladen van elektrische auto's;

* in de directe omgeving van de Polingstraat te Opijnen n og geen voorziening aanwezig is

voor het opladen van elektrische auto's;

* een aanvraag is gedaan door Allego BV voor het plaatsen van een laadpaal bij de parkeerplaats

langs de Polingstraat tegenover huisnummer 36 (zie onderstaande situatiefoto)

Gelet op:

 • het beleid openbaar laden Neerijnen;
 • het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving voldoet aan de parkeernorm 1.6
 • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;
 • hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;
 • op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;
 • het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen
 • BESLUITEN:

  • 1.
   de parkeerplaats op bijgaande tekening aan te wijzen als parkeerplaats voor elektrische auto's
  • 2.
   deze parkeerplaats aan te duiden door bord E4 (parkeerplaats) met een onderbord OB19 met
   daarop de tekst "uitsluitend opladen elektrische voertuigen" ;
  • 3.
   toe te staan door Allego BV een elektrische oplaadpaal te plaatsen conform bijgaande
  • 4.
   tekening
  • 5.
   deze laadpaal moet beschikken over een indicator waaraan gezien/afgelezen kan worden of het voertuig op dat moment aan het laden is.
   Ingangsdatum besluit
   Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking (publicatie) in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
   Bezwaar
   Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit bekend hebben gemaakt (publicatie). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg
   Geldermalsen, 8 februari 2017
   Burgemeester en Wethouder van gemeente Neerijnen,
   namens deze,
   E.J. (Erik) de Vries
   Directeur Avri