Officiele publicatie

CAR-UWO (U201502055) Regio Rivierenland

De circulaire van 02 december 2015 ECWGO/U201502055 betreffende de tekst CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3 (correctie) (inwerkingtreding 01-01-'16) Met de inwerkingtreding van het nieuwe beloningshoofdstuk (3) in de CAR-UWO per 1 januari 2016, worden er nieuwe begrippen gebruikt en moeten bestaande verwijzingen aangepast of verwijderd worden.

Met de circulaire van 19 november zijn er een aantal verwijzingen onbedoeld gewijzigd en een aantal verwijzigen ten onrechte niet gecorrigeerd.

Hieronder de integrale tekst van de CARUWO, zoals aangepast aan het nieuwe hoofdstuk 3 CAR en zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2016.

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsomschrijvingen

Artikel 1:1

1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt verstaan

onder:

a. ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare

dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar

burgerlijk recht is aangegaan;

b. functie: het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten

conform artikel 3:1;

c. pensioenwet: de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals die gold tot en met

31 december 1995;

d. pensioen: een pensioen in de zin van het pensioenreglement van de Stichting

Pensioenfonds ABP;

e. arbeidsduur: de vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een

bepaalde periode gedurende welke door de ambtenaar arbeid moet worden

verricht;

f. arbeidsduur per dag: de arbeidsduur zoals die voor de ambtenaar voor een

bepaalde dag is vastgesteld;

g. formele arbeidsduur per week: de arbeidsduur volgens de aanstelling;

h. feitelijke arbeidsduur per week: de arbeidsduur zoals die voor de ambtenaar

voor een bepaalde week is vastgesteld;

i. vervallen;

j. arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week,

gecorrigeerd voor feestdagen;

k. dienstverband: een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd, of een

oproepovereenkomst;

l. overwerk: werkzaamheden die de ambtenaar, voor wie de bijzondere

werktijdenregeling geldt, in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke

arbeidsduur per week;

m. werkdag: een dag waarop de ambtenaar arbeid moet verrichten;

n. werktijd: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de

ambtenaar arbeid moet worden verricht;

o. uurloon: 1/156 gedeelte van het - zo nodig naar een volledig dienstverband

herberekende - salaris van de ambtenaar per maand;

p. Zvw: de Zorgverzekeringswet

q. CAR: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

r. UWO: Uitwerkingsovereenkomst;

s. functioneringstoelage: een toelage die aan de ambtenaar wordt toegekend op

grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver;

t. waarnemingstoelage: een vergoeding die wordt toegekend aan de ambtenaar

die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht

volledig een andere functie waarneemt, indien voor die functie een hogere

schaal geldt dan voor de eigen functie;

u. LOGA: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden;

v. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

w. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschikt in de zin van artikel 18, eerste lid,

van de WAO;

x. WAO-uitkering: een uitkering op grond van de WAO;

y. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

z. IVA: Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten;

aa. IVA-uitkering: de uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

op grond van de WIA;

bb. WGA: Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

cc. WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten op

grond van de WIA;

dd. WAJONG: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jong gehandicapten;

ee. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

ff. Wazo: Wet arbeid en zorg;

gg. SUWI: de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen;

hh. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 39, derde

lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

ii. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds

ABP;

jj. WPA: de Wet privatisering ABP;

kk. FPU-regeling: regeling flexibel pensioen en uittreden, bedoeld in artikel 2 van

de Centrale Vut-overeenkomst overheids- en onderwijspersoneel;

ll. FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering: het reglement zoals bedoeld in

artikel 6, tweede lid, van de Centrale Vut-overeenkomst overheids- en

onderwijspersoneel;

mm. volledig dienstverband: een dienstverband waarvan de arbeidsduur per jaar

1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt. Bij

een deeltijd dienstverband bedraagt de arbeidsduur minder dan 1836 uur per

jaar en de formele arbeidsduur minder dan 36 uur per week

nn. ZW: de Ziektewet;

oo. ZW-uitkering: ziekengeld of uitkering krachtens de ZW;

pp. UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, als bedoeld in

hoofdstuk 5 van de wet SUWI.

qq. Salaris: maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is

toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur.

rr. Salaristoelagen: de in paragraaf 3 van hoofdstuk 3 genoemde toelagen te

weten: de functioneringstoelage, de waarnemingstoelage, de toelage

onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoelage, de toelage

beschikbaarheidsdienst, de inconveniententoelage, de arbeidsmarkttoelage,

de garantietoelage en de afbouwtoelage, die aan de medewerker zijn

toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werden gerekend.

ss. Functieschaal: de salarisschaal die bij een functie hoort;

tt. Periodiek: het maandbedrag in een salarisschaal;

uu. Salarisschaal: een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij dit

hoofdstuk;

vv. Achterblijvende Partner: weduwe, weduwnaar, geregistreerd partner van de

overleden ambtenaar, of de ongehuwde partner die een samenlevingscontract

had met de overleden ambtenaar.

2. Tot de openbare dienst van de gemeente behoren alle diensten en bedrijven door de

gemeente beheerd.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Geen ambtenaar

Artikel 1:2

1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt niet als

ambtenaar beschouwd:

a. het onderwijzend personeel bij een inrichting van openbaar onderwijs;

b. het onderwijsondersteunend personeel bij een inrichting van openbaar onderwijs,

indien zij belanghebbenden zijn in de zin van het Rechtspositiebesluit

onderwijspersoneel;

c. de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand als zodanig;

d. de onbezoldigd gemeenteambtenaar als genoemd in artikel 231, tweede lid,

onderdeel b, c, d en e van de Gemeentewet;

e. de directeur van de RDW Dienst Wegverkeer die tevens is benoemd tot onbezoldigd

ambtenaar der gemeentelijke belastingen;

f. de onbezoldigd gemeenteambtenaar die toezichthouder is zonder

opsporingsbevoegdheid;

g. de onbezoldigd gemeenteambtenaar die toezichthouder is met

opsporingsbevoegdheid;

h. hij die een indicatie heeft voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan op

basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de gemeente, met uitzondering

van de geïndiceerde die werkzaam is bij de gemeente in het kader van begeleid

werken als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening;

i. de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, onder “medewerker”, van de sector-cao

Ambulancezorg.

2. Voor toepassing van onderdeel f of g van het eerste lid is, afhankelijk van de lokale

bevoegdheidsverdeling tussen het georganiseerd overleg en de ondernemingsraad,

overeenstemming vereist is in het georganiseerd overleg of instemming vereist van de

ondernemingsraad.

3. Op de ambtenaar die aangesteld is als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer is

alleen hoofdstuk 19 en hoofdstuk 19a van toepassing.

briefnummer: U200800390, U200901449, U201001980 en U201002606

Artikel 1:2:1

1. Op de ambtenaar met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan zijn

artikel 3:11, 3:13, 7:24a, 7:25a, 7:25b, en de hoofdstukken 17 en 18 niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar die is aangesteld hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of

praktische opleiding of vorming zijn de hoofdstukken 3, 7, 10d, 11a en 17 niet van toepassing

3. Op de ambtenaar die is aangesteld als vakantiekracht zijn de hoofdstukken 3, 10d en 17 niet

van toepassing.

4. Op de ambtenaar die is aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van

een door de overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke

tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die behoren tot

één of meer bepaalde groepen van werklozen, zijn de hoofdstukken 3, 10d en 11a niet van

toepassing.

briefnummer: U200801637, U201300288

Leer-werkbaan

Artikel 1:2:2

(vervallen)

briefnummer: U200515875, U200801544, U201401851

Instapplan

Artikel 1:2:3

(vervallen)

briefnummer: U200515875, U201401851

Artikel 1:2a Stageplaats

1. Het college kan een student in het kader van opleiding, studie of onderzoek een

stageplaats aanbieden op basis van een stage-overeenkomst.

2. Op de stage-overeenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de

hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7,10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B, 2:4.

3. De stage-overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de duur

afhankelijk is van de leerdoelen van de stagiair.

4. De te verrichten werkzaamheden worden bepaald in samenspraak met de stagiair en

onderwijsinstelling, waarbij het leerproces van de stagiair centraal staat. Het college

zorgt voor adequate begeleiding.

5. Aan de stagiair kan een onkostenvergoeding worden betaald.

6. De stagiair is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds ABP.

 Ledenbrief: U201401851

Artikel 1:2b Werkervaringsplaats

1. Het college kan degene die daarom verzoekt een werkervaringsplaats aanbieden op

basis van een werkervaringsovereenkomst.

2. Op de werkervaringsovereenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering

van de hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7,10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B en 2:4.

3. De werkervaringsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een periode

van maximaal 6 maanden. De werkervaringsovereenkomst kan eenmalig worden

verlengd met een periode van maximaal 6 maanden.

4. De te verrichten werkzaamheden worden bepaald in overleg met de medewerker

waarbij het leerproces van de medewerker centraal staat. Het college zorgt voor

adequate begeleiding.

5. Aan de medewerker wordt een onkostenvergoeding betaald.

6. De medewerker is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds ABP.

 Ledenbrief: U201401851

Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de banenafspraak

1. In afwijking van artikel 3:3, eerste lid, kan het college salarisschaal A in bijlage IIa

vaststellen voor de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling

krijgt omdat hij onder de Participatiewet valt en door beperkingen niet het wettelijk

minimumloon kan verdienen.

2. In afwijking van artikel 3:3, eerste lid, kan het college vaststellen dat de ambtenaar die

op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij Wajonger is met

arbeidsvermogen en voor wie een loonwaarde van minder dan 100% is vastgesteld,

recht heeft op een door zijn loonwaarde bepaald percentage van het salaris. Is het door

het loonwaarde bepaalde percentage van het salaris lager dan het wettelijk

minumumloon, dan is het salaris van de ambtenaar gelijk aan het wettelijk

minimumloon.

3. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 3:18a, eerste lid

genoemde minimumbedrag voor de eindejaarsuitkering.

4. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in de toelichting op artikel

6:3, tweede lid, genoemde minimumbedrag voor de vakantietoelage.

5. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 6a:7, eerste lid

genoemde minimumbedrag voor de levensloopbijdrage.

6. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de

eindejaarsuitkering het in artikel 3:18a, eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato

van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

7. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de

vakantietoelage het in de toelichting op artikel 6:3, tweede lid genoemde

minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

8. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de

levensloopbijdrage het in artikel 6a:7 eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato

van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

9. Indien het college voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar loondispensatie op

grond van de Wajong ontvangt, past het college deze loondispensatie toe op het salaris

en de daarop gebaseerde toelagen en vergoedingen.

Briefnummer: U201501380

Toepassing

Artikel 1:3

1. De bepalingen van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst vinden ten aanzien

van ambtenaren, omtrent wier rechtstoestand bij of krachtens de wet regelen zijn

gesteld, slechts toepassing, voor zover bij of krachtens de wet die rechtstoestand niet

is geregeld.

2. Bij besluit van het college kan de toepasselijkheid van deze regeling en de

uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op ambtenaren of groepen ambtenaren

om bijzondere redenen worden uitgesloten. Het voornemen een besluit te nemen,

bedoeld in de eerste volzin, wordt - met redenen omkleed - gemeld bij het secretariaat

van het LOGA. Deze melding kan voor LOGA-partijen aanleiding zijn te besluiten tot

een verdere handelwijze.

briefnummer: 2002004761 en U200801115

Artikel 1:3:1

Vervalt

briefnummer: CvA/200801115

Artikel 1:3a

Voor de toepassing van deze regeling ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame

ambtenaren is de raad bevoegd.

 briefnummer: CvA/2002004761

Voorschriften en instructies

Artikel 1:4:1

Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het college, indien zulks naar het oordeel

van het college nodig of wenselijk is:

a. bijzondere voorschriften vaststellen ter uitvoering van de bepalingen van deze regeling,

alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst;

b. instructies vaststellen ten aanzien van functies en bij de vervulling daarvan te volgen

werkwijzen.

briefnummer: CvA/2004001009

Uitreiking van CAR en UWO

Artikel 1:4:2

1. Op verzoek ontvangt de ambtenaar kosteloos een exemplaar van deze regeling, van de

wijzigingen daarvan en van alle andere regelingen welke ter uitvoering van artikel 125 van de

Ambtenarenwet zijn of worden getroffen.

2. Op verzoek ontvangen eveneens kosteloos een exemplaar van de in her vorige lid bedoelde

stukken:

a. de centrales van overheidspersoneel welke zijn toegelaten tot het LOGA met het

College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

b. de organisaties die blijkens hun statuten de belangen van gemeenteambtenaren

behartigen en aangesloten zijn bij de onder a aangeduide centrales;

c. de afdelingen van de organisaties, bedoeld onder b;

d. ieder ander die daarvoor naar het oordeel van het college in aanmerking komt.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 1:4:3

1. Op verzoek ontvangt de ambtenaar kosteloos een exemplaar van de voor hem geldende

schriftelijke regels, welke zijn vastgesteld ter uitwerking of uitvoering van de bepalingen van

deze regeling of welke hij bij de vervulling van zijn functie heeft na te leven, tenzij de

bedoelde regels op een voor hem gemakkelijk toegankelijke plaats ter inzage liggen.

2. Wanneer de ambtenaar niet schriftelijk vastgestelde regels als bedoeld in het eerste lid heeft

na te leven, worden deze behoorlijk te zijner kennis gebracht.

Voordragen van belangen

Artikel 1:4:4

De ambtenaar heeft het recht zijn belangen rechtstreeks bij het hoofd van dienst en bij het tot

aanstelling bevoegd bestuursorgaan voor te dragen.

Omvang van de betrekking

Artikel 1:5

Bij de berekening van uren onder meer bij het bepalen van de omvang van de betrekking,

worden deze tot op twee decimalen afgerond. Om tot een decimaal te komen wordt de

gangbare afbreekregel gehanteerd.

briefnummer: ARZ/601519

Vrijstelling

Artikel 1:6

1. In een nadere regeling kan worden bepaald dat in bijzondere gevallen voor nader te

bepalen hogere functies een tijdelijke aanstelling kan worden verleend in afwijking van

artikel 2:4, alsmede dat voor bedoelde functies kan worden afgeweken van de

salaristabel en/of van het bepaalde in de hoofdstuk 8 en 10d. In de commissie voor

georganiseerd overleg moet overeenstemming zijn bereikt over de criteria voor de

aanwijzing van deze functies en over de functies zelf. Ingeval geen commissie voor

georganiseerd overleg is ingesteld, wordt de procedure ingevolge bijlage III van deze

regeling gevoerd bij het opstellen van even genoemde criteria en bij het bepalen van de

functies, waarbij het overeenstemmingsvereiste van toepassing is.

2. De in het vorige lid bedoelde regeling kan overeenkomstig van toepassing worden

verklaard op ambtenaren in tijdelijke dienst die projecten of functies van tijdelijke aard

uitoefenen waarbij de te bereiken resultaten in een bepaalde tijdsperiode tevoren

kunnen worden vastgesteld en de betrokken ambtenaar in verregaande mate

zelfstandig verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting van de werkzaamheden.

briefnummer: CvA/2008001112

2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST

Aanstelling: het bevoegd gezag

Artikel 2:1

Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling

door het college.

briefnummer: CvA/2004001009

Aanstelling in algemene dienst

Artikel 2:1A

1. De aanstelling geschiedt in algemene dienst van de gemeente.

2. Het college stelt in een lokale regeling nadere regels ter uitvoering van dit artikel.

3. De ambtenaar die op 31 december 2012 in dienst is van de gemeente is met ingang van

1 januari 2013 van rechtswege aangesteld in algemene dienst van de gemeente.

Briefnummer: U201201481

Artikel 2:1B

1. De ambtenaar is – nadat hij is gehoord – verplicht om in het belang van de dienst een

andere passende functie te aanvaarden. Een passende functie is een functie die de

ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en

de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen.

2. Indien het college dit in het belang van de dienst nodig acht, is de ambtenaar verplicht

om:

o a. tijdelijk niet tot zijn functie behorende werkzaamheden te verrichten, dan wel

tijdelijk een andere functie waar te nemen;

o b. tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem vastgestelde

werktijden;

o c. beschikbaar te zijn buiten de voor zijn functie vastgestelde werktijden.

Voor het, gedurende onbepaalde tijd periodiek verrichten van deze

beschikbaarheidsdiensten wordt de ambtenaar schriftelijk aangewezen, indien deze

diensten ten minste op gemiddeld zestig kalenderdagen in een periode van twaalf

maanden zullen moeten worden verricht, hetgeen uit de schriftelijke aanwijzing moet

blijken.

3. Wanneer de ambtenaar meent, dat in verband met zijn persoonlijkheid en

omstandigheden de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet van

hem kunnen worden gevergd, geeft hij – onverminderd zijn verplichting om die

werkzaamheden terstond aan te vangen – daarvan door tussenkomst van het hoofd van

dienst terstond kennis aan het college, dat zo spoedig mogelijk een beslissing ter zake

neemt.

Briefnummer: U201201481

Aanstelling: onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid

Artikel 2:2

1. Voor aanstelling kan slechts in aanmerking komen hij van wie - na een daartoe door of

vanwege het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan gehouden onderzoek - kan

worden aangenomen, dat hij in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het

verrichten van de hem op te dragen werkzaamheden.

2. Het college treft maatregelen, waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens,

ontvangen op grond van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, te allen tijde wordt

gegarandeerd.

3. Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld, dat betrokkene in het bezit is van een

verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke

gegevens.

4. De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts voor een

aanstelling in aanmerking komen indien hij beschikt over een

tewerkstellingsvergunning tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten krachtens

artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen.

briefnummer: 2004001009, U201100883, U201300288

Aanstelling: geneeskundig onderzoek

Artikel 2:3

1. Onverminderd artikel 2:2, kan het college bepalen dat voor bepaalde functies, waarbij

aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische

geschiktheid moeten worden gesteld, aanstelling alleen mogelijk is na een

geneeskundig onderzoek gericht op de te vervullen functie, waaruit blijkt dat tegen het

vervullen van de functie uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan. Het

geneeskundig onderzoek wordt ingesteld door de geneeskundige(n), daartoe

aangewezen door het college.

2. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van de gemeente.

briefnummer: CvA/2004001009

Duur van de aanstelling

Artikel 2:4

1. De aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. Vanaf de dag dat een reeks van twee of drie aanstellingen voor bepaalde tijd, die elkaar

opvolgen met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, een periode van 24 maanden

overschrijdt (de tussenpozen inbegrepen), geldt de laatste aanstelling met ingang van

die dag als een aanstelling voor onbepaalde tijd.

3. Vanaf de dag dat meer dan drie aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben

opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, geldt de laatste aanstelling

als een aanstelling voor onbepaalde tijd.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende aanstellingen en

arbeidsovereenkomsten tussen een ambtenaar en verschillende werkgevers, die,

ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of geschiktheid van de ambtenaar, ten

aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger

te zijn.

briefnummer: CvA/2001002849, U201401851, U201500231

Bericht van aanstelling

Artikel 2:4:1

1. De ambtenaar ontvangt voor zijn indiensttreding kosteloos het bericht van aanstelling. Dit

bericht vermeldt:

a. de gegevens genoemd in artikel II, tweede lid, onderdeel a tot en met j, van de wet

van 2 december 1993 (Stb. 1993,635);

b. de geboortedatum en geboorteplaats van de ambtenaar;

i. de aanstellingsgrond, indien de ambtenaar is aangesteld:

in een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd;

ii. in een aanstelling bij wijze van proef;

iii. voor een project met een eenmalig en uniek karakter;

iv. hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding

of vorming;

v. als vakantiekracht;

vi. voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de

overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke

tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen,

die behoren tot één of meer bepaalde groepen van werklozen;

vii. als werkzoekende in tijdelijke dienst.

2. Een wijziging bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt de ambtenaar kosteloos

meegedeeld.

3. De mededeling als bedoeld in het zesde lid van artikel II van de wet van 2 december 1993

geschiedt kosteloos.

briefnummer: MARZ/U200515875

Vacatures

Artikel 2:4:2

1. De vervulling van een vacature geschiedt bij voorkeur uit het personeel van de gemeente,

tenzij naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegde bestuursorgaan het dienstbelang zich

daartegen verzet.

2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op degenen

die een uitkering krachtens hoofdstuk 10a en 10d genieten ten laste van de gemeente.

briefnummer: U2008001112

Artikel 2:4:3

(vervallen)

 briefnummer: CvA/2001002849

Arbeidsovereenkomst

Artikel 2:5

1. Door het college kan met een persoon slechts een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk

recht worden aangegaan voor het bij oproep verrichten van werkzaamheden van een in

aard en omvang wisselend karakter.

2. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, in tweevoud opgemaakt en door

beide partijen ondertekend.

3. Artikel 125h van de Ambtenarenwet is van overeenkomstige toepassing op de persoon

met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten.

briefnummer: U200800453

Artikel 2:5:1

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2:5 zijn de artikelen 2:1 tot en met

2:4:2 van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: CvA/2001002849

Minimum-urengarantie bij oproepkrachten

Artikel 2:5:2

De overeenkomst kent een minimum-urengarantie. Per oproep wordt een minimum van 2 uur

gegarandeerd en op maandbasis wordt uitbetaling van minimaal 15 uur gegarandeerd. De middeling

van gewerkte uren vindt per kwartaal plaats indien in de maanden van het betreffende kwartaal meer

of minder uren wordt gewerkt.

briefnummer: CvA/2001002849

Inhoud oproepovereenkomst

Artikel 2:5:3

De overeenkomst dient de volgende afspraken te bevatten:

a. de werkgever verbindt zich, indien zich werkzaamheden voordoen die een beroep op de

arbeid van de oproepkracht rechtvaardigen, het verrichten van deze werkzaamheden aan de

oproepkracht aan te bieden;

b. de oproepkracht verbindt zich in beginsel de werkzaamheden - na daartoe opgeroepen te zijn

- te verrichten;

c. een oproep door de werkgever dient ten minste 24 uur voor de aanvang van de feitelijke

werkzaamheden aan de oproepkracht kenbaar gemaakt te worden. Daarbij dient de

werkgever de omvang van de werkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk aan te geven;

d. de werkgever verbindt zich in de overeenkomst de tijden te vermelden, waarbinnen de

werkzaamheden kunnen worden verricht;

e. een oproep kan door de werkgever worden afgezegd en door de oproepkracht worden

geweigerd, indien de afzegging respectievelijk de weigering uiterlijk twaalf uur voor de

aanvang van de feitelijke werkzaamheden aan de wederpartij kenbaar wordt gemaakt. Indien

afzegging plaatsvindt zonder de termijn van twaalf uur in acht te nemen, is de werkgever

gehouden loon te betalen als ware de werkzaamheden feitelijk vervuld. Indien weigering

plaatsvindt zonder de termijn van twaalf uur in acht te nemen, maakt de oproepkracht zich

schuldig aan plichtsverzuim;

f. indien gedurende een omschreven periode de oproepkracht niet heeft gewerkt, terwijl de

werkgever de oproepkracht ten minste een omschreven aantal malen daartoe heeft

opgeroepen, en de oproepkracht alsdan niet verhinderd was werkzaam te zijn wegens ziekte,

kan genoemde omstandigheid gelden als grond voor ontslag van de oproepkracht op grond

van artikel 8:13.

briefnummer: CvA/2001002849

Betaling bij ziekte van de oproepkracht

Artikel 2:5:4

1. De gemeente verbindt zich het salaris en de toegekende salaristoelage(n) van de

oproepkracht te baseren op de minimum afspraken zoals geformuleerd in artikel 2:5:2.

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n) die de oproepkracht geniet, daaronder

begrepen de vakantietoelage, worden uitgedrukt in een bedrag per uur.

3. Ingeval de oproepkracht aanspraak maakt op een uitkering ingevolge hoofdstuk 7, wordt als

berekeningsbasis voor de uitkering uitgegaan van het inkomen dat gemiddeld is genoten

gedurende het kalenderkwartaal, voorafgaand aan het tijdstip waarop de ziekte is ontstaan.

Ingeval het arbeidspatroon in bedoeld kalenderkwartaal in belangrijke mate afwijkt van het

arbeidspatroon in een voorafgaand kwartaal, wordt uitgegaan van het inkomen dat is genoten

gedurende een kalenderkwartaal dat een getrouw beeld geeft van het gemiddelde

arbeidspatroon van de oproepkracht.

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:5

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:6

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:7

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:8

(vervallen)

Oproepkrachten

Artikel 2:5:9

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:10

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:11

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 2:5:12

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Inwerkingtreding

Artikel 2:5:13

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Overgangsrecht

Artikel 2:6

Op aanstellingen die op 1 juli 2015 voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:4 (oud), wordt

artikel 2:4 (nieuw) pas van toepassing indien een volgende aanstelling wordt aangegaan

binnen een periode van ten hoogste zes maanden na het einde van de laatste aanstelling.

briefnummer: CvA/2001002849, U201401851

Aanpassing arbeidsduur

Artikel 2:7

1. Overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur heeft een persoon die is aangesteld

als ambtenaar of met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht de formele

arbeidsduur per week te verminderen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

zich hiertegen verzetten.

2. Overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur heeft een persoon die is aangesteld

als ambtenaar of met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht op de

formele arbeidsduur per week uit te breiden tot het aantal uren van een volledige

betrekking, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

3. Het college kan afwijken van het gestelde in het tweede lid ten aanzien van personen

die werkzaam zijn in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen, indien dit zou

leiden tot een verlies van subsidie.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 2:7a

1. Op verzoek van het college kan de arbeidsduur van een ambtenaar die is aangesteld voor

een formele arbeidsduur van 36 uur per week, worden verruimd naar maximaal 40 uur per

week.

2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:

1. - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen

periode;

2. - het salaris evenredig wordt verhoogd;

3. - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;

4. - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;

5. - de minimum vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3, tweede lid, sub a,

evenredig wordt verhoogd;

6. - de minimale eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:18a , eerste lid, evenredig

wordt verhoogd;

7. - instemming van de ambtenaar is vereist;

8. - artikel 4a:2 in de bepaalde periode niet van toepassing is.

3. Wanneer het eerste lid van dit artikel wordt toegepast, meldt het college dit vooraf aan de

OR.

4. Het college rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de

uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt

ter bespreking voorgelegd aan de OR.

briefnummer: ECCVA/U200800305 / U200800645

Aanstelling na 65 jaar

Artikel 2:8

(vervallen)

briefnummer: CvA/2004003238

3 SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERINGEN

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Functies en functiewaardering

1. Het college stelt de functies vast die door ambtenaren binnen de gemeentelijke

organisatie kunnen worden bekleed.

2. Elke functie wordt beschreven op basis van een functiewaarderingssysteem.

3. Voor elke functie stelt het college een functieschaal vast op basis van een

functiewaarderingssysteem.

Artikel 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen

1. Zolang zijn aanstelling duurt heeft een ambtenaar recht op salaris,

vergoedingen, toelagen en uitkeringen overeenkomstig dit hoofdstuk. Dit recht

bestaat niet over de tijd dat de ambtenaar in strijd met zijn verplichtingen

opzettelijk nalaat arbeid te verrichten.

2. De uitbetaling van het salaris, de vergoedingen, de toelagen en de uitkeringen

vindt plaats per maand, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

§ 2 Salaris

Artikel 3:3 Vaststelling salaris

1. Het college stelt het salaris van een ambtenaar vast aan de hand van zijn

functieschaal, op grond van zijn ervaring, geschiktheid en bekwaamheid. Het

salaris wordt vastgesteld met aanduiding van een periodiek in de functieschaal.

2. Als een ambtenaar in een functie wordt geplaatst zonder dat hij al voldoet aan

alle daarvoor geldende eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en

bekwaamheid, kan zijn salaris overeenkomstig de eerst lagere salarisschaal dan

de functieschaal worden vastgesteld.

Artikel 3:4 Salarisverhoging

1. Aan een ambtenaar wordt een salarisverhoging naar de volgende periodiek

toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de ambtenaar functioneert voldoende;

b. de ambtenaar heeft het maximum van de functieschaal nog niet bereikt;

c. er zijn twaalf maanden verstreken sinds zijn aanstelling , zijn laatste

periodieke salarisverhoging of zijn promotie.

2. Het college kan aan toekenning van een periodieke salarisverhoging

aanvullende voorwaarden stellen.

3. Het college kan een ambtenaar een extra periodieke salarisverhoging

toekennen.

4. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel c, kan het college voor de

ambtenaar of voor groepen ambtenaren een vaste verhogingsdatum vaststellen.

Artikel 3:5 Verlaging salarisschaal

1. Zonder voorafgaand ontslag kan voor de ambtenaar geen salarisschaal gaan

gelden met een lager maximumsalaris, tenzij hiervoor in deze regeling, of

andere wet- en regelgeving, een grond aanwezig is.

2. In afwijking van het eerste lid kan een ambtenaar met zijn instemming worden

herplaatst in een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een

overeenkomstige aanpassing van het salaris.

3. In afwijking van het eerste lid kan de ambtenaar, door toepassing van artikel

7:16, tweede lid, herplaatst worden in een functie met een lager

maximumsalaris, met een overeenkomstige aanpassing van het salaris.

4. In afwijking van het eerste lid kan de ambtenaar, door toepassing van hoofdstuk

10d, herplaatst worden in een functie met een lager maximumsalaris en een

mogelijk overeenkomstige aanpassing van het salaris, voor zover geregeld in

een sociaal plan of sociaal statuut.

Artikel 3:6 Inpassing in hogere schaal

De ambtenaar die door promotie naar een hogere salarisschaal overgaat, heeft vanaf de

dag dat de promotie ingaat recht op een hoger salaris.

Artikel 3:7 Uitloopschaal

Doorgroei in een uitloopschaal is mogelijk wanneer dit op 31 december 2015 in een

lokale regeling was vastgelegd. De uitloopschaal is één schaal hoger dan de

functieschaal. In de lokale regeling worden voorwaarden en regels gesteld die van

toepassing zijn op de instroom in- en het doorlopen van de uitloopschaal.

§ 3 Salaristoelagen

Artikel 3:8 Functioneringstoelage

1. Het college kan aan een ambtenaar die meerdere jaren zeer goed of uitstekend

heeft gefunctioneerd en/of bijzondere prestaties heeft geleverd, en die het

maximum van zijn functieschaal heeft bereikt, een functioneringstoelage

toekennen.

2. De toelage wordt voor maximaal een jaar toegekend. Bij het voortduren van de

gronden waarop de toelage is toegekend, kan deze opnieuw worden toegekend.

3. De toelage bedraagt ten hoogste 10% van het salaris.

Artikel 3:9 Arbeidsmarkttoelage

1. Het college kan aan een ambtenaar een arbeidsmarkttoelage toekennen om hem

in dienst te kunnen nemen of te behouden, als schaarste op de arbeidsmarkt

daartoe aanleiding geeft en er in het betreffende vakgebied sprake is van een

ernstig tekort aan personeel

2. De toelage wordt toegekend voor een periode die van tevoren is vastgesteld,

met een maximum van 3 jaar.

3. De toelage bedraagt ten hoogste 10% van het salaris.

Artikel 3:10 Waarnemingstoelage

1. Indien een ambtenaar wordt aangewezen om een functie waar te nemen met een

hogere functieschaal, wordt hem voor de periode van waarneming een

waarnemingstoelage toegekend. Deze bepaling geldt niet als de waarneming

deel uitmaakt van de eigen functie.

2. Bij volledige waarneming van de functie is het bedrag van de toelage gelijk aan

het verschil tussen het salaris dat de ambtenaar geniet en het salaris dat hij zou

genieten als hij bij de start van de waarneming in de hogere schaal zou zijn

ingedeeld.

3. Bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid toegekend.

Artikel 3:11 Toelage onregelmatige dienst

1. De ambtenaar die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden (artikel

4:3) heeft recht op een toelage die wordt uitgedrukt in een percentage van het

uurloon gedurende de volgende tijdvakken van de week:

• maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00

uur en 22.00 uur: 20%

• maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en

24.00 uur: 40%

• zaterdag tussen 0.00 en 24.00 uur: 40%

• zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid tussen 0.00

en 24.00 uur: 65%

Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het

uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 6.

2. De ambtenaar heeft geen recht op een toelage, als hij in een week slechts op

één aaneengesloten periode van ten hoogste 3 uur in een van de in lid 1

genoemde tijdvakken heeft gewerkt.

3. Over de uren waarover een toelage onregelmatige dienst wordt uitbetaald, kan

niet tegelijkertijd een overwerkvergoeding (artikel 3:18) worden uitbetaald.

Artikel 3:12 Buitendagvenstertoelage

1. De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die

door het college is aangewezen om te werken buiten het dagvenster (artikel 4:2,

tweede lid), heeft recht op een buitendagvenstertoelage.

2. De buitendagvenstertoelage bedraagt:

• 50% van het uurloon van de ambtenaar over de gewerkte uren buiten het

dagvenster tussen maandag 00:00 uur en vrijdag 24:00 uur;

• 75% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op

zaterdag;

• 100% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op zondag

en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid.

3. De ambtenaar die een functie bekleedt met functieschaal 11 of hoger heeft geen

recht op een buitendagvenstertoelage

Artikel 3:13 Toelage beschikbaarheidsdienst

1. De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden

beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt een toelage beschikbaarheidsdienst.

2. De toelage bedraagt 5% van het uurloon voor de uren op maandag tot en met

vrijdag en 10% van het uurloon voor de uren op zaterdag, zondag en op de

feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid.

3. Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel maximaal gelijk aan het

uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7.

Artikel 3:14 Inconveniëntentoelage

Het college kan aan een ambtenaar een inconveniëntentoelage toekennen, indien er

sprake is van niet vermijdbare zware, onaangename of gevaarlijke arbeid.

Artikel 3:15 Garantietoelage

Het college kan aan een ambtenaar die wordt geconfronteerd met een lager salaris

en/of salaristoelagen, een garantietoelage toekennen.

Artikel 3:16 Afbouwtoelage

1. De ambtenaar van wie buiten zijn toedoen de toelage onregelmatige dienst, de

toelage beschikbaarheidsdienst, en/of de inconveniëntentoelage blijvend wordt

verlaagd of beëindigd, heeft recht op een afbouwtoelage indien

• hij de toelage(n) zonder onderbreking van meer dan twee maanden

gedurende tenminste drie jaren heeft genoten én

• met de verlaging of beëindiging van de toelage(n) een bedrag is gemoeid

van tenminste 3% van zijn salaris.

2. Het eerste lid is niet van toepassing:

• op ambtenaren op wie het FLO-overgangsrecht (hoofdstuk 9a, 9b, 9d of

9e) van toepassing is, of

• indien voor de ambtenaar voorzieningen zijn getroffen in een sociaal

plan.

3. De looptijd van de afbouwtoelage is maximaal drie jaar. De afbouwtoelage

bedraagt in het eerste jaar 75%, in het tweede jaar 50% en in het derde jaar 25%

van het af te bouwen bedrag.

4. Indien de hoogte van de af te bouwen toelage(n) aan wisselingen onderhevig

was, wordt de afbouwtoelage vastgesteld op het gemiddelde van de voorgaande

12 maanden.

5. Indien het salaris van de ambtenaar wordt verhoogd doordat hij een functie

aanvaardt waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, wordt de

afbouwtoelage verrekend met de salarisverhoging.

§ 4 Overige vergoedingen en uitkeringen

Artikel 3:17 Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

1. De ambtenaar die door het college is aangewezen om tevens werkzaam te zijn

als bedrijfshulpverlener als bedoeld in artikel 15 van de

Arbeidsomstandighedenwet, EHBO-er, of als lid van een anti-agressie- of

interventieteam, ontvangt een vergoeding indien hij de taken in verband met

bedrijfshulpverlening in voldoende omvang verricht.

2. De vergoeding bedraagt € 220,00 per jaar.

Artikel 3:18 Overwerkvergoeding

1. De ambtenaar die overwerk verricht en valt onder de bijzondere regeling voor de

werktijden (artikel 4:4), heeft recht op een overwerkvergoeding. Over de uren

waarover een overwerkvergoeding wordt uitbetaald, kan niet tegelijk een toelage

onregelmatige dienst (artikel 3:11) worden uitbetaald.

2. De overwerkvergoeding bestaat uit:

a. verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk,

b. het bedrag over het aantal volle uren overwerk ter hoogte van het

volgende percentage van het uurloon van de ambtenaar:

• 100% voor overwerk op een zondag of feestdag (artikel 4:5)

tussen 0.00 en 24.00 uur;

• 75% voor overwerk op een zaterdag tussen 0.00 en 24.00 uur;

• 75% voor overwerk op een maandag of de dag volgend op een

feestdag tussen 0.00 en 6.00 uur;

• 50% voor overwerk op een dinsdag, woensdag, donderdag of

vrijdag tussen 0.00 en 6.00 uur;

• 50% voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag

donderdag of vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur;

• 25% voor overwerk op maandag dinsdag, woensdag, donderdag

of vrijdag tussen 6.00 en 20.00 uur.

3. Het verlof, bedoeld in het vorige lid, wordt verleend op een zo vroeg mogelijk

tijdstip. Op verzoek van de ambtenaar en voor zover de belangen van de dienst

dit toelaten wordt het verlof verleend op een tijdstip dat de ambtenaar wenst.

4. Kan geen verlof worden verleend in overeenstemming met het derde lid, dan

bestaat de vergoeding uitsluitend uit een bedrag, dat bestaat uit het uurloon,

vermeerderd met een percentage van het uurloon conform het tweede lid onder

b.

5. De ambtenaar op wie de bijzondere regeling voor de werktijden van toepassing

is en die tijdens de beschikbaarheidsdienst wordt opgeroepen, ontvangt over de

gewerkte tijd een overwerkvergoeding.

6. De ambtenaar die een functie bekleedt met functieschaal 11 of hoger heeft geen

recht op een overwerkvergoeding.

Artikel 3:18a Eindejaarsuitkering

1. De ambtenaar heeft recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 6,0 % van het

voor hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De uitkering bedraagt

bij een volledige betrekking minimaal € 1.750,--. Bij een deeltijd betrekking wordt dit

bedrag naar rato vastgesteld.

2. De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december

betaald.

3. Bij indiensttreding na 1 januari van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar

evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Bij ontslag van de

ambtenaar vindt betaling van de eindejaarsuitkering plaats over het gedeelte van

het kalenderjaar dat de ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest.

Artikel 3:19 Ambtsjubileum

1. Een ambtenaar ontvangt éénmalig een jubileumtoelage zodra hij 25, 40 en 50

jaar in overheidsdienst is. Onder overheidsdienst wordt verstaan de tijd die hij

in dienst is geweest bij een bij het ABP aangesloten werkgever.

2. Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage de helft van het maandsalaris

over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage berekend over deze

maand en de in deze maand toegekende salaristoelagen. Bij 40 en 50 jaar

overheidsdienst bedraagt de toelage het maandsalaris over de maand van

jubileren, plus de vakantietoelage en de toegekende salaristoelagen.

3. Een ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:3 of 8:4

CAR:

en die binnen vijf jaar na de datum van ontslag, maar voor het bereiken van de

AOW-gerechtigde leeftijd recht zou hebben gehad op een jubileumtoelage,

ontvangt een evenredig deel van de toelage. In dat geval wordt de laatste maand

vóór de datum van ingang van het ontslag als de maatgevende maand

aangemerkt.

Artikel 3:20 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Het college kan aan een ambtenaar of een groep ambtenaren eenmalig een geldbedrag

toekennen voor uitstekend functioneren en/of geleverde bijzondere prestaties.

Artikel 3:21 Reis- en verblijfkostenvergoeding.

Een ambtenaar heeft recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen die hij

heeft gemaakt in het belang van de dienst. Bij gebruik van het openbaar vervoer is de

vergoeding op basis van het 2e klasse tarief.

Artikel 3:22 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Het college kan een ambtenaar een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

toekennen.

Artikel 3:23 Overlijdensuitkering

1. Het recht op salaris vermeerderd met de toegekende salaristoelagen eindigt de

dag na het overlijden van de ambtenaar.

2. Na het overlijden van de ambtenaar ontvangt de achterblijvende partner – of bij

het ontbreken daarvan diens minderjarige kinderen — een overlijdensuitkering,

die bestaat uit driemaal het laatst genoten salaris vermeerderd met de

vakantietoelage en de toegekende salaristoelagen;

3. Zijn er geen nagelaten betrekkingen zoals genoemd in het voorgaande lid dan

wordt de overlijdensuitkering uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, ouders,

broers of zusters waarvoor de overledene kostwinner was.

Artikel 3:24 Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst

1. Indien de ambtenaar overlijdt en zijn overlijden een rechtstreeks gevolg is van

een ongeval in en door de dienst, dan wordt aan de achterblijvende partner een

uitkering verstrekt. Indien de overledene geen partner nalaat, wordt de uitkering

verstrekt aan de minderjarige kinderen.

2. De uitkering bedraagt één jaarsalaris, vermeerderd met de vakantietoelage en de

toegekende salaristoelagen, berekend over de 12 kalendermaanden onmiddellijk

voorafgaande aan de maand van overlijden.

3. Indien het college een verzekering heeft afgesloten die tot uitkering komt als de

ambtenaar overlijdt als gevolg van een ongeval in en door de dienst, bedraagt

de uitkering in afwijking van het tweede lid het bedrag waarvoor het college zich

heeft verzekerd, met een minimum ter grootte van de in het tweede lid

genoemde uitkering.

4. Zijn er geen nagelaten betrekkingen zoals genoemd in het eerste lid dan wordt

de overlijdensuitkering uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, ouders,

broers of zusters waarvoor de overledene kostwinner was.

Artikel 3:25 Recht op tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering

(niet van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeenten Amsterdam en Den

Haag)

1. De ambtenaar, die een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij

IZA Zorgverzekeraar NV, of Mijn Keuze 3 of Mijn Keuze 4 bij Zilveren Kruis

Achmea heeft, heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten.

2. De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt eenmaal per kalenderjaar in de

maand december uitbetaald.

3. Bij indiensttreding op of na 1 januari van een kalenderjaar heeft de ambtenaar

naar evenredigheid recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten.

Artikel 3:26 Hoogte tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering

(niet van toepassing op ambtenaren in dienst van de gemeenten Amsterdam en Den

Haag)

1. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 168,= per jaar.

2. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 296,= per jaar als het salaris van de

ambtenaar lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij de hoogste

periodiek van schaal 6.

3. De ambtenaar die gedurende het jaar in dienst treedt of ontslagen wordt

ontvangt een tegemoetkoming in de ziektekosten naar rato van de tijd dat hij in

dienst is geweest.

4. De peildatum voor de vergelijking van het tweede lid is de maand december.

Voor de ambtenaar die gedurende het jaar uit dienst treedt is de peildatum voor

de vergelijking van het tweede lid de laatste maand dat de ambtenaar in dienst

is geweest.

§5 Individueel keuzebudget (gereserveerd)

§6 Overgangsrecht

Overgangsrecht hoofdstuk 3 met toelichting per 1 januari 2016

1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden

gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend.

Toelichting:

1a Bestaande garantietoelage en afbouwtoelagen.

Hiermee hebben LOGA-partijen bedoeld dat toelagen – ongeacht de benaming – die naast het salaris

structureel onderdeel uitmaken van het vaste inkomen van de betreffende ambtenaar en van

oorsprong bedoeld zijn om een terugval in salaris of emolumenten en toelagen – niet zijnde

onkostenvergoedingen – op te vangen, niet vervallen bij invoering van het nieuwe hoofdstuk 3. De

toelage is met andere woorden onderdeel van het salaris en mag daarom niet worden meegenomen

in de toelage overgangsrecht H3 (hierna: TOR) zoals geregeld in dit overgangsrecht.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf

dat moment hun grondslag in artikel 3:15. ‘Onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend’ geeft

aan dat de afspraken die golden bij toekenning (indexatie, duur, afbouw) ook na 1 januari 2016 van

toepassing blijven.

1b. Tijdelijke toelage met schriftelijke overeengekomen einddatum.

Een tijdelijke toelage die niet langer kan worden gebaseerd op een rechtsgrond omdat hij niet

voorkomt in hoofdstuk 3 of een toelage met een hogere grondslag en die niet te kwalificeren is als de

garantietoelage zoals in punt 1a bedoeld, maar die zich ook niet leent om te worden opgenomen in de

TOR, kan eveneens worden voortgezet volgens de condities zoals die golden op het moment dat de

toelage werd vastgesteld. Voorwaarde is dat de toelage tijdelijk is en dat de einddatum of gebeurtenis

tijdens welke de tijdelijke toelage wordt betaald schriftelijk is vastgelegd in een besluit.

Een voorbeeld hiervan is een lager leidinggevende toelage zoals sommige gemeenten die kennen: in

afwachting van een verwachte stap in de carrière wordt aan een medewerker die kan doorgroeien

naar een managementfunctie een toelage gegeven voor maximaal 4 jaar. Deze toelage kent

hoofdstuk 3 niet. Opname in de TOR zou er toe leiden dat deze evident als tijdelijk bedoelde toelage

eeuwig in een TOR wordt vervat. Dus tijdelijke toelagen met een schriftelijk vastgelegde einddatum

lopen gewoon door conform de afspraken en tot de vastgelegde einddatum.

2. Het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio’s wordt uitgezonderd van het nieuwe

beloningshoofdstuk met uitzondering van het IKB, tenzij in het overleg van de Brandweerkamer

met de vakbonden anders wordt besloten.

3. Lokale financiële arbeidsvoorwaarden1 die op al het personeel binnen een gemeente worden

toegepast op 31 december 2015 en die zijn opgenomen in de lokale bezoldigingsverordening of

rechtspositieregeling, vervallen voor het personeel dat vanaf 1 januari 2016 in dienst komt. Voor

het zittende personeel wordt deze omgezet in een vast bedrag: de toelage overgangsrecht H3

(jaarbedrag) deel 1.

1 Bruto blijft bruto, netto blijft netto.

Toelichting:

Lokale arbeidsvoorwaarden vervallen voor zover ze niet terugkeren in hoofdstuk 3, conform de

formulering in hoofdstuk 3.

4. Voor alle overige financiële arbeidsvoorwaarden die in de lokale bezoldigingsverordening of

rechtspositieregeling zijn opgenomen (en dus bij de invoering van hoofdstuk 3 nog bestaan) en

die per 1 januari 2016 vervallen of dan in hoogte wijzigen, wordt op basis van het refertejaar 2014

(roosters, overwerk, en alle andere relevante factoren) voor elke medewerker die het betreft

bepaald:

a. hoe hoog het bedrag is dat de medewerker aan toelagen zou ontvangen volgens de bij

overgang geldende regels voor toelagen/vergoedingen

b. hoe hoog het bedrag is dat de medewerker aan toelagen zou ontvangen volgens de nieuwe

systematiek.

Het verschil vormt de toelage overgangsrecht H3 (jaarbedrag) deel 2.

Toelichting:

Werkgevers waarbij tot 1 januari 2016 de grondslag van de vakantietoelage meer beloningselementen

(inclusief emolumenten) omvat dan het salaris en de toegekende salaristoelagen, moeten bij het

vaststellen van de TOR rekening houden met het volgende. Als het daarbij gaat om

beloningselementen, die met de introductie van hoofdstuk 3 komen te vervallen of die worden

verlaagd, dienen de betreffende bedragen bij wijze van nadeelcompensatie vóór opname in de TOR

met 8% te worden verhoogd.

In de onderdelen 3 en 4 is een berekeningsmethode vastgelegd die recht doet aan het uitgangspunt

dat het nieuwe hoofdstuk 3 geen bezuinigingsmaatregel is. Medewerkers worden gecompenseerd

voor een eventuele teruggang in beloning. Behoudens de garantie bedoeld in artikel 1 van het

overgangsrecht en de tijdelijke toelagen met een schriftelijk overeengekomen einddatum is daarom

afgesproken om medewerkers die al in dienst waren voor 1 januari 2016 te compenseren met een

TOR. Behoudens afkoop of vermindering van de aanstellingsomvang, blijft de aanspraak op een TOR

gedurende het dienstverband ongewijzigd bestaan.

De TOR is in 2 delen geknipt, maar het gaat niet om twee verschillende soorten toelagen. De TOR 1

en de TOR 2 zijn feitelijk twee stappen die men in de tijd achter elkaar zet om te bepalen wat de TOR

voor de medewerker is. De TOR 1 is een vast beloningselement dat iedereen in een gemeente

ontvangt, bijvoorbeeld een extra eindejaarsuitkering of een PGB. De TOR 2 is lastiger te bepalen,

omdat deze voor iedereen verschillend zal zijn. Niet iedereen ontvangt elke toelage of toeslag of

vergoeding die in de lokale bezoldigingsverordening is opgenomen. En niet iedereen werkt in

eenzelfde dienst of rooster. Om de TOR 2 te kunnen bepalen is afgesproken 2014 als refertejaar te

gebruiken. De reden daarvoor is dat 2014 een recent afgesloten jaar is. Voor een heel jaar is duidelijk

wat aan onregelmatige diensten, beschikbaarheidsdiensten en overwerk is gedeclareerd/ontvangen

op basis van de in 2014 geldende (lokale) regels.

De in 2014 gewerkte roosters worden fictief gekoppeld aan de toeslagen van het nieuwe hoofdstuk 3.

Vervolgens wordt het eindbedrag vergeleken met het bedrag dat aan toeslagen is betaald in 2014. Is

er een negatief verschil, dan wordt daarmee de TOR 2 gevuld.

Geen roosters

Als de werkgever over 2014 geen rooster of werkpatroon kan reproduceren heeft de berekening aan

de hand van een refertejaar geen zin. Daarom is in het LOGA afgesproken dat ook een andere

rekenwijze kan worden toegepast die wordt gebaseerd op het werkpatroon/roosters voor 2016,

uitgaande van het gegeven dat de roosters en werkpatronen niet wijzigen door invoering van

hoofdstuk 3. Op basis van het rooster 2016 wordt voor bepaling van de TOR dit rooster berekend met

de toelagepercentages uit 2014 en die in 2016. Het verschil bepaalt de hoogte van de TOR. Het gaat

hierbij om ingeroosterd werk, hetzij beloond met de ORT hetzij met een overwerktoelage als de

gemeente daarvoor kiest hetzij om ingeroosterde beschikbaarheidsdiensten.

Overwerk Het LOGA heeft ook afgesproken dat gemeenten die bezig zijn om het overwerk terug te

dringen, doordat bijvoorbeeld de nieuwe werktijdregeling wordt geïmplementeerd, de oude

percentages van de oude regeling kunnen worden toegepast voor medewerkers die in dienst zijn op

31 december 2015. Voor nieuwe medewerkers gelden de percentages uit hoofdstuk 3. Als het slechts

om een hele kleine groep medewerkers gaat die bovendien zeer weinig overwerkt, kan dit alternatief

passend zijn. Weliswaar bestaan er dan twee systemen van overwerkpercentages naast elkaar, maar

voorkomen wordt dat door opname van het oude overwerkpatroon, (zoals dat gold in refertejaar 2014),

een TOR 2 ontstaat die niet nodig is. 5. Als 2014 geen representatief jaar is door langdurige ziekte

(langer dan 2 maanden), langdurig onbetaald verlof, extreem veel overwerk of andere redenen wordt

in onderling overleg een ander representatief refertetijdvak vastgesteld.

Deze bepaling geeft ruimte om tot een andere referteperiode te komen als de bovengenoemde

berekening tot een niet representatief beeld leidt. Als medewerkers bijvoorbeeld in 2014 extreem veel

hebben overgewerkt, dan wordt de TOR in verhouding te hoog. Een uitzondering die alleen in een

bepaalde periode gold, wordt dan met andere woorden de norm. Dat is niet de bedoeling van het

overgangsrecht.

De term ‘ander representatief refertetijdvak’ mag ruimer worden geïnterpreteerd dan strikt als

kalendertijdvak. Het gaat erom een geschikte berekeningswijze vast te stellen mits die recht doet aan

het uitgangspunt dat medewerkers er door invoering van hoofdstuk 3 niet op achteruitgaan.

Met ‘onderling overleg’ wordt gedoeld op individueel overleg met de medewerker en in bijzondere

gevallen op overleg in het GO. Dat laatste is het geval als het om patronen gaat en een groep van

medewerkers in gelijke omstandigheden is betrokken. Datzelfde geldt als door bijvoorbeeld een

reorganisatie of gewijzigde werktijdenregelingen het onmogelijk is om de roosters van 2014 te

reproduceren.

5. Deel 1 en deel 2 worden bij elkaar opgeteld. Dit is de toelage overgangsrecht H3. Dit bedrag stijgt

niet mee met de loonontwikkelingen.

Toelichting:

De TOR 1 en de TOR 2 worden opgeteld. Als de TOR 1 leidt tot een positief verschil van Euro 300 per

jaar, maar de TOR 2 –omdat bijvoorbeeld de toeslagen ORT van het nieuwe hoofdstuk 3 hoger zijn

dan de vigerende lokale toeslagen- tot een negatief verschil van € 200 dan is de TOR: Euro 300 + (-

Euro 200) = Euro 100-.

De TOR is een nominaal bedrag. De TOR telt mee in de pensioengrondslag maar is geen

salaristoelage en geen grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantietoelage of levensloopbijdrage.

6. Er zijn geen anticumulatiebepalingen.

Toelichting:

Met deze afspraak wordt gedoeld op de situatie waardoor het inkomen van de medewerker na

invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 stijgt, bijvoorbeeld door promotie of een nieuw rooster met een

hogere ORT. De inkomensstijging wordt niet verrekend met de TOR van de medewerker.

7. Deze toelage overgangsrecht H3 is een vast jaarbedrag dat een keer per jaar wordt uitbetaald in

de maand december.

Toelichting:

De hoofdregel is dat de TOR eenmaal per jaar in de maand december wordt uitbetaald. Voorstelbaar

is dat niet een gewenste situatie is, bijvoorbeeld omdat de TOR een hoog bedrag is, en een

maandelijkse uitbetaling, of een uitbetaling per kwartaal, beter past. Daarom is (zie hieronder punt 13)

afgesproken dat lokaal andere afspraken kunnen worden gemaakt. Het LOGA heeft niet bepaald met

wie deze afspraken worden gemaakt. Uitgangspunt is echter dat als het om groepen medewerkers

gaat het GO gesprekspartner is. Betreft het een enkeling of een kleine groep dan kunnen deze

afspraken ook individueel worden gemaakt.

8. De toelage overgangsrecht H3 moet minimaal 120 euro op jaarbasis zijn. Indien deze toelage

lager is, wordt deze afgekocht met een eenmalig bedrag ter waarde van 5 jaar.

Toelichting:

Het bedrag van Euro 120 geldt bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato

verlaagd.

9. Als een dienstverband in de loop van een kalenderjaar eindigt, dan wordt de toelage

overgangsrecht H3 naar rato uitgekeerd.

10. Als een dienstverband in omvang verkleind wordt, dan daalt de toelage overgangsrecht H3 naar

rato.

Toelichting:

Als de aanstelling in uren wordt teruggebracht, daalt de TOR naar rato. De TOR daalt niet als men

ouderschapsverlof geniet of ziek is.

11. Vergroten van de aanstellingsomvang ná 31-12-2015 heeft geen effect.

Toelichting:

De TOR volgt de duur en de omvang van de aanstelling in principe naar rato, behalve ingeval van

vergroting van de aanstelling. Dan geldt de TOR niet wordt verhoogd.

12. Lokaal mogen aanvullende afspraken over afkoop, uitruil of betaling in termijnen gemaakt worden.

Toelichting: Zie punt 8.

13. Er is apart overgangsrecht voor personeel van gemeenten die op 31 december 2015 een lokale

regeling hebben met bepalingen over de ambtsjubileumgratificatie die positief afwijken van het

nieuwe artikel 3:19. Medewerkers die binnen vijf jaar van verval van de lokale regeling (dus

uiterlijk 31 december 2020) recht zouden hebben op een ambtsjubileumgratificatie als de lokale

regeling niet was vervallen, krijgen de ambtsjubileumgratificatie op basis van de lokale regeling

die op 31 december 2015 verviel. Het gaat hierbij om de datum van het ambtsjubileum en de

hoogte van de ambtsjubileumgratificatie. De gemeente legt dit recht vast bij de overgang naar het

nieuwe hoofdstuk 3.

Toelichting:

De ambtsjubileumgratificatie kent een eigen overgangsbepaling. Het betreft de afspraak dat

medewerkers die uiterlijk op 31 december 2020 recht hebben op een ambtsjubileumgratificatie op

grond van de oude regeling van de gemeente, deze ambtsjubileumgratificatie ontvangen conform die

oude regeling. Dat betekent ook dat de in die regeling vastgestelde criteria gelden voor de bepaling of

het relevante aantal jaren is behaald. De gemeente moet dit recht vastleggen. Hoe de gemeente dit

doet is niet bepaald. Betreft het een kleine groep, dan kan het op individueel niveau. Makkelijker is op

in een voetnoot bij het betreffende artikel in hoofdstuk 3 de oude regeling op te nemen.

4 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

Artikel 4:1

Het college stelt lokaal een werktijdenregeling vast met inachtneming van hetgeen in dit

hoofdstuk bepaald is.

 Briefnummer: U200600335, U201300476

§ 1. Standaardregeling voor de werktijden

Artikel 4:2

U201300476

1. De ambtenaar verricht zijn werkzaamheden op tijden binnen het dagvenster.

2. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur.

3. De ambtenaar en het college maken voorafgaand aan elk kalenderjaar afspraken. over

de werktijden, het verlof en de planning van de werkzaamheden van de ambtenaar, voor

het komende jaar.

4. Ten aanzien van de afspraken over werktijden geldt als uitgangspunt dat:

a. hierover overeenstemming bereikt wordt tussen de ambtenaar en het college;

b. de werktijden binnen de normen van de arbeidstijdenwet blijven;

c. de werktijd per dag ten hoogste 11 uren bedraagt en per week 50 uren, tenzij op

verzoek van de ambtenaar daarvan wordt afgeweken.

5. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden kunnen de afspraken over de werktijden

aangepast worden.

6. De ambtenaar en het college overleggen tweemaal per jaar over de werktijden in relatie

tot de planning van de werkzaamheden.

7. Blijkt tijdens dit periodieke gesprek over de werktijden dat het ongewijzigd voortzetten

van de planning van de werkzaamheden leidt tot overschrijding van de arbeidsduur per

jaar, dan worden de afspraken in overleg aangepast. Indien de ambtenaar en het

college het erover eens zijn dat overschrijding van de arbeidsduur per jaar

onvermijdelijk is dan wordt in overleg de omvang van de overschrijding vastgesteld,

uitgedrukt in uren. De ambtenaar ontvangt voor elk te veel gewerkt uur een vergoeding

ter hoogte van het uurloon of een uur vakantieverlof.

8. de ambtenaar verricht arbeid op werktijden buiten het dagvenster wanneer dat op

grond van dienstbelang noodzakelijk is. Voor de uren die de ambtenaar buiten het

dagvenster werkt geldt een buitendagvenstertoelage als bedoeld in artikel 3:12 .

9. Ten aanzien van het verrichten van arbeid buiten het dagvenster vanwege dienstbelang

is het bepaalde in artikel 4:5 van overeenkomstige toepassing.

10. Wanneer de ambtenaar en het college er niet in slagen om de werktijden in

overeenstemming vast te stellen, dan stelt het college wanneer het dienstbelang dit

vergt eenzijdig de werktijden vast met afweging van alle betrokken belangen. In die

situatie geldt ten aanzien van de werktijden van de ambtenaar de bijzondere regeling

als bedoeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.

11. Het college kan de ambtenaar om redenen van dienstbelang incidenteel verzoeken om

werkzaamheden te verrichten op werktijden die afwijken van de afspraken die hierover

gemaakt zijn op grond van het derde lid. Wanneer de ambtenaar en het college hierover

geen overeenstemming bereiken dan heeft de ambtenaar recht op een vergoeding voor

de gewerkte uren ter hoogte van de buitendagvenstertoelage, zoals omschreven in

artikel 3:12 . Artikel 3:12, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

12. Het college en de OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de

organisatie. De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan

het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

13. Als op 31 december 2013 op grond van een lokale regeling een ruimer dagvenster geldt

dan het dagvenster genoemd in het tweede lid, dan blijft vanaf 1 januari 2014 dit

ruimere dagvenster gelden.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 4:2:1

(vervallen per 1-1-2014)

briefnummer: 2004001009, U201300476

Artikel 4:2:2

(vervallen per 1-1-2014)

Briefnummer: U201300476

§ 2. Bijzondere regeling voor de werktijden

Opgebouwde verloftegoed uit voormalige verlofspaarmogelijkheid

Artikel 4:3 Werkingssfeer

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar van wie de werktijd eenzijdig wordt

vastgesteld door het college.

 Briefummers: U2008001112, U201300288, U201300476

Artikel 4:3:1

(vervallen)

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600335

Artikel 4:3:2

(vervallen)

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600335

Artikel 4:3:3

(vervallen)

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600335

Bijzondere regeling

Artikel 4:4 Vaststelling werktijden

1. Het college stelt de werktijden van de ambtenaar vast.

2. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 11 uur per dag en 50 uur per week.

3. Wanneer voor de ambtenaar wisselende werktijden gelden dan legt het college deze vast in

een rooster.

4. Bij de vaststelling van de werktijden worden de volgende regels in acht genomen:

a. De werktijden worden ten minste één maand voor aanvang bekend gemaakt aan de

ambtenaar.

b. De werktijd van de ambtenaar wordt niet uitsluitend vastgesteld op een wijze

waardoor een aanspraak op een ORT wordt ontweken.

Briefnummer: U201300476

Artikel 4:5 Werken op zon- en feestdagen

1. De ambtenaar verricht geen werkzaamheden op zaterdag en zondag, tenzij het

dienstbelang dit noodzakelijk maakt. Een afwijking hiervan is slechts mogelijk voor ten

hoogste 26 zondagen per jaar.

2. Bij de vaststelling van de werktijden van de ambtenaar wordt zoveel mogelijk gezorgd,

dat de ambtenaar op zondag en de voor hem geldende kerkelijke feestdagen zijn kerk

kan bezoeken en dat hij in zijn zondagsrust zo weinig mogelijk wordt beperkt.

3. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald,

geldt mede voor het verrichten van arbeid op de nieuwjaarsdag, de tweede Paasdag, de

Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de

verjaardag van de koning wordt gevierd.

4. Voor zover het dienstbelang niet anders vereist, geldt, hetgeen in dit artikel ten aanzien

van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald, ook voor kerkelijke of nationale,

landelijke, regionale of plaatselijk erkende feest- of gedenkdagen die door het college

zijn aangewezen als dagen, waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

5. Het bepaalde in dit artikel vindt voor hem die tot een kerkgenootschap behoort dat de

wekelijkse rustdag op de sabbat of de zevende dag viert, overeenkomstige toepassing

indien hij een daartoe strekkend verzoek heeft ingediend.

Briefnummer: U201300476

Artikel 4:6

Indien door de ambtenaar, bedoeld in artikel 3:11 , arbeid op zaterdag of zondag wordt verricht,

wordt hem voor elke zaterdag of zondag waarop hij arbeid heeft verricht een

werkdag ter vrije beschikking toegekend.

Briefnummer: U201300476

Artikel 4:7 Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van de artikelen 4:1 tot en met 4:6 nadere regels stellen.

 Briefnummer: U201300476

§ 3. Werktijden brandweerpersoneel in dienstroosters

Artikel 4:8

1. De artikelen 4:1 tot en met 4:7 zijn niet van toepassing op de ambtenaar die bij de

brandweer werkzaam is in een dienstrooster.

2. Het college stelt voor de ambtenaren genoemd in het eerste lid van dit artikel een

werktijdenregeling vast.

3. Bij het vaststellen van het dienstrooster draagt het college er zorg voor dat de

arbeidsduur per jaar niet wordt overschreden.

Briefnummer: U201300476

§ 4. Opgebouwde verloftegoed uit voormalige verlofspaarmogelijkheid

Artikel 4:9

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

a. opgebouwde verloftegoed: het voor 1 april 2006 opgebouwde verlof in het kader

van de voormalige verlofspaarmogelijkheid;

b. kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed: het omzetten van het

opgebouwde verloftegoed in een geldbedrag. Per verlofuur wordt een bedrag

uitgekeerd ten hoogte van het op het moment van uitbetalen geldende uurloon

van de ambtenaar.

2. Het opgebouwde verloftegoed wordt op verzoek van de ambtenaar door het college

verleend, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten. De ambtenaar

geniet het verlof zoveel als mogelijk in een aaneengesloten periode.

3. De ambtenaar kan verzoeken om kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed.Het

college beslist of aan dit verzoek kan worden voldaan. Het verloftegoed kan enkel

worden gekapitaliseerd wanneer de ambtenaar deelneemt aan de levensloopregeling en

wanneer het gekapitaliseerde verloftegoed wordt gestort op zijn levenslooprekening.

Bij de kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed gelden de randvoorwaarden zoals

opgenomen in de wettelijke bepalingen omtrent de levensloopregeling. Wanneer in een

bepaald jaar het opgebouwde verloftegoed niet volledig kan worden gekapitaliseerd

kan de ambtenaar in een volgend jaar opnieuw een verzoek indienen tot kapitalisatie

van het resterende opgebouwde verloftegoed. Het college beslist dan of aan dit verzoek

kan worden voldaan.

4. In geval van ontslag op grond van artikel 8:1 wordt het resterende opgebouwde

verloftegoed zoveel mogelijk opgenomen gedurende de opzegtermijn. In

overeenstemming met de ambtenaar kan hiervoor de maximale opzegtermijn zonodig

worden verlengd. Indien het voor de ambtenaar, in verband met het aanvaarden van

een ander dienstverband, niet mogelijk is om de opzegtermijn te verlengen, wordt het

niet opgenomen resterende opgebouwde verloftegoed uitbetaald ingevolge het

bepaalde in het tiende lid.

5. In geval van ontslag op grond van artikel 8:3, 8:6, 8:7, 8:8, 8:10 of 8:11 wordt de

ambtenaar in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het ontslag het resterende

opgebouwde verloftegoed op te nemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het niet

opgenomen opgebouwde verloftegoed uitbetaald ingevolge het bepaalde in het tiende

lid.

6. In geval van ontslag op grond van artikel 8:5a of 8:13 is de ambtenaar verplicht het

resterende opgebouwde verloftegoed op te nemen met ingang van de dag dat het

voornemen tot ontslag aan de ambtenaar is meegedeeld. Het ontslag gaat in op de

eerste dag na afloop van de opname van het opgebouwde verloftegoed.

7. In geval van ontslag op grond van artikel 8:4 en 8:5 of 8:9 wordt het resterende

opgebouwde verloftegoed uitbetaald op grond van het tiende lid.

8. In het geval van overlijden van de ambtenaar wordt aan de nabestaanden, met

inachtneming van het bepaalde van artikel 8:16:2, het resterende opgebouwde

verloftegoed uitbetaald ingevolge het bepaalde in het tiende lid.

9. In geval het ontslag als bedoeld in de voorgaande leden een gedeeltelijk ontslag

betreft, worden tussen de ambtenaar en het college nadere afspraken gemaakt over de

opname van het resterende opgebouwde verloftegoed.

10. Indien het opgebouwde verloftegoed wordt uitbetaald, wordt dit uitbetaald naar het op

het moment van uitbetalen geldende uurloon van de ambtenaar.

Briefnummer: U201300476

4a UITWISSELEN VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

Vakantie-uren uitwisselen tegen geld

Artikel 4a:1

1. De ambtenaar kan bij het college voor l november (tenzij lokaal anders is geregeld) een

verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de

vakantie - als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid - te verminderen in ruil voor een

vergoeding als bedoeld in het vijfde lid.

2. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal vakantie-uren -na

vermindering op grond van het eerste lid- minimaal 144 uren. Voor de ambtenaar die is

aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een

naar evenredigheid lager aantal uren als minimum.

3. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal te verminderen

vakantie-uren op grond van het eerste lid maximaal 72 uren. Voor de ambtenaar die is

aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een

naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

4. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende

bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

5. Tenzij op lokaal niveau anders is overeengekomen ontvangt de ambtenaar voor elk op

grond van het eerste lid verminderd vakantie-uur een vergoeding overeenkomend met

de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij de aanvang van het kalenderjaar

waarop het verzoek betrekking heeft.

briefnummer: U200600335, U201300288

Geld uitwisselen tegen vakantie-uren

Artikel 4a:2

1. De ambtenaar kan bij het college voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) een

verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de

vakantie - als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid - te vermeerderen tegen inlevering van

een vergoeding als bedoeld in het vierde lid.

2. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal op grond van het

eerste lid te vermeerderen vakantie-uren maximaal 72 uren. Voor de ambtenaar die is

aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een

naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

3. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende

bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

4. Tenzij op lokaal niveau anders is overeengekomen, wordt op het salaris van de

ambtenaar voor elk op grond van het eerste lid meer verkregen vakantie-uur een

vergoeding ingehouden overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij

geniet bij aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

briefnummer: 2004001009, U201300288

Inhouding op salaris, salaristoelagen, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding

Artikel 4a:3

1. Het college kan op verzoek van de ambtenaar zijn salaris en de toegekende

salaristoelage(n), zijn eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:18a, zijn

vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3 of zijn vergoeding als bedoeld in artikel 4a:1,

vijfde lid, verlagen voor door het college vastgestelde bestedingsmogelijkheden.

2. Bij regeling van het college kunnen voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste

lid nadere voorschriften worden gesteld. briefnummer: CvA/2004001009

5 SENIORENMAATREGELEN

Artikel 5:1 56-jarigenregeling

(vervallen)

Artikel 5:2 Pré-Vut

(vervallen)

Artikel 5:3 60-jarigenregeling

(vervallen)

Artikel 5:4 Ingangsdatum seniorenmaatregelen

(vervallen)

Artikel 5:5 Overgangsbepalingen

(vervallen)

Artikel 5:6 Slotbepalingen

(vervalt)

5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN2

2 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

§ 1. FPU Gemeenten

Recht op uitkering

Artikel 5a:1

De ambtenaar die:

a. ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:11 en

b. geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een of meer van de in hoofdstuk 5 genoemde

regelingen en

c. geen betrekking heeft vervuld die door de gemeente is aangewezen als bezwarende

functie en waarvoor afwijkende regels zijn gesteld, heeft in het kader van de FPU

Gemeenten recht op een Aanvulling werkgever.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600296

Berekeningsgrondslag

Artikel 5a:2

1. In dit hoofdstuk wordt onder berekeningsgrondslag verstaan: de pensioengrondslag

zoals die is vastgesteld in januari in het jaar voorafgaand aan het moment van

gebruikmaking van de aanvulling van de werkgever, met dien verstande dat indien de

ambtenaar direct voorafgaande aan het ontstaan van het recht op een Aanvulling

werkgever meer dan een betrekking vervult, voor de vaststelling van de

berekeningsgrondslag wordt uitgegaan van het inkomen uit de betrekking waaruit het

recht op een Aanvulling werkgever ontstaat.

2. Voor de ambtenaar die een deeltijdbetrekking vervult, wordt als berekeningsgrondslag

de in het eerste lid genoemde berekeningsgrondslag gehanteerd, vermenigvuldigd met

de deeltijdfactor zoals genoemd in artikel 1.2, tweede lid van het pensioenreglement,

direct voorafgaande aan het ontstaan van het recht op een Aanvulling werkgever.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601047

Hoogte van de Aanvulling werkgever

Artikel 5a:3

1. De Aanvulling werkgever bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag, dat

eenmalig wordt vastgesteld op het moment dat hij voor het eerst gebruikmaakt van de

FPU Gemeenten aan de hand van de leeftijd van de ambtenaar op 31 december 2005 en

bedraagt:

Leeftijd ambtenaar

op 31 december 2005

Aanvulling werkgever als percentage van

berekeningsgrondslag bij uittreden op spilleeftijd

56

6,9

57

8,0

58

9,4

59

11,3

60

14

61 of ouder

16

2. De hoogte van de aanvulling werkgever wordt actuarieel neutraal herrekend indien de

ambtenaar uittreedt op een eerder of later moment dan de voor hem geldende

spilleeftijd.

3.

a. De in het tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren

I. vóór of op 1 april 1947: 61 jaar en twee maanden;

II. na 1 april 1947: 62 jaar en drie maanden.

b. Voor zover dit leidt tot een vroegere spilleeftijd dan genoemd onder a, is de in

het tweede lid genoemde spilleeftijd voor de ambtenaar die onder de FPU

maatregel 42, 43, 44 FPU-jaren valt, het moment waarop hij het aantal

dienstjaren van 42 jaar en twee maanden, respectievelijk 43 jaar en twee

maanden, respectievelijk 44 jaar en twee maanden bereikt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600296

Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die vanaf 1 juli 2006 gebruikmaken van de

FPU Gemeenten

Artikel 5a:4

1. Voor medewerkers die vanaf 1 juli 2006 op of na de spilleeftijd gebruikmaken van hun

recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 100% van het totaalinkomen.

Voor de definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid. Als de

Aanvulling werkgever niet of niet volledig tot uitkering komt wordt dat gedeelte van de

Aanvulling werkgever doorgeschoven naar het ouderdoms- en nabestaandenpensioen

vanaf 65 jaar.

2. Voor werknemers die vanaf 1 juli 2006 vóór de spilleeftijd gebruikmaken van hun recht

op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 90% van het totaalinkomen. Voor de

definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b, eerste lid.

3.

a. de in het tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren:

i. vóór of op 1 april 1947: 61 jaar en twee maanden;

ii. na 1 april 1947: 62 jaar en drie maanden;

b. voor zover dit leidt tot een vroegere spilleeftijd dan genoemd onder a, is de in

het tweede lid genoemde spilleeftijd voor de ambtenaar die onder de FPU

maatregel 42, 43, 44 FPU-jaren valt, het moment waarop hij het aantal

dienstjaren van 42 jaar en twee maanden, respectievelijk 43 jaar en twee

maanden, respectievelijk 44 jaar en twee maanden bereikt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200602051

Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die in de periode van 1 januari 2006 tot 1

juli 2006 gebruikmaken van de FPU Gemeenten

Artikel 5a:4a

1. Voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 op of na de spilleeftijd van de

FPU Gemeenten gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering

afgetopt op 100% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt

verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid. Als de Aanvulling werkgever niet of niet volledig

tot uitkering komt wordt dat gedeelte van de Aanvulling werkgever doorgeschoven naar

het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 65 jaar.

2. Voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 vóór de spilleeftijd van de FPU

Gemeenten gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering

afgetopt op 90% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt

verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid.

3. De in het eerste en tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren

a. vóór of op 1 april 1947: 60 jaar

b. na 1 april 1947: 61 jaar

briefnummer: MARZ/CvA/U200602051 (de ingangsdatum is gewijzigd van 1-1-2006 naar 1-1-

2007).

Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die vóór 1 januari 2006 gebruikmaken van

de FPU Gemeenten

Artikel 5a:4b

1. Onder het totaalinkomen van de ambtenaar wordt verstaan de som van:

a. de FPU-uitkering;

b. de Aanvulling werkgever; en,

in het geval dat een deeltijdbetrekking resteert na het ontslag op grond van

artikel 8:11;

c. de berekeningsgrondslag zoals genoemd in artikel 5a:2, eerste lid,

vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die ontstaat op het moment dat ontslag is

verleend op grond van artikel 8:11;

d. de andere inkomsten uit of in verband met de resterende deeltijdbetrekking.

2. De Aanvulling werkgever wordt slechts uitgekeerd voor zover het totaalinkomen van de

ambtenaar niet meer bedraagt dan 90% van de berekeningsgrondslag.

3. De beoordeling of het totaalinkomen boven 90% van de berekeningsgrondslag uitkomt,

vindt plaats bij elk ontslag op grond van artikel 8:11.

4. Bij de in het eerste lid, onder a, bedoelde FPU-uitkering blijft buiten beschouwing dat

gedeelte van de uitkering krachtens de FPU-regeling dat gebaseerd is op een

individuele opbouw zoals geregeld in het pensioenreglement.

5. Indien de in het eerste lid, onder a, bedoelde FPU-uitkering is verminderd krachtens

artikel 9 of 10 van het Reglement flexibel pensioen en uittreden (FPU) ter zake van

basisuitkering en aanvullende uitkering, respectievelijk in verband met samenloop met

inkomsten uit arbeid of bedrijf, of in verband met samenloop met uitkering ter zake van

arbeidsongeschiktheid, wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de

onverminderde FPU-uitkering.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600296

Einde van het recht op een Aanvulling werkgever

Artikel 5a:5

Het recht op een Aanvulling werkgever eindigt bij een ontslag anders dan op grond van artikel

8:11 dan wel wanneer niet langer recht bestaat op een uitkering krachtens de FPU-regeling.

briefnummer: ARZ/1999003908 en CvA/1999005385

Pensioenopbouw

Artikel 5a:6

De werkgever betaalt aan de ambtenaar die gebruikmaakt van de FPU Gemeenten een

Vergoeding pensioenpremie die overeenkomt met de werkgeversbijdrage in de

doorsneepremie die vereist is voor 20% pensioenopbouw gedurende de periode dat gebruik

wordt gemaakt van de regeling. De in de eerste volzin genoemde pensioenopbouw heeft

betrekking op dat deel van de dienstbetrekking waarvoor ontslag is verleend op grond van

artikel 8:11.

briefnummer: ARZ/1999003908 en CvA/1999005385

Lokaal beleid

Artikel 5a:7

Het college kan een nadere regeling treffen op grond waarvan het gebruik van de FPU

Gemeenten kan worden beïnvloed. Deze nadere regeling laat de aanspraken van de ambtenaar

op de FPU Gemeenten onverlet.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 5a:8

(vervallen)

briefnummer: CvA/U200515944

§ 2. Pensioenopbouw bij afloop loopbaan

Artikel 5a:9

Indien de ambtenaar op grond van artikel 3:1, zevende lid, bij dezelfde of een andere werkgever

in de gemeentelijke sector, een andere functie met een gelijke formele arbeidsduur accepteert,

blijft de pensioenopbouw gebaseerd op de oude inschaling.

 briefnummer: CvA/2003002216

6 VAKANTIE, VAKANTIETOELAGE EN (ZWANGERSCHAPS- EN

BEVALLINGS)VERLOF

Vakantie

Artikel 6:1

In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van salaris en de

toegekende salaristoelage(n).

Artikel 6:1:1

1. De vakantie, waarop de ambtenaar recht heeft ingevolge artikel 6:1, wordt verleend, tenzij de

belangen van de dienst zich daartegen verzetten en toepassing wordt gegeven aan het

bepaalde in artikel 6:2:4, eerste lid, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 6:2:6.

2. De vakantie wordt verleend door het college.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 6:2

1. De vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt ten minste 158,4

uur per kalenderjaar. Hiervan is 144 uur per kalenderjaar wettelijk verlof.

2. Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kan de ambtenaar verzoeken in het

daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar te mogen overschrijden met - bij

een volledige betrekking - een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in

vakantie als bedoeld in het eerste lid. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een

arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal

uren als maximum.

3. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het vorige lid toe, tenzij zwaarwegende

bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

briefnummer: CvA/2004001009, U201401851

Artikel 6:2:1

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:2 geeft het college algemene regels met

betrekking tot de duur van de vakantie.

2. De duur van de vakantie van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur

van minder dan 36 uur per week, wordt naar evenredigheid verminderd.

3. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene regels wordt ten aanzien van de ambtenaren of

bepaalde groepen van ambtenaren voorzien in een vermeerdering van de vakantie op grond

van volbrachte diensttijd of bereikte leeftijd, dan wel van beide, waarbij het bepaalde in het

tweede lid van overeenkomstige toepassing is.

4. De aan de ambtenaar volgens de in het eerste lid bedoelde algemene regels toekomende

vakantie wordt vermeerderd met 14,4 uren ten aanzien van degene, bedoeld in de artikelen

3:11 en 3:13 , indien regelmatig en in belangrijke mate op onregelmatige uren wordt gewerkt,

respectievelijk indien de in artikel 3:13 genoemde verplichting regelmatig en in belangrijke

mate op de ambtenaar rust.

5. In gevallen waarin dit artikel niet voorziet, stelt het college bijzondere regels vast.

6. Het recht op vermeerdering van de vakantie als bedoeld in het derde lid van dit artikel vervalt

met ingang van de dag waarop de ambtenaar gebruikmaakt van de FPU Gemeenten als

omschreven in hoofdstuk 5a.

briefnummer: 2004001009 en U201100883

Artikel 6:2:2

1. De vakantie kan worden opgesplitst, maar wordt als regel voor ten minste 2/3 deel, doch in elk

geval voor ten minste tien werkdagen, aaneensluitend verleend.

2. De vakantie wordt desverlangd zoveel mogelijk, in het bijzonder voor wat betreft de

aaneengesloten periode, bedoeld in het eerste lid, verleend in het tijdvak van 1 mei tot 1

oktober. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld vakantie op te nemen op officiële

feestdagen, samenhangend met geloof en/of culturele achtergrond anders dan de feestdagen

genoemd in artikel 4:5 lid 3, bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van bloed- en

aanverwanten in eerste en tweede graad en bij verhuizing.

3. De beslissing omtrent de tijdstippen waarop de vakantie zal worden verleend, alsmede die

omtrent de tijdvakken waarin de vakantie eventueel zal worden gesplitst , berust bij het

bestuursorgaan dat de vakantie verleent. Bij die beslissing wordt, voor zover de belangen van

de dienst en die van de andere ambtenaren die toelaten, zoveel mogelijk rekening gehouden

met de wensen van de ambtenaar.

briefnummer: CvA/2002001818

Vakantieopbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere redenen van afwezigheid

Artikel 6:2:3

1. De ambtenaar die in de loop van een kalenderjaar is aangesteld of wordt ontslagen heeft

recht op een duur van de vakantie naar rato van de tijd dat hij zijn functie vervult.

2. Voor de ambtenaar die door oorzaken anders dan die bedoeld in het eerste lid , niet

gedurende het volle kalenderjaar zijn functie vervult, wordt de duur van de vakantie

naar evenredigheid verminderd behoudens het bepaalde in het derde lid.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:1:1, eerste lid, wordt een vermindering, bedoeld in het

tweede lid, niet toegepast:

a. gedurende afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling;

b. gedurende afwezigheid wegens ziekte

4. Indien aan de ambtenaar op zijn verzoek vakantie wordt verleend op werkdagen, waarop hij

wegens ziekte geheel of gedeeltelijk zijn arbeid niet kan verrichten, wordt het aantal vakantie-

uren van de ambtenaar verminderd met het aantal uren dat hij op die dag zou werken als hij

niet ziek zou zijn geweest.

5. Voor vakantie-uren waarop de ambtenaar aanspraak heeft, maar die met ingang van de dag

van ontslag nog niet zijn verleend wordt een vergoeding gegeven. Deze vergoeding is gelijk

aan het uurloon van de ambtenaar voor elk niet verleend vakantie-uur.

briefnummer: U200601371 en U201001464 en U201401851

Artikel 6:2:4

1. Is aan de ambtenaar om redenen van dienstbelang in enig kalenderjaar de vakantie niet of

niet geheel verleend, dan wordt hem die nog niet genoten vakantie zoveel mogelijk in het

eerstvolgende, doch uiterlijk voor het einde van het tweede volgende kalenderjaar verleend.

2. Indien het belang van de dienst het onvermijdelijk maakt, dat de vakantie of het

aaneengesloten gedeelte daarvan wordt genoten buiten het in artikel 6:2:2, tweede lid,

genoemde tijdvak, kan door het college de duur van de vakantie of het aaneengesloten deel

daarvan met 1/3 worden verlengd.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 6:2:5

1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer dringende redenen van dienstbelang

zulks noodzakelijk maken. Indien ten gevolge daarvan de ambtenaar op een bepaalde

werkdag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, worden de genoten vakantieuren van die

werkdag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten vakantie-uren.

2. Indien de ambtenaar ten gevolge van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt,

wordt deze schade hem vergoed.

briefnummer: ARZ/601519

Artikel 6:2:6

1. Indien in enig kalenderjaar de vakantie geheel of gedeeltelijk niet is verleend:

a. op verzoek van de ambtenaar;

b. als gevolg van afwezigheid wegens ziekte die niet aan de schuld of nalatigheid van de

ambtenaar is te wijten of

c. als gevolg van verblijf in militaire dienst anders dan voor eerste oefening, wordt de

niet genoten vakantie in een volgend kalenderjaar verleend, tenzij het belang van de

dienst of de belangen van de andere ambtenaren zich daartegen verzetten.

d. Een verzoek als bedoeld onder a kan achterwege blijven, indien de niet genoten

vakantie minder is dan een nader door het college te bepalen aantal uren.

2. De wegens ziekte tijdens een vakantie niet genoten vakantie-uren worden als niet verleend

beschouwd, indien de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij, ware hem geen vakantie

verleend, op die uren verhinderd zou zijn geweest zijn functie te vervullen.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt met dien verstande, dat de ambtenaar in enig

kalenderjaar nimmer meer vakantie-uren kan opnemen dan anderhalf maal het hem bij of

krachtens artikel 6:2:1 toekomende aantal uren tenzij op een desbetreffend verzoek van de

ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 6:2:7

Aan de ambtenaar die tijdens zijn vakantie bepaalde voordelen welke aan zijn dienstverband zijn

verbonden derft, kan deswege een vergoeding worden toegekend.

Artikel 6:2a Vervaltermijn wettelijk verlof

1. Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen ,

vervalt dit verlof 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot

aan dat tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit

vakantieverlof op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest.

2. Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten

voor een langere verlofperiode. Het college kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn

verlengen.

Briefnummer: U201401851

Artikel 6:2b Verjaringstermijn bovenwettelijk verlof

Indien in een kalenderjaar het bovenwettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen,

verjaart dit verlof 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar.

Briefnummer: U201401851

Vakantietoelage

Artikel 6:3

1. De ambtenaar heeft aanspraak op een vakantietoelage voor elke maand waarover hij als

zodanig salaris en de toegekende salaristoelage(n) heeft ontvangen. Indien een

ambtenaar in de loop van een maand zijn functie gaat vervullen dan wel wordt

ontslagen, ontvangt hij een evenredig deel van de vakantietoelage over die maand.

2. De vakantietoelage bedraagt per kalendermaand 8% van het voor de ambtenaar in die

maand geldende salaris inclusief de toegekende salaristoelage(n), met dien verstande

dat aan de ambtenaar ten minste het bedrag wordt uitbetaald dat gelijk is aan de voor

ambtenaren vastgestelde minimum vakantietoelage, welk bedrag bij het vervullen van

een onvolledige betrekking naar evenredigheid wordt verminderd. briefnummer:

CvA/U200800645

Artikel 6:3:1

1. De vakantietoelage, bedoeld in artikel 6:3 , wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de

periode van 12 maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar.

In afwijking van het bepaalde in de vorige zin vindt uitbetaling ook plaats bij ontslag van de

ambtenaar.

2. a. Artikel 6:3 , alsmede het eerste lid van dit artikel zijn niet van toepassing op de ambtenaar,

 die in werkelijke dienst is of te werk is gesteld in de zin van artikel 9 van de Wet

 gewetensbezwaren militaire dienst;

b. Aan de ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting anders dan voor

 herhalingsoefeningen als militair in werkelijke dienst is, of te werk is gesteld in de zin van

artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst en die vervangende dienst

gedurende negen maanden heeft vervuld, wordt een bedrag uitgekeerd, dat gelijk is aan

het verschil tussen het bedrag, dat hij als vakantie-uitkering uit hoofde van zijn militaire

 dienst of tewerkstelling in de zin van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ontvangt

 en het bedrag aan vakantietoelage - mits dit hoger is - dat hij zou hebben ontvangen indien

 de voorgaande leden op hem van toepassing zouden zijn en de toelage zou zijn berekend

 op basis van de volle aan zijn betrekking verbonden bezoldiging.

3. Bij de toepassing van dit artikel wordt in acht genomen dat de tijd gedurende welke bij wijze

van disciplinaire straf of uit hoofde van schorsing een gedeelte van het salaris en de

toegekende salaristoelagen wordt ingehouden buiten beschouwing wordt gelaten, indien en

voorzover dat bij de strafoplegging of schorsing is bepaald. Artikel 8:15:2, vierde en vijfde lid,

is van overeenkomstige toepassing.

4. Met betrekking tot de uitvoering van dit artikel kan het college nadere regels stellen.

briefnummer: CvA/2004001009

Buitengewoon verlof

Artikel 6:4

1. De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op calamiteiten- en ander kort

verzuimverlof of kraamverlof heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van

zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).

2. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke andere gevallen aan de

ambtenaar door het college buitengewoon verlof met behoud van salaris en de

toegekende salaristoelage(n) kan worden verleend.

3. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke gevallen het college

buitengewoon verlof kan verlenen aan de ambtenaar die lid is van een op grond van

artikel 12:1, derde lid, toegelaten organisatie.

4. In de situatie dat er tijdens de non-activiteit elders pensioen wordt opgebouwd, is het

verhaal van de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement

basis- en aanvullende uitkering gelijk aan de bijdrage die voor de ambtenaar is

verschuldigd.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Artikel 6:4:1

1. Het college verleent aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van salaris en de

toegekende salaristoelage(n) op de dag dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de

ambtenaar wordt voltrokken.

2. De ambtenaar meldt tenminste twee weken tevoren aan het college wanneer het huwelijk of

het registeren van het partnerschap zal plaatsvinden.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600336

Langdurend zorgverlof

Artikel 6:4:1a

1. De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op langdurend zorgverlof, heeft over de

uren dat hij dit verlof geniet aanspraak op doorbetaling van 50% van zijn salaris en de

toegekende salaristoelage(n).

2. Indien de ambtenaar gedurende het langdurend zorgverlof wegens ziekte niet in staat is zijn

functie te vervullen vindt geen opschorting van het langdurend zorgverlof plaats.

3. De ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet en langer dan 7 kalenderdagen wegens ziekte

niet in staat is zijn functie te vervullen heeft met ingang van de achtste kalenderdag aanspraak

op zijn volledige salaris en de toegekende salaristoelage(n).

4. De duur van de vakantie van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet wordt verminderd

naar evenredigheid van de omvang van het langdurend zorgverlof.

5. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn functie te vervullen en deze

ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, wordt met ingang van de achtste

kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.

6. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet vindt

plaats op basis van de salarisbetaling genoemd in het eerste lid.

7. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze

ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, vindt met ingang van de achtste kalenderdag

de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van het volledige salaris en de

toegekende salaristoelage(n).

briefnummer: MARZ/CvA/U200600336

Vakbondsverlof

Artikel 6:4:2

1. Voor de toepassing van dit artikel worden verstaan onder:

a. Centrales van overheidspersoneel;

. de Algemene Centrale van overheidspersoneel (ACOP);

. de Christelijke Centrale van overheids- en onderwijs personeel (CCOOP);

. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid,

onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF).

b. Verenigingen van ambtenaren

de verenigingen van ambtenaren welke zijn aangesloten bij de onder a genoemde

centrales van overheidspersoneel.

2. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door het college

buitengewoon verlof met behoud van salaris en de toegekende salaristoelage(n) verleend aan

de ambtenaar:

a. voor het bijwonen van algemene vergaderingen van verenigingen van ambtenaren of,

voor zover het algemene verenigingen betreft welke ook andere groepen van

ambtenaren dan gemeentepersoneel organiseren, voor het bijwonen van algemene

vergaderingen van een landelijke groep van gemeentepersoneel indien de ambtenaar

lid van het hoofdbestuur, bestuurslid ener landelijke groep of afgevaardigde van een

afdeling is, met dien verstande dat van elke afdeling voor iedere vijftig leden of

gedeelte daarvan aan ten hoogste twee afgevaardigden tot een maximum van tien

afgevaardigden, verlof wordt verleend;

b. voor het bijwonen van hoofdbestuursvergaderingen indien hij lid is van het

hoofdbestuur van bondsraad- of bestuursraadvergaderingen indien hij lid is van de

bonds- of bestuursraad, en van groepsraadvergaderingen indien hij lid is van een

landelijke groepsraad;

c. voor het bijwonen van één algemene vergadering van de centrale organisatie waarbij

de vereniging van de ambtenaar is aangesloten, indien hij als vertegenwoordiger van

zijn vereniging aan die vergadering deelneemt.

3. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt door het college aan de

ambtenaar met een volledige betrekking buitengewoon verlof met behoud van salaris en de

toegekende salaristoelage(n) verleend:

a. om, indien hij daartoe door een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in het

eerste lid, onder a of door een daarbij aangesloten vereniging is aangewezen.

. om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen

die centrale of die daarbij aangesloten vereniging, onderscheidenlijk binnen

het gemeentelijk apparaat, welke ertoe strekken de doelstellingen van deze

centrale van overheidspersoneel en/of de daarbij aangesloten vereniging te

ondersteunen, het geheel voor ten hoogste 216 uren per kalenderjaar;

. als vakbondsconsulent, voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een organisatie

met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 voor een organisatie

met meer dan 400 medewerkers;

. als arbeidsvoorwaardenadviseur voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een

organisatie met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 uur voor

een organisatie met meer dan 400 medewerkers met dien verstande dat per

vakcentrale per organisatie verlof wordt toegekend aan maximaal een

arbeidsvoorwaardenadviseur

b. voor het - op uitnodiging van een vereniging van ambtenaren - als cursist deelnemen

aan een cursus welke door of ten behoeve van de leden van die vereniging van

ambtenaren wordt gegeven, alles te samen voor ten hoogste 43,2 uren per twee

kalenderjaren.

4. Van het buitengewoon verlof met behoud van beloning van een ambtenaar die is aangesteld

voor een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uur wordt het aantal uren

genoemd in het derde lid onder de a en b, naar evenredigheid verminderd.

5. Het verlof, bedoeld in het tweede en derde lid tezamen, kan voor de ambtenaar met een

volledige betrekking niet meer bedragen dan ten hoogste 244,8 uren per kalenderjaar, echter

met dien verstande dat ten hoogste 316,8 uren verlof kan worden verleend aan de ambtenaar

die:

a. lid is van het hoofdbestuur van een centrale van overheidspersoneel, genoemd in het

eerste lid onder a , nr. 1 of 2 en/of van een vereniging van ambtenaren die

rechtstreeks bij die centrale is aangesloten.

b. lid is van het centrale bestuur van de centrale genoemd in het eerste lid onder a , nr.3

en/of bestuurslid is van een sector of sectie van de centrale.

Het buitengewoon verlof met behoud van beloning van een ambtenaar die is aangesteld voor

een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uur wordt het aantal uren genoemd in

het derde lid onder a en b, naar evenredigheid verminderd.

6. Verlof, bedoeld in de vorige leden, kan slechts worden verleend aan de ambtenaar die lid is

van een vereniging van ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onder b.

7. Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar die

door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als lid van de

commissie, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, buitengewoon verlof met behoud van salaris en

de toegekende salaristoelage(n) verleend voor het bijwonen van de vergadering van die

commissie, alsmede voor een voorvergadering per uitgeschreven commissievergadering.

Hetgeen ten aanzien van de voorvergadering is bepaald, geldt eveneens voor de ambtenaar

die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als

plaatsvervangend lid van de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid.

8. Het college kan omtrent het bepaalde in dit artikel nadere regels stellen, waarbij het te

verlenen verlof, bedoeld in het tweede, derde en vijfde lid, op een lager aantal uren kan

worden gesteld.

briefnummer: 2004001009, U201300288, U201401851

Artikel 6:4:2a

(vervallen)

briefnummer: CvA/2002004755

Kortdurend zorgverlof

Artikel 6:4:3

1. De ambtenaar met een volledige betrekking kan voor maximaal 72 uur per kalenderjaar

aanspraak maken op kortdurend zorgverlof op grond van de Wazo.

2. Het maximum van 72 uur, als genoemd in het eerste lid, wordt voor de ambtenaar die is

aangesteld voor een formele betrekkingsomvang van minder dan 36 uur per week naar

evenredigheid verminderd.

3. Het verlof komt voor de helft voor de rekening van de werkgever en voor de helft voor de

rekening van de ambtenaar.

4. Het college bepaalt in overleg met de ambtenaar nader de wijze waarop de verrekening van

het verlof met hem plaatsvindt. Verrekening met de vakantie bedoeld in artikel 6:2 is mogelijk.

briefnummer: CvA/2002004755

Non-activiteit

Artikel 6:4:4

1. Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, van de Ambtenarenwet bestaat geen recht

op doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en vakantietoelage.

2. Indien de ambtenaar uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing, bedoeld in artikel 125c,

tweede lid, Ambtenarenwet 1929, aanspraak heeft op een vaste vergoeding - niet zijnde een

onkostenvergoeding - wordt op zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n) over de tijd dat

hij het op grond van dat artikellid verleende verlof geniet een inhouding toegepast. Deze

inhouding gaat hetgeen hij geacht kan worden te ontvangen als vergoeding voor de met het

verlof overeenkomende tijd niet te boven.

3. Het college kan ter uitvoering van de vorige leden nadere regels vaststellen.

briefnummer: CvA/2004001009

Overige redenen buitengewoon verlof

Artikel 6:4:5

Het college kan aan een ambtenaar op diens verzoek, met behoud van het genot van zijn gehele of

gedeeltelijke salaris en de toegekende salaristoelage(n) en al dan niet onder bepaalde nadere

voorwaarden, verlof verlenen om andere redenen dan die welke zijn genoemd in artikel 6:4 tot en met

artikel 6:4:4. Het verlof wordt verleend voor maximaal één jaar.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Artikel 6:4:5a

1. Het college kan aan de ambtenaar die benoemd is tot bezoldigd bestuurder van een

vereniging van ambtenaren op diens verzoek onbetaald verlof verlenen voor de duur van de

vervulling van de functie voor ten hoogste twee jaren.

2. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de Vut-fonds

bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk

aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. Bij

deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor wat betreft de

pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie maanden

is verleend.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Buitengewoon verlof is geen vakantie

Artikel 6:4:6

Het buitengewoon verlof dat volledig doorbetaald wordt, wordt niet in mindering gebracht op de

vakantie.

briefnummer: CvA/2002004755

Ouderschapsverlof

Artikel 6:5

1. De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft, voor

zover lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld, over de

uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per

week, aanspraak op doorbetaling van een percentage van zijn salaris en de toegekende

salaristoelage(n).

2. Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ambtenaar die wordt

gesalarieerd volgens:

a. schaal 1: 90%

b. schaal 2: 85%

c. schaal 3: 80%

d. schaal 4: 70%

e. schaal 5: 60%

f. schaal 6 en hoger: 50%

3. Het is niet toegestaan dat de ambtenaar gedurende de uren dat het betaald

ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent

nadere regels stellen.

4. Op de ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof is artikel

6:9 niet van toepassing.

5. De ambtenaar kan op grond van onvoorziene omstandigheden een verzoek indienen

om toegekend ouderschapsverlof niet op te nemen. Tenzij een zwaarwegend

dienstbelang zich daartegen verzet, stemt het college hiermee in. Instemming heeft tot

gevolg dat het resterende ouderschapsverlof wordt opgeschort.

briefnummer: U200600394 en U200801974 en U200900468

Voorwaarden

Artikel 6:5:1

Vervallen m.i.v. 1 juli 2015

Briefnummer: U201501087

Meerlingen

Artikel 6:5:2

1. Bij twee- of meerlingen bestaat slechts voor één kind aanspraak betaald ouderschapsverlof.

2. De bepalingen uit artikel 6:5:1, 6:5:3, 6:5:4 en 6:5:7 zijn van overeenkomstige toepassing

indien er, voor het tweede en de meerdere kinderen van een twee- of meerling, gebruik wordt

gemaakt van de mogelijkheid onbetaald ouderschapsverlof te genieten.

briefnummer: CvA/2002004755 en U200900468

Ziekte

Artikel 6:5:3

Vervallen m.i.v. 1 juli 2015

briefnummer: U201501087

Opbouw vakantie en vakantietoelage

Artikel 6:5:4

1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd

naar evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.

2. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn functie te vervullen en deze

ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, wordt met ingang van de vijftiende

kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.

3. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet vindt

plaats op basis van de salarisbetaling, die tijdens dit ouderschapsverlof wordt uitbetaald.

4. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze

ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, vindt met ingang van de vijftiende

kalenderdag de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van het volledige

salaris en de toegekende salaristoelage(n).

briefnummer: CvA/2002004755 en U200900468

Terugbetaling

Artikel 6:5:5

1. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen zes maanden daarna

ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:1, eerste lid, of artikel 8:13, is verplicht het

salaris en de toegekende salaristoelage(n), die hij op grond van artikel 6:5 heeft genoten,

terug te betalen.

2. Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien het ontslag als bedoeld in artikel 8:1, eerste

lid:

a. het gevolg is van het aanvaarden van een dienstverband bij een andere gemeente;

b. en evenmin indien de betrokkene aanspraak heeft op een uitkering krachtens de

Werkloosheidswet, vanwege werkloosheid, die is ontstaan doordat de ambtenaar

ontslag heeft gevraagd omdat hij de echtgenoot of geregistreerde partner volgt, die

door geheel buiten hem liggende oorzaken noodzakelijk van standplaats moet

wijzigen.

3. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen drie maanden daarna

op eigen verzoek een functie aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het

ouderschapsverlof vervulde, is verplicht het salaris en de toegekende salaristoelagen, die hij

op grond van artikel 6:5 heeft genoten over de uren waarmee zijn aanstelling wordt

verminderd, terug te betalen.

4. De ambtenaar die van het betaald ouderschapsverlof gebruik maakt, dient zich tevoren

schriftelijk akkoord te verklaren met het in het eerste en derde lid bepaalde.

briefnummer: CvA/2002004755 en U200900468

Artikel 6:5:6

(vervallen)

 briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Artikel 6:5:7

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere

regeling treffen.

briefnummer: CvA/2002004755

Overgangsrecht ouderschapsverlof

Artikel 6:5a

(vervallen)

Artikel 6:5a:1

(vervallen)

Artikel 6:6

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel 6:7

1. De vrouwelijke ambtenaar die op grond van de Wazo zwangerschaps- en

bevallingsverlof geniet, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van haar

volledige salaris en de toegekende salaristoelage(n).

2. De Wazo-uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in mindering

gebracht op het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.

3. De ambtenaar is, wanneer zij recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof,

verplicht mee te werken aan de aanvraag en de uitbetaling van de Wazo-uitkering door

de gemeente bij en door het UWV.

4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de vrouwelijke

ambtenaar de Wazo-uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering

ondergaat, aan de ambtenaar een boete wordt opgelegd, danwel het recht op de Wazo-

uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan haar schuld of toedoen te

wijten is, wordt de Wazo-uitkering op het salaris en de toegekende salaristoelagen in

mindering gebracht.

briefnummer: CvA/U200515560

Adoptie- en pleegzorgverlof

Artikel 6:8

1. De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof,

heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn volledige salaris en de

toegekende salaristoelage(n).

2. De Wazo-uitkering van het adoptie- of pleegzorgverlof wordt in mindering gebracht op

het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.

3. De ambtenaar is, wanneer hij recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, verplicht mee

te werken aan de aanvraag en de uitbetaling van de Wazo-uitkering door de gemeente

bij en door het UWV.

4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar de

Wazo-uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de

ambtenaar een boete wordt opgelegd, danwel het recht op de Wazo-uitkering geheel of

gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt de

Wazo-uitkering op het salaris en de toegekende salaristoelagen in mindering gebracht.

5. Het adoptie- en pleegzorgverlof schort de termijnen, bedoeld in artikel 7:3, niet op.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Onbetaald verlof onder meer t.b.v. de gemeentelijke levensloopregeling

Artikel 6:9

1. De ambtenaar die langer dan een jaar in dienst is van de gemeente kan het college

verzoeken hem onbetaald verlof te verlenen voor een periode van tenminste 1 maand

en ten hoogste 18 maanden.

2. De ambtenaar geniet in een periode van vijf jaar maximaal 18 maanden onbetaald

verlof. Per jaar heeft de ambtenaar recht op maximaal één periode van onbetaald verlof.

3. Het college kan afwijken van de in het eerste en tweede lid gestelde voorwaarden.

4. Het verzoek van de ambtenaar heeft betrekking op de volledige arbeidsduur of op een

deel daarvan.

5. De ambtenaar dient het verzoek tenminste drie maanden voor de gewenste

ingangsdatum in. Het college stelt vast hoe het verzoek wordt ingediend.

6. Het college beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst

van het verzoek. De ambtenaar ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van het

college.

7. Indien de ambtenaar betaalde arbeid verricht over de uren dat hij onbetaald verlof

geniet, kan het college het verlof intrekken.

8. Onverminderd het zevende lid kan het onbetaalde verlof niet tussentijds worden

beëindigd tenzij het college en de ambtenaar hiermee instemmen.

9. Het college kent een verzoek om onbetaald verlof dat betrekking heeft op een periode

direct voorafgaand aan de pensionering toe, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich

daartegen verzetten. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het verlof

verleend voor een periode van maximaal drie jaren.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Aanspraken tijdens het verlof

Artikel 6:10

1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die onbetaald verlof geniet wordt

verminderd naar evenredigheid van de omvang van het onbetaald verlof.

2. Gedurende de periode van verlof bestaat geen aanspraak op uitkeringen,

tegemoetkomingen, toeslagen, toelagen en (kosten)vergoedingen. Bij deeltijd verlof

wordt dit naar rato vastgesteld.

3. Gedurende de periode van het verlof bestaat aanspraak op de gehele vergoeding als

bedoeld in artikel 7:24a.

4. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de Vut-

fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende

uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar

zijn verschuldigd. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal

is, voor wat betreft de pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof

voor ten hoogste drie maanden is verleend.

briefnummer: CvA/U200801637

Samenloop met ziekte

Artikel 6:11

1. Het verlof van de ambtenaar die voor een deel van zijn betrekking onbetaald verlof

geniet en langer dan 14 kalenderdagen ziek is, eindigt met ingang van de vijftiende

kalenderdag.

2. Het college kan besluiten het verlof van de ambtenaar die volledig onbetaald verlof

geniet en langer dan 14 kalenderdagen ziek is, in schrijnende gevallen te beëindigen.

Dit kan niet wanneer er sprake is van verlof voorafgaand aan pensionering.

briefnummer: U200600904 en U200802017

Samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel 6:12

Het onbetaalde verlof eindigt op de eerste dag van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

6a DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING

Begripsomschrijvingen

Artikel 6a:1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. gemeentelijke levensloopregeling: een regeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op

de loonbelasting 1964;

b. instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld

in artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964;

c. levenslooprekening: een bij de instelling door de ambtenaar geopende geblokkeerde

rekening, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

d. levensloopverzekering: een bij de instelling door de ambtenaar afgesloten verzekering,

waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

e. levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk het

verzekerd kapitaal.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Artikel 6a:2 Doel

vervallen

briefnummer: U200600904 en U201300314

Verzoek tot deelname levensloopregeling

Artikel 6a:3

1. De ambtenaar die deel wil nemen aan de gemeentelijke levensloopregeling meldt dit bij

het college.

2. Het college verwerkt de melding uiterlijk met ingang van de derde kalendermaand na

ontvangst, tenzij niet wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in artikel 6a:4.

3. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Artikel 6a:4 Verzoek tot deelname levensloopregeling

1. De ambtenaar informeert het college schriftelijk over de instelling waarbij de

levenslooprekening of de levensloopverzekering wordt aangehouden.

2. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college of hij een levenslooptegoed heeft

opgebouwd bij een of meer gewezen inhoudingsplichtigen tenzij een andere werkgever

bij wie de ambtenaar in dienst is geacht wordt inhoudingsplichtig te zijn ten aanzien

van dit levenslooptegoed.

3. De ambtenaar stemt er schriftelijk mee in dat de instelling aan het college informatie

verstrekt over de omvang van het levenslooptegoed van de ambtenaar tenzij dit

levenslooptegoed geacht wordt te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige

bij wie de ambtenaar in dienst is.

4. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college dat hij voldoet aan de voorwaarden

die de Wet op de Loonbelasting 1964 aan deelname stelt.

briefnummers: U200600904 en U201300314

Inleg

Artikel 6a:5

1. De ambtenaar vermeldt bij zijn melding om deel te nemen aan de gemeentelijke

levensloopregeling het gewenste bedrag van de inleg per jaar.

2. De ambtenaar kan eenmaal per jaar op een door het college aangewezen wijze en

tijdstip de hoogte van de inleg wijzigen.

3. De inleg bestaat uit een of meerdere van de in artikel 6a:6 genoemde bronnen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600904

Bronnen

Artikel 6a:6

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling

bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

a. het salaris;

b. de vakantietoelage;

c. de eindejaarsuitkering;

d. de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 6a:7;

e. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 4a:1;

f. het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:9 lid 3.

briefnummer: U200601087, U201300476

Levensloopbijdrage

Artikel 6a:7

1. De ambtenaar die geboren is na 31 december 1949, met uitzondering van de ambtenaar

die in 2005 55 jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan, heeft recht op een

levensloopbijdrage ten bedrage van 1,5% van het voor hem in een kalenderjaar

geldende salaris op jaarbasis. De bijdrage bedraagt bij een volledig dienstverband

minimaal €400. Bij een deeltijd betrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De

levensloopbijdrage wordt tevens uitgekeerd aan ambtenaren die zijn geboren voor of

op 31 december 1949 en die geen recht hebben op een uitkering zoals bedoeld in

hoofdstuk 5a.

2. In afwijking van het eerste lid is de levensloopbijdrage 2,5% indien en voor zolang

hoofdstuk 9a op de ambtenaar van toepassing is.

3. De levensloopbijdrage bedoeld in het tweede lid wordt gedurende maximaal 20 jaar

verstrekt. Hierna ontvangt de ambtenaarde levensloopbijdrage bedoeld in het eerste lid.

De levensloopbijdrage van 2,5% kan na 20 jaar voortgezet worden, indien artikel 9a:9,

eerste lid, onderdeel b, van toepassing is.

4. De levensloopbijdrage wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald.

5. Bij indiensttreding vanaf 1 augustus van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar

evenredigheid aanspraken op een levensloopbijdrage op. Bij ontslag van de ambtenaar

vindt betaling van de levensloopbijdrage plaats over het gedeelte van het kalenderjaar

dat de ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest.

6. De levensloopbijdrage behoort tot het percentage, bedoeld in het eerste lid, tot het

pensioengevend inkomen als bedoeld in artikel 3.1, lid 1, sub g van het

pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

briefnummer: U200800195

Artikel 6a:7a Uitbetaling levensloopbijdrage 2008

Vervallen

Briefnummer: U200800195 en U201300314

Beëindiging deelname levensloopregeling

Artikel 6a:8

1. Het college beëindigt de deelname aan de levensloopregeling uiterlijk twee maanden na

ontvangst van de kennisgeving hiertoe door de ambtenaar. Het college stelt vast hoe

de kennisgeving moet plaatsvinden

2. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling eindigt daarnaast:

a. bij overlijden van de ambtenaar;

b. bij ontslag van de ambtenaar;

c. op de dag voorafgaand aan die waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde

leeftijd bereikt.

briefnummer: U200600904 en U201001917 en U201200194

Artikel 6a:9 Opname levenslooptegoed

Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken ten behoeve van de opname van

onbetaald verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg en hoofdstuk 6 meldt de ambtenaar

tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum het college dat hij wil beschikken

over (een deel van zijn) levenslooptegoed. Het college stelt vast hoe de melding moet

plaatsvinden.

briefnummer: U200600904 en U201300314

Slotbepaling

Artikel 6a:10

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op ambtenaren bedoeld in hoofdstuk 9 en 9b, met

uitzondering van de ambtenaar op wie paragraaf 5 van hoofdstuk 9b van toepassing is.

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Tijdelijke regeling ambtenaren die werkzaam zijn in een betrekking bij het gemeentelijk

stadsvervoer

Artikel 6a:11

(vervallen)

7 AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE OF GEBREK

§ 1. DEFINITIES

Artikel 7:1

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de

ambtenaar is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke,

geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd;

b. werkzaamheden in het kader van de reïntegratie: toonvormende arbeid, die

specifiek gericht is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover

afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld in artikel 7:9, derde

lid;

c. scholing in het kader van de reïntegratie: scholing die gericht is op terugkeer in

de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het

plan van aanpak bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

d. arbeidsongeschiktheid in en door de dienst: arbeidsongeschiktheid wegens

ziekte of gebreken die in overwegende mate haar oorzaak vindt in:

. de aard van de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere

omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht of;

. in een dienstongeval verband houdende met de aard van de opgedragen

werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze

werkzaamheden moesten worden verricht; en die niet aan schuld of

nalatigheid van de ambtenaar is te wijten;

e. restverdiencapaciteit: het door UWV vast te stellen inkomen dat de

ambtenaar met zijn vaardigheden en bekwaamheden, gelet op zijn beperkingen,

nog kan verdienen;

f. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de

Arbeidsomstandighedenwet;

g. inactieve: de oud-ambtenaar met een WW-uitkering, aanvullende

uitkering, nawettelijke uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering of

wachtgelduitkering, die direct voorafgaand aan de uitkering in dienst

was van een gemeente;

h. postactieve: de oud-ambtenaar met een uitkering functioneel

leeftijdsontslag, FPU-uitkering, ouderdomspensioen van het ABP of

ABP keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering of dit

pensioen in dienst was van een gemeente of inactieve was;

2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

briefnummer: U200801637, U200802017, U201300288

§ 2. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek

Bedrijfgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek

Artikel 7:2

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding en

geneeskundig onderzoek.

 briefnummer: CvA/2002004415

Arbo-dienst

Artikel 7:2:1

De gemeente laat zich bijstaan door een arbodienst of gecertificeerd deskundige(n).

briefnummer: 2002004415, U201300288

Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Artikel 7:2:2

1. De ambtenaar heeft het recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding overeenkomstig het

bepaalde in dit hoofdstuk.

2. De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de ambtenaar geschiedt door een arbodienst of

gecertificeerd deskundige(n), overeenkomstig door het college te stellen regels.

briefnummer: 2002004415, U201300288

Consulteren arts door ambtenaar

Artikel 7:2:3

De ambtenaar heeft het recht een arts van de arbo-dienst rechtstreeks te consulteren ter zake van

gezondheidsproblemen die naar zijn mening met zijn arbeidssituatie kunnen samenhangen.

 briefnummer: CvA/2002004415

Periodiek geneeskundig onderzoek

Artikel 7:2:4

(vervallen)

 briefnummer: 2002004415, U201300288

Geneeskundig onderzoek

Artikel 7:2:5

1. Het college is bevoegd de arbo-dienst opdracht te geven de ambtenaar aan een

geneeskundig onderzoek te onderwerpen:

a. indien naar het oordeel van het college redelijkerwijs aanleiding bestaat tot twijfel aan

een goede gezondheidstoestand van de ambtenaar;

b. indien de ambtenaar niet of niet langer volledig geschikt is gebleken voor het naar

behoren vervullen van zijn functie, zulks ten einde na te gaan of hiervoor medische

oorzaken zijn aan te wijzen.

2. De ambtenaar is verplicht zich aan een onderzoek, bedoeld in het eerste lid, te onderwerpen.

briefnummer: CvA/2002004415

Buitendienststelling

Artikel 7:2:6

1. Indien bij een onderzoek, bedoeld in artikel 7:2:4 of in artikel 7:2:5 blijkt van een zodanige

lichamelijke of geestelijke toestand van de ambtenaar, dat naar het oordeel van de arbo-

dienst de belangen van de ambtenaar, die van de dienst of van bij de dienstuitoefening

betrokken derden zich tegen voortzetting van zijn werkzaamheden verzetten, wordt de

ambtenaar door het college buiten dienst gesteld.

2. Een buitendienststelling, bedoeld in het eerste lid, vindt niet plaats indien, naar het oordeel

van de arbo-dienst, de lichamelijke of geestelijke toestand van de ambtenaar het wenselijk

maakt dat hij tijdelijk met andere werkzaamheden wordt belast, indien en voor zover deze

voorhanden zijn. In dat geval is artikel 7:18:1 van overeenkomstige toepassing.

3. Een buitendienststelling, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de overige

artikelen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met een verhindering wegens ziekte.

briefnummer: CvA/2002004415

Maatregelen of voorzieningen in belang herstel ambtenaar

Artikel 7:2:7

1. Indien daartoe naar het oordeel van de arbo-dienst aanleiding bestaat, verzoekt het college

het UWV de ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in

het belang van het herstel van zijn gezondheid, dan wel in het belang van het behoud, het

herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid.

2. De ambtenaar wordt van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk in kennis gesteld.

briefnummer: CvA/2002004415

§ 3 Aanspraken tijdens ziekte

Recht op bezoldiging

Artikel 7:3

1. De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als

rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek vanaf de

eerste dag van die ongeschiktheid gedurende de eerste zes maanden recht op

doorbetaling van zijn volledige salaris en de toegekende salaristoelage(n).

2. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid gedurende de zevende tot

en met de twaalfde maand recht op doorbetaling van 90% van zijn salaris en de

toegekende salaristoelage(n)

3. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid na 12 maanden gedurende

de dertiende tot en met de vierentwintigste maand recht op doorbetaling van 75% van

zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).

4. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid na 24 maanden tot het

einde van zijn dienstverband recht op doorbetaling van 70% van zijn salaris en de

toegekende salaristoelage(n)

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder ziekte ook gebreken verstaan.

6. De ambtenaar heeft recht op de doorbetaling van zijn volledige salaris en de

toegekende salaristoelage(n) over de uren waarop hij:

a. zijn arbeid verricht;

b. passende arbeid verricht;

c. werkzaamheden in het kader van zijn reïntegratie verricht;

d. scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie.

7. De ambtenaar behoudt na afloop van de termijn van zes maanden recht op de

doorbetaling van zijn volledige salaris en de toegekende salaristoelage(n) bij

arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

8. De ambtenaar bedoeld in het derde en vierde lid, die gedurende ten minste 50% van zijn

formele arbeidsduur zijn arbeid, passende arbeid, werkzaamheden in het kader van zijn

reïntegratie verricht of scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie, genoemd in het

zesde lid van dit artikel, heeft recht op een extra percentage van 5% berekend over het

salaris en de toegekende salaristoelagen waar hij recht op heeft ingevolge dit artikel.

Hierbij geldt als maximum het salaris en de toegekende salaristoelagen zoals genoemd

in het eerste lid.

9. De ambtenaar heeft ten minste recht op het wettelijk minimumloon, berekend naar rato

van zijn formele arbeidsduur.

10. De periode waarover de ambtenaar voorafgaand aan de periode van het

zwangerschaps- en bevallingsverlof, bedoeld in artikel 6:7, ziek is als gevolg van de

zwangerschap, schort de periode, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, op.

11. Voor de toepassing van het eerste tot en met het vierde lid worden perioden van

ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van

minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op

een periode waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt genoten, bedoeld in

artikel 6:7, tenzij in dat geval de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden

voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

12. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelagenzoals genoemd in het

eerste, tweede, derde en vierde lid, eindigt indien de ambtenaar definitief wordt

herplaatst in een andere functie.

13. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het recht op beloning tijdens

arbeidsongeschiktheid.

14. Het college zal rekening houden met individuele gevallen van terminale ziekte. In die

gevallen zal de afweging worden gemaakt of ook na afloop van de termijn van zes

maanden, bedoeld in het eerste lid, het volledige salaris en de toegekende

salaristoelage(n) wordt doorbetaald.

briefnummer: CVA/U200800206 - CVA/U200800645

Doorbetaling tijdens ziekte bij seniorenmaatregel en onbetaald/gedeeltelijk betaald verlof

Artikel 7:4

De ambtenaar die onbetaald dan wel gedeeltelijk betaald verlof geniet heeft recht op

doorbetaling van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n) als bedoeld in artikel 7:3, met

dien verstande dat de ambtenaar nooit een hoger bedrag doorbetaald kan krijgen, dan hij zou

hebben gekregen, indien hij niet ziek zou zijn geweest.

briefnummer: 2002004415, U20130088

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Artikel 7:5

1. Aan de gewezen ambtenaar die recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering wordt, bij

arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, een aanvullende uitkering verleend.

2. De aanvullende uitkering genoemd in het eerste lid is voor de ambtenaar met een WGA-

of IVA uitkering, gelijk aan het bedrag dat nodig is om de aan de ambtenaar toegekende

WGA- of IVA-uitkering, vermeerderd met een aan de ambtenaar toegekende

bovenwettelijke aanvulling ingevolge het pensioenreglement van de Stichting

Pensioenfonds ABP, aan te vullen tot een bepaald percentage van het salaris en de

toegekende salaristoelage(n) die de ambtenaar heeft genoten in het jaar voorafgaand

aan zijn ontslag. Dit percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid

en bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:

80% of meer: 95%

65 tot 80% 68,875%

55 tot 65% 57%

45 tot 55% 47,5%

35 tot 45% 38%

3. De aanvullende uitkering eindigt:

a. indien de gewezen ambtenaar niet meer voldoet aan de in het eerste lid

genoemde voorwaarden of;

b. met ingang van de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd

bereikt.

4. De gewezen ambtenaar die recht heeft op een uitkering op grond van dit artikel, is

verplicht om het college op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn

arbeidsongeschiktheiduitkering of bovenwettelijke aanvulling ingevolge het

pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

briefnummer: U200600958 en U201001917 en U201200194

Overlijdensuitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Artikel 7:6

(Vervalt)

Briefnummer: CvA/2002004415 en U201001464

Vergoeding kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Artikel 7:7

1. Bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst worden aan de ambtenaar vergoed de te

zijner laste blijvende, naar het oordeel van het college noodzakelijk gemaakte kosten

van geneeskundige behandeling of verzorging.

2. Het college kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere voorschriften geven.

briefnummer: CvA/2002004415

Nadere regels

Artikel 7:8

Het college kan nadere regels stellen.

briefnummer: CvA/2002004415

Vaststelling referte-tijdvak toelagen

Artikel 7:8:1

Het referte-tijdvak dat in acht wordt genomen voor de vaststelling van de gemiddelde hoogte van de

toelage onregelmatige dienst, de overgangstoelage onregelmatige dienst, alsmede de

prestatiebeloning, ten behoeve van de vaststelling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n)

tijdens ziekte, dient in een lokale regeling nader te worden uitgewerkt.

 briefnummer: CvA/2002004415

Periodieke salarisverhoging

Artikel 7:8:2

Het onderwerp periodieke salarisverhogingen tijdens ziekte dient in een lokale regeling nader te

worden uitgewerkt.

briefnummer: CvA/2002004415

Werktijd bij ziekte bij seniorenmaatregel en toepassing van artikel 2:7a

Artikel 7:8:3

De ambtenaar wiens arbeidsduur is aangepast op grond van artikel 2:7a, kan voor de duur van de

periode waarvoor toepassing van dit artikel is bepaald, worden verplicht tot aanvaarding van arbeid

waarvan de arbeidsduur overeenkomt met deze tijdelijke uitgebreide arbeidsduur. Wanneer de

periode waarvoor de toepassing van artikel 2:7a is verstreken, geldt de verplichting voor de ambtenaar

ten aanzien van de aanvaarding van een nieuwe functie voor de formele arbeidsduur.

briefnummer: 2002004415, U201300288

§ 4. Verplichtingen en sancties

Verplichtingen college

Artikel 7:9

1. Het college is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en

voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat de ambtenaar, die in verband

met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebrek verhinderd is zijn arbeid te

verrichten, in staat wordt gesteld de eigen arbeid of passende arbeid te verrichten.

2. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en binnen de

openbare dienst van de gemeente geen passende arbeid voorhanden is, bevordert het

college de inschakeling van de ambtenaar in passende arbeid buiten de openbare

dienst van de gemeente.

3. Uit hoofde van zijn verplichting, genoemd in het eerste en tweede lid, stelt het college

in overeenstemming met de ambtenaar een plan van aanpak op als bedoeld in artikel

25, tweede lid, van de WIA. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de

ambtenaar regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

4. Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking tot

de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begeleiding van ziekteverzuim,

verplichtingen omtrent ziek- en herstelmeldingen daaronder begrepen, de

arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de daarbij in acht te nemen procedures.

briefnummer: CvA/U200515560 en Marz/CvA/U200516003

Verplichting ambtenaar tot informatieverstrekking bij ziekte

Artikel 7:10

De ambtenaar verstrekt op verzoek van het college alle informatie die noodzakelijk is voor de

uitvoering van dit hoofdstuk.

briefnummer: CvA/2002004415

Artikel 7:10:1

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 7:10:2

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 7:10:3

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 7:10:4

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Verplichting tot verlening van medewerking aan reïntegratie

Artikel 7:11

1. De ambtenaar die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is

zijn arbeid te verrichten, is verplicht:

a. gevolg te geven aan, door het college of een door hem aangewezen

deskundige, gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door het

college of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als

bedoeld in artikel 7:9;

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een

plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

c. zich te gedragen naar de regels die in het protocol, bedoeld in artikel 7:9, vierde

lid, zijn opgenomen.

2. Indien de ambtenaar die wegens ziekte verhinderd is zijn functie te vervullen, in staat is

passende arbeid als bedoeld in artikel 7:1 te verrichten en hij door het college of een

andere werkgever daartoe in de gelegenheid wordt gesteld, is hij verplicht die arbeid te

verrichten.

briefnummer: CvA/en CvA/U200516003 en CVA/U200800330

Verplichtingen ambtenaar medisch onderzoek

Artikel 7:12

1. De ambtenaar is verplicht zich te onderwerpen aan een door of vanwege de arbo-dienst

in te stellen medisch onderzoek ter beantwoording van de vragen:

a. of er sprake is van verhindering tot het vervullen van zijn functie wegens

ziekte;

b. in welke mate er sprake is van verhindering als bedoeld onder a;

c. of de ambtenaar de verhindering tot het vervullen van zijn functie opzettelijk

heeft veroorzaakt;

d. of de ambtenaar ten onrechte nalaat zich onder geneeskundige behandeling te

stellen of te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften hem

door de behandelende geneeskundige gegeven, met dien verstande dat te

dezen voorschriften tot het verlenen van medewerking aan een ingreep van

heelkundige aard zijn uitgezonderd;

e. of de ambtenaar zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of

vertraagd;

f. of verdere maatregelen of voorzieningen nodig zijn in het belang van het herstel

van zijn gezondheid, dan wel in het belang van het behoud, het herstel of de

bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid;

g. wanneer en in welke mate de vervulling van de functie kan worden hervat.

2. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de redenen van medisch

onderzoek.

briefnummer: CvA/2002004415

Geen aanspraak op doorbetaling

Artikel 7:13:1

Geen aanspraak op doorbetaling van salaris en de toegekende salaristoelage(n) als bedoeld in artikel

7:3 bestaat:

a. indien blijkens het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 7:12, sprake is van een

omstandigheid waarbij de ambtenaar opzettelijk de verhindering tot het vervullen van zijn

functie heeft veroorzaakt, tenzij de ambtenaar daarvan op grond van zijn geestelijk toestand

geen verwijt kan worden gemaakt;

b. indien de verhindering wegens ziekte zich voordoet binnen een halfjaar na de in artikel 2:3,

eerste lid, bedoelde geneeskundige keuring en alsdan blijkt dat de ambtenaar hierbij onjuiste

informatie omtrent zijn gezondheidstoestand heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen, ten

gevolge waarvan de verklaring dat tegen de vervulling van zijn functie uit medisch oogpunt

geen bezwaren bestaan, ten onrechte is afgegeven, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt

dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.

briefnummer: CvA/2002004415

Staken van de doorbetaling

Artikel 7:13:2

1. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel 7:3,

wordt gestaakt, indien en voor zolang de ambtenaar:

a. weigert de in artikel 7:12 neergelegde verplichting tot het verlenen van medewerking

aan een door of vanwege de arbo-dienst in te stellen medische onderzoek na te

komen;

b. blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek ten onrechte heeft nagelaten zich

onder geneeskundige behandeling te stellen ofte blijven stellen;

c. blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek de voorschriften van de behandelende

arts niet opvolgt, met uitzondering van voorschriften om mee te werken aan een

ingreep van heelkundige aard;

d. zich blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek schuldig maakt aan gedragingen

waardoor zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

e. er de oorzaak van is dat het arbeidsgezondheidskundig onderzoek door een door de

arbo-dienst aangewezen arts niet kan plaatshebben;

f. tijdens de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte arbeid voor

zichzelf of voor derden verricht, tenzij dit door de arbo-dienst in het belang van zijn

genezing wenselijk wordt geacht en het college daartoe toestemming heeft verleend;

g. weigert mededeling te doen van inkomsten uit arbeid, die hij heeft in verband met het

verrichten van door de arbo-dienst in het belang van zijn genezing wenselijk geachte

arbeid voor zichzelf of derden;

h. zijn arbeid verzuimt te hervatten op het door de arbo-dienst bepaalde tijdstip en in de

door deze dienst bepaalde mate, indien zulks hem is opgedragen, tenzij hij daarvoor

een door de arbo-dienst als geldig erkende reden heeft opgegeven;

i. weigert om - op verzoek van het college - informatie te verstrekken die noodzakelijk is

voor de uitvoering van dit hoofdstuk.

2. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) vindt wel plaats indien de

ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt kan worden gemaakt van het

gedrag, genoemd in het eerste lid.

briefnummer: CvA/2002004415

Sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen ambtenaar

Artikel 7:14

1. De ambtenaar die zich niet houdt aan zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 7:11, eerste

lid, onder c, wordt disciplinair gestraft wegens plichtsverzuim.

2. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel

7:3, wordt gestaakt, indien en voor zolang de ambtenaar:

a. weigert mee te werken aan, door het college of een door hem aangewezen

deskundige, gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, als

bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, onder a, die erop gericht zijn om de

betrokkene in staat te stellen de eigen passende arbeid te verrichten;

b. weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan

van aanpak als bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, onder b.

c. weigert aangeboden passende arbeid te verrichten, waartoe hij op grond van

artikel 7:11, tweede lid, verplicht is.

3. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), als genoemd in het

tweede lid, vindt wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand

geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het tweede lid.

briefnummer: CvA/U200515560

Artikel 7:14:10

(vervallen)

Briefnummer: ARZ/507386

Betaling aan anderen en nabetaling aan ambtenaar

Artikel 7:15:1

1. Het college kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bepalen dat de

op grond van de artikelen 7:13:1, 7:13:2 en 7:14 het niet uitbetaalde salaris en de toegekende

salaristoelage(n), geheel of ten dele aan anderen dan de ambtenaar zal worden uitbetaald.

2. Voor zover het college van zijn in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik heeft

gemaakt, wordt de ingevolge de artikelen 7:13:1, 7:13:2 en 7:14 niet uitbetaalde bezoldiging

alsnog aan de ambtenaar uitbetaald wanneer de ambtenaar op grond van de second opinion

die hij conform artikel 32 van de wet SUWI, heeft aangevraagd inzake het oordeel over de

ongeschiktheid tot werken in het gelijk gesteld wordt.

briefnummer: 2002004415, U201300288

Herplaatsing in passende arbeid

Artikel 7:16

1. Passende arbeid, bedoeld in artikel 7:11, tweede lid, wordt de ambtenaar opgedragen:

a. door plaatsing in een andere functie voor tijdelijke duur, zonder dat dit gepaard

gaat met een wijziging van de aanstelling;

b. door plaatsing in een andere functie bij wijze van proef, zonder dat dit gepaard

gaat met een wijziging van de aanstelling;

c. bij een andere werkgever, door een tijdelijke detachering, zonder dat dit

gepaard gaat met een wijziging van de aanstelling.

2. Na 24 maanden van ziekte wordt passende arbeid, bedoeld in artikel 7:11, tweede lid,

aan de ambtenaar opgedragen door definitieve herplaatsing. Deze definitieve

herplaatsing vindt plaats door wijziging van de aanstelling.

3. Voorwaarde voor definitieve herplaatsing van de ambtenaar die ziek is geworden op of

na 1 juli 2007 en die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, is in de periode van 12

maanden na de periode van 24 maanden, bedoeld in het tweede lid, dat de ambtenaar

met de passende arbeid zijn volledige restverdiencapaciteit benut.

4. Voorwaarde voor definitieve herplaatsing van de ambtenaar die ziek is geworden op of

na 1 juli 2007 en die 35% of meer, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is, is in de

periode van 12 maanden na de periode van 24 maanden, bedoeld in het tweede lid, dat

de ambtenaar met de passende arbeid 50% van zijn restverdiencapaciteit of meer

benut.

5. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid wordt onder een andere functie

mede verstaan het verrichten van dezelfde werkzaamheden onder andere voorwaarden.

6. Voor het bepalen van de periode van 24 respectievelijk 12 maanden worden perioden

van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie tengevolge van zwangerschap

voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het

zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

7. Voor het bepalen van de periode van 24 respectievelijk 12 maanden worden perioden

van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking

van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten

op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de

ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit

dezelfde oorzaak.

8. De termijn van 24 maanden wordt verlengd:

a. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid,

van de WIA en

b. met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA

heeft vastgesteld.

9. De ambtenaar verleent alle medewerking en verstrekt alle informatie die nodig is om de

restverdiencapaciteit vast te stellen.

briefnummer: U200800330 / U2008001112 / U200801544 / U200802017

Bezwaar tegen geneeskundig oordeel

Artikel 7:16:9

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Terugkeer in functie na ziekte

Artikel 7:17

1. Ten aanzien van de ambtenaar die wegens ziekte verhinderd is zijn functie te vervullen,

kan worden bepaald dat hij zijn functie slechts weer zal mogen vervullen, indien het

college daarvoor toestemming heeft verleend, onder bepaling van de mate waarin de

hervatting kan geschieden.

2. Ten behoeve van de bepaling van het eerste lid zal mede worden gelet op het advies

van de arbo-dienst of van het UWV.

3. De in het eerste lid bedoelde toestemming is in ieder geval vereist indien de ambtenaar

gedurende meer dan eenjaar volledig verhinderd is geweest zijn functie te vervullen.

briefnummer: CvA/2002004415

Inkomsten uit of in verband met arbeid

Artikel 7:18

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het in mindering brengen op de

beloning van de ambtenaar, van inkomsten uit passende arbeid of werkzaamheden in het kader

van diens reïntegratie,.

briefnummer: CvA/U200515560

Inkomsten uit andere betrekking

Artikel 7:18:1

1. Indien de ambtenaar tijdens de verhindering tot het vervullen van zijn functie, op grond

van een aan het college uitgebracht advies door de arbo-dienst of door het UWV, in het

belang van zijn genezing of zijn reïntegratie, dan wel in het kader van herplaatsing

wenselijk geachte arbeid voor zichzelf of voor derden verricht, worden de inkomsten uit

deze arbeid in mindering gebracht op het salaris en de toegekende salaristoelage(n)

waar de ambtenaar recht op heeft krachtens artikel 7:3.

2. Tot de in het eerste lid bedoelde inkomsten wordt tevens gerekend een

herplaatsingstoelage, toegekend op grond van hoofdstuk 12 van het

pensioenreglement, alsmede elke andere toelage, onder welke benaming ook, die

geacht kan worden betrekking te hebben op arbeid bedoeld in het eerste lid.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601047

§ 5 Bijzondere situaties

Samenloop met een ZW-uitkering

Artikel 7:19

1. Indien de ambtenaar ter zake van de desbetreffende ongeschiktheid tot het verrichten

van zijn werk recht heeft op een ZW-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in

mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3, recht heeft.

2. Indien de ambtenaar geen ZW-uitkering aanvraagt binnen de in de ZW gestelde

termijnen en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt voor de periode dat hij

dientengevolge geen ZW-uitkering ontvangt, voor de toepassing van dit artikel rekening

gehouden met een volledige ZW-uitkering.

3. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar de

ZW-uitkering vermindering ondergaat, aan de ambtenaar een boete wordt opgelegd,

dan wel het recht op de ZW-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan

zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening

gehouden met een volledige ZW-uitkering.

4. De ambtenaar verleent op verzoek van het college alle medewerking aan het via het

college tot uitbetaling laten komen van de ZW-uitkering.

5. Indien de ZW-uitkering meer bedraagt dan het bedrag waarop de ambtenaar op grond

van artikel 7:3 recht heeft, wordt het meerdere aan de ambtenaar uitbetaald.

briefnummer: CvA/U200515560

Samenloop met een WW-uitkering

Artikel 7:20

Indien de ambtenaar ter zake van de dienstbetrekking waarbij de ongeschiktheid tot het

verrichten van zijn werk is ontstaan, recht heeft op een WW-uitkering, wordt het bedrag van die

uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3, recht heeft.

briefnummer: CvA/U200515560

Samenloop met een uitkering op grond van de WIA

Artikel 7:21

1. Indien de ambtenaar ter zake van de desbetreffende verhindering tot het vervullen van

zijn functie recht heeft op een WGA- of een IVA-uitkering, wordt het bedrag van die

uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3 recht

heeft. Wanneer de ambtenaar recht heeft op een IVA-uitkering dan wel een WGA-

uitkering in verband met volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid, heeft

de ambtenaar ten minste recht op een bedrag ter hoogte van deze IVA- of WGA-

uitkering.

2. Indien de ambtenaar recht heeft op een WGA- of een IVA-uitkering uit hoofde van twee

of meer dienstbetrekkingen, wordt die uitkering naar rato van het salaris en de

toegekende salaristoelage(n) uit de verschillende functies, in mindering gebracht op de

dienstbetrekking op grond waarvan de betaling wordt gedaan.

3. Indien de ambtenaar geen WGA- of IVA-uitkering aanvraagt binnen de in de WIA

gestelde termijnen en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de

periode dat hij dientengevolge geen WGA- of IVA-uitkering ontvangt, voor de

toepassing van dit artikel rekening gehouden met een IVA-uitkering.

4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar niet

kan worden vastgesteld of de ambtenaar in aanmerking komt voor een WGA- of een

IVA-uitkering en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing

van dit artikel rekening gehouden met een IVA-uitkering.

5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene de

WGA- of IVA-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht daarop geheel of

gedeeltelijk wordt geweigerd, en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt

voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de WGA- of IVA-uitkering zoals die

werd genoten voor vermindering of gehele of gedeeltelijke weigering van het bedrag

plaatsvond.

6. De ambtenaar verleent op verzoek van het college alle medewerking aan het via het

college tot uitbetaling laten komen van de WGA- of IVA-uitkering.

briefnummer: CvA/U200801544

Bovenwettelijke aanvulling Pensioenreglement

Artikel 7:22

Artikel 7:21 is van overeenkomstige toepassing, wanneer de ambtenaar in aanvulling op de

WGA- of IVA-uitkering, bedoeld in artikel 7:21, recht heeft op een bovenwettelijke aanvulling op

grond van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Ziektewet als bodem

Artikel 7:22:2

(vervallen)

briefnummer: CvA/2000004977

Wajong/WAZ

Artikel 7:23

Indien de ambtenaar op grond van zijn arbeidsongeschiktheid recht heeft op een WAJONG-of

WAZ-uitkering, worden deze uitkeringen voor de toepassing van dit hoofdstuk gelijkgesteld

met een uitkering op grond van de WIA.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601123

Artikel 7:23:1

(vervallen)

briefnummer: CvA/2002004755

Tegemoetkoming ziektekosten

Artikel 7:24

De VNG sluit voor de zorgverzekering van gemeenteambtenaren, postactieven en inactieven

een overeenkomst als bedoeld in artikel 18 van de Zorgverzekeringswet.

Brief: U200801637 en U201201238

§ 6. Ziektekosten

Zorgverzekering

Artikel 7:24a

1. De ambtenaar, die een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij IZA

Zorgverzekeraar NV, of Mijn Keuze 3 of Mijn Keuze 4 bij Zilveren Kruis Achmea heeft,

heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten.

2. De tegemoetkoming in de ziektekosten wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand

december uitbetaald.

3. Bij indiensttreding op of na 1 januari van een kalenderjaar heeft de ambtenaar naar

evenredigheid recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten.

Hoogte tegemoetkoming

Artikel 7:25

1. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 168,= per jaar.

2. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 296,= per jaar als het salaris van de

ambtenaar maal de deeltijdfactor lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij

de hoogste periodiek van schaal 6.

3. De ambtenaar die gedurende het jaar in dienst treedt of ontslagen wordt ontvangt een

tegemoetkoming in de ziektekosten naar rato van de tijd dat hij in dienst is geweest.

4. De peildatum voor de vergelijking van het tweede lid is de maand december. Voor de

ambtenaar die gedurende het jaar uit dienst treedt is de peildatum voor de vergelijking

van het tweede lid de laatste maand dat de ambtenaar in dienst is geweest.

briefnummer: U200801637 / U201001464

Artikel 7:25:1

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Artikel 7:25:2

(verrvallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Artikel 7:25:3

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Artikel 7:25:4

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Meerdere dienstverbanden

Artikel 7:25a

Indien de ambtenaar uit hoofde van een ander dienstverband een tegemoetkoming krijgt voor

ziektekosten, wordt dit verrekend met de tegemoetkoming op grond van artikel 7:24a en artikel

7:25. De ambtenaar is verplicht de gemeente te informeren, indien hij een dergelijke

tegemoetkoming ontvangt uit hoofde van een andere dienstbetrekking.

 briefnummer: CvA/U200801637

Inhouding ziektekostenpremies

Artikel 7:25b

(vervallen)

briefnummer: U200515951, U201300288

§ 7. Overige bepalingen

Overgangsbepaling

Artikel 7:26

1. Op de ambtenaar of gewezen ambtenaar, die wegens ziekte op 31 december 2000 recht

heeft op salarisbetaling of uitkering op grond van dit hoofdstuk en waarvan de ziekte

ook na deze datum voortduurt, blijven de bepalingen van dit hoofdstuk, zoals deze

luidden op 31 december 2000 van kracht tot het moment dat de ziekte van de

betrokkene eindigt, dan wel tot de dag met ingang waarvan de betrokkene recht krijgt

op een uitkering krachtens de Ziektewet.

2. De betrokkene is verplicht de onverschuldigde betalingen aan hem, die op grond van

dit artikel zijn verricht, terug te betalen, indien hem met terugwerkende kracht een

uitkering krachtens de Ziektewet wordt toegekend.

briefnummer: CvA/2002004415

Garantie-uitkering

Artikel 7:27

1. De ambtenaar die herplaatst is op grond van artikel 7:6, tweede lid onder c, zoals dat

luidde voor 1 januari 2003, heeft, indien naderhand maar voor 1 januari 2001, de mate

van arbeidsongeschiktheid op een lager niveau is vastgesteld, recht op een garantie-

uitkering, indien hem geen aanvullende gangbare arbeid is aangeboden van een

zodanige omvang dat hij in staat is om zijn toegenomen restverdiencapaciteit te

benutten. Onder gangbare arbeid wordt in dit artikel verstaan alle algemeen

geaccepteerde arbeid waartoe betrokkene in staat is, gezien zijn krachten en

bekwaamheden.

2. De garantie-uitkering bedraagt, te rekenen vanaf de datum van aanvang van de ziekte in

de oorspronkelijke functie, 18 maanden 100%, vervolgens 39 maanden 80% en daarna

33 maanden 70% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) die de ambtenaar

genoot in de oorspronkelijke functie.

3. Op de garantie-uitkering wordt in mindering gebracht hetgeen de ambtenaar ontvangt

uit de dienstbetrekking waarin hij is herplaatst en, in voorkomend geval, met het recht

op WAO-uitkering, invaliditeitspensioen, herplaatsingstoelage en inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf verkregen op of na de datum waarop de

arbeidsongeschiktheid op een lager niveau is vastgesteld.

4. Indien de betrokkene nalaat van de gelegenheid gebruik te maken die kan leiden tot het

verkrijgen van gangbare arbeid, indien hij weigert gangbare arbeid te aanvaarden of

indien hij opzettelijk inkomsten uit gangbare arbeid verloren laat gaan, wordt het

bedrag van de garantie-uitkering verminderd met het bedrag van de verzuimde, of de

verloren gegane inkomsten.

5. De garantie-uitkering eindigt:

a. met ingang van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar

bereikt;

b. bij ontslag.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Overgangsartikel

Artikel 7:28

1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is

gelegen voor 1 januari 2004 zijn de artikelen 7:1, 7:3, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16, 7:18, 7:21

en 7:22 niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 7:1, 7:3, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14,

7:16 , 7:18, 7:21 en 7:22, zoals die golden op 31 december 2005, van toepassing.

3. Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is

gelegen op of na 1 januari 2004 en die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-

uitkering, zijn de artikelen 7:1, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16 en 7:21 niet van toepassing.

4. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 7:1, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16

en 7:21, zoals die golden op 31 december 2005, van toepassing, waarbij de verwijzing in

artikel 7:21, eerste lid, naar artikel 7:3, eerste lid, gelezen moet worden als een

verwijzing naar artikel 7:3, zoals dat luidt met ingang van 1 januari 2006.

5. Het college stelt per 1 januari 2006 voor de ambtenaren van wie de eerste dag van

ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, is gelegen op of na 1 januari 2004, de duur van

de ongeschiktheid vast. De hoogte van de loondoorbetaling vanaf 1 januari 2006 wordt

bij voortduring van de ongeschiktheid berekend op basis van het bepaalde in artikel

7:3, eerste tot en met het vierde lid.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600958

Artikel 7:28:1

1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is gelegen

voor 1 januari 2004 is artikel 7:18:1 niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 7:18:1 zoals dat gold op 31 december

2005, van toepassing.

briefnummer: CvA/U200515560 en Marz/CvA/U200516003

Artikel 7:28a

1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 gelegen is

voor 1 juli 2007 is artikel 7:16 niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 gelegen is

voor 1 juli 2007 is artikel 7:16, zoals dat gold op 30 juni 2008, van toepassing.

 Brief: CVA/U200800330

Artikel 7:28b

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is

voor 1 augustus 2008, is artikel 7:16 van toepassing, zoals dat gold op 30 november 2008.

Briefnummer: U200802017

8 ONTSLAG

Ontslag op verzoek

Artikel 8:1

1. Indien de ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend.

2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

3. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangehouden indien een ontslag op

grond van artikel 8:13 overwogen wordt.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 8:1:1

1. Het ontslag, bedoeld in artikel 8:1, wordt niet verleend met ingang van een datum gelegen

binnen een maand dan wel later dan drie maanden na de datum waarop het verzoek om

ontslag is ingekomen.

2. Indien de ambtenaar dit verzoekt kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

3. Indien een strafrechtelijke vervolging tegen de ambtenaar aanhangig is of indien overwogen

wordt hem in aanmerking te brengen voor disciplinaire straf kan het nemen van een beslissing

op een verzoek om ontslag worden aangehouden totdat de uitspraak van de strafrechter of de

beslissing inzake de disciplinaire straf onherroepelijk is geworden.

Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 8:2 Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

1. De ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de

AOWgerechtigde leeftijd bereikt.

2. Aan de ambtenaar die voldoet aan de voorwaarden voor FPU, maar niet (geheel)

gebruik maakt van dit recht, wordt eervol ontslag verleend met ingang van de eerste

van de maand volgend op die waarin hij de 65-jarige leeftijd bereikt.

3. Het college kan in bijzondere gevallen, indien de ambtenaar hiermede instemt, van het

bepaalde in het eerste lid afwijken.

briefnummer: U200601047 en U200902748 en U201001917 en U201200194 en U201200308

Artikel 8:2:1

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001000560

Artikel 8:2a

De aanstelling of arbeidsovereenkomst van de medewerker die na het bereiken van de AOW-

gerechtigde leeftijd in dienst is getreden van de gemeente, alsmede de aanstelling of

arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 8:2, derde lid, wordt beëindigd wanneer een van de

partijen dat wenselijk acht. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

briefnummer: 2004003238, U201100883, U201300288

Ontslag wegens reorganisatie

Artikel 8:3

1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend wegens opheffing van zijn functie of

wegens verandering in de inrichting van het dienstonderdeel waarbij hij werkzaam is of

van andere dienstonderdelen, dan wel wegens verminderde behoefte aan

arbeidskrachten. Ontslag op grond van dit artikel wordt eervol verleend.

2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

3. Op grond van dit artikel wordt, individuele gevallen uitgezonderd, ontslag verleend

ingevolge een vooraf vastgesteld plan.

briefnummer: CvA/200800330

Artikel 8:3:1

Over het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid, wordt overleg gepleegd in de commissie bedoeld in

artikel 12:1, tweede lid. Daarna wordt het aan de betrokken ambtenaren medegedeeld.

 briefnummer: MARZ/CvA/U200800330

Ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid

Artikel 8:4

1. Onder volledige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:

a. arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een WGA-

uitkering;

b. arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een IVA-

uitkering.

2. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van volledige ongeschiktheid

voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel

wordt onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol verleend.

3. Ontslag als bedoeld in het tweede lid mag slechts plaatsvinden indien er sprake is van

ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte gedurende een

periode van 24 maanden.

4. Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als

bedoeld in het derde lid het resultaat van de claimbeoordeling van de WIA en de

resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

5. Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een ontslagprocedure als

bedoeld in het tweede lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf

de 21e maand na de eerste ziektedag.

6. Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-

beschikking zijn genomen.

7. Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, genomen is,

moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een

deskundigenoordeel van UWV betrekken.

8. Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden

perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie tengevolge van

zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode

van het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking

genomen.

9. Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden

perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een

onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan

en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt

genoten, tenzij de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden

voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

10. De termijn van 24 maanden, als bedoeld in het derde lid wordt verlengd:

a. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid,

van de WIA en

b. met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA

heeft vastgesteld.

Briefnummer U200800330 en U200801112 en U200802017

Ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Artikel 8:5

1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van gedeeltelijke

ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte. Voor de toepassing

van dit artikel wordt onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol

verleend.

2. Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:

a. er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie wegens

ziekte gedurende een periode van 36 maanden:

b. het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de

gemeentelijke dienst passende arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7:9.

3. Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als

bedoeld in het tweede lid het resultaat van de claimbeoordeling op grond van de WIA

en de resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

4. Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat sprake is van een situatie

als bedoeld in het tweede lid op grond waarvan de ontslagprocedure als bedoeld in het

eerste lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 33e maand

na de eerste ziektedag.

5. Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-

beschikking zijn genomen.

6. Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het vijfde lid, genomen is,

moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een

deskundigenoordeel van UWV betrekken

7. Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36

maanden worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de functie ten

gevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof

en de periode van het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in

aanmerking genomen.

8. Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36

maanden worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij

elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct

voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of

bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet

geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. .

9. De termijn van 36 maanden, als genoemd in het tweede lid, onderdeel a, wordt

verlengd:

a. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid,

van de WIA en

b. met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA

heeft vastgesteld.

10. Indien voor de ambtenaar buiten de gemeentelijke dienst passende arbeid als bedoeld

in artikel 7:16, derde of vierde lid, aanwezig is, is ontslag vanaf 24 maanden na de

eerste dag van ongeschiktheid op grond van dit artikel mogelijk. Bij het bepalen van de

termijn van 24 maanden worden het zesde, zevende en achtste lid van artikel 7:16

overeenkomstig toegepast.

Briefnummer: U200801544 en U200802017

Artikel 8:5:1

(vervallen)

Artikel 8:5a

1. De ambtenaar die ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte of

gebrek kan ontslag verleend worden indien hij zonder deugdelijke grond weigert:

a. gevolg te geven aan door het college of een door hem aangewezen deskundige

gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door het college of een

door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te

stellen de eigen of passende arbeid te verrichten, als bedoeld in artikel 7:9;

b. arbeid als bedoeld in artikel 7:11, tweede lid te verrichten waartoe het college

hem in de gelegenheid stelt;

c. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een

plan van aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA;

d. een uitkering op grond van de WIA aan te vragen.

2. Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, wint het

college een hierop betrekking hebbend advies van het UWV in.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Artikel 8:6

1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van onbekwaamheid of

ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie anders dan op grond van ziekten of

gebreken. Ontslag op grond van dit artikel wordt eervol verleend.

2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

briefnummer: CvA/U200800330

Overige ontslaggronden

Artikel 8:7

Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van:

1. verlies van een vereiste bij de aanstelling door het bestuursorgaan gesteld, tenzij het

vereiste alleen bij aanvaarding van de functie geldt;

2. aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de functie zou uitsluiten;

3. staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

4. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden

rechterlijke uitspraak;

5. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;

6. het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding, tenzij hem

daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 8:7:1

Behalve in het geval, bedoeld in artikel 8:7, onder e, wordt een ontslag op grond van eerder genoemd

artikel eervol verleend. Het ontslag kan niet eerder ingaan dan op de dag volgend op die waarop de

reden voor het ontslag voor het eerst aanwezig was.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 8:8

1. Een ambtenaar die vast is aangesteld kan eervol worden ontslagen op een bij het

besluit omschreven grond, niet vallende onder de gronden in vorige artikelen van dit

hoofdstuk genoemd.

2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

briefnummer: CvA/U200800330

Artikel 8:8:1

De grond waarop het ontslag berust, dat is verleend ingevolge artikel 8:8, wordt slechts op verzoek

van de ambtenaar in het ontslagbesluit vermeld.

Artikel 8:9

Aan de ambtenaar die in verband met de aanvaarding van een functie in een publiekrechtelijk

college, waarin hij was benoemd of verkozen tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn

ambt, wordt indien hij ophoudt zodanige functie te bekleden en hij naar het oordeel van het

college niet in actieve dienst kan worden hersteld, eervol ontslag verleend.

briefnummer: CvA/2004001009

Ontslag wegens Pré-VUT

Artikel 8:10

(vervallen)

Artikel 8:10:1

(vervallen)

Ontslag wegens FPU

Artikel 8:11

1. Aan de ambtenaar die ontslag vraagt met het oog op een uitkering op grond van de

FPU-regeling wordt eervol ontslag verleend indien het bestuur van de Stichting fonds

vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel alsmede het bestuur van de Stichting

Pensioenfonds ABP op grond van een desbetreffende aanvraag hebben vastgesteld dat

na te verlenen ontslag recht bestaat op een uitkering op grond van die regeling.

2. Het in het eerste lid genoemde ontslag kan ook voor een gedeelte van de voor de

ambtenaar geldende formele arbeidsduur per week worden verleend, tenzij de belangen

van de dienst zich hiertegen verzetten. Het deeltijdontslag bedraagt ten minste 10% van

de formele arbeidsduur per week. Het deeltijdontslag bedraagt telkenmale dat het wordt

verleend, ten minste 10% van de oorspronkelijke formele arbeidsduur.

briefnummer: CvA/1999005385

Artikel 8:11:1

1. Het ontslag, bedoeld in artikel 8:11, gaat eerst in met ingang van de dag waarop het recht op

een uitkering ingevolge de FPU-regeling bestaat.

2. Het bepaalde in artikel 8:1:1 is van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: ARZ/705549

Ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

Artikel 8:12

1. De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor bepaalde tijd is van rechtswege ontslagen

op de datum waarop die tijd verstrijkt. Indien na de datum, bedoeld in de eerste volzin,

het dienstverband feitelijk wordt gehandhaafd zonder dat opnieuw een aanstelling is

verleend, wordt de tijdelijke aanstelling geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan.

2. De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor bepaalde tijd is aangegaan, is, voor

zover het die urenuitbreiding betreft, van rechtswege ontslagen op de datum dat de

urenuitbreiding eindigt. Indien na de datum, bedoeld in de eerste volzin, de

urenuitbreiding feitelijk wordt gehandhaafd zonder dat opnieuw een urenuitbreiding is

verleend, wordt de tijdelijke urenuitbreiding geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan.

3. De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd kan ontslag worden

verleend indien de omstandigheid die tot de aanstelling leidde is vervallen.

4. De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan,

voor zover het die urenuitbreiding betreft, ontslag worden verleend, indien de

omstandigheid die tot de urenuitbreiding leidde, is vervallen.

5. Het ontslag als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid kan niet plaatsvinden

wanneer de termijnen als genoemd in artikel 2:4 zijn overschreden.

6. Het college kan omtrent de opzegtermijnen voor het ontslag uit een tijdelijke

aanstelling

voor onbepaalde tijd nadere regels stellen.

briefnummer: CvA/2004003238

Tussentijds ontslag uit een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

Artikel 8:12:1

1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, eerste en tweede lid, kan ook ontslag worden verleend

op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.

2. De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, derde en vierde lid, kan ook ontslag worden verleend

op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.

briefnummer: CvA/2001002849

Opzegtermijn bij beëindiging tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding voor onbepaalde tijd

Artikel 8:12:2

1. Bij een ontslag als bedoeld in artikel 8:12, derde en vierde lid, wordt een opzegtermijn in acht

genomen:

a. van drie maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij

het begin van de opzegtermijn onafgebroken twaalf maanden heeft geduurd;

b. van twee maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij

het begin van de opzegtermijn onafgebroken zes maanden of langer, doch korter dan

twaalf maanden, heeft geduurd;

c. van één maand, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij

het begin van de opzegtermijn onafgebroken korter dan zes maanden heeft geduurd.

2. Over de tijd die aan de in het eerste lid bedoelde opzegtermijn mocht ontbreken, heeft de

betrokkene recht op doorbetaling van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).

briefnummer: CvA/2001002849

Ontslag als disciplinaire straf

Artikel 8:13

Als disciplinaire straf kan aan de ambtenaar ongevraagd ontslag verleend worden.

briefnummer: ARZ/608409

Ontslagbescherming leden ondernemingsraad en vakorganisaties

Artikel 8:14

1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. wet: Wet op de ondernemingsraden;

b. ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in de wet;

c. ambtenaar: de persoon zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet.

2. Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden:

a. wegens de plaatsing van de ambtenaar op een kandidatenlijst als bedoeld in

artikel 9 van de wet;

b. wegens het lidmaatschap van een ondernemingsraad;

c. wegens het lidmaatschap van een commissie bedoeld in artikel 15 van de wet;

d. van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een

ondernemingsraad;

e. van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een

commissie bedoeld in artikel 15 van de wet.

3. Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden wegens het feit dat de ambtenaar

door een toegelaten organisatie als bedoeld in artikel 12:1, derde lid, of door een

daarbij aangesloten bond is aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende

activiteiten te ontplooien binnen zijn centrale of een daarbij aangesloten bond c.q.

binnen de organisatie van de werkgever, die er toe strekken de doelstellingen van zijn

centrale van overheidspersoneel en de daarbij aangesloten bonden te ondersteunen.

4. In afwijking van het tweede en derde lid kan ontslag op grond van artikel 8:8

plaatsvinden wanneer de betrokkene schriftelijk in het ontslag toestemt.

5. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, zijn

de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing op die secretaris.

briefnummer: ARZ/801202

Schorsing als ordemaatregel

Artikel 8:15:1

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16:1:2 kan de ambtenaar door het college worden

geschorst:

a. wanneer hem het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te

kennen gegeven of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan;

b. wanneer tegen hem volgens de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van

Strafvordering een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis wordt ten

uitvoer gelegd;

c. wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf wordt ingesteld;

d. in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het belang van de dienst.

2. Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval:

a. een aanduiding van het tijdstip waarop de schorsing ingaat;

b. een nauwkeurige aanduiding van de in het eerste lid bedoelde omstandigheid of

omstandigheden welke tot de schorsing aanleiding heeft of hebben gegeven;

c. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur van de schorsing.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 8:15:2

1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8:15:1, eerste lid, onder b of c , kunnen het salaris en

toegekende salaristoelage(n) voor een derde gedeelte worden ingehouden; na verloop van

een termijn van zes weken kan een verdere vermindering van het uit te keren bedrag, ook tot

het volle bedrag , plaatsvinden, behoudens het bepaalde in het derde lid.

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8:15:1, eerste lid, onder a , kan tot de in de

strafaanzegging of -oplegging genoemde datum van ingang van het ontslag de doorbetaling

geheel of gedeeltelijk worden gestaakt, behoudens het bepaalde in het derde lid. Met ingang

van de datum van het ontslag wordt de doorbetaling geheel gestaakt.

3. Het betaalbare gedeelte van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) kan aan anderen

dan de ambtenaar worden uitgekeerd. Gedurende de schorsingsperiode blijft de ambtenaar in

ieder geval in het genot van een bedrag, gelijk aan het op hem verhaalbare gedeelte van de

premies voor pensioen .

4. Het ingevolge het eerste lid niet uitgekeerde salaris inclusief de toegekende salaristoelage(n)

wordt alsnog uitbetaald, indien de schorsing niet door een door de strafrechter opgelegde straf

wordt gevolgd of ook indien en in zoverre op andere gronden alsnog tot uitbetaling wordt

besloten.

5. De ingevolge het tweede lid niet uitgekeerde salaris en toegekende salaristoelage(n) wordt

alsnog uitbetaald, indien op de schorsing bestraffing van de ambtenaar met onvoorwaardelijk

ontslag niet volgt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200515951

Bevoegdheid tot ontslagverlening

Artikel 8:15:3

1. Ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de

betrekking, laatstelijk door de ambtenaar vervuld

2. Het besluit tot het verlenen van ontslag wordt op schrift gesteld, met vermelding van de datum

van ingang van het ontslag dan wel een omschrijving of aanduiding van die datum.

3. Ingeval aan een ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd ontslag wordt

verleend, wordt de grond waarop het ontslag berust slechts op verzoek van de ambtenaar

vermeld.

briefnummer: ARZ/608409

Opzegtermijnen

Artikel 8:16:1

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Overlijdensuitkering

Artikel 8:16:2

(verplaatst naar hoofdstuk 3)

Overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst

Artikel 8:16a

(verplaatst naar hoofdstuk 3)

Briefnummer: U201001464

Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen arbeidsduur

Artikel 8:17

Indien door de werkgever de formele arbeidsduur per week gedeeltelijk wordt teruggebracht, al

dan niet na een tijdelijke uitbreiding daarvan, dient dit te geschieden door een gedeeltelijk

ontslag op grond van dit hoofdstuk, behalve in het geval van wijziging van de aanstelling op

grond van artikel 7:16.

briefnummer: CvA/2002004415

Overgangsbepaling

Artikel 8:18

1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn

functie wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen voor 1 januari

2004 zijn de artikelen 8:5 en 8:5a niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die

golden op 30 juni 2006, van toepassing.

3. Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn

functie wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen op of na 1 januari

2004, maar die op grond van de WAO recht hebben op een WAO-uitkering, zijn de

artikelen 8:5 en 8:5a niet van toepassing.

4. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die

golden op 30 juni 2006, van toepassing.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600958

Artikel 8:19

1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn

functie wegens ziekte, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen voor 1 juli 2007 is artikel 8:5

niet van toepassing.

2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 8:5, zoals dat gold op 30 juni 2008,

van toepassing.

Briefnummer: U200800330

Artikel 8:20

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is

voor 1 augustus 2008, is artikel 8:4 of artikel 8:5 van toepassing, zoals dat gold op 30

november 2008.

Briefnummer: U200802017

9 UITKERING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG3

3 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Tijdelijke regeling ambtenaren geboren vóór 1950 die werkzaam zijn in een betrekking bij het

gemeentelijk stadsvervoer, waarvoor door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op

31 december 2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald

Ontslag wegens FLO

Artikel 9:1

Aan de ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend op grond van het bepaalde in artikel 8:3,

zoals bedoeld in artikel 9:15, wordt met ingang van de datum van het ontslag ten laste van de

gemeente een maandelijkse uitkering toegekend.

Briefnummer: MARZ/CvA/U200602051

Artikel 9:1:1

Onder gewezen ambtenaar wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan de ambtenaar die

aan zijn ontslag aanspraak kan ontlenen op een uitkering volgens de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 9:1:2

1. De in artikel 8:3:1, eerste lid, bedoeld in artikel 9:15:1, bedoelde datum van ingang van

ontslag kan op verzoek van de ambtenaar, dan wel ingeval deze desgevraagd daarmee

instemt voor de duur van ten hoogste een jaar, telkens met een periode van ten hoogste een

jaar te verlengen, worden opgeschort, indien dit door het bestuursorgaan, bevoegd tot het

verlenen van ontslag, in het belang van de dienst wordt geacht en de ambtenaar, blijkens de

uitslag van een geneeskundig onderzoek, geestelijk en lichamelijk in staat kan worden geacht

zijn betrekking te blijven vervullen.

2. Indien de ambtenaar voor wie toepassing is gegeven aan het bepaalde in het eerste lid,

blijkens de uitslag van een geneeskundig onderzoek tussentijds ongeschikt is geworden voor

de verdere vervulling van zijn betrekking, kan hem ontslag worden verleend met ingang van

de eerste dag van de maand volgende op die waarin de uitslag van het geneeskundig

onderzoek te zijner kennis is gebracht.

briefnummer: MARZ/CvA/U200602051

Bedrag en duur

Artikel 9:2

1. De uitkering bedraagt gedurende 60 maanden aansluitend aan het ontslag 80% van de

laatstelijk voor het ontslag van de ambtenaar aan diens betrekking verbonden

bezoldiging vermeerderd met zoveel - doch ten hoogste 10 malen - 0,5% van die

bezoldiging als het totaal aantal volle dienstjaren geldig voor pensioen krachtens de

pensioenreglement op de dag van het ontslag meer dan 30 bedraagt. Vervolgens

bedraagt de uitkering 70% van bedoelde bezoldiging, met dien verstande dat het

bedrag van de uitkering niet lager is dan het bedrag van het pensioen waarop de

gewezen ambtenaar recht zou hebben indien hij zou zijn gepensioneerd met ingang van

de datum van zijn ontslag en in aanmerking zou zijn genomen de diensttijd bedoeld in

artikel 5.4 van het pensioenreglement, welke hij bij het bereiken van de leeftijd van 65

jaar zal kunnen aanwijzen.

2. Onder laatstelijk voor het ontslag aan de betrekking verbonden bezoldiging wordt voor

de toepassing van deze regeling verstaan de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1,

vermeerderd met de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 6:3 , berekend over een maand

en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 3:6, met dien verstande dat de vergoeding,

bedoeld in artikel 3:3 en de prestatiebeloning slechts geacht worden te behoren tot de

bezoldiging tot een bedrag dat overeenkomt met hetgeen in de twaalf maanden

voorafgaande aan het ontslag gemiddeld per maand aan die vergoeding of beloning

aan de gewezen ambtenaar is toegekend.

3. Indien in de laatstelijk voor het ontslag aan de betrekking verbonden bezoldiging uit

anderen hoofde dan wegens periodieke verhogingen wijziging zou zijn gekomen

wanneer de gewezen ambtenaar op deze bezoldiging in dienst zou zijn gebleven, geldt

van de datum van in werking treden dier wijziging af het aldus gewijzigde bedrag als

laatstelijk voor het ontslag aan de betrekking verbonden bezoldiging.

4. De hoogte van de uitkering wordt actuarieel neutraal herrekend indien de ambtenaar na

1 januari 2006 gebruik maakt van de mogelijkheid van artikel 9:1:2, eerste lid om de

ingang van het ontslag uit te stellen. Overschrijdt de uitkering de oude bezoldiging dan

wordt het meerdere omgezet in ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200602051

Bijdrage Vereveningsfonds FLO sector Gemeenten

Artikel 9:3

1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. Vereveningsfonds: het Vereveningsfonds FLO sector Gemeenten.

b. Vereveningsregeling: de tijdelijke regeling die deel uitmaakt van de LOGA-

overeenkomst met betrekking tot de financiering van het functioneel leeftijdsontslag

2. De gemeenten zijn verplicht de in de Vereveningsregeling bedoelde bijdrage af te dragen aan

het Vereveningsfonds voor alle bij hun m dienst zijnde personen voor wie premie ten behoeve

van de FPU-regeling moet worden afgedragen.

3. De in het tweede lid bedoelde bijdrage wordt voor de helft verhaald op de bij de instellingen in

dienst zijnde personen voor wie premie ten behoeve van de FPU-regeling wordt afgedragen.

briefnummer: ARZ/805077

Samenloop met FPU

Artikel 9:4

1. Indien de datum van ontslag van de ambtenaar van 55 jaar of ouder gelegen is na 1

april 1997, is deze ambtenaar verplicht een uitkering krachtens de FPU-regeling aan te

vragen. De uitkering als bedoeld in artikel 9:1 komt niet tot uitbetaling indien de

ambtenaar geen toestemming verleent om de uitkering krachtens de FPU-regeling via

de werkgever tot uitbetaling te laten komen.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar niet of niet tijdig de uitkering krachtens

de FPU-regeling aanvraagt, en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt, voor

de periode waarin hij dientengevolge voornoemde uitkering niet of niet volledig

ontvangt, voor de toepassing van lid 3 van dit artikel rekening gehouden met de

uitkering die hij vanaf de ontslagdatum zou hebben genoten, indien hij de voornoemde

uitkering wel tijdig zou hebben aangevraagd.

3. De uitkering wordt, indien en voorzover recht daarop bestaat, verminderd met het

bedrag van de uitkering krachtens de FPU-regeling, met dien verstande dat buiten

beschouwing blijft dat gedeelte van de uitkering krachtens de FPU-regeling dat

gebaseerd is op een individuele opbouw krachtens artikel 16.2, 16.3 of 16.4 van het

pensioenreglement.

4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de in het tweede lid

bedoelde ambtenaar, de uitkering krachtens de FPU-regeling geheel of ten dele

vervallen wordt verklaard dan wel geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt deze

uitkering voor de toepassing van lid 3 van dit artikel geacht onverminderd te zijn

genoten.

briefnummer: ARZ/805077

Verrekening inkomsten uit of in verband met arbeid

Artikel 9:4:1

1. Wanneer een gewezen ambtenaar, die aan deze regeling recht op uitkering kan ontlenen,

inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid, waaronder mede wordt

verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of de WAZ, of bedrijf, ter hand genomen met

ingang van of na de datum waarop zijn ontslag is ingegaan, wordt op de uitkering een

vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten

en de onverminderde uitkering krachtens artikel 9:2 samen de laatstelijk genoten bezoldiging

te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of non-activiteit,

onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem de uitkering krachtens deze

regeling is toegekend.

3. Wanneer de gewezen ambtenaar op of na de dag, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór even bedoelde dag, is

ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing. De hier bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de

inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de

gewezen ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde

werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.

4. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

briefnummer: ARZ/805077

Artikel 9:4:2

1. Van het ter hand nemen van enige arbeid of bedrijf doet de gewezen ambtenaar onverwijld

mededeling aan het college. Daarbij doet hij, voor zover mogelijk, opgave van de inkomsten,

die hij uit dien hoofde zal verwerven; hij is verplicht om, indien die inkomsten tijdelijk of

blijvend wijziging ondergaan, daarvan tijdig voor het verschijnen van de eerstvolgende

uitkeringstermijn nadere opgave te doen. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven, dan doet

hij tijdig vóór het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van de inkomsten die hij sedert

het ter hand nemen van de werkzaamheden of sinds de vorige opgave heeft genoten. Brengt

echter de aard der werkzaamheden mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten

worden berekend, dan geschiedt de opgave over die langere termijn en kan op de uitkering

een voorlopige vermindering worden toegepast naar een geraamd bedrag van die inkomsten,

onder voorbehoud van nadere verrekening aan het einde van even bedoelde termijn.

Dit lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de arbeid of bedrijf en de inkomsten

daaruit, bedoeld in artikel 9:4:1, tweede en derde lid.

2. Indien de gewezen ambtenaar de verplichtingen, genoemd in het eerste lid, niet of niet

volledig nakomt, kan het college bepalen dat de uitkering, zolang zulks niet het geval is, niet of

slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald.

3. De gewezen ambtenaar wordt geacht door het aanvaarden van de uitkering er in te bewilligen

dat zij die daarvoor naar het oordeel van het college in aanmerking komen, de inlichtingen

verstrekken welke voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

briefnummer: CvA/2004001009

Samenloop met aanspraken uit hoofde van ziekte of ongeval

Artikel 9:4:3

Ten aanzien van hem die aan deze regeling recht op uitkering ontleent en die na zijn ontslag uit

hoofde van ziekte of ongeval nog aanspraken in verband met de dienstbetrekking waaruit hij is

ontslagen heeft of verkrijgt, wordt de uitkering tot het einde van de periode waarover die aanspraken

bestaan, verminderd met het bedrag daarvan.

briefnummer: ARZ/805077

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

Artikel 9:5

1. Indien de gewezen ambtenaar bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt

van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige

voortzetting van de pensioenopbouw, worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting

gedragen door de gemeente voor zover het pensioenopbouw voor de helft betreft, met

dien verstande dat per 1 januari 2007 30% van het bedrag van de premie dat door de

werkgever afgedragen zou moeten worden, indien de gewezen ambtenaar nog verplicht

pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de gewezen ambtenaar. De kosten

van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de pensioenopbouw voor meer dan

de helft plaats vindt, komen volledig ten laste van de gewezen ambtenaar.

De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de

hoogte van:

a. de mogelijkheid om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de

pensioenopbouw voort te zetten op basis van artikel 16.3 van het

pensioenreglement;

b. dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven mogelijkheid

gebruik maakt om voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit niet leidt tot

extra kosten in vergelijking tot de situatie zoals die gold voor de gewezen

ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar bereikte als gevolg van de

toepasselijkheid van artikel 9:5 lid 1;

c. de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om

gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het

pensioenreglement bieden, ingediend moet zijn bij het bestuur van de Stichting

Pensioenfonds ABP;

d. de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van

de aanvraag wordt ondersteund door de werkgever.

2. De aanschrijving bedoeld in het eerste lid wordt herhaald in de drie maanden voor de

dag dat de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200602051 en CVA/U200701890 en U200800258

Geneeskundig onderzoek

Artikel 9:6:1

(vervallen)

briefnummer: ARZ/805077

Verval uitkering

Artikel 9:7:1

1. De uitkering vervalt:

a. met ingang van de dag, volgende op die waarop de gewezen ambtenaar is overleden;

b. op de datum waarop de gewezen ambtenaar de leeftijd van 65 jaren bereikt.

2. De uitkering kan geheel of ten dele vervallen worden verklaard indien de gewezen

ambtenaar zich naar het oordeel van het college zodanig gedraagt dat hij, ware hij in dienst

gebleven, zou zijn ontslagen.

briefnummer: CvA/2004001009

Overlijdensuitkering

Artikel 9:8:1

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de gewezen ambtenaar heeft de weduwe,

weduwnaar of geregistreerde partner, die krachtens de pensioenreglement recht heeft op een

nabestaandenpensioen, recht op een bedrag gelijk aan de bezoldiging bedoeld in artikel 9:2

over een tijdvak van drie maanden welk bedrag in voorkomend geval wordt verminderd met

de uitkering bij overlijden krachtens de FPU-regeling. Wordt geen weduwe, weduwnaar of

geregistreerde partner als bedoeld in de vorige volzin nagelaten, dan verkrijgen de

minderjarige kinderen van de overledene recht op bedoelde uitkering. Ontbreken ook

zodanige kinderen, dan hebben, indien de overledene kostwinner was van ouders,

meerderjarige kinderen, broers of zusters, deze betrekkingen recht op bedoelde uitkering.

2. Laat de overledene geen betrekkingen na die krachtens het eerste lid recht hebben op de

uitkeringen als in dat lid bedoeld, dan kan dit bedrag door het college geheel of ten delen

worden aangewend voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de

lijkbezorging.

briefnummer: CvA/2004001009

FLO-betrekkingen en leeftijdsgrenzen

Artikel 9:9:1

In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald welke leeftijdsgrenzen gelden voor de vervulling

van de daarbij vermelde betrekkingen.

briefnummer: ARZ/805077

Ingangsdatum ontslag wegens FLO

Artikel 9:10:1

Indien een ambtenaar die een betrekking vervult als in artikel 9:9:1 genoemd op het tijdstip van

inwerkingtreding van deze regeling de leeftijdsgrens als genoemd in dat artikel reeds heeft bereikt,

wordt hem eervol ontslag verleend met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die

waarin deze regeling in werking treedt, tenzij overeenkomstige toepassing wordt gegeven aan het

bepaalde in artikel 9:1:2, eerste lid.

briefnummer: ARZ/805077

Tijdelijke regeling

Artikel 9:11

Vervallen

briefnummer: CvA/U200515893 en CvA/U200701890

Artikel 9:12

De ambtenaar die op 1 januari 2006 of daarna FLO-ontslag wordt verleend en die recht heeft op

een uitkering op grond van dit hoofdstuk, heeft totdat het FLO-overgangsrecht is vastgesteld

recht op een maandelijkse uitkering waarvan het bedrag berekend wordt op basis van de

bepalingen van dit hoofdstuk.

briefnummer: CvA/U200515893

Slotbepaling

Artikel 9:13

Ambtenaren aan wie op of na 1 januari 2006 FLO-ontslag is verleend en die op grond van

artikel 9:12 een maandelijkse uitkering hebben ontvangen, worden met ingang van 1 juli 2006

geacht te zijn ontslagen op grond van artikel 8:11 en worden onder de werking van hoofdstuk

9b gebracht.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 & U200701890 & U200800258

Artikel 9:14

Met ingang van 1 juli 2006 kan ambtenaren op grond van dit hoofdstuk geen uitkering meer

verleend worden.

briefnummer: CvA/U200600947 & U200800258

9a AMBTENAREN DIE VANAF 1 JANUARI 2006 IN DIENST ZIJN GETREDEN OP

EEN BEZWARENDE FUNCTIE

Algemeen

Artikel 9a:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die vanaf 1 januari 2006 in dienst is getreden

op een bezwarende functie, die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag

op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Definities

Artikel 9a:2

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. bezwarende functie: een betrekking met een hoge belasting door het frequent draaien

van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende

werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op

gezondheidsklachten;

b. de tweede loopbaan: iedere functie binnen de organisatie van de gemeente of buiten de

organisatie van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de

bezwarende functie en die past bij de richting zoals afgesproken is in het loopbaanplan.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Medische keuring

Artikel 9a:3

Vervallen

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 en U201002606

Het loopbaanplan

Artikel 9a:4

1. De ambtenaar blijft maximaal 20 jaar werkzaam in een bezwarende functie.

2. De ambtenaar heeft recht op een loopbaanplan, waardoor het de ambtenaar mogelijk is

na maximaal 20 jaar gewerkt te hebben in de bezwarende functie een tweede loopbaan

te beginnen binnen of buiten de gemeentelijke dienst.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Artikel 9a:5

1. In afwijking van hoofdstuk 17 gelden voor de ambtenaar de volgende bepalingen.

2. Het college en de ambtenaar leggen in een persoonlijk loopbaanplan de afspraken vast

over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden, alsmede de in

dat kader door de ambtenaar te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten, die

nodig zijn om na maximaal 20 jaar gewerkt te hebben in een bezwarende functie een

tweede loopbaan te beginnen.

Het loopbaanplan omvat in ieder geval die opleidingselementen die nodig zijn om de

ambtenaar die bij de brandweer werkzaam is, in 20 jaar op te leiden tot MBO-niveau.

Hierbij moet het gaan om opleidingen die extern erkend worden.

3. Het college en de ambtenaar zijn verplicht medewerking te verlenen aan het opstellen,

evalueren en bijstellen van het loopbaanplan.

4. Het loopbaanplan wordt in het jaar van indiensttreding opgesteld.

5. Het loopbaanplan wordt ten minste een keer per drie jaar geëvalueerd, geactualiseerd

en zonodig bijgesteld.

6. Bij het loopbaanplan wordt rekening gehouden met zowel de belangen van het college

als met de belangen van de ambtenaar.

7. In het loopbaanplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot benodigd verlof

en eventuele verdere medewerking van het college die de ambtenaar in staat moeten

stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

8. De kosten die gemaakt zullen worden in het kader van de in het loopbaanplan

opgenomen opleiding en activiteiten worden door het college vergoed.

9. In het loopbaanplan worden, indien mogelijk, ten aanzien van de activiteiten en de

opleiding in ieder geval de volgende aspecten vastgelegd:

a. het aanspreekpunt binnen de organisatie;

b. het beroep of de richting die als tweede loopbaan gekozen wordt;

c. de keuze van opleidingsvorm of het instituut, waar de activiteit plaatsvindt;

d. de te maken kosten;

e. de start- en einddatum van de te ondernemen activiteit of de te volgen scholing;

f. de te maken voortgang binnen de activiteit of scholing;

g. de minimaal te behalen resultaten van de activiteit of scholing;

h. de planning van vervolgafspraken;

i. de omstandigheden onder welke een te volgen opleiding of te ondernemen

activiteit kan worden onderbroken of gestopt;

j. eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering

van de gemaakte afspraken.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Terugbetaling

Artikel 9a:6

De ambtenaar die evident misbruik maakt van de loopbaanfaciliteiten die het college biedt, is

verplicht de kosten, verband houdende met de activiteiten dan wel opleidingen, die door het

college zijn vergoed, terug te betalen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Tweede loopbaan binnen / buiten de gemeentelijke dienst

Artikel 9a:7

1. Plaatsing van een ambtenaar in het kader van de tweede loopbaan binnen of buiten de

gemeentelijke dienst vindt definitief plaats.

2. Definitieve plaatsing binnen de gemeentelijke dienst vindt plaats door aanpassing van

de aanstelling.

3. Definitieve plaatsing buiten de gemeentelijke dienst vindt plaats door ontslag op grond

van artikel 8:1 uit de bezwarende functie.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Disciplinaire straf

Artikel 9a:8

1. De ambtenaar die de verplichtingen, zoals neergelegd in het loopbaanplan, niet nakomt,

wordt disciplinair gestraft.

2. Wanneer de tweede loopbaan na 20 jaar gewerkt te hebben in de bezwarende functie

door schuld of toedoen van de ambtenaar niet begonnen kan worden, wordt de

ambtenaar op grond van artikel 8:13 disciplinair ontslag verleend.

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Gevolgen niet starten tweede loopbaan

Artikel 9a:9

1. De ambtenaar blijft na 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam wanneer:

a. de tweede loopbaan niet begonnen kan worden, omdat het college zijn

verplichtingen uit het loopbaanplan niet nakomt;

b. de tweede loopbaan niet begonnen wordt, omdat het college en de ambtenaar

daar gezamenlijk toe besluiten.

c. Voorwaarde is dat de ambtenaar medisch geschikt is om in de bezwarende

functie door te werken.

2. Het loopbaanplan wordt voortgezet tot de tweede loopbaan begonnen wordt.

3. Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid na 20 jaar niet medisch geschikt is om in

de bezwarende functie door te werken, geldt de procedure, bedoeld in artikel 9a:10.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Medisch niet meer geschikt; overbruggingsuitkering

Artikel 9a:10

1. De ambtenaar die niet meer medisch geschikt is om in de bezwarende functie door te

werken, ontvangt een overbruggingsuitkering.

2. De duur van de overbruggingsuitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat

betrokkene in een bezwarende functie werkzaam is geweest.

3. Per dienstjaar in een bezwarende functie is de duur van de overbruggingsuitkering

12/10 maand. De maximumduur van de overbruggingsuitkering is 24 maanden.

4. Zodra de medische ongeschiktheid voor de bezwarende functie is vastgesteld, stopt de

opbouw van de overbruggingsuitkering.

5. De hoogte van de overbruggingsuitkering bedraagt de eerste 12 maanden 100% van het

salaris en de maanden daarna 80% van het salaris.

6. De duur van de overbruggingsuitkering wordt in mindering gebracht op de duur van de

loondoorbetaling, bedoeld in artikel 7:3.

7. De overbruggingsuitkering komt tot uitbetaling voor zover deze hoger is dan de

loondoorbetaling bij ziekte, bedoeld in artikel 7:3.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Garantiesalaris en afbouw toelagen

Artikel 9a:11

1. In dit artikel wordt onder oude bezoldiging verstaan de optelsom van:

a. het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub b,

b. de vakantieuitkering,

c. de eindejaarsuitkering,

d. de functioneringstoelage,

e. de waarnemingstoelage en

f. de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en emolumenten,

voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend,berekend over een periode van 12

maanden onmiddellijk voorafgaande aan het begin van de tweede loopbaan.

2. Indien een keuze van de ambtenaar leidt tot een wijziging van de feitelijke uitbetaling van de

bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c, werkt die wijziging van de

feitelijke uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c door in

de oude bezoldiging.

3. In afwijking van het tweede lid werkt een verhoging of verlaging van de feitelijke uitbetaling

van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c bij uitruil in het kader van

de uitwisseling van arbeidsvoorwaarden genoemd in hoofdstuk 4a niet door in de oude

bezoldiging.

4. De ambtenaar die binnen de organisatie van de gemeente de tweede loopbaan begint, krijgt

een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen het oude en het nieuwe

salaris. Het oude salaris wordt niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals

deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

5. Op de garantietoelage wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe

salaris en eventuele toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met

de garantietoelage de oude bezoldiging overstijgt. De oude bezoldiging wordt niet

geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt

overeengekomen.

6. De ambtenaar die als gevolg van de tweede loopbaan binnen de organisatie van de gemeente

de toelagen en vergoedingen verliest, die behoorden bij de bezwarende functie, krijgt een

aflopende afbouwtoelage ter hoogte van een percentage van het verschil tussen de oude

toelagen en vergoedingen en eventuele toelagen en vergoedingen die bij de nieuwe functie

behoren. De afbouwtoelage bedraagt:

a. het eerste jaar 100%;

b. het tweede jaar 75%;

c. het derde jaar 50%;

d. het vierde jaar 25%.

De oude toelagen en vergoedingen worden niet geïndexeerd met de generieke

salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen.

7. Op de afbouwtoelage wordt een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee het nieuwe

salaris en eventuele toelagen en vergoedingen, behorende bij de nieuwe functie, samen met

de garantietoelage en de afbouwtoelage de oude bezoldiging overstijgt. De oude bezoldiging

wordt niet geïndexeerd met de generieke salarisverhoging, zoals deze in de gemeentelijke

sector wordt overeengekomen.

8. De ambtenaar die een tweede loopbaan begint buiten de organisatie van de gemeente

ontvangt een afkoopbedrag ter hoogte van 175% van het verschil tussen de oude bezoldiging

en het nieuwe jaarsalaris, inclusief eventuele toelagen en vergoedingen. Het nieuwe

jaarsalaris, inclusief eventuele toelagen en vergoedingen, wordt berekend naar het bedrag dat

voor de ambtenaar bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever is vastgesteld.

 Briefnummer: U200700397 en U200701890

9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31

DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

§1.Algemene bepalingen

Werkingssfeer

Artikel 9b:1

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die:

a. op 31 december 2005 werkzaam was bij een gemeentelijk

beroepsbrandweerkorps of bij een gemeentelijke ambulancedienst; en

b. op 31 december 2005 een betrekking vervulde, waarvoor door het college

krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, leeftijdsgrenzen

zijn bepaald; en

c. sinds 31 december 2005 onafgebroken de betrekking heeft vervuld, op grond

waarvan krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, ontslag

werd verleend op de leeftijd van 55 jaar of ouder.

2. Het eerste lid is overeenkomstig van toepassing voor de ambtenaar die

a. overstapt naar een andere functie bij dezelfde gemeente of ambulancedienst, of

b. overstapt naar een andere gemeentelijk beroepsbrandweerkorps, dan wel naar

een andere gemeentelijke ambulancedienst

tenzij bij de overstap tussen de werkgever en ambtenaar andere afspraken zijn

gemaakt.

3. Als voorwaarde bij de toepassing van het tweede lid geldt dat de functie waarnaar de

ambtenaar overstapt ook een bezwarende functie is, op grond waarvan krachtens

artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, ontslag werd verleend op de leeftijd

van 55 jaar of ouder.

briefnummer: U200600947 & U200701890

§ 2. De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer in een bezwarende functie op 1

januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage

levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 niet in aanmerking kwam

voor een WIA/WAO uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen

Begripsbepalingen

Artikel 9b:2

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. bezoldiging: de optelsom van

i. het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b,

ii. de vakantieuitkering;

iii. de eindejaarsuitkering;

iv. de functioneringstoelage;

v. de waarnemingstoelage en

vi. de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en

emolumenten, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, met uitzondering van

de levensloopbijdrage bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9, berekend over een periode van 12

maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum, die voortvloeit uit de toepassing

van artikel 9b:4, artikel 9b:20, artikel 9b:25, zesde lid, artikel 9b:26, artikel 9b:47 en

artikel 9b:52. De bezoldiging wordt, met uitzondering van de bezoldiging bedoeld in

artikel 9b:20 en 9b:25, na deze datum geïndexeerd met de generieke salarisverhoging,

zoals deze in de gemeentelijke sector wordt overeengekomen. Indien verlofopname

door de ambtenaar in deze 12 maanden heeft geleid tot een wijziging van de feitelijke

uitbetaling van de bezoldiging genoemd in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c, werkt die

wijziging door in de bezoldiging.

b. bezwarende functie: een betrekking met een hoge belasting door het frequent draaien

van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende

werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op

gezondheidsklachten;

c. dienstjaren voor brandweerpersoneel: de jaren in dienst van een gemeentelijk

beroepsbrandweerkorps, de jaren werkzaam als buschauffeur of trambestuurder bij het

stadsvervoer, mits dit een functie was, die op dat moment recht gaf op functioneel

leeftijdsontslag en de jaren als vrijwilliger bij de brandweer, mits het om jaren gaat

waarin daadwerkelijk en regelmatig in de uitruk is ingezet en men niet tegelijkertijd een

aanstelling had als beroepsbrandweer. Bij twijfel over het aantal dienstjaren als

vrijwilliger dient de ambtenaar aannemelijk te maken hoeveel jaren hij als vrijwilliger is

ingezet;

d. dienstjaren voor ambulancepersoneel: de jaren werkzaam bij een gemeentelijke

ambulancedienst, de jaren werkzaam bij een ambulancedienst van een ziekenhuis of bij

een ambulancedienst in de particuliere sector en de jaren werkzaam als buschauffeur

of trambestuurder bij het stadsvervoer, mits dit een functie was, die op dat moment

recht gaf op functioneel leeftijdsontslag;

e. FPU-uitkering: de uitkering in het kader van de FPU-regeling;

f. niet-bezwarende functie: een functie die niet valt onder de definitie van onderdeel b;

g. tweede loopbaan: iedere functie binnen de organisatie van de gemeente of buiten de

organisatie van de gemeente die, in het kader van het loopbaanplan, volgt op de

bezwarende functie;

h. onbezoldigd volledig verlof: verlof voor de formele arbeidsduur per week, zonder

behoud van bezoldiging.

briefnummer: , U200700397 &U200701890 & U200800258

Werkingssfeer

Artikel 9b:3

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006

20 dienstjaren of meer had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke moment van

verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en

9e:9niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop

heeft ontvangen.

Briefnummer: U200600947 en U201201055

Keuzemogelijkheid voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari

2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:4

1. De ambtenaar wordt op zijn verzoek vanaf de eerste dag van de maand volgend op de

maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend,

tegen doorbetaling van 80% van de voor de ambtenaar geldende

bezoldiging. Voor zover het dienstbelang het toelaat, kan de ambtenaar vanaf de datum

bedoeld in de eerste volzin in plaats van het volledig buitengewoon verlof als hiervoor

bedoeld, een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

a. 100% werken, waarbij voor ieder vol jaar dat gewerkt wordt een bonus wordt

verstrekt van 20% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar

voorafgaande aan toekenning van de bonus;

b. 50% van de voor hem geldende formele arbeidsduur werken, tegen doorbetaling

van 90% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging;

c. volledig ontslag op grond van artikel 8:1, waarbij een bonus wordt verstrekt van

100% van het voor de ambtenaar geldende jaarsalaris in het jaar voorafgaande

aan toekenning van de bonus.

Indien dit voor het behouden van vakbekwaamheidseisen noodzakelijk is en de

werkgever dit kan aantonen, geldt voor ambulancepersoneel als alternatief voor

onderdeel b: 60% van een volledige betrekking werken tegen doorbetaling van 95%

van de daarbij behorende bezoldiging.

2. De ambtenaar maakt zes kalendermaanden voor de in het eerste lid bedoelde datum het

college door middel van een verzoek bekend naar welke variant zijn voorkeur uitgaat.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:11, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid

zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat

luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had

vastgesteld dan 55 jaar.

4. De ambtenaar die kiest voor het in het eerste lid gestelde onder a en b moet medisch

geschikt zijn om in de bezwarende functie door te werken.

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het

derde lid, de in het eerste lid gestelde keuzemogelijkheden later laten ingaan, telkens

met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt

is om door te werken in de bezwarende functie.

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet, met inachtneming van het

derde lid, het college uiterlijk zes kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum

daartoe verzoeken.

7. De ambtenaar die eenmaal een keuze heeft gemaakt, kan, voor zover het dienstbelang

dat toelaat, gedurende de periode tot het moment, bedoeld in artikel 9b:11, zijn keuze

herzien, met dien verstande dat de bonus van artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c,

berekend wordt naar rato van de tijd die resteert tot de datum, bedoeld in artikel 9b:11,

eerste lid. Hierbij geldt als voorwaarde dat als tweede en eventueel volgende keuze

alleen een optie in aanmerking komt waarbij minder gewerkt wordt dan bij de eerdere

keuze. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

8. De ambtenaar die in de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 gebruik maakt van

de mogelijkheid, bedoeld in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel, en direct

daaraan voorafgaand een functie bekleedde waaraan salarisschaal 6 of lager was

verbonden, ontvangt gedurende die periode € 500,- netto per kalenderjaar. De

ambtenaar die in deze periode geen volledig kalenderjaar gebruik maakt van de

genoemde mogelijkheid, ontvangt een bedrag naar rato. Deze uitkering wordt eenmaal

per kalenderjaar in de maand december betaald. Aan de ambtenaar die op grond van

lokaal beleid al een vergoeding heeft ontvangen, wordt alleen het deel van het

totaalbedrag, waarop op grond van dit lid recht bestaat, uitbetaald dat hoger is dan de

reeds ontvangen vergoeding.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 & U200800258

Pensioenopbouw tijdens keuzes van artikel 9b:4

Artikel 9b:5

Over de bonus, bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel a en c wordt geen pensioen

opgebouwd.

 briefnummer: CvA/U200600947 & U200800258

Vakantieopbouw tijdens de periode van artikel 9b:4

Artikel 9b:6

Gedurende de periode, bedoeld in artikel 9b:4, vindt opbouw van vakantie-uren plaats naar rato

van het aantal uren dat de ambtenaar werkt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de periode van

artikel 9b:4

Artikel 9b:7

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid, eerste volzin en onder onderdeel a en b,

zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk artikel 19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van

toepassing.

briefnummer: MARZ/CvA/U200700397

Artikel 9b:8

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:4

Artikel 9b:9

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:4 volledig buitengewoon verlof is verleend,

tegen doorbetaling van 80% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de

berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:4

Artikel 9b:10

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:4, eerste volzin of

onder b, inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter

hand genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:4 van toepassing is

geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een vermindering toegepast.

Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de doorbetaalde

bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of

nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:4 van

toepassing is geworden.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten

aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten

of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de

ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde

werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van

artikel 9b:4.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of

bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht

daarvan de bewijzen te overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college

besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

 briefnummer: U200600947 en U201100883

Onbezoldigd volledig verlof voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op

1 januari 2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:11

1. De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald volledig

buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, eerste lid,

onderdeel a of b, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin

hij de leeftijd van 59 jaar bereikt onbezoldigd volledig verlof verleend.

2. In afwijking van het eerste lid, gaat het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in het

eerste lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de

leeftijd van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van

artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een

leeftijdsgrens had vastgesteld van 60 jaar.

3. Het onbezoldigd volledig verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee de keuze

van de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:4, later is

ingegaan.

4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, wanneer het college op

grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had

vastgesteld van 59 of 60 jaar, het onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, telkens

met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt

is om door te werken in de bezwarende functie.

5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk

zes kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 , U200800258 en ECCVA/U201002704

Premieverdeling bij pensioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:12

1. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, eerste

lid, langer is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en

de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en

aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor de

ambtenaar zijn verschuldigd.

2. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11,

tweede lid, langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de

pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-

reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de

bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd.

briefnummer: CvA/U200600947 & U200800258

Premie IZA-verzekering tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:13

(vervallen)

briefnummer: U200801637, U201300288

Vakantieopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:14

Gedurende de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, vindt geen

opbouw van vakantie-uren plaats.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Artikel 9b:15

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Artikel 9b:16

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Ziekte tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:17

Ziekte tijdens de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, leidt niet

tot stopzetting van het onbezoldigd volledig verlof.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Ambtsjubileumgratificatie tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:18

De periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, telt niet mee voor de

berekening van de ambtsjubileumgratificatie.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 50 jaar voor de ambtenaar

geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:19

1. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig,

maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4

respectievelijk artikel 8:5 niet van toepassing.

2. De ambtenaar, genoemd in het eerste lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum,

bedoeld in artikel 9b:4, eerste lid.

3. De datum, bedoeld in het tweede lid gaat zoveel later in als het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

4. Op de ambtenaar, genoemd in het tweede lid, zijn vanaf de datum van herstel, voor

zover de medische geschiktheid dat toelaat, artikel 9b:4 tot en met artikel 9b:18 van

toepassing.

5. De ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 55 jaar en die wegens ziekte

ongeschikt wordt om zijn betrekking te vervullen, wordt niet ziek gemeld. Vanaf de

datum dat de door deze ambtenaar gemaakte keuze op grond van artikel 9b:4, eerste

lid, vanwege medische geschiktheid niet meer mogelijk is, verandert deze keuze in een

keuze die op grond van zijn medische geschiktheid nog wel mogelijk is, met dien

verstande dat de bonus van artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c, berekend wordt naar

rato van de tijd die resteert tot de datum, bedoeld in artikel 9b:11, eerste lid. Op hem

blijft artikel 9b:11 van toepassing.

6. De datum, bedoeld in het vijfde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

briefnummer: CvA/U2008001112

Salarisgarantie bij definitieve herplaatsing bij ziekte

Artikel 9b:20

1. De ambtenaar die op grond van hoofdstuk 7 binnen de organisatie van de gemeente

definitief herplaatst wordt, heeft recht op een garantietoelage ter hoogte van het

negatieve verschil tussen de oude bezoldiging en het nieuwe totaalinkomen van de

ambtenaar. Tot het totaalinkomen wordt de nieuwe bezoldiging gerekend, alsmede de

uitkeringen die de ambtenaar in verband met zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt.

2. Wanneer de ambtenaar op grond van hoofdstuk 7 definitief herplaatst wordt in een

functie met een lager totaalinkomen buiten de organisatie van de gemeente, maken het

college en de ambtenaar afspraken over een financiële regeling.

briefnummer: U200600947 en U200700397 en U200800258

Levensloop voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006

in een bezwarende functie

Artikel 9b:21

Op de ambtenaar, die een bezwarende functie bekleedt, waaraan het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had

vastgesteld, is de levensloopregeling van hoofdstuk 9e van toepassing.

briefnummer: CvA/U200600947 / U200800456 / U200800258

Inkoop OP voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006 in

een bezwarende functie

Artikel 9b:22

1. Ten behoeve van de ambtenaar wordt, onder de voorwaarde dat hij daarvoor fiscale

ruimte beschikbaar heeft, op de leeftijd van 53 jaar een bedrag in ABP Extra Pensioen

gestort ter hoogte van 57% van het geïndexeerde loon maal de leeftijdsafhankelijke

factor, die behoort bij de leeftijd van 53 jaar. Hierbij is het geïndexeerde loon het

gemiddelde pensioengevend inkomen zoals dat bij ABP bekend is over de dienstjaren

tot 53 jaar maal de indexatie per betreffend dienstjaar zoals door ABP is vastgesteld.

Indien het loon uit enig dienstjaar bij ABP niet bekend is, toont de ambtenaar wat het

loon is geweest.

2. Wanneer er onvoldoende fiscale ruimte is, wordt hetgeen niet in ABP Extra Pensioen

gestort kan worden, aan de ambtenaar ter beschikking gesteld.

3. Ten behoeve van de ambtenaar die voor de leeftijd van 53 jaar uittreedt uit een

bezwarende functie wordt, met inachtneming van het tweede lid, het in het eerste lid

genoemde bedrag in ABP Extra Pensioen gestort op het moment van uittreden, waarbij

de leeftijdsafhankelijke factor wordt toegepast die hoort bij de leeftijd op het moment

van uittreden en het gemiddelde loon wordt berekend tot het moment van uittreden. />

4. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot het pensioengevend

inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van het pensioenreglement van de Stichting

Pensioenfonds ABP.

5. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot de bezoldiging.

6. De ambtenaar kan zijn werkgever eenmalig verzoeken om een indicatie van het

verwachte te storten bedrag. Het college bepaalt, in overleg met de ambtenaar, het

geschikte moment voor deze indicatie.

briefnummer: U200600947 en U200802095 en U200802315 en ECCVA/U201002704

Leeftijdsafhankelijke factor voor de ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op

1 januari 2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:22a

1. De in artikel 9b:22 genoemde leeftijdsafhankelijke factor is afhankelijk van de door ABP

gehanteerde actuariële tarieven.

2. De leeftijdafhankelijke factor bedraagt:

leeftijd

factor

leeftijd

factor

leeftijd

factor

18

0.279

33

0.434

48

0.677

19

0.287

34

0.447

49

0.697

20

0.296

35

0.461

50

0.718

21

0.305

36

0.475

51

0.739

22

0.314

37

0.489

52

0.762

23

0.323

38

0.504

53

0.785

24

0.333

39

0.519

54

0.808

25

0.343

40

0.534

55

0.832

26

0.353

41

0.550

56

0.857

27

0.364

42

0.567

57

0.883

28

0.375

43

0.584

58

0.909

29

0.386

44

0.601

59

0.937

30

0.398

45

0.619

60

0.965

31

0.409

46

0.638

61

0.994

32

0.422

47

0.657

62

1.024

3. Wanneer de in lid 1 genoemde tarieven door ABP worden gewijzigd, stellen LOGA-

partijen nieuwe leeftijdafhankelijke factoren vast.

Briefnummer: U200802095 en U200902748 en U201100617 en U201300296 en U201500764

Inkoop OP bij regionalisering

Artikel 9b:22b

In afwijking van artikel 9b:22, derde lid, wordt voor de ambtenaar

. die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende

functie wordt ontslagen en

. op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft, geen bedrag in ABP Extra

Pensioen gestort op het moment van uittreden.

Briefnummer: U200802315

§3. De ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren in een bezwarende functie

op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van de

werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 niet in

aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die werkgeversbijdragen levensloop heeft

ontvangen

Werkingssfeer

Artikel 9b:23

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari

2006 minder dan 20 dienstjaren had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke

moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 - als

bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 niet in aanmerking kwam voor een WIA/WAO uitkering en die

werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

briefnummer : ECCVA/U201201055

Doorwerken zolang dat medisch verantwoord is en tenzij tweede loopbaan gestart wordt

Artikel 9b:24

1. Zolang dit medisch verantwoord is, blijft de ambtenaar, onder toepassing van artikel

9b:26, in de bezwarende functie werkzaam tot het moment, bedoeld in artikel 9b:28.

2. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer het college en de ambtenaar in het kader

van het loopbaanplan hierover andere afspraken maken.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258

Tweede loopbaan voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een

bezwarende functie

Artikel 9b:25

1. Op de ambtenaar is tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de

leeftijd van 55 jaar bereikt hoofdstuk 9a van toepassing, met inachtneming van de

volgende leden.

2. De datum, bedoeld in het eerste lid gaat zoveel later in als het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

3. Voor brandweerpersoneel geldt dat in het kader van de tweede loopbaan eerst gezocht

wordt naar een functie binnen de organisatie van de gemeente.

4. De ambtenaar met geen of onvoldoende diploma's kan via een procedure voor

erkenning verworven competenties zijn competenties laten erkennen.

5. Indien dit behulpzaam is bij het vormgeven van de tweede loopbaan heeft de ambtenaar

recht op vergoeding van de kosten, voor zover redelijk, van een extern loopbaanadvies.

6. De ambtenaar die in het kader van de tweede loopbaan een andere functie aanvaardt

binnen de organisatie van de gemeente, ontvangt, in afwijking van artikel 9a:11, eerste

tot en met zevende lid, een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil

tussen de oude bezoldiging en de nieuwe bezoldiging.

7. Het college en de ambtenaar maken in het kader van het loopbaanplan afspraken over

een financiële regeling wanneer de ambtenaar in het kader van de tweede loopbaan

buiten de organisatie van de gemeente een functie aanvaardt met een lager

totaalinkomen.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258

Recht voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende

functie

Artikel 9b:26

1. De ambtenaar gaat met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand

waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt 50% van de voor hem geldende formele

arbeidsduur werken tegen doorbetaling van 90% van de voor de ambtenaar geldende

bezoldiging. Indien dit voor het behouden van vakbekwaamheidseisen noodzakelijk is

en de werkgever dit kan aantonen, geldt voor ambulancepersoneel als alternatief 60%

van een volledige betrekking werken tegen doorbetaling van 95% van de voor de

ambtenaar geldende bezoldiging.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:35, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid,

zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat

luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had

vastgesteld dan 55 jaar.

3. De ambtenaar moet medisch geschikt zijn om op de wijze, bedoeld in het eerste lid, in

zijn bezwarende functie door te werken.

4. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in het eerste lid, in

zijn bezwarende functie door te werken, wordt ziek gemeld. Op hem is artikel 9b:43,

eerste lid, van toepassing.

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het

tweede lid, het in het eerste lid bedoelde moment later laten ingaan, telkens met een

periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om

door te werken in de bezwarende functie.

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet, met inachtneming van het

tweede lid, het college uiterlijk zes kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum

daartoe verzoeken.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258

Pensioenopbouw tijdens periode van artikel 9b:26

Artikel 9b:27

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 en U200800258

Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de periode van

artikel 9b:26

Artikel 9b:27a

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid, zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1,

respectievelijk artikel 19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing.

Briefnummer: U200700397

Gedeeltelijk doorbetaald buitengewoon verlof voorde ambtenaar geboren na 1949 met minder

dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:28

1. De ambtenaar die op 1 januari 2006 minder dan 20 dienstjaren heeft, wordt vanaf de

eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij een bepaalde leeftijd bereikt,

volledig buitengewoon verlof verleend, tegen doorbetaling van een bepaald percentage

van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. De leeftijd en het percentage zijn

afhankelijk van het aantal dienstjaren op 1 januari 2006. De leeftijd waaraan de

ingangsdatum van het volledig buitengewoon verlof is gekoppeld, en het percentage

dat vanaf dat moment wordt betaald zijn bij een aantal dienstjaren op 1 januari 2006

van:

a. 5 tot 10 jaar: 58 jaar en 75%

b. 10 tot 15 jaar: 57 jaar en 78%

c. 15 tot 20 jaar: 56 jaar en 80%

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9b:35, gaat de datum, bedoeld in het eerste lid,

zoveel later in als het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat

luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een hogere leeftijdgrens had

vastgesteld dan 55 jaar.

3. De datum, bedoeld in het eerste lid wordt uitgesteld met die periode, waarmee het

moment van de ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:26

later is ingegaan.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947 en U200700397 en U200800258

Pensioenopbouw tijdens periode van artikel 9b:28

Artikel 9b:29

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:28, bouwt de ambtenaar pensioen op over de

volledige bezoldiging.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:28

Artikel 9b:30

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:28 volledig buitengewoon verlof is verleend,

tegen doorbetaling van 75%, 78% of 80% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging,

tellen voor de berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Vakantieopbouw tijdens de periode van artikel 9b:26 en 9b:28

Artikel 9b:31

Gedurende de periode, bedoeld in artikel 9b:26 en artikel 9b:28, vindt opbouw van vakantieuren

plaats naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkt.

 briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Artikel 9b:32

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Artikel 9b:33

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:26 en artikel 9b:28

Artikel 9b:34

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:26 en artikel 9b:28

inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand

genomen met ingang van of na de datum waarop artikel 9b:26 van toepassing is

geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een vermindering toegepast.

Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de doorbetaalde

bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of

nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:26

van toepassing is geworden.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten

aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten

of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de

ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde

werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van

artikel 9b:26.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of

bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht

daarvan de bewijzen te overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college

besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Onbezoldigd volledig verlof voor de ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren

op 1 januari 2006 in een bezwarende functie

Artikel 9b:35

1. De ambtenaar wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de

ambtenaar de leeftijd van 59 jaar bereikt onbezoldigd volledig verlof verleend.

2. In afwijking van het eerste lid, gaat het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in het

eerste lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de

medewerker de leeftijd van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005

op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende

functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 60 jaar.

3. Het onbezoldigd volledig verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee het moment

van de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:26 later is

ingegaan.

4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, voor wie het college op 31

december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 59 of 60 jaar, het

onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, telkens met een jaar. Voorwaarde hierbij

is dat de ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende functie.

5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes

kalendermaanden jaar voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258 en ECCVA/U201002704

Premieverdeling bij persioenopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:36

1. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, eerste

lid, langer is dan drie jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de pensioenpremies en

de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en

aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdragen die voor de

ambtenaar zijn verschuldigd.

2. Wanneer de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35,

tweede lid, langer is dan twee jaar, is vanaf dat moment het verhaal van de

pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-

reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de

bijdragen die voor de ambtenaar zijn verschuldigd.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258

Premie IZA-verzekering tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:37

(vervallen)

briefnummer: U200801637, U201300288

Vakantieopbouw tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:38

Gedurende de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, vindt geen

opbouw van vakantie-uren plaats.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Artikel 9b:39

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Artikel 9b:40

(vervallen)

briefnummer: U200600947 en U200700397

Ziekte tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:41

Ziekte tijdens de periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, leidt niet

tot stopzetting van het onbezoldigd volledig verlof.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Ambtsjubileumgratificatie tijdens onbezoldigd volledig verlof

Artikel 9b:42

De periode van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, telt niet mee voor de

berekening van de ambtsjubileumgratificatie.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Arbeidsongeschiktheid en garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 50 jaar

voor de ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 in een

bezwarende functie

Artikel 9b:43

1. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in artikel 9b:26,

eerste lid, in zijn bezwarende functie door te werken, wordt beter gemeld op de datum,

bedoeld in artikel 9b:28.

2. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 50 jaar valt en die

volledig, maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4

respectievelijk artikel 8:5 niet van toepassing.

3. De ambtenaar, genoemd in het tweede lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum,

bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid.

4. De datum, bedoeld in het derde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

5. Op de ambtenaar, genoemd in het derde lid, blijven vanaf de datum van herstel artikel

9b:26 tot en met artikel 9b:42 van toepassing.

briefnummer: MARZ/CvA/U200801112

Levensloop voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006

Artikel 9b:44

Op de ambtenaar, die een bezwarende functie bekleedt, waaraan het college op 31 december

2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had

vastgesteld, is de levensloopregeling van hoofdstuk 9e van toepassing.

briefnummer: CvA/U200600947 - U200800456

Inkoop OP voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006

Artikel 9b:45

1. Ten behoeve van de ambtenaar wordt, onder de voorwaarde dat hij daarvoor fiscale

ruimte beschikbaar heeft en 20 bezwarende dienstjaren heeft op het moment van

storting, op de leeftijd van 53 jaar een bedrag in ABP Extra Pensioen gestort ter hoogte

van 57% van het geïndexeerde loon maal de leeftijdsafhankelijke factor, die behoort bij

de leeftijd van 53 jaar. Hierbij is het geïndexeerde loon het gemiddelde pensioengevend

inkomen zoals dat bij ABP bekend is over de dienstjaren tot 53 jaar maal de indexatie

per betreffend dienstjaar zoals door ABP is vastgesteld. Indien het loon uit enig

dienstjaar bij ABP niet bekend is, toont de ambtenaar wat het loon is geweest.

2. Voor de ambtenaar, die op de leeftijd van 53 jaar nog geen 20 dienstjaren heeft, wordt

het percentage van 57% genoemd in het eerste lid gedeeld door 20 en vermenigvuldigd

met het aantal dienstjaren dat de ambtenaar heeft op de leeftijd van 53 jaar.

3. Wanneer de ambtenaar na de leeftijd van 53 jaar doorwerkt in de bezwarende functie,

wordt voor hem in ieder jaar tot de leeftijd van 59 jaar of tot een moment hiervoor,

wanneer eerder 20 dienstjaren bereikt zijn, een bedrag in ABP Extra Pensioen gestort

ter hoogte van het inkomen in dat jaar x de deeltijdfactor in dat jaar x 2,85% maal de

leeftijdsafhankelijke factor, die hoort bij de leeftijd op het moment van het recht op

uitbetaling. De leeftijd van 59 jaar is 60 jaar, wanneer het een functie betreft waaraan,

op 31 december 2005, een FLO-leeftijd van 60 jaar was verbonden.

4. Wanneer er onvoldoende fiscale ruimte is, wordt hetgeen niet in ABP Extra Pensioen

gestort kan worden, aan de ambtenaar overgemaakt.

5. Ten behoeve van de ambtenaar die voor de leeftijd van 53 jaar uittreedt uit een

bezwarende functie wordt, met inachtneming van het vierde lid, het in het eerste lid

genoemde of, indien van toepassing, het in het tweede lid genoemde bedrag in ABP

Extra Pensioen, gestort op het moment van uittreden, waarbij de leeftijdsafhankelijke

factor wordt toegepast die hoort bij de leeftijd op het moment van uittreden en het

gemiddelde loon wordt berekend tot het moment van uittreden.

6. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot het pensioengevend

inkomen als bedoeld in artikel 3.1 van het pensioenreglement van de Stichting

Pensioenfonds ABP.

7. Het op grond van dit artikel uitgekeerde bedrag behoort niet tot de bezoldiging.

8. Bij opschuiven van het moment waarop mensen minder gaan werken, als bedoeld in

artikel 9b:26, vijfde lid, wordt het aantal dienstjaren niet verhoogd met het aantal jaren

na 59 jaar.

9. Bij opschuiven van het moment van onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel

9b:35, vierde lid, wordt het aantal dienstjaren niet verhoogd met het aantal jaar na 59

jaar. De leeftijd van 59 jaar is 60 jaar, wanneer het een functie betreft waaraan, op 31

december 2005, een FLO-leeftijd van 60 jaar was verbonden.

10. De ambtenaar kan zijn werkgever eenmalig verzoeken om een indicatie van het

verwachte te storten bedrag. Het college bepaalt, in overleg met de ambtenaar, het

geschikte moment voor deze indicatie.

briefnummer: U200600947 en U200802095 en U200802315 en ECCVA/U201002704

Artikel 9b:45a Leeftijdsafhankelijke factor voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op

1 januari 2006

1. De in het artikel 9b:45 genoemde leeftijdsafhankelijke factor is afhankelijk van de door

ABP gehanteerde actuariële tarieven.

2. De leeftijdsafhankelijke factor bedraagt:

leeftijd

factor

leeftijd

factor

leeftijd

factor

18

0.279

33

0.434

48

0.677

19

0.287

34

0.447

49

0.697

20

0.296

35

0.461

50

0.718

21

0.305

36

0.475

51

0.739

22

0.314

37

0.489

52

0.762

23

0.323

38

0.504

53

0.785

24

0.333

39

0.519

54

0.808

25

0.343

40

0.534

55

0.832

26

0.353

41

0.550

56

0.857

27

0.364

42

0.567

57

0.883

28

0.375

43

0.584

58

0.909

29

0.386

44

0.601

59

0.937

30

0.398

45

0.619

60

0.965

31

0.409

46

0.638

61

0.994

32

0.422

47

0.657

62

1.024

3. Wanneer de in lid 1 genoemde tarieven door ABP worden gewijzigd, stellen LOGA-

partijen nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren vast.

Briefnummer: U200802095 en U200902748 en U201100617 en U201100883 en U201500764

Inkoop OP bij regionalisering

Artikel 9b:45b

In afwijking van artikel 9b:45, vijfde lid, wordt voor de ambtenaar

. die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende

functie wordt ontslagen en

. op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft, geen bedrag in ABP Extra

Pensioen gestort op het moment van uittreden.

Briefnummer: U200802315

Paragraaf 4

De ambtenaar in een bezwarende functie geboren voor 1950

Werkingssfeer

Artikel 9b:46

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar in een bezwarende functie, die geboren is

voor 1950.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Aanvulling op FPU-uitkering voor de ambtenaar geboren voor 1950 in een bezwarende functie

Artikel 9b:47

1. De ambtenaar wordt onder de voorwaarde dat hij een FPU-uitkering aanvraagt en

ontvangt, vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 55

jaar bereikt, volledig ontslag verleend op grond van artikel 8:11.

2. De datum van ontslag, bedoeld in het eerste lid, gaat zoveel later in als het college op

31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor

de bezwarende functie een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

3. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, met inachtneming van het

tweede lid, verzoeken om de datum van ontslag, bedoeld in het eerste lid, later laten

ingaan, telkens met een periode van een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar

medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende functie.

4. De FPU-uitkering van de ambtenaar wordt tot de leeftijd van 60 jaar aangevuld tot 80%

van de bezoldiging. Daarna wordt de FPU-uitkering aangevuld tot 70% van de

bezoldiging.

5. Bij toepassing van het derde lid wordt de aanvulling bedoeld in het vierde lid actuarieel

neutraal verhoogd.

briefnummer: CvA/U200600947 en U200800258

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

Artikel 9b:47a

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

1. Indien de gewezen ambtenaar bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt

van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige

voortzetting van de pensioenopbouw, worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting

gedragen door de gemeente voor zover het pensioenopbouw voor de helft betreft, met

dien verstande dat per 1 januari 2007 30% van het bedrag van de premie dat door de

werkgever afgedragen zou moeten worden, indien de gewezen ambtenaar nog verplicht

pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de gewezen ambtenaar. De kosten

van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de pensioenopbouw voor meer dan

de helft plaats vindt, komen ten allen tijde volledig ten laste van de gewezen ambtenaar.

2. De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de

hoogte van:

a. de mogelijkheid om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de

pensioenopbouw voort te zetten op basis van artikel 16.3 van het

pensioenreglement;

b. het feit dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven

mogelijkheid gebruik maakt om voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit

niet leidt tot extra kosten in vergelijking tot de situatie zoals die gold voor de

gewezen ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar bereikte als gevolg van de

toepasselijkheid van artikel 9b:47 lid 1;

c. de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om

gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het

pensioenreglement bieden, ingediend moet zijn bij het bestuur van de Stichting

Pensioenfonds ABP;

d. de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van

de aanvraag wordt ondersteund door de werkgever.

3. De aanschrijving bedoeld in lid 2 wordt herhaald in de drie maanden voor het moment

dat de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.

briefnummer: U200701890 en U200800258

Verrekening inkomsten na ontslag op grond van artikel 9b:47

Artikel 9b:48

1. Wanneer de gewezen ambtenaar inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband

met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum van ontslag,

bedoeld in artikel 9b:47, wordt op uitkering, bedoeld in artikel 9b:47, vierde lid, een

vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de

inkomsten en uitkering de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of

nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum, bedoeld in het eerste lid.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten

aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten

of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de

ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde

werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of

bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht

daarvan de bewijzen te overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college

besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Ambtenaar, geboren voor 1950 in een bezwarende functie, die niet voldoet aan voorwaarden

voor FPU

Artikel 9b:49

Op de ambtenaar die niet voldoet aan de voorwaarden voor een FPU-uitkering:

1. zijn de artikelen 9b:3 tot en met 9b:22 van overeenkomstige toepassing als de

ambtenaar op 1 januari 2006 20 dienstjaren of meer had;

2. zijn de artikelen 9b:23 tot en met 9b:45 van overeenkomstige toepassing als de

ambtenaar op 1 januari 2006 minder dan 20 dienstjaren had.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Paragraaf 5

De ambtenaar in een niet bezwarende functie

Werkingssfeer

Artikel 9b:50

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar in een niet bezwarende functie.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006, in een niet

bezwarende functie

Artikel 9b:51

1. De ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006 20 dienstjaren of meer

had, krijgt voor ieder jaar dat hij de niet bezwarende functie bekleed heeft, waarvoor

door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005,

leeftijdsgrenzen zijn bepaald, een levensloopbijdrage van 2% van het voor ambtenaar

geldende jaarsalaris over het jaar dat de functie werd bekleed.

2. De levensloopbijdrage wordt betaald over maximaal 20 jaar, die direct voorafgaan aan 1

januari 2006.

3. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen als bedoeld in

artikel 3.1, lid 1, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

De ambtenaar geboren voor 1950, in een niet bezwarende functie

Artikel 9b:52

1. Voor zover het dienstbelang dit toelaat en onder de voorwaarde dat de ambtenaar een

FPU-uitkering aanvraagt en ontvangt, maakt de ambtenaar een keuze uit de volgende

mogelijkheden:

a. volledig ontslag op grond van artikel 8:11, ingaande op de eerste dag van de

maand, volgend op die waarin de ambtenaar 60 jaar en drie maanden is

geworden;

b. volledig ontslag op grond van artikel 8:11 op een latere datum dan bedoeld

onder a.

2. De ambtenaar die kiest voor het in het eerste lid gestelde onder b moet medisch

geschikt zijn om in de bezwarende functie door te werken.

3. De FPU-uitkering van de ambtenaar die gekozen heeft voor volledig ontslag, bedoeld in

het eerste lid, onderdeel a, wordt tot de leeftijd van 62 jaar aangevuld tot 80% van de

bezoldiging. Daarna wordt de FPU-uitkering aangevuld tot 70% van de bezoldiging.

4. Op de ambtenaar die gekozen heeft voor volledig ontslag, bedoeld in het eerste lid,

onderdeel b, is hoofdstuk 5a van overeenkomstige toepassing.

5. Op de ambtenaar die niet voldoet aan de voorwaarden voor een FPU-uitkering is artikel

9b:51 van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

Artikel 9b:52a

1. Indien de gewezen ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van

artikel 9b:52 lid 1 onder a, bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar gebruik maakt van

de mogelijkheid die artikel 16.3 van het pensioenreglement biedt tot vrijwillige

voortzetting van de pensioenopbouw, worden de kosten van deze vrijwillig voortzetting

gedragen door de gemeente voor zover het pensioenopbouw voor de helft betreft, met

dien verstande dat per 1 januari 2007 30% van het bedrag van de premie dat door de

werkgever afgedragen zou moeten worden, indien de gewezen ambtenaar nog verplicht

pensioen zou opbouwen, voor rekening blijft van de gewezen ambtenaar. De kosten

van een vrijwillige aanvullende deelname waardoor de pensioenopbouw voor meer dan

de helft plaats vindt, komen ten allen tijde volledig ten laste van de gewezen ambtenaar.

2. De werkgever stelt de ambtenaar in de drie maanden voor zijn ontslag schriftelijk op de

hoogte van:

a. de mogelijk om ook na het bereiken van de leeftijd van 62 jaar de

pensioenopbouw voort te zetten op basis van artikel 16.3 van het

pensioenreglement;

b. het feit dat indien de gewezen ambtenaar van de onder a weergegeven

mogelijkheid gebruik maakt om voor de helft pensioen te blijven opbouwen dit

niet leidt tot extra kosten in vergelijking tot de situatie zoals die gold voor de

gewezen ambtenaar voordat hij de leeftijd van 62 jaar bereikte als gevolg van de

toepasselijkheid van artikel 9b:47 lid 1;

c. de termijn waarbinnen een schriftelijk verzoek van de gewezen ambtenaar om

gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 16.3 van het

pensioenreglement bieden, ingediend moet zijn bij het bestuur van de Stichting

Pensioenfonds ABP;

d. de mogelijkheid dat de gewezen ambtenaar op zijn verzoek bij de indiening van

de aanvraag wordt ondersteund door de werkgever.

3. De aanschrijving als bedoeld in lid 2 wordt herhaald in de drie maanden voor het

moment dat de ambtenaar de leeftijd van 62 jaar bereikt.

Briefnummer: U200701890 en U200800258

Verrekening inkomsten na ontslag op grond van artikel 9b:52

Artikel 9b:53

1. Wanneer de gewezen ambtenaar inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband

met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum van ontslag,

bedoeld in artikel 9b:52, wordt op uitkering, bedoeld in artikel 9b:52, derde en vierde lid,

een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de

inkomsten en uitkering de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of

nonactiviteit, onmiddellijk voorafgaande aan de datum, bedoeld in het eerste lid.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of

hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten

aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten

of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de

ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde

werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of

het starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of

bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht

daarvan de bewijzen te overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college

besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200600947

§ 6. De ambtenaar geboren na 1949 met 20 dienstjaren of meer in een bezwarende functie op 1

januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage

levensloop - in december 2006 - als bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 in aanmerking kwam voor

een WIA/WAO uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen.

Artikel 9b:54 Werkingssfeer

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari

2006 20 dienstjaren of meer had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke

moment van verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop - in december 2006 – als

bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 in aanmerking kwam voor een WIA/WAO-uitkering en die geen

werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:55 Analoge toepassing

De artikelen 9b:4 tot en met artikel 9b:10, artikel 9b:20, artikel 9b:22, artikel 9b:22a en artikel

9b:22b zijn van toepassing.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:56 Volledig buitengewoon verlof

1. De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald volledig

buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel a

of b, wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van

59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een periode van 3 jaar, tegen

doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging.

2. In afwijking van het eerste lid, gaat het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste

lid, in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar

bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op

31 december 2005, voor de bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 60 jaar.

3. Het volledig buitengewoon verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee de keuze van de

ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:4, later is ingegaan.

4. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, wanneer het college op grond van

artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, een leeftijdsgrens had vastgesteld van 59 of

60 jaar, het onbezoldigd volledig verlof later laten ingaan, telkens met een periode van een jaar.

Voorwaarde hierbij is dat de ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de

bezwarende functie.

5. De ambtenaar die van het vierde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes

kalendermaanden voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken.

6. Indien de ambtenaar uittreedt uit een bezwarende functie voor aanvang van het volledig

buitengewoon verlof dan heeft de ambtenaar bij uittreden recht op volledig buitengewoon

verlof als bedoeld in het eerste lid.

7. Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een

andere bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het

overgangsrecht voortgezet wordt, dan is het zesde lid niet van toepassing en behoudt de

ambtenaar de rechten op grond van het eerste tot en met vijfde lid.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:57 Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de

periode van artikel 9b:56

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:56 zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk artikel

19a:8, artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:58 Premie IZA-verzekering tijdens periode van artikel 9b:56

(vervallen)

Briefnummer: U201201055, U201300288

Artikel 9b:59 Ambtsjubileumgratificatie tijdens periode van artikel 9b:56

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:56 volledig buitengewoon verlof is verleend,

tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de

berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

Briefnummer : U201201055

Artikel 9b:60 Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:56

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:56, inkomsten geniet of gaat

genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de

datum waarop artikel 9b:56 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de

bezoldiging een vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede

de inkomsten en de doorbetaalde bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te

boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband

met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of nonactiviteit,

onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:56 van kracht is geworden.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere

inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten aanzien van die

inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige

toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten of

hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de ambtenaar

aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van

andere oorzaken, verband houdende met de toepassing van artikel 9b:56.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of het

starten van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband met

arbeid of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht daarvan de

bewijzen te overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college

besluiten een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:61 Vakantieopbouw tijdens volledig buitengewoon verlof

Gedurende de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:56 vindt

geen opbouw van vakantie-uren plaats.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:62 Ziekte tijdens volledig buitengewoon verlof

Ziekte tijdens de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:55, leidt

niet tot stopzetting van het volledig buitengewoon verlof.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:63 Garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 50 jaar

1. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig, maar

niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 respectievelijk artikel 8:5

niet van toepassing.

2. De ambtenaar, genoemd in het eerste lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, bedoeld

in artikel 9b:4, eerste lid.

3. De datum, bedoeld in het tweede lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 2005

op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie

een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

4. Op de ambtenaar, genoemd in het tweede lid, zijn vanaf de datum van herstel, voor zover de

medische geschiktheid dat toelaat, artikel 9b:4 tot en met artikel 9b:10 alsmede artikel 9b:56 tot

en met 9b:62 van toepassing.

5. De ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 55 jaar en die wegens ziekte

ongeschikt wordt om zijn betrekking te vervullen, wordt niet ziek gemeld. Vanaf de datum dat

de door deze ambtenaar gemaakte keuze op grond van artikel 9b:4, eerste lid, vanwege

medische geschiktheid niet meer mogelijk is, verandert deze keuze in een keuze die op grond

van zijn medische geschiktheid nog wel mogelijk is, met dien verstande dat de bonus van

artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel c, berekend wordt naar rato van de tijd die resteert tot de

datum, bedoeld in artikel 9b:56, eerste lid. Op hem blijft artikel 9b:56 van toepassing.

6. De datum, bedoeld in het vijfde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 2005

op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie

een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:64 Volledig buitengewoon verlof bij regionalisering

Voor de ambtenaar die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de

bezwarende functie wordt ontslagen en op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing

blijft, blijft deze paragraaf van toepassing.

 Briefnummer: U201201055

§ 7. De ambtenaar geboren na 1949 met minder dan 20 dienstjaren in een bezwarende functie

op 1 januari 2006 en die op het eerst mogelijke moment van verstrekking van de

werkgeversbijdrage levensloop – in december 2006 - in aanmerking kwam voor een WAO/WIA

uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen.

Artikel 9b:65 Werkingssfeer

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die geboren is na 1949 en die op 1 januari 2006

minder dan 20 dienstjaren had in een bezwarende functie en die op het eerst mogelijke moment van

verstrekking van de werkgeversbijdrage levensloop – in december 2006 - in aanmerking kwam voor

een WAO/WIA uitkering en die geen werkgeversbijdragen levensloop heeft ontvangen.

Briefnummer: U201201055

 Artikel 9b:66 Analoge toepassing

De artikelen 9b:24 tot en met artikel 9b:34, artikel 9b:45, artikel 9b:45a en artikel 9b:45b zijn van

toepassing.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:67 Volledig buitengewoon verlof

1. De ambtenaar wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de

ambtenaar de leeftijd van 59 jaar bereikt volledig buitengewoon verlof verleend voor een

periode van 3 jaar tegen doorbetaling van 70% van zijn bezoldiging.

2. Wanneer op het moment bedoeld in het eerste lid nog geen 20 dienstjaren zijn bereikt, dan

wordt het buitengewoon volledig verlof als bedoeld in het eerste lid verleend naar rato van

het aantal dienstjaren, dat op dat moment is bereikt.

3. In afwijking van het eerste lid, gaat het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste lid,

in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de medewerker de leeftijd

van 60 jaar bereikt, wanneer het college op 31 december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals

dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie een leeftijdsgrens had

vastgesteld van 60 jaar.

4. Het volledig buitengewoon verlof wordt uitgesteld met die periode, waarmee het moment van

de ambtenaar, die gebruik heeft gemaakt van het vijfde lid van artikel 9b:26 later is ingegaan.

5. Voor zover het dienstbelang dit toelaat, kan de ambtenaar, voor wie het college op 31

december 2005 op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de

bezwarende functie een leeftijdsgrens had vastgesteld van 59 of 60 jaar, het onbezoldigd

volledig verlof later laten ingaan, telkens met een jaar. Voorwaarde hierbij is dat de

ambtenaar medisch geschikt is om door te werken in de bezwarende functie.

6. De ambtenaar die van het vijfde lid gebruik wil maken, moet het college uiterlijk zes

kalendermaanden jaar voor de beoogde ingangsdatum daartoe verzoeken.

7. Indien de ambtenaar uittreedt uit een bezwarende functie voor aanvang van het volledig

buitengewoon verlof dan heeft de ambtenaar bij uittreden recht op buitengewoon verlof als

bedoeld in het eerste lid naar rato van aantal dienstjaren op dat moment met een maximum

van 20 dienstjaren.

8. Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een

andere bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het

overgangsrecht voortgezet wordt, dan is het zevende lid niet van toepassing en behoudt de

ambtenaar de rechten op grond van het eerste tot en met zesde lid.

Artikel 9b:68 Toelage onregelmatige dienst, eindejaarsuitkering en vakantietoelage tijdens de

periode van artikel 9b:67

Tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:67 zijn de artikelen 3:3 en 3:3:1, respectievelijk artikel 19a:8,

artikel 3:6 en artikel 6:3 niet van toepassing.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:69 Premie IZA-verzekering tijdens de periode van artikel 9b:67

(vervallen)

Briefnummer: U201201055, U201300288

Artikel 9b:70

De jaren dat de ambtenaar op grond van artikel 9b:62 gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof is

verleend, tegen doorbetaling van 70% van de voor de ambtenaar geldende bezoldiging, tellen voor de

berekening van de ambtsjubileumgratificatie niet mee.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:71 Verrekening inkomsten tijdens de periode van artikel 9b:67

1. Wanneer de ambtenaar tijdens de periode, bedoeld in artikel 9b:67 inkomsten geniet of gaat

genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de datum

waarop artikel 9b:67 van kracht is geworden, wordt op de doorbetaling van de bezoldiging een

vermindering toegepast. Deze vermindering is gelijk aan het bedrag waarmede de inkomsten en de

doorbetaalde bezoldiging samen de laatstelijk genoten bezoldiging te boven gaan.

2. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband met

arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende verlof, vakantie of nonactiviteit, onmiddellijk

voorafgaande aan de datum waarop artikel 9b:67 van kracht is geworden.

3. Wanneer de ambtenaar op of na de datum, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere

inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór die dag, is ten aanzien van die

inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

4. De in het derde lid bedoelde vermindering vindt echter niet plaats indien de inkomsten of hogere

inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien de ambtenaar aannemelijk

maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken,

verband houdende met de toepassing van artikel 9b:67.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, worden niet verstaan inkomsten verkregen

wegens overwerk of als gratificatie.

6. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van het aanvaarden van arbeid of het starten

van een bedrijf of het vermeerderen van werkzaamheden uit arbeid of bedrijf.

7. De ambtenaar is verplicht tijdig mededeling te doen van de inkomsten uit of in verband met arbeid

of bedrijf die hij ontvangt en van de wijzigingen daarin. Hij is verplicht daarvan de bewijzen te

overleggen.

8. Wanneer de ambtenaar de verplichtingen van het zesde lid niet nakomt, kan het college besluiten

een korting op de door te betalen bezoldiging toe te passen.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:72 Vakantieopbouw tijdens volledig buitengewoon verlof

Gedurende de periode van het gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:67 vindt

geen opbouw van vakantie-uren plaats.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:73 Ziekte tijdens volledig buitengewoon verlof

Ziekte tijdens de periode van het volledig buitengewoon verlof, bedoeld in artikel 9b:67, leidt niet tot

stopzetting van het gedeeltelijk bezoldigd volledig verlof.

Briefnummer: U201201055

Artikel 9b:74 Arbeidsongeschiktheid en garantieregeling bij arbeidsongeschiktheid na de

leeftijd van 50 jaar

1. De ambtenaar die medisch niet geschikt is om op de wijze, bedoeld in artikel 9b:26, eerste lid,

in zijn bezwarende functie door te werken, wordt beter gemeld op de datum, bedoeld in

artikel 9b:28.

2. Op de ambtenaar wiens eerste ziektedag ligt na de leeftijd van 50 jaar valt en die volledig,

maar niet duurzaam, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is artikel 8:4 respectievelijk

artikel 8:5 niet van toepassing.

3. De ambtenaar, genoemd in het tweede lid, wordt hersteld verklaard vanaf de datum, bedoeld

in artikel 9b:26, eerste lid.

4. De datum, bedoeld in het derde lid gaat zoveel later in als het college op 31 december 2005

op grond van artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, voor de bezwarende functie

een hogere leeftijdsgrens had vastgesteld dan 55 jaar.

5. Op de ambtenaar, genoemd in het derde lid, blijven vanaf de datum van herstel artikel 9b:26

tot en met artikel 9b:34 alsmede 9b:67 tot en met 9b:73 van toepassing.

Briefnummer: U201201055

 Artikel 9b:75 Volledig buitengewoon verlof bij regionalisering

Voor de ambtenaar die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de

bezwarende functie wordt ontslagen en op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing

blijft, blijft deze paragraaf van toepassing.

Briefnummer: U201201055

9c TIJDELIJKE REGELING AMBTENAREN GEBOREN NA 1949 DIE WERKZAAM

ZIJN IN EEN BETREKKING BIJ HET GEMEENTELIJK STADSVERVOER,

WAARVOOR DOOR HET COLLEGE KRACHTENS ARTIKEL 8:3, ZOALS DAT

LUIDDE OP 31 DECEMBER 2005, LEEFTIJDSGRENZEN ZIJN BEPAALD

Artikel 9c:1 Algemeen

(vervallen)

Artikel 9c:2

(vervallen)

Artikel 9c:2:1

(vervallen)

Artikel 9c:2:2

(vervallen)

Artikel 9c:3 Bedrag en duur

(vervallen)

Artikel 9c:3:1 Verrekening inkomsten uit of in verband met arbeid

(vervallen)

Artikel 9c:3:2

(vervallen)

Artikel 9c:3:3 Samenloop met aanspraken uit hoofde van ziekte of ongeval

(vervallen)

Pensioenopbouw vanaf 62 jaar

Artikel 9c:4

(vervallen)

Artikel 9c:5:1

(vervallen)

Artikel 9c:6:1 Overlijdensuitkering

(vervallen)

9d TIJDELIJKE REGELING AMBTENAREN, WERKZAAM BIJ DE

GEMEENTELIJKE BEROEPSBRANDWEER EN EEN GEMEENTELIJKE

AMBULANCEDIENST, GEBOREN NA 1949 OF DIE GEBOREN IS VOOR 1950,

MAAR DIE OP 1 APRIL 1997 GEEN DEELNEMER WAS BIJ HET ABP EN DIE OP

31 DECEMBER 2005 EN 1 JANUARI 2006 WERKZAAM WAREN IN EEN

FUNCTIE, WAARVOOR DOOR HET COLLEGE KRACHTENS ARTIKEL 8:3,

ZOALS DAT LUIDDE OP 31 DECEMBER 2005, LEEFTIJDSGRENZEN ZIJN

BEPAALD4

4 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Artikel 9d:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar, werkzaam bij de gemeentelijke

beroepsbrandweer of een gemeentelijke ambulancedienst, die geboren is na 1949 of die

geboren is voor 1950, maar die op 1 april 1997 geen deelnemer was bij het ABP en die op 31

december 2005 en 1 januari 2006 werkzaam was in een functie, waarvoor door het college

krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald.

Ledenbrief: U200701890

Artikel 9d:2

1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9d:1, die op grond van de op 31 december 2005 voor

hem geldende regelgeving, op 1 januari 2006 of daarna FLO-ontslag zou zijn verleend,

wordt buitengewoon verlof verleend met behoud van de volledige bezoldiging.

2. Het buitengewoon verlof gaat in op de datum waarop de ambtenaar FLO-ontslag zou

zijn verleend.

3. Deze regeling is bedoeld als overgangsmaatregel en geldt tijdelijk totdat het FLO-

overgangsrecht is vastgesteld.

Ledenbrief: U200701890

Artikel 9d:3

Ambtenaren, aan wie op of na 1 januari 2006 op grond van artikel 9d:2 buitengewoon verlof

verleend is met behoud van zijn volledige bezoldiging, worden met ingang van 1 juli 2006

onder de werking van hoofdstuk 9b gebracht.

Ledenbrief: U200701890

Artikel 9d:4

Met ingang van 1 juli 2006 kunnen ambtenaren geen recht meer doen gelden op de aanspraken

op grond van dit hoofdstuk.

Ledenbrief: U200701890

9e DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING FLO-OVERGANGSRECHT

Werkingssfeer

Artikel 9e:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar op wie paragraaf 2 of 3 van hoofdstuk 9b of op wie

artikel 9b:49 van toepassing is.

Brief: U200800456

Begripsomschrijvingen

Artikel 9e:2

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht: een regeling als bedoeld in

artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964;

b. instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld

in artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964;

c. levenslooprekening: een bij de instelling door de ambtenaar geopende geblokkeerde

rekening, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

d. levensloopverzekering: een bij de instelling door de ambtenaar afgesloten

verzekering, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

e. levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk het

verzekerd kapitaal;

f. netto spaarverzekering: de bij Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance afgesloten

verzekering met als productnaam “Aanvullingsplan Netto, waarop de inleg van de

ambtenaar wordt gestort;

g. netto spaarverzekeringstegoed: het tegoed op de netto spaarverzekering;

h. Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance: het product van Loyalis, speciaal

ontwikkeld voor het FLO-overgangsrecht, dat bestaat uit een levensloopverzekering

en een netto spaarverzekering.

2. Het LOGA-pad houdt in dat de ambtenaar:

a. moet deelnemen aan Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance en,

b. de volledige levensloopbijdrage beschikbaar moet stellen om in te leggen in Loyalis

Levensloop Brandweer & Ambulance op het moment dat de werkgever deze

levensloopbijdrage verstrekt en,

c. niet tussentijds (vóór het bereiken van de 59- of 60-jarige leeftijd) tegoed opneemt uit

Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance.

 Briefnummer: U200800456

Doel

Artikel 9e:3

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben ten doel het treffen van een voorziening in geld uitsluitend

ten behoeve van de financiering van een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof door de

ambtenaar. De gespaarde voorziening blijft qua omvang binnen de grenzen van artikel 19g van de

Wet op de loonbelasting 1964.

U200800456

Verzoek tot deelname levensloopregeling

Artikel 9e:4

1. De ambtenaar die wil deelnemen aan de gemeentelijke levensloopregeling FLO-

overgangsrecht meldt dit bij het college.

2. Het college verwerkt de melding uiterlijk met ingang van de derde kalendermaand na

ontvangst, tenzij niet wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in artikel 9e:5.

3. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

Briefnummer: U200800456

Voorwaarden deelname levensloopregeling

Artikel 9e:5

1. De ambtenaar informeert het college schriftelijk over de instelling waarbij de

levenslooprekening of de levensloopverzekering wordt aangehouden.

2. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college of hij een levenslooptegoed heeft

opgebouwd bij een of meer gewezen inhoudingsplichtigen tenzij een andere werkgever bij

wie de ambtenaar in dienstbetrekking staat geacht wordt inhoudingsplichtig te zijn ten

aanzien van dit levenslooptegoed.

3. De ambtenaar stemt er schriftelijk mee in dat de instelling aan het college informatie verstrekt

over de omvang van het levenslooptegoed van de ambtenaar tenzij dit levenslooptegoed

geacht wordt te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige bij wie de ambtenaar in

dienstbetrekking staat.

4. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college dat hij gedurende zijn deelname aan de

gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht niet deelneemt aan een

spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 Wet op de loonbelasting 1964.

Briefnummer: U200800456

Inleg

Artikel 9e:6

1. De ambtenaar vermeldt bij zijn melding om deel te nemen aan de gemeentelijke

levensloopregeling FLO-overgangsrecht het gewenste bedrag van de inleg per jaar.

2. De ambtenaar kan eenmaal per jaar op een door het college aangewezen wijze en tijdstip de

hoogte van de inleg wijzigen.

3. De inleg bestaat uit een of meerdere van de in artikel 9e:7 genoemde bronnen.

Briefnummer: U200800456

Bronnen

Artikel 9e:7

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-

overgangsrecht bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

a. het salaris

b. de vakantietoelage;

c. de eindejaarsuitkering;

d. de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 9e:8 en 9e:9;

e. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 4a:1;

f. het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:3 lid 3.

Briefnummer: U200800456

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar met 20 dienstjaren of meer op 1 januari 2006

Artikel 9e:8

1. De ambtenaar op wie paragraaf 2 van hoofdstuk 9b van toepassing is, heeft recht op een

levensloopbijdrage van de gemeente.

2. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een

leeftijdsgrens was vastgesteld van 55, 56, 57, 58 of 59 jaar zodanig, dat de ambtenaar bij het

bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel

9b:11, eerste lid, een tegoed heeft overeenkomend met 210% van zijn bezoldiging als

bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto

spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het

bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof.

3. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een

leeftijdsgrens was vastgesteld van 60 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum van

ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, tweede lid, een tegoed

heeft overeenkomend met 140% van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het

tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle

hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het

onbezoldigd volledig verlof.

4. Voorwaarde voor de in het tweede en derde lid genoemde garantie van 210% respectievelijk

140% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt.

5. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1,

eerste lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

6. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1.

7. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2.

Briefnummer: U200800456 en ECCVA/U201002704

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006

Artikel 9e:9

1. De ambtenaar op wie paragraaf 3 van hoofdstuk 9b van toepassing is, heeft recht op een

levensloopbijdrage van de gemeente.

2. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een

leeftijdsgrens was vastgesteld van 55, 56, 57, 58 of 59 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken

van de datum, bedoeld in artikel 9b:35, eerste lid, en uitgaande van het bereiken van 20

dienstjaren of meer op dat moment, een tegoed heeft overeenkomend met 210% van zijn

bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed

en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt

plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd

volledig verlof.

3. De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een

leeftijdsgrens was vastgesteld van 60 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum van

ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:35, tweede lid, en uitgaande

van het bereiken van 20 dienstjaren of meer, een tegoed heeft overeenkomend met 140%

van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het

levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats

binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig

verlof.

4. In het tweede lid wordt onder dienstjaren verstaan het aantal jaren bedoeld in artikel 9b:2,

onderdeel c of d, tot de leeftijd van 59 jaar.

5. In het derde lid wordt onder dienstjaren verstaan het aantal jaren bedoeld in artikel 9b:2,

onderdeel c of d, tot de leeftijd van 60 jaar.

6. Voorwaarde voor de in het tweede en derde lid genoemde garantie van 210% respectievelijk

140% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt.

7. Wanneer op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd nog geen 20 dienstjaren zijn

bereikt, voorziet de levensloopbijdrage in een tegoed naar rato van het aantal dienstjaren, dat

op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd is bereikt.

8. De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1,

eerste lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

9. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1.

10. De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2.

Briefnummer: U200800456 en ECCVA/U201002704

Beëindiging deelname gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht

Artikel 9e:10

1. Het college beëindigt de deelname aan de levensloopregeling uiterlijk twee maanden na

ontvangst van de kennisgeving hiertoe door de ambtenaar. Het college stelt vast hoe de

kennisgeving moet plaatsvinden.

2. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt daarnaast:

a. bij overlijden van de ambtenaar

b. bij beëindiging van zijn bezwarende functie;

c. op de dag voorafgaand aan die waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd

bereikt.

Briefnummer: U200800456 en U201001917 en U201200194

Afkoop levensloopbijdrage

Artikel 9e:11

1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9e:8, tweede lid, en 9e:9, tweede lid, wiens deelname aan

de levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op grond van artikel 9e:10, tweede lid,

onder b, voordat hij het moment van ingang van onbezoldigd volledig verlof bereikt, bedoeld

in artikel 9b:11, eerste lid, of 9b:35, eerste lid, heeft recht op een afkoopbedrag.

2. De ambtenaar, bedoeld in artikel 9e:8, derde lid, en 9e:9, derde lid, wiens deelname aan de

levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op grond van artikel 9e:10, tweede lid, onder

b, voordat hij het moment van ingang van onbezoldigd volledig verlof bereikt, bedoeld in

artikel 9b:11, tweede lid, of 9b:35, tweede lid, heeft recht op een afkoopbedrag.

3. De hoogte van het afkoopbedrag is voor de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, zodanig,

dat hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van 59

jaar een tegoed heeft overeenkomend met 210% van de bezoldiging op het moment van

ontslag. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto

spaarverzekeringstegoed.

4. De hoogte van het afkoopbedrag is voor de ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, zodanig,

dat hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van 60

jaar een tegoed heeft overeenkomend met 140% van de bezoldiging op het moment van

ontslag. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto

spaarverzekeringstegoed.

5. Wanneer op het moment van ontslag nog geen 20 dienstjaren zijn bereikt, voorziet het

afkoopbedrag, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, in een

tegoed op 59- of 60-jarige leeftijd naar rato van het aantal dienstjaren op het moment van

ontslag.

6. De hoogte van het afkoopbedrag wordt door Loyalis bepaald, waarbij:

a. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op de bezoldiging op de dag voorafgaand aan het

moment van ontslag;

b. er een verwacht netto rendement van 4% voor de contante waardeberekening wordt

gehanteerd;

c. het afkoopbedrag wordt gebaseerd op dienstjaren, afgerond op hele maanden naar

beneden, bij de oud-werkgever.

7. Het afkoopbedrag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste

lid, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

8. Het afkoopbedrag behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1.

9. Het afkoopbedrag behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2.

Briefnummer: U200800456

Levensloopbijdrage bij regionalisering

Artikel 9e:11a

In afwijking van artikel 9e:11, eerste en tweede lid, heeft de ambtenaar

. die wegens regionalisering van de gemeentelijke beroepsbrandweer uit de bezwarende

functie wordt ontslagen en

. op wie bij de nieuwe werkgever hoofdstuk 9b van toepassing blijft,

geen recht op een afkoopbedrag tenzij het college beslist tot afkoop.

Briefnummer: U200802315

Afkoop bij voortzetting overgangsrecht

Artikel 9e:12

Wanneer sprake is van een overstap van de ene bezwarende oud FLO-functie naar een andere

bezwarende oud FLO-functie, als bedoeld in artikel 9b:1, tweede lid, waarbij het overgangsrecht

voortgezet wordt, is de voorwaarde voor de garanties bedoeld in artikel 9e:8 en 9e:9 dat de

ambtenaar het afkoopbedrag, als bedoeld in artikel 9e:11 beschikbaar stelt voor inleg in Loyalis

Levensloop Brandweer & Ambulance.

Briefnummer: U200800456

Opname levenslooptegoed

Artikel 9e:13

1. Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt:

a. ten behoeve van de uitbetaling van een uitkering tijdens een periode van (gedeeltelijk)

onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 6 of de periode van

onbetaald volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11 en 9b:35;

b. ten behoeve van het omzetten van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge

artikel 16.6. van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, voor

zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden

overschreden.

2. Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken meldt de ambtenaar tenminste drie

maanden voor de gewenste ingangsdatum het college dat hij wil beschikken over (een deel

van zijn) levenslooptegoed. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

3. Het levenslooptegoed mag geheel of gedeeltelijk worden afgekocht in geval van beëindiging

van het dienstverband.

4. Met inachtneming van het derde lid, wordt het levenslooptegoed niet afgekocht, vervreemd,

prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid gesteld anders dan ten

behoeve van de in artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding

ten behoeve van de belastingdienst bij buitenlandse aanbieders.

Briefnummer: U200800456

10 WACHTGELD5

5 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Betrokkene

Artikel 10:1

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder "betrokkene ":

a. de gewezen ambtenaar aan wie op grond van artikel 8:4 of artikel 8:5 van deze

regeling ontslag is verleend uit een betrekking:

1. waarin hij vast was aangesteld;

2. waarin hij tijdelijk was aangesteld, mits die aanstelling ten minste vijf

jaren heeft geduurd en niet is geschied in een betrekking van kennelijk

tijdelijke aard;

b. de gewezen ambtenaar aan wie op grond van artikel 8:6 of artikel 8:8 van deze

regeling ontslag is verleend, tenzij toepassing is gegeven aan het bepaalde in

artikel 8:6, tweede lid, respectievelijk artikel 8:8, tweede lid.

2. Onder betrokkene wordt mede verstaan de gewezen ambtenaar, bedoeld in het eerste

lid, die zelf ontslag heeft gevraagd nadat het voornemen, hem op grond van artikel 8:4

of 8:5 van deze regeling ontslag te verlenen, hem schriftelijk is medegedeeld.

Lichamen

Artikel 10:2

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder "lichamen": Rechtspersonen, maat- en

vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen

maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke

rechtspersonen en doelvermogens.

Diensttijd

Artikel 10:3

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'diensttijd':

de aan het in artikel 10:1, eerste lid, bedoelde ontslag voorafgaande in overheidsdienst

doorgebrachte tijd waaraan het ambtenaarschap in de zin van de WPA is verbonden,

alsmede tijd die door inkoop of door een verzoek, bedoeld in artikel D 2 van de

pensioenwet, voor pensioen geldig zou zijn verklaard.

2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in

de betrekking waaruit het ontslag, bedoeld in artikel 10:1, is verleend, indien aan die

tijd op grond van de Regeling

beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet Privatisering ABP

(Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van even genoemde regeling niet is

verbonden.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten beschouwing:

a. diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een jaar daarvan

wegens verleend ontslag, behalve voor de toepassing van artikel 10:8, derde

tot en met vijfde lid;

b. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van

een eerder toegekend wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen uitkering

wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid, behalve voor de

toepassing van artikel 10:8, derde tot en met vijfde lid;

c. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen

krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend

op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een

andere overheidsregeling;

d. tijd, bedoeld in artikel 5.4 van het pensioenreglement;

e. tijd in een aangehouden betrekking, dan wel in een betrekking welke de

betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig ontslag heeft

genomen met ingang van de datum waarop het wachtgeld ingaat.

4. Indien en voor zover diensttijd die bij de berekening van het wachtgeld in aanmerking

is genomen met een overheidspensioen anders dan ten laste van de Stichting

Pensioenfonds ABP wordt vergolden, worden de duur en het bedrag van het

wachtgeld met ingang van de dag waarop dit pensioen is ingegaan, herberekend,

waarbij die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten.

briefnummer: CvA/2000004977

Dienstbetrekking

Artikel 10:4

1. Deze regeling verstaat onder dienstbetrekking iedere publiekrechtelijke of

privaatrechtelijke arbeidsverhouding waarbij in dienst van een natuurlijke persoon of

een lichaam werkzaamheden tegen bezoldiging of loon worden verricht.

2. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5 en 6 van de Werkloosheidswet is van

overeenkomstige toepassing.

Bezoldiging

Artikel 10:5

1. In deze regeling wordt verstaan onder "bezoldiging":de bezoldiging bedoeld in artikel

3:1, tweede lid, van deze regeling, zoals deze laatstelijk vóór het ontslag aan de

betrekking was verbonden, vermeerderd met de vakantietoelage, bedoeld in artikel 6:3

van deze regeling, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 3:6.

2. Voor zover in de bezoldiging een bedrag moet worden begrepen wegens de

vergoeding, bedoeld in artikel 3:3 van deze regeling, wordt dit bedrag berekend naar

het gemiddelde over de aan de dag van het ontslagvoorafgaande twaalf volle

kalendermaanden.

3. Indien in de bezoldiging anders dan wegens periodieke verhoging wijziging zou zijn

gekomen als de betrokkene de betrekking op die bezoldiging zou zijn blijven vervullen,

geldt met ingang van de dag van in werking treden van die wijziging het gewijzigde

bedrag als bezoldiging.

4. Indien de bezoldiging wegens verminderde werkzaamheden voorafgaande aan de

opheffing van de betrekking lager was dan zonder verminderde werkzaamheden het

geval zou zijn geweest, kan de bezoldiging ten gunste van betrokkene worden herzien.

briefnummer: ARZ/702674

Recht op wachtgeld

Artikel 10:6

1. De betrokkene, bedoeld in artikel 10:1, eerste lid, heeft recht op wachtgeld met ingang

van de dag waarop het ontslag ingaat, tenzij de betrokkene:

a. ter zake van dat ontslag recht heeft op een pensioen wegens het bereiken van

de pensioengerechtigde leeftijd;

b. op dat moment recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

c. terzake van dat ontslag recht heeft op een suppletie als bedoeld in Hoofdstuk

11a van deze regeling

2. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, heeft recht op wachtgeld met

ingang van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager

percentage wordt vastgesteld dan 80%. De hoogte van dit wachtgeld wordt vastgesteld

te rekenen vanaf de datum van ontslag. Ter bepaling van de duur van het wachtgeld

wordt voor de toepassing van:

a. artikel 10:7 als ingangsdatum uitgegaan van de datum met ingang waarvan de

mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld,

waarbij voor de toepassing van het vierde lid tevens een WAO-uitkering, in

voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen vastgesteld naar

een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer mede in aanmerking

wordt genomen,

b. artikel 10 8 als ingangsdatum uitgegaan van de datum van ontslag.

3. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, heeft na afloop van de suppletie,

bedoeld in artikel 11a:5, onderdeel a, recht op wachtgeld indien hij bij het buiten

toepassing laten van het eerste lid, onderdeel c, op grond van het ontslag uit de

betrekking waarvoor hij arbeidsongeschikt is verklaard recht zou hebben op

wachtgeld waarbij de duur zou worden vastgesteld ingevolge artikel 10:8 van dit

besluit.

Het wachtgeld gaat in op de eerste dag volgende op die waarop de suppletie op grond

van artikel 11a:5, onderdeel a, is geëindigd. Het eindigt op het tijdstip waarop het

wachtgeld dat, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag is ingegaan, zou zijn

toegekend ingevolge artikel 10:8, bij het buiten toepassing laten van het eerste lid,

onderdeel c, zou zijn geëindigd. Op de hoogte van dit wachtgeld is artikel 10:10 van

toepassing in die zin dat gerekend wordt vanaf het tijdstip waarop het ontslag is

ingegaan.

briefnummer: ARZ/705435

Duur van het wachtgeld

Artikel 10:7

1. De duur van het wachtgeld is 6 maanden, met ingang van de dag waarop het ontslag

ingaat.

2. Indien de betrokkene:

a. in de periode van 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ten minste

gedurende 3 jaar als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de

Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week

werkzaam is geweest of

b. onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag recht heeft op een uitkering op

grond van de WAJONG of de WAZ;

wordt de duur van het wachtgeld verlengd met:

3 maanden bij een arbeidsverleden van ten minste 5 jaar;

0,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 10 jaar;

1 jaar bij een arbeidsverleden van ten. minste 15 jaar;

1,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 20 jaar;

2 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 25 jaar;

2,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 30 jaar;

3,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 35 jaar, en

4,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 40 jaar.

3. Het arbeidsverleden, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld door samentelling

van:

a. perioden, gelegen in de 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag,

waarover de betrokkene aantoont als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de

Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week

werkzaam te zijn geweest, en

b. de periode gelegen tussen de 18e verjaardag van de betrokkene en de dag,

gelegen 5 jaar voor het ontslag.

4. Perioden, waarin een betrokkene

a. recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van ten minste 80%;

b. ter zake van een dienstbetrekking op grond waarvan hem door het Rijk

invaliditeitspensioen was verzekerd, recht heeft op een

arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van ten minste 80%, of een toelage ontvangt die naar aard en strekking

overeenkomt met een toelage als bedoeld onder a, die al dan niet vermeerderd

met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 73% of meer bedraagt van de

middelsom, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn

berekend;

c. een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet

arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een

arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat

hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de

arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon,

waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

d. na beëindiging van zijn dienstbetrekking een uitkering ontvangt op grond van

de Ziektewet over de maximale duur, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die

wet;

e. een uitkering ontvangt, die naar aard en strekking overeenkomt met een

uitkering bedoeld onder a of d;

worden, indien deze uitkeringen worden ontvangen in verband met een gewezen

dienstbetrekking van 8 of meer uren per week, in aanmerking genomen voor de

periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in de vijf

jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid.

5. Voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in

de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid,

worden perioden waarin een persoon een tot zijn huishouden behorend kind:

a. beneden de leeftijd van 6 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in

dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een

uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid volledig, en

b. vanaf de leeftijd van 6 jaar doch beneden de leeftijd van 12 jaar verzorgt, zonder

dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is

geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, voor de

helft in aanmerking genomen.

6. Voor de toepassing van het vijfde lid worden als periode van verzorging niet meegeteld

de periode waarin:

a. de verzorgende persoon als werknemer in de zin van een wettelijke regeling

inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid, of

b. de verzorging buiten Nederland plaatsvindt anders dan tijdens vakantie.

7. Indien er in een gezamenlijke huishouding meer verzorgende personen zijn als bedoeld

in het vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat lid als verzorgende persoon van het

kind beschouwd, degene van deze personen die zij als zodanig hebben aangewezen.

Ingeval geen verzorgende persoon wordt aangewezen is het college bevoegd een van

hen die naar het oordeel van het college als verzorgende persoon moet worden

beschouwd, als zodanig aan te wijzen.

8. Voor de toepassing van het vijfde en zevende lid wordt onder:

a. een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind,

b. een pleegkind verstaan een kind dat als eigen kind wordt onderhouden en

opgevoed.

9. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet,

zijn van overeenkomstige toepassing.briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 10:8

1. In afwijking van artikel 10:7 wordt, indien dit leidt tot een langere wachtgeldduur,

waarin tevens voor zover van toepassing de bijzondere verlenging als bedoeld in het

vierde lid is begrepen, de duur van het wachtgeld vastgesteld overeenkomstig de

volgende leden.

2. De duur van het wachtgeld wordt vastgesteld op drie maanden, vermeerderd voor de

betrokkene:

a. die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een

duur gelijk aan 18% van de diensttijd ;

b. die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de

diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5%;

c. die op de dag van ontslag 60 jaar of ouder is, met een duur gelijk aan 78% van

de diensttijd .

3. Ten aanzien van de betrokkene die bij de aanvang van de in het voorgaande lid

bedoelde diensttijd in het genot was van wachtgeld, waarvan de duur is vastgesteld

krachtens het eerste en tweede lid van dit artikel, of van een uitkering waarvan de duur

is vastgesteld krachtens artikel 11:8, tweede lid van deze regeling, wordt bij de

berekening van de duur van het wachtgeld op basis van het tweede lid mede in

aanmerking genomen de diensttijd, welke bij de berekening van de duur van het eerder

toegekende wachtgeld of de eerder toegekende uitkering in aanmerking is genomen.

Op de aldus berekende duur wordt de duur van het eerder toegekende wachtgeld of de

eerder toegekende uitkering, met uitzondering van de verlenging, bedoeld in het

volgende lid, in mindering gebracht.

4. In aanvulling op de duur van het wachtgeld van de betrokkene die ten tijde van het

ontslag een diensttijd, voor zover geldig voor pensioen, van ten minste tien jaar heeft

volbracht, wordt indien de som van zijn leeftijd en diensttijd ten tijde van het ontslag

60 jaren of meer bedraagt, na afloop van de termijn waarover wachtgeld is toegekend,

een bijzondere verlenging verleend. Deze bijzondere verlenging duurt tot de dag

waarop hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

5. De verlenging als bedoeld in het vierde lid vindt niet plaats in het geval, dat ter zake van

een eerder toegekend wachtgeld de vorenbedoelde verlenging reeds heeft

plaatsgehad, tenzij de betrokkene nadien wederom een diensttijd, voor zover geldig

voor pensioen, van ten minste tien jaar heeft vervuld. In dat geval blijft de tijd die in

aanmerking is genomen bij de bijzondere verlenging, buiten aanmerking.

Briefnummer: U201001917 en U201200194

Vervolgwachtgeld

Artikel 10:9

1. De betrokkene , die het einde van de wachtgeldduur, bedoeld in artikel 10:7, tweede l i d

, heeft bereikt, heeft in aansluiting op dat wachtgeld recht op een vervolgwachtgeld.

2. De betrokkene die:

a. het einde van de wachtgeldduur bedoeld in artikel 10:7, eerste lid, heeft bereikt

en

b. voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid , onderdeel a of

b, doch uitsluitend wegens zijn arbeidsverleden geen recht heeft op verlenging

van de wachtgeldduur, heeft recht op een vervolgwachtgeld.

3. Behoudens het gestelde in de volgende leden is de duur van het vervolgwachtgeld een

jaar.

4. De duur van het vervolgwachtgeld voor de betrokkene die op de dag van zijn ontslag

57,5 jaar of ouder is, bedraagt drie en een half jaar.

5. De betrokkene aan wie uitsluitend ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 10:8

een wachtgeld is toegekend en die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7,

tweede lid, onderdeel a of b, heeft aansluitend recht op een vervolgwachtgeld indien

het toegekende wachtgeld eindigt op een tijdstip gelegen binnen een jaar na de datum

waarop zijn wachtgeld zou zijn beëindigd, wanneer dit zou zijn toegekend ingevolge

artikel 10:7. Het vervolgwachtgeld eindigt op het tijdstip gelegen een jaar na de in de

vorige volzin bedoelde datum.

6. De betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is, aan wie uitsluitend

ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 10:8 een wachtgeld is toegekend en die

voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid, onderdeel a of b, heeft

aansluitend recht op een vervolgwachtgeld indien het toegekende wachtgeld eindigt

op een tijdstip gelegen binnen drie en half jaar na de datum waarop zijn wachtgeld zou

zijn beëindigd, wanneer dit zou zijn toegekend ingevolge artikel 10:7. Het

vervolgwachtgeld eindigt op het tijdstip gelegen drie en een half jaar na de in de vorige

volzin bedoelde datum.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn bepalingen van het wachtgeld van

overeenkomstige toepassing op het vervolgwachtgeld.

Bedrag van het wachtgeld

Artikel 10:10

1. Het bedrag van het wachtgeld is gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 87% van

de bezoldiging, gedurende de daaropvolgende negen maanden 77% van die

bezoldiging en vervolgens 67% van die bezoldiging. Bij intrekking van de Wet van 20

december 1984 (stb. 1984, 657) worden de percentages, genoemd in de vorige volzin,

met 3 procentpunten verhoogd. Het bedrag van het wachtgeld daalt echter niet

beneden het bedrag van het pensioen waarop de betrokkene recht zou hebben indien

hij uit de betrekking waaruit hij met recht op wachtgeld is ontslagen, op de dag van dat

ontslag zou zijn gepensioneerd naar de diensttijd, voor zover geldig voor pensioen, en

de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 6.2 van het pensioenreglement, in de

betrekking waaruit het wachtgeld is toegekend.

2. In afwijking van het vorige lid is het bedrag van het wachtgeld tijdens de verlenging

bedoeld in artikel 10:8, vierde lid, gelijk aan het bedrag van het pensioen, bedoeld in

het vorige lid, met dien verstande dat gedurende het eerste jaar van die verlenging het

wachtgeld ten minste bedraagt 40% van de bezoldiging.

Bedrag van het vervolgwachtgeld

Artikel 10:11

1. Het bedrag van het vervolgwachtgeld is gelijk aan het minimumloon, met dien

verstande dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de bezoldiging.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het minimumloon verstaan het

maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een betrokkene jonger

dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7,

derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de

daarvoor berekende vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

Verplichtingen

Artikel 10:12

1. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaren niet heeft bereikt, is hij verplicht een hem

aangeboden betrekking, die hem in verband met zijn persoonlijkheid en

omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, te aanvaarden dan wel tot het

verkrijgen van inkomsten gebruik te maken van elke gelegenheid die in verband met

zijn persoonlijkheid en omstandigheden passend kan worden geacht.

2. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is hij verplicht zich

bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats als werkzoekende te doen inschrijven op de

eerste werkdag, volgende op die waarop het ontslag ingaat, dan wel het recht op

wachtgeld ontstaat.

3. De betrokkene, die op de dag van het ontslag metterwoon verblijf houdt in het

buitenland dan wel nadien metterwoon verblijf gaat houden in het buitenland en die de

leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht zich te doen inschrijven als

werkzoekende bij een aldaar gevestigde instantie van arbeidsbemiddeling die daartoe

de mogelijkheid biedt en die naar het oordeel van het college vergelijkbaar is met het

arbeidsbureau.

4. Het college kan bepalen dat de in het tweede en derde lid omschreven verplichting niet

geldt voor bepaalde betrokkenen of groepen van betrokkenen die de leeftijd van 55

jaar nog niet hebben bereikt.

5. De betrokkene, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, is voorts verplicht zich te

gedragen naar de voorschriften die hem door het college in het algemeen of voor enig

bijzonder geval worden gegeven, strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of

andere bron van inkomsten.

6. De in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde verplichtingen vinden overeenkomstige

toepassing voor de ambtenaar zodra hem ontslag op grond van artikel 8:4 van deze

regeling is verleend, dan wel het voornemen tot zodanig ontslag hem schriftelijk is

medegedeeld.

7. Door het aanvaarden van het wachtgeld wordt de betrokkene geacht er in toe te

stemmen, dat zij die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen

alle voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijke inlichtingen geven.

briefnummer: CvA/2004001009

Verplichtingen bij ziekte

Artikel 10:13

1. Indien betrokkene wegens ziekte ongeschikt is arbeid te verrichten, of daarvan is

hersteld, is hij verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan het college.

2. Het college stelt nadere voorschriften vast met betrekking tot de geneeskundige

begeleiding van betrokkene als bedoeld in het eerste lid.

3. Indien betrokkene door het UWV schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid

van het doen van een aanvraag voor een WAO-uitkering, is hij verplicht binnen de bij

of krachtens de WAO gestelde termijnen een WAO-uitkering aan te vragen en alle

medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van deze uitkering.

4. Indien betrokkene als bedoeld in het derde lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem

dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk

rekening gehouden met de WAO-uitkering behorende bij een mate van

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene als

bedoeld in het vierde lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht

daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan

worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit hoofdstuk

steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

briefnummer: CvA/2004003238

Verhuiskosten

Artikel 10:14

Aan hem die op wachtgeld is of zal worden gesteld kan, indien hij elders arbeid of bedrijf ter

hand gaat nemen, door het college een op de voet van de Verplaatsingskostenregeling te

bepalen vergoeding in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing worden toegekend.

 briefnummer: CvA/2004001009

Vermindering

Artikel 10:15

1. Wanneer de betrokkene inkomsten verkrijgt uit of in verband met arbeid, waaronder

mede wordt verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of de WA, of bedrijf, ter

hand genomen op of na de dag waarop hem het ontslag is verleend dan wel schriftelijk

mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, wordt op het

wachtgeld een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee die inkomsten en

wachtgeld samen de bezoldiging te boven gaan. Voor de bepaling van het bedrag

waarmee het wachtgeld vermeerderd met inkomsten zoals bedoeld in de eerste volzin,

de bezoldiging overschrijdt, wordt een vermindering van het wachtgeld ingevolge het

bepaalde in artikel 10:19, eerste lid, niet in aanmerking genomen.

2. Ten aanzien van de betrokkene aan wie een wachtgeld is toegekend en die wegens

ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte ontslag is

verleend uit de betrekking die hij gedurende de met recht op wachtgeld doorgebrachte

tijd bekleedde en waarin hij deelnemer was in de zin van het pensioenreglement,

worden inkomsten bedoeld in het eerste lid als volgt verrekend. De inkomsten - ter

hand genomen met ingang van of na de dag waarop het ontslag plaatsvond - uit de

betrekking die door betrokkene als wachtgelder werd vervuld, worden verrekend over

de maand waarop zij betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te

hebben.

In afwijking van het gestelde in het eerste lid, geschiedt deze verrekening op zodanige

wijze dat het oorspronkelijk toegekende wachtgeld wordt verminderd met het bedrag

waarmee de WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met

invaliditeitspensioen, al dan niet aangevuld met een wachtgeld of uitkering,

vermeerderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf met inbegrip van

het oorspronkelijk toegekende wachtgeld de oorspronkelijke bezoldiging overschrijdt.

Indien na die vermindering een bedrag aan overschrijding van de bezoldiging resteert,

wordt het aanvullende wachtgeld of de aanvullende uitkering verminderd met het

resterende bedrag aan overschrijding.

3. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende vakantie, verlof of non-

activiteit, onmiddellijk vooraf gaande aan het ontslag ter zake waarvan hem wachtgeld

is toegekend.

4. Wanneer de betrokkene op of na de dag, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere

inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf, ter hand genomen vóór even bedoelde dag, is

ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing. De hier bedoelde vermindering vindt echter niet plaats,

indien de inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene

loonsverhogingen of indien de betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten niet

het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband

houdende met het ontslag.

5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, wordt niet verstaan inkomsten,

verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

briefnummer: ARZ/705435

Opgave van inkomsten

Artikel 10:16

1. De betrokkene doet van het ter hand nemen van arbeid of bedrijf op of na de dag

waarop hem ontslag is verleend of hem schriftelijke mededeling is gedaan van het

voornemen hem ontslag te verlenen, onverwijld mededeling aan het college of aan een

door het college aan te wijzen ambtenaar. Daarbij doet hij, voor zover mogelijk, opgave

van de inkomsten die hij uit die arbeid of dat bedrijf zal verkrijgen. Tijdelijke of

blijvende wijzigingen in alle even genoemde bedragen geeft hij tijdig voor het

verschijnen van de eerstvolgende wachtgeldtermijn op.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde bedragen niet vooraf door de betrokkene zijn op te

geven, doet hij vóór het verschijnen van elke wachtgeldtermijn opgave van hetgeen hij

sedert het ter hand nemen van de arbeid of het bedrijf dan wel sedert de vorige opgave

heeft verkregen. Brengt de aard van de arbeid of het bedrijf, ter beoordeling van het

college, mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend,

welke echter niet langer dan een jaar mag zijn, dan geschiedt de opgave

dienovereenkomstig en wordt het bedrag van de vermindering voorlopig vastgesteld

onder voorbehoud van verrekening aan het einde van even bedoelde termijn.

3. Bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering kan van een opgave, bedoeld in

het tweede lid, worden afgeweken.

4. Het in de voorgaande leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien

van de arbeid of bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 10:15, derde en

vierde lid.

briefnummer: CvA/2004001009

Verlenging

Artikel 10:17

Indien de betrokkene binnen drie maanden na het ontslag waaraan hij het recht op wachtgeld

ontleent bij de gemeente te wier laste het wachtgeld komt een naar de aard van de

werkzaamheden overeenkomstige betrekking gaat vervullen als die waaruit hem het ontslag is

verleend, wordt de duur van die betrekking aan de op grond van de artikelen 10:7 en 10:8

vastgestelde duur van het wachtgeld toegevoegd.

Opschorting

Artikel 10:18

1. Indien de betrokkene na zijn ontslag uit hoofde van ziekte aanspraak op doorbetaling

van bezoldiging of een uitkering ten bedrage van de laatstgenoten bezoldiging heeft of

krijgt in verband met de betrekking waaruit hem ontslag is verleend, wordt de

uitvoering of verdere uitvoering van de wachtgeldregeling vervat in deze regeling

opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat.

2. Het college kan op verzoek van de betrokkene die zich als dienstplichtige in militaire

dienst bevindt of moet begeven, de uitvoering of verdere uitvoering van de

wachtgeldregeling vervat in deze regeling opschorten tot het einde van het tijdvak van

diens militaire dienst.

briefnummer: CvA/2004001009

Samenloop

Artikel 10:19

1. Indien de betrokkene ter zake van de dienstbetrekking waaruit hij met recht op

wachtgeld is ontslagen, aanspraak heeft op een WAO-uitkering, in voorkomend geval

vermeerderd met een invaliditeitspensioen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van minder dan 80%, wordt het geldende bedrag van het wachtgeld, toegekend ter

zake van hetzelfde ontslag, met het hierna genoemde percentage verminderd. Deze

vermindering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van

65% tot 80%: 80%;

55% tot 65%: 60%;

45% tot 55%: 50%;

35% tot 45%: 40%;

25% tot 35%: 30%;

15% tot 25%: 20%;

minder dan 15%: 0%.

De som van de in de eerste volzin bedoelde WAO-uitkering, in voorkomend geval

vermeerderd met een invaliditeitspensioen, en het verminderde wachtgeld bedraagt

voorts niet meer dan het onverminderde wachtgeld dat wordt genoten indien er geen

sprake is van samenloop. Ingeval van overschrijding wordt het overschrijdende

bedrag op het wachtgeld in mindering gebracht.

2. Indien de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem

dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel

rekening gehouden met de WAO-uitkering waarbij een arbeidsongeschiktheid van 80%

of meer behoort.

3. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene,

bedoeld in het eerste lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat dan wel het recht

op deze uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene

redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing

van dit artikel steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

4. Indien de betrokkene aanspraken heeft of verkrijgt op een uitkering krachtens de

Werkloosheidswet of de Ziektewet, wordt gedurende de termijn waarover die

aanspraken bestaan, het wachtgeld slechts uitbetaald voor zover het even bedoelde

uitkeringen te boven gaat.

briefnummer: ARZ/705435

Betaling

Artikel 10:20

1. Het bedrag van het wachtgeld, over een jaar berekend, wordt naar boven tot een volle

euro afgerond en in dezelfde termijnen uitbetaald als de bezoldiging welke vóór de

toekenning van wachtgeld werd genoten.

2. Met toestemming van de betrokkene kan de uitbetaling van het wachtgeld over langere

termijnen geschieden.

briefnummer: CvA/2001002801

Afkoop

Artikel 10:21

In bijzondere gevallen kan het college op verzoek van de betrokkene een regeling met hem

treffen krachtens welke het wachtgeld geheel of ten dele wordt vervangen door een

afkoopsom.

 briefnummer: CvA/2004001009

verval van wachtgeld

Artikel 10:22

1. Het wachtgeld kan geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard:

a. indien de betrokkene de opgave bedoeld in artikel 10:16, eerste en tweede lid,

nalaat dan wel onjuist of onvolledig doet;

b. indien de betrokkene enig op grond van artikel 10:12, tweede, derde of vijfde lid

gegeven voorschrift niet nakomt, tenzij hem hiervan redelijkerwijs geen verwijt

kan worden gemaakt;

c. indien de betrokkene zich zonder toestemming van het college in het buitenland

vestigt of geacht moet worden aldaar duurzaam te verblijven;

d. indien betrokkene niet voldoet aan de verplichtingen die bij of krachtens artikel

10:13, eerste en tweede lid zijn gesteld;

e. indien de betrokkene zich zodanig gedraagt dat hem ontslag zou zijn verleend

als hij in dienst was gebleven;

f. indien achteraf blijkt, dat vóór het aan de betrokkene verleende ontslag zich

feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan, die zo deze eerder bekend

waren aanleiding zouden hebben gevormd hem als ambtenaar met toepassing

van artikel 8:13 ontslag te verlenen.

2. Indien de betrokkene de verplichting, bedoeld in artikel 10:12, eerste lid, niet nakomt,

vervalt het wachtgeld voor het gedeelte waarmede het, tezamen met de verzuimde of

verloren gegane inkomsten, de bezoldiging te boven zou zijn gegaan.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de

ambtenaar bedoeld in artikel 10:12, zesde lid, aan wie in dat geval een op soortgelijke

wijze berekend lager wachtgeld wordt toegekend.

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van kracht indien het niet nakomen van voorschriften,

het weigeren of geen gebruik maken van inkomsten geschiedt tijdens een staking of

uitsluiting, behoudens het geval dat het naar het oordeel van het college noodzakelijk

is dat de ambtenaar werkzaamheden verricht ter vervanging van stakers of

uitgeslotenen of om werknemers behulpzaam te zijn, zulks met het oog op de

openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de

openbare dienst.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 10:23

1. Het recht op wachtgeld vervalt:

a. met ingang van de dag waarop betrokkene de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;

b. op de dag na het overlijden van de betrokkene;

c. op de dag dat betrokkene de in artikel 10:12, tweede en derde lid, bedoelde

inschrijving teniet doet of nalaat haar op de door het arbeidsbureau dan wel de

buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling bepaalde tijdstippen te doen

verlengen;

d. op de dag dat betrokkene als ingeschrevene bij het arbeidsbureau dan wel de

buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling verzuimt gevolg te geven aan

een oproeping of aanwijzing van die organisatie dan wel die instantie, die kan

leiden tot het verkrijgen van werk, dat voor hem passend kan worden geacht

dan wel weigert dergelijk werk te aanvaarden.

2. Het recht op wachtgeld vervalt met ingang van de dag waarop betrokkene recht

verkrijgt op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of

meer. Artikel 10:6, tweede lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande

dat van dit wachtgeld de duur, voor zover deze wordt berekend aan de hand van artikel

10:8, en de hoogte worden vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag.

briefnummer: 1997705435 en U201001917 en U201200194

Overlijdensuitkering

Artikel 10:24

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene wordt aan de nagelaten

echtgenoot of geregistreerde partner een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging

als bedoeld in artikel 10:5, over een tijdvak van drie maanden. Laat de overledene

geen echtgenoot of geregistreerde partner na dan geschiedt de uitkering ten behoeve

van zijn minderjarige wettige of natuurlijke kinderen dan wel minderjarige

pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering ten

behoeve van ouders, broers, zusters of meerderjarige kinderen van wie de overledene

kostwinner was.

2. Indien ter zake van zijn overlijden aan de in het eerste lid bedoelde betrekkingen een

uitkering wordt toegekend uit hoofde van een door de overledene vervulde betrekking,

ten gevolge waarvan op het wachtgeld een vermindering werd toegepast, bedoeld in

artikel10:15, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan het verminderde wachtgeld over

een tijdvak van drie maanden. Is de som van beide uitkeringen lager dan de uitkering,

berekend naar het onverminderde wachtgeld zou zijn geweest, dan wordt de uitkering,

berekend naar het verminderde wachtgeld, tot laatstbedoeld bedrag aangevuld.

3. Indien de overledene geen betrekkingen bedoeld in het eerste lid nalaat, kan het bedrag

van de uitkering geheel of ten dele worden aangewend voor betaling van de kosten

van de laatste ziekte of van de lijkbezorging als de nalatenschap van de overledene

daartoe ontoereikend is.

4. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de

uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de gewezen ambtenaar ter zake van

diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een bepaling in een

gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enig wettelijk voorgeschreven

verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

briefnummer: ARZ/801143

Overgangsbepalingen

Artikel 10:25

1. Op de wachtgelden toegekend krachtens de bepalingen van de wachtgeldregeling zoals

deze luidde voor 1 augustus 1991, worden voor de resterende duur na 30 juli 1991, de

bepalingen van de wachtgeldregeling zoals deze luiden met ingang van 1 augustus

1991 toegepast, met dien verstande dat de hoogte, voor de reeds vastgestelde duur

nooit lager zal zijn dan op grond van de wachtgeldregeling zoals deze luidde voor 1

augustus 1991.

2. Ten aanzien van de wachtgelden, als bedoeld in het eerste lid, die voortduren na 30 juli

1991, wordt op basis van de desbetreffende bepalingen in de wachtgeldregeling, zoals

deze luidt met ingang van 1 augustus 1991, de duur opnieuw berekend. Indien de

aldus berekende duur van het toegekende wachtgeld langer is dan de oorspronkelijk

vastgestelde duur, wordt deze laatstgenoemde duur verlengd met het verschil tussen

beide.

3. Voor de toepassing van artikel 10:8, derde lid van de wachtgeldregeling wordt onder

het eerder toegekende wachtgeld tevens begrepen het wachtgeld, waarvan de duur is

vastgesteld krachtens artikelen 4 en 5 van de wachtgeldregeling zoals die luidden tot 1

augustus 1991.

4. Voor de toepassing van artikel 10:8, derde lid, van de wachtgeldregeling wordt onder

de eerder toegekende uitkering tevens begrepen de uitkering waarvan de duur is

vastgesteld krachtens artikelen 4 en 6 van de uitkeringsregeling zoals die luidden tot 1

augustus 1991.

Artikel 10:26

1. Degene die voor 1 januari 1987 in het genot was van wachtgeld als bedoeld in de toen

geldende wachtgeldregeling, waarvan de duur, nadat toepassing is gegeven aan

artikel 10:25, tweede lid, verstrijkt in de periode van 1 augustus 1991 tot en met 31

december 1995, heeft recht op een overgangsuitkering.

2. De duur van de overgangsuitkering is twaalf maanden, met dien verstande dat de

uitkering uiterlijk 1 januari 1996 eindigt. De overgangsuitkering gaat in direct na het

verstrijken van het wachtgeld als bedoeld in het eerste lid en wordt in maandelijkse

termijnen betaald.

3. De hoogte van de overgangsuitkering is over een maand gelijk aan het minimumloon,

met dien verstande dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de

bezoldiging.

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder minimumloon verstaan het

maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

5. De overige artikelen van dit hoofdstuk zijn voor zoveel mogelijk van overeenkomstige

toepassing.

Artikel 10:27

1. Degene aan wie voor 1 januari 1995 een wachtgeld is toegekend op basis van de

bepalingen van de wachtgeldverordening zoals deze luidde voor 1 januari 1995, en

waarvan de duur doorloopt tot na 31 december 1994, behoudt wat betreft de hoogte

van dit wachtgeld de aanspraken zoals deze zijn vastgelegd in even genoemde

verordening.

2. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van degene aan wie voor 1 januari 1995

een wachtgeld is toegekend op basis van dit hoofdstuk.

Gevolgen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel 10:28

Op degene die gedurende de periode van wachtgeld recht heeft op een uitkering ingevolge de

WIA, zijn de artikelen 10:13, 10:15, 10:19 en 10:23 van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

Slotbepaling

Artikel 10:29

1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar die is ontslagen met ingang van 1

januari 2001 of later.

2. Bij de verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen elders uit de CAR en/of UWO moet,

voor zover niet anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen

zoals die luidde op 31 december 2000.

briefnummer: CvA/2000004977

10a BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING6.

6 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Hoofdstuk 10a is niet van toepassing op de ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt ontslagen.

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 10a:1

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. werkloosheid: werkloosheid in de zin van artikel 16 van de Werkloosheidswet;

b. betrokkene: de ambtenaar die werkloos geworden is;

c. dagloon: het dagloon in de zin van de Werkloosheidswet, zonder de maximering

van het dagloon, als bedoeld in artikel 22 Besluit dagloonregels

werknemersverzekeringen jo. artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering

sociale verzekeringen.

d. bovenwettelijke uitkering: de aanspraken die de ambtenaar kan ontlenen aan dit

hoofdstuk, te weten de aanvullende uitkering als omschreven in paragraaf 2

van dit hoofdstuk en de aansluitende uitkering als omschreven in paragraaf 3

van dit hoofdstuk, met uitzondering van de gemeentelijke

werkloosheidsuitkering als bedoeld in artikel 10a:9, lid 3.

2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371

§ 2. Aanvullende uitkering

Voorwaarden voor recht op uitkering/samenloop met suppletie

Artikel 10a:2

1. Recht op een aanvullende uitkering heeft de betrokkene die:

a. recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de

Werkloosheidswet en

b. werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 8:4, 8:5, 8:6,8:7,

onderdeel a of c, 8:8, 8:12.

2. Het recht op een aanvullende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang

de betrokkene ter zake van eenzelfde ontslag recht heeft op suppletie, als bedoeld in

hoofdstuk 11a van de CAR.

3. Betrokkene, die terzake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten van

zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een aanvullende uitkering op

het moment dat de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt

vastgesteld dan 80% en hij daardoor recht heeft op een uitkering krachtens de

Werkloosheidswet.

4. Indien de WAO-uitkering, als bedoeld in het derde lid, is ontstaan uit twee of meer

dienstbetrekkingen, wordt het recht op de aanvullende uitkering toegerekend aan de

dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is, naar rato van de feitelijk genoten

inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

briefnummer: Marz/CvA/U200601213

Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag

Artikel 10a:3

De berekeningsgrondslag voor de aanvullende uitkering is het dagloon op de dag

voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan de betrokkene recht op aanvullende uitkering

wordt toegekend, voorzover dat betrekking heeft op het inkomen uit de betrekking waaraan het

recht op aanvullende uitkering wordt ontleend.

 briefnummer: CvA/2000004977

Hoogte van de uitkering: indexering

Artikel 10a:4

Artikel 10a:4

1. De berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering wordt per 1 januari en 1 juli van

een jaar geïndexeerd op een volgens LOGA-partijen vastgestelde wijze.

2. Het LOGA maakt bekend met welk percentage de berekeningsgrondslag van de

aanvullende uitkering wijzigt.

briefnummer: CvA/2000004977 en ECCVA/U201002612

Hoogte van de uitkering: bedrag

Artikel 10a:5

1. De uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de aanvullende uitkering bedragen

tezamen een percentage van de berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering.

2. Het in het eerste lid genoemde percentage bedraagt:

a. gedurende de eerste vijftien maanden 80% en

b. vervolgens 70%.

3. Een eventuele verlenging van de uitkering krachtens artikel 43 van de

Werkloosheidswet schort de termijn gedurende welke 80% van de

berekeningsgrondslag wordt uitgekeerd niet op.

4. Ter bepaling van de hoogte van de aanvullende uitkering, als bedoeld in artikel 10a:2,

derde lid, wordt uitgegaan van de datum van ontslag

briefnummer: Marz/CvA/U200601213

Overgangsbepaling: Verlengde uitkering voor mensen die tussen 11 augustus 2003 en 1

augustus 2004 werkloos zijn geworden

Artikel 10a:5a

1. De betrokkene die recht heeft op een aanvullende uitkering, die op of na 11 augustus

2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en op de eerste dag van

werkloosheid jonger is dan 57,5, heeft na afloop van de loongerelateerde uitkering op

grond van de Werkloosheidswet gedurende twee jaar recht op een verlengde uitkering.

2. De betrokkene die recht heeft op een aanvullende uitkering, die op of na 11 augustus

2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en op de eerste dag van

werkloosheid 57,5 jaar of ouder is, heeft na afloop van de loongerelateerde uitkering

op grond van de Werkloosheidswet gedurende 3,5 jaar recht op een verlengde

uitkering.

3. De hoogte van de verlengde uitkering, genoemd in het eerste en tweede lid, is 80% van

de berekeningsgrondslag, zolang een periode van 15 maanden te rekenen vanaf de

eerste dag van werkloosheid niet is verstreken en vervolgens 70% van de

berekeningsgrondslag.

4. Op de verlengde uitkering genoemd in dit artikel zijn, voor zover toepasbaar, de

artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

5. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de

Werkloosheidswet, wordt deze op de verlengde uitkering in mindering gebracht.

briefnummer: CvA/2004003213

Overgangsbepaling: Aanvullende uitkering voor mensen op wie artikel 130h, eerste lid, van de

Werkloosheidswet van toepassing is

Artikel 10a:5b

De bepalingen van hoofdstuk 10a, zoals deze luidden voor 1 augustus 2004, blijven gelden

voor de betrokkene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is.

briefnummer: CvA/2004003213

Beëindiging van het recht op uitkering

Artikel 10a:6

De bepalingen betreffende de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het recht op uitkering,

vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Herleving van het recht op uitkering

Artikel 10a:7

De bepalingen betreffende de herleving van het recht op uitkering, vastgelegd in de

Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Verlenging van het recht op uitkering

Artikel 10a:8

De bepalingen betreffende de verlenging van het recht op uitkering, vastgelegd in de

Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Verplichtingen en sancties

Artikel 10a:9

1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van toepassing op de

aanvullende uitkering, met inachtneming van het in lid 2 gestelde en met dien

verstande dat een boete in de zin van de Werkloosheidswet niet leidt tot een

verandering in het bedrag van de aanvullende uitkering.

2. Indien een betrokkene ontslagen wordt op grond van artikel 8:4, nadat hij heeft

aangegeven voor dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitvoeringsinstelling

als gevolg hiervan de uitkering krachtens de Werkloosheidswet als sanctie gedeeltelijk

weigert, kent het college een aanvulling op de aanvullende uitkering toe zodanig dat

de uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de aanvullende uitkering tezamen een

bedrag vormen dat overeenkomt met het bedrag waarop betrokkene recht zou hebben

gehad indien hij niet te kennen zou hebben gegeven voor ontslag in aanmerking te

willen komen.

3. Indien een betrokkene ontslagen wordt op grond van artikel 8:4, nadat hij heeft

aangegeven voor dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitvoeringsinstelling

als gevolg hiervan de uitkering krachtens de Werkloosheidswet geheel weigert, kent

het college een gemeentelijke werkloosheidsuitkering toe, waarvan de hoogte en de

duur overeenkomen met de uitkering krachtens de Werkloosheidswet waarop de

betrokkene recht zou hebben gehad indien hij niet te kennen zou hebben gegeven

voor ontslag in aanmerking te willen komen. Deze gemeentelijke

werkloosheidsuitkering wordt, indien aan de voorwaarden van artikel 10a:2 wordt

voldaan, aangevuld met een aanvullende uitkering. Op deze gemeentelijke

werkloosheidsuitkering zijn de bepalingen van de Werkloosheidswet van toepassing.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de gemeentelijke werkloosheidsuitkering

gelijkgesteld aan een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

briefnummer: CvA/2004001009

Anticumulatie

Artikel 10a:10

Artikel 35 van de Werkloosheidswet is van toepassing op de aanvullende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Scholing

Artikel 10a:11

De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in

de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

briefnummer: CvA/

Aanvulling op ziekengeld

Artikel 10a:12

1. De betrokkene die wegens ziekte verhinderd is om arbeid te verrichten en

dientengevolge een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt (ziekengeld), heeft,

indien hij recht zou hebben op een aanvullende uitkering in de zin van artikel 10a:2 van

dit hoofdstuk als hij niet ziek was geweest, recht op aanvulling van dat ziekengeld.

2. Het ziekengeld en de in het eerste lid genoemde aanvulling bedragen tezamen een

bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de betrokkene op grond van artikel 10a:5 zou

ontvangen wanneer hij niet wegens ziekte ongeschikt zou zijn om arbeid te verrichten.

3. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet is van toepassing op de

aanvulling op het ziekengeld.

briefnummer: CvA/2002004755

Aanvulling op Wazo-uitkering

Artikel 10a:12a

De betrokkene, die in verband met zwangerschap en bevalling recht heeft op een uitkering op

grond van de Wazo, heeft recht op een aanvulling tot het voor haar geldende dagloon.

briefnummer: CvA/2002004755

Aanvulling op REA-uitkering

Artikel 10a:12b

1. De arbeidsgehandicapte betrokkene die werkloos is en dientengevolge een uitkering

krachtens de Werkloosheidswet ontvangt, kan bij proefplaatsing en scholing bij een

nieuwe werkgever recht hebben op een uitkering op grond van de Wet op (re)integratie

arbeidsgehandicapten. Indien hij recht zou hebben op een aanvullende uitkering in de

zin van artikel 10a:2 van dit hoofdstuk wanneer hij geen REA-uitkering als hiervoor

bedoeld zou hebben gehad, bestaat er ook in dit geval recht op aanvulling.

2. De in het eerste lid genoemde aanvulling en de REA-uitkering bedragen tezamen een

bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betrokkene op grond van artikel 10a:5 zou

ontvangen wanneer hij een WW-uitkering en aanvullende uitkering zou ontvangen.

briefnummer: CvA/2004001026

Uitkering bij overlijden

Artikel 10a:13

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt in aanvulling op artikel 35

of artikel 36, eerste lid, Ziektewet een overlijdensuitkering toegekend, met dien

verstande dat het bedrag van beide uitkeringen tezamen gelijk is aan 100% van het

voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van 13 weken.

2. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de

uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van diens

overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in een

gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enige wettelijk voorgeschreven

verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

briefnummer: CvA/2000004977

Grensarbeiders

Artikel 10a:13a

1. De betrokkene, die aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene buiten

Nederland woont en in verband met artikel 71, eerste lid, onderdeel a ii, EG-

verordening 1408/71 geen recht op een WW-uitkering heeft, heeft recht op een

aanvullende uitkering voorzover de omstandigheid dat hij geen recht op WW-uitkering

heeft, uitsluitend wordt veroorzaakt doordat hij buiten Nederland woont.

2. De uitkering op grond van dit artikel:

a. eindigt niet door de omstandigheid dat de betrokkene wegens ziekte of

arbeidsongeschiktheid niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden, indien hij

geen recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel

a, b, of n, WW vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op grond van de

daar genoemde wetten is geëindigd;

b. is, indien de betrokkene alsnog of wederom recht krijgt op een WW-uitkering,

niet van invloed op het recht op bovenwettelijke uitkering dat voor de

betrokkene verbonden is aan dat recht op een WW-uitkering.

3. De uitkering waarop de betrokkene op grond van dit artikel lid recht heeft, is in hoogte

en duur gelijk aan de WW-uitkering en de aanvullende uitkering waarop de betrokkene

recht zou hebben gehad indien hij in Nederland zou hebben gewoond.

4. Indien de betrokkene aantoont dat hij recht heeft op een uitkering wegens ziekte,

zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg naar het recht van zijn woonland, wordt

die uitkering voor de toepassing van het derde lid gelijkgesteld met de

overeenkomstige uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en zorg. Deze

gelijkstelling vindt plaats voor ten hoogste de maximale duur van de overeenkomstige

uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en zorg. Zolang deze gelijkstelling

duurt is de uitkering gelijk aan de uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en

zorg en de aanvullende uitkering waarop de betrokkene recht zou hebben gehad

indien hij in Nederland had gewoond.

5. Indien de betrokkene een uitkering wegens werkloosheid, ziekte, zwangerschap,

bevalling, adoptie, pleegzorg of arbeidsongeschiktheid naar het recht van zijn

woonland ontvangt, wordt deze geheel in mindering gebracht op de uitkering op grond

van dit artikel over dezelfde periode.

6. Zolang en voorzover de betrokkene tegelijk recht heeft op een uitkering op grond van

dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een uitkering op grond van de Wet

arbeid en zorg, een bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en

strekking mee overeenkomt, niet zijnde een uitkering naar het recht van zijn woonland,

heeft de uitkering op grond van dit artikel het karakter van een aanvulling tot de

hoogte die de uitkering op grond van dit artikel zonder de samenloop zou hebben.

Hierbij wordt de wettelijke uitkering geacht onverminderd te zijn ontvangen indien

deze op grond van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan

wel niet of niet geheel is betaald.

briefnummer: CvA/2004001026

§ 3. Aansluitende uitkering

Diensttijd

Artikel 10a:14

1. In deze paragraaf wordt verstaan onder 'diensttijd': de aan het ontslag voorafgaande in

overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het deelnemerschap in de zin van het

pensioenreglement is verbonden, alsmede tijd die door inkoop voor pensioen geldig

zou zijn verklaard.

2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in

de betrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan, indien aan die tijd op grond van de

Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet

Privatisering ABP (Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van even genoemde

regeling niet is verbonden.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten beschouwing:

a. diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een jaar;

b. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van

een eerder toegekend wachtgeld, een daarmee gelijk te stellen uitkering

wegens onvrijwillige werkloosheid of een bovenwettelijke uitkering wegens

onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid;

c. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen

krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend

op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een

andere overheidsregeling;

d. tijd, bedoeld in artikelen 5.3, 5.4 en 5.5 van het pensioenreglement;

e. tijd in een aangehouden betrekking, dan wel in een betrekking welke de

betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig werkloos is

geworden met ingang van de datum waarop de uitkering krachtens de

Werkloosheidswet ingaat.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601047

Voorwaarden voor recht op uitkering/samenloop met suppletie

Artikel 10a:15

1. Recht op een aansluitende uitkering heeft de betrokkene die:

a. recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de

Werkloosheidswet en

b. werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 8:4, 8:5, 8:6 of 8:8,

met inachtneming van het derde lid.

2. Eveneens recht op een aansluitende uitkering heeft de betrokkene die door het college

op basis van artikel 10a:9 derde lid een gemeentelijke werkloosheidsuitkering is

toegekend.

3. In afwijking van het eerste lid biedt ontslag op basis van artikel 8:6 slechts aanspraken

op een aansluitende uitkering indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die

artikel 8:6, derde lid, laatste volzin biedt.

4. Het recht op de aansluitende uitkering ontstaat op de eerste dag van de werkloosheid,

waarbij de aansluitende uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van de

loongerelateerde uitkering krachtens de Werkloosheidswet is verstreken.

5. Voor degene op wie artikel 10a:5a van toepassing is, ontstaat het recht op de

aansluitende uitkering op de eerste werkloosheidsdag, waarbij de aansluitende

uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van de verlengde uitkering is

verstreken.

6. Voor degene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing

is, ontstaat het recht op de aansluitende uitkering op de eerste werkloosheidsdag,

waarbij de aansluitende uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van

uitkering krachtens de Werkloosheidswet is verstreken.

7. Het recht op een aansluitende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang

de betrokkene ter zake van eenzelfde ontslag recht heeft op suppletie, als bedoeld in

hoofdstuk 11a van de CAR.

8. De betrokkene, die terzake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten

van zijn arbeid wegens ziekte als bedoeld in artikel 8:5 recht heeft op een WAO-

uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op

een aansluitende uitkering, berekend naar de duur, als bepaald in artikel 10a:16, derde

lid, op het moment dat de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage

wordt vastgesteld dan 80% en hij om die reden recht heeft op een uitkering krachtens

de Werkloosheidswet.

9. Indien de WAO-uitkering, als bedoeld in het achtste lid, is ontstaan uit twee of meer

dienstbetrekkingen, wordt het recht op de aansluitende uitkering toegerekend aan de

dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is, naar rato van de feitelijk genoten

inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

briefnummer: Marz/CvA/U200601213 en MARZ/CvA/U200601371

Duur van de uitkering

Artikel 10a:16

1. De duur van de aansluitende uitkering wordt vastgesteld op drie maanden,

vermeerderd voor de betrokkene:

a. die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een

duur gelijk aan 18% van de diensttijd;

b. die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de

diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5%.

2. De in het eerste lid berekende duur wordt verminderd met:

a. de duur van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet, zoals deze is

vastgesteld op de eerste dag van de werkloosheid en

b. twee jaar.

3. Ter bepaling van de duur van de aansluitende uitkering voor betrokkene, genoemd in

artikel 10a:15, achtste lid, wordt uitgegaan van de datum van het ontslag.

4. De betrokkene die op het tijdstip van ontslag de leeftijd van 55 jaren of ouder heeft

bereikt, heeft recht op een aansluitende uitkering tot de eerste dag waarop hij de AOW-

gerechtigde leeftijd bereikt.

briefnummer: U200601213 en U201001917 en U201200194

Overgangsbepaling: Aansluitende uitkering voor mensen die tussen 11 augustus 2003 en 1

augustus 2004 werkloos zijn geworden

Artikel 10a:16a

1. De duur van de aansluitende uitkering voor de betrokkene die recht heeft op een

aansluitende uitkering, die op of na 11 augustus 2003 maar voor 1 augustus 2004

werkloos is geworden, wordt vastgesteld op drie maanden, vermeerderd voor de

betrokkene:

a. die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een

duur gelijk aan 18% van de diensttijd;

b. die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de

diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5% en wordt

verminderd met de duur van de loongerelateerde uitkering krachtens de

Werkloosheidswet, zoals deze is vastgesteld op de eerste dag van de

werkloosheid en de duur van de verlengde uitkering genoemd in artikel 10a:5a.

2. De betrokkene die recht heeft op een aansluitende uitkering, die op of na 11 augustus

2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en die op de eerste dag van

werkloosheid de leeftijd van 55 jaren of ouder heeft bereikt, heeft recht op een

aansluitende uitkering tot de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die waarin

hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Een uitkering op basis van de Algemene

Ouderdomswet wordt in mindering gebracht op de aansluitende uitkering.

3. Op de aanvullende uitkering genoemd in dit artikel zijn, voor zover toepasbaar, de

artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

4. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de

Werkloosheidswet, wordt deze op de aansluitende uitkering in mindering gebracht.

briefnummer: CvA/2004003213

Overgangsbepaling: Aansluitende uitkering voor mensen op wie artikel 130h, eerste lid, van de

Werkloosheidswet van toepassing is

Artikel 10a:16b

De bepalingen van hoofdstuk 10a, zoals deze luidden voor 1 augustus 2004, blijven gelden

voor de betrokkene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is.

 briefnummer: CvA/2004003213

Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag

Artikel 10a:17

Artikel 10a:3 is van toepassing op de aansluitende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Hoogte van de uitkering: indexering

Artikel 10a:18

Artikel 10a:4 is van toepassing op de aansluitende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Hoogte van de uitkering: bedrag

Artikel 10a:19

1. De aansluitende uitkering bedraagt 80% van de berekeningsgrondslag, zolang een

periode van 15 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van werkloosheid nog niet is

verstreken en vervolgens 70% van de berekeningsgrondslag.

2. Ter bepaling van de hoogte van de aansluitende uitkering, als bedoeld in artikel 10a:15,

achtste lid, wordt uitgegaan van de datum van ontslag.

3. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de

Werkloosheidswet, wordt deze op de aansluitende uitkering in mindering gebracht.

 briefnummer: Marz/CvA/U200601213

Beëindiging van het recht op uitkering

Artikel 10a:20

1. De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de gehele of gedeeltelijke

beëindiging van het recht op vervolguitkering zijn van overeenkomstige toepassing op

de aansluitende uitkering.

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 eindigt het recht op aansluitende uitkering niet in

geval van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte en er geen

aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet.

3. Het in het eerste lid gestelde geldt niet in het geval het recht op uitkering krachtens

artikel 20, lid 1, onderdeel e van de Werkloosheidswet zou worden beëindigd wegens

het verstrijken van de uitkeringsduur. In dat geval eindigt het recht op uitkering na het

verstrijken van de uitkeringsduur van de aansluitende uitkering, berekend

overeenkomstig artikel 10a:16.

briefnummer: CvA/2000004977

Nawerking Ziektewet en Wazo

Artikel 10a:20a

Indien er op grond van de Ziektewet dan wel op grond van de Wazo na aanvang van de

aansluitende uitkering recht ontstaat op een uitkering krachtens de Ziektewet, respectievelijk

de Wazo, wordt deze uitkering in mindering gebracht op de aansluitende uitkering.

briefnummer: CvA/2002004755

Herleving van het recht op uitkering

Artikel 10a:21

1. De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de herleving van het recht op

uitkering zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

2. Artikel 43 van de Werkloosheidswet en artikel 50 van de Werkloosheidswet, zoals deze

luidde voor inwerkingtreding van de wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, met

betrekking tot de verlenging van het recht op uitkering krachtens de

Werkloosheidswet zijn niet van overeenkomstige toepassing op de aansluitende

uitkering.

briefnummer: CvA/2004003213

Verplichtingen en sancties

Artikel 10a:22

1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige

toepassing op de aansluitende uitkering.

2. Tijdens ziekte is het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet van

overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Anticumulatie

Artikel 10a:23

Artikel 35 van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing op de aansluitende

uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Scholing

Artikel 10a:24

De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in

de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

briefnummer: CvA/2000004977

Uitkering bij overlijden

Artikel 10a:25

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt in onder overeenkomstige

toepassing van artikel 35 of artikel 36, eerste Lid, Ziektewet een overlijdensuitkering

toegekend, met dien verstande dat het bedrag van beide uitkeringen tezamen gelijk is

aan 100% van het voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van

13 weken.

2. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de

uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van diens

overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in een

gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enige wettelijk voorgeschreven

verzekering tegen ziekte.

briefnummer: CvA/2000004977

Grensarbeiders

Artikel 10a:25a

1. Na het verstrijken van de duur van een uitkering op grond van artikel 10a:13a heeft de

betrokkene recht op de aansluitende uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als

hij in Nederland zou hebben gewoond.

2. Op de uitkering op grond van dit artikel is artikel 10a:13a, tweede, vijfde en zesde lid,

van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: CvA/2004001026

§ 4. Bovenwettelijke reïntegratiemaatregelen

Regeling tegemoetkoming verhuiskosten

Artikel 10a:26

1. Aan de betrokkene die elders arbeid of een bedrijf ter hand gaat nemen en recht heeft

of zou krijgen op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering indien hij geen

betrekking zou hebben aanvaard of bedrijf ter hand zou hebben genomen, kan op zijn

aanvraag een vergoeding van € 2.270,- worden toegekend als tegemoetkoming in de

kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing.

2. Indien de betrokkene uit anderen hoofde eveneens een tegemoetkoming in de

verhuiskosten krijgt, wordt deze vergoeding op de in het eerste lid genoemde

tegemoetkoming in mindering gebracht.

briefnummer: CvA/2001002801

Artikel 10a:27

1. Om voor een verhuiskostenvergoeding op basis van artikel 10a:26 in aanmerking te

komen dient de uitkeringsgerechtigde:

a. de werkloosheid door het ter hand nemen van arbeid of bedrijf met tenminste

50% met een minimum van vijf uur te verminderen;

b. te verhuizen binnen zes maanden na de vermindering van de werkloosheid,

doch uiterlijk drie maanden voor de oorspronkelijk vastgestelde

beëindigingsdatum van de uitkeringsperiode;

c. arbeid te aanvaarden voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur

van minimaal één jaar, blijkend uit de overlegging van het arbeidscontract;

d. zich binnen een afstand van 25 kilometer van de standplaats van de nieuwe

arbeid te vestigen, terwijl de afstand tussen deze standplaats en de oude

woning tenminste 50 kilometer moet bedragen;

e. schriftelijk te melden of hij een vergoeding uit anderen hoofde ontvangt en te

verklaren dat hij geen bezwaar heeft als de uitvoeringsinstelling bij de nieuwe

werkgever deze melding verifieert en de uitvoeringsinstelling vaststelt dat de

uitkeringsgerechtigde is verhuisd.

2. Het recht op de tegemoetkoming in de verhuiskosten ontstaat eerst als vaststaat dat de

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is verhuisd.

briefnummer: CvA/2000004977

Reïntegratietoeslag

Artikel 10a:28

1. Betrokkene heeft op aanvraag recht op een reïntegratietoeslag indien:

a. hij een dienstbetrekking in de zin van de Werkloosheidswet aanvaardt en

b. het dagloon verbonden aan de nieuwe dienstbetrekking lager is dan 90% van de

in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag, met inachtneming van het

tweede lid.

2. De reïntegratietoeslag dient binnen 10 weken nadat de nieuwe dienstbetrekking is

aanvaard te worden aangevraagd bij het college.

3. Indien de omvang in uren van de nieuwe dienstbetrekking kleiner is dan de omvang van

de oude betrekking, heeft betrokkene recht op een reïntegratietoeslag, mits het

dagloon omgerekend naar de omvang van de oude betrekking lager is dan 90% van de

in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag.

4. Indien de in het eerste lid genoemde dienstbetrekking van tijdelijke aard is, dient zij

voor de duur van minimaal één jaar te zijn overeengekomen.

5. In gevallen waarin artikel 35 van de Werkloosheidswet of artikel 10a:32 van de CAR van

toepassing is, is er geen recht op de in het eerste lid genoemde reïntegratietoeslag.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 10a:29

1. De duur van de reïntegratietoeslag is negen maanden voor elk vol jaar dat de

betrokkene nog recht zou hebben op een aanvullende en/of aansluitende uitkering

indien betrokkene de nieuwe betrekking niet zou hebben verkregen.

2. Voor de bepaling van de duur van de reïntegratietoeslag op basis van het eerste lid

wordt het aantal jaren dat de betrokkene nog recht zou hebben op een bovenwettelijke

uitkering op hele jaren naar beneden afgerond.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 10a:30

1. De reïntegratietoeslag wordt beëindigd:

a. indien de voor betrokkene berekende duur is verstreken;

b. indien betrokkene geheel werkloos wordt in de nieuwe betrekking;

c. indien de inkomsten uit de nieuwe betrekking gedurende drie maanden het in

artikel 10a:31 opgenomen niveau van de reïntegratietoeslag te boven zijn

gegaan.

2. Onder gehele werkloosheid in de zin van het eerste lid, onderdeel b wordt de situatie

verstaan waarin de betrokkene die in de nieuwe betrekking per kalenderweek:

a. ten minste acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalendenveek heeft verloren

dat er minder dan vijf arbeidsuren resteren of

b. minder dan acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalenderweek heeft

verloren dat er minder dan de helft van de arbeidsuren resteren.

3. Indien betrokkene gedeeltelijk werkloos wordt in de nieuwe betrekking, blijft de

reïntegratietoeslag gelden voor die uren waarvoor betrokkene nog werkzaamheden

verricht. De toeslag wordt dan naar rato uitgekeerd.

4. De uitkeringsgerechtigde dient aan het einde van elke maand een overzicht te

verschaffen van de inkomsten uit de nieuwe dienstbetrekking die hij in die maand

heeft genoten. Op basis van dit overzicht wordt bepaald of er een recht op een

reïntegratietoeslag is en zo ja, hoe hoog die toeslag dient te zijn.

5. Indien het recht op reïntegratietoeslag op grond van het eerste lid, onderdeel c is

beëindigd, kan dit recht niet meer herleven.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 10a:31

1. De reïntegratietoeslag vult de inkomsten uit de nieuwe betrekking aan tot 90% van de in

artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag.

2. Indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10a:28, derde lid, vult de

reïntegratietoeslag de inkomsten uit de nieuwe betrekking, omgerekend naar de

omvang van de oude betrekking, naar rato aan tot 90% van de in artikel 10a:3

genoemde berekeningsgrondslag.

briefnummer: CvA/2000004977

Reïntegratiepremie

Artikel 10a:32

1. Op verzoek van de betrokkene kan een reïntegratiepremie worden toegekend indien:

a. betrokkene een aanvullende en/of aansluitende uitkering wegens werkloosheid

geniet en

b. hij arbeid voor onbepaalde tijd ter hand gaat nemen of bedrijf gaat uitoefenen,

waardoor de werkloosheid volledig wordt opgeheven.

2. Het verzoek tot toekenning van de reïntegratiepremie dient uiterlijk 10 weken na

beëindiging van de uitkering op basis van de Werkloosheidswet door betrokkene te

worden ingediend.

3. Toekenning van een reïntegratiepremie is alleen mogelijk indien het verzoek betrekking

heeft op de gehele bovenwettelijke uitkering.

4. Indien op verzoek van betrokkene een reïntegratiepremie wordt toegekend, wordt het

recht op een maandelijks te betalen bovenwettelijke uitkering door het recht op een

bedrag ineens vervangen en vervallen daarmee de opgebouwde rechten van

betrokkene op een bovenwettelijke uitkering. De artikelen 10a:7, 10a:8 en 10a:21 zijn

dan niet van toepassing.

5. Indien het recht op de aanvullende en/of aansluitende uitkering wegens werkloosheid

krachtens artikel 10a:7 of artikel 10a:21 herleeft voordat een besluit over het verzoek

van betrokkene omtrent de toekenning van een reïntegratiepremie genomen is, wordt

negatief besloten op dit verzoek.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 10a:33

1. De berekeningsgrondslag van de reïntegratiepremie is de som van de maandelijkse

aanspraken op bovenwettelijke uitkering waarop betrokkene nog recht zou hebben

gehad, indien hij geen nieuwe dienstbetrekking had aanvaard en gedurende de gehele

resterende periode waarin hij nog aanspraak zou hebben gehad op bovenwettelijke

uitkering in dezelfde mate werkloos zou zijn gebleven als dat hij is op de dag

voorafgaande aan de indiensttreding bij de nieuwe werkgever.

2. Voor de toekenning van een reïntegratiepremie wordt uitgegaan van de

berekeningsbasis op grond van het eerste lid zoals die op de datum van toekenning

van de premie wordt vastgesteld.

3. Op basis van de Werkloosheidswet opgelegde sancties hebben geen invloed op de

berekeningsbasis van de reïntegratiepremie.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 10a:34

De reïntegratiepremie bedraagt 5% van de in artikel 10a:33 genoemde berekeningsgrondslag,

met als maximum een bedrag van 130 maal het dagloon van de betrokkene.

 briefnummer: CvA/2000004977

§ 5. Overgangsbepalingen

Artikel 10a:35

(vervallen)

briefnummer: CvA/2002004194

Overige en slotbepalingen

Artikel 10a:36

Indien het niveau van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet een algemene neerwaartse

wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, tenzij de LOGA-partners anders

overeenkomen, binnen zes maanden na datum van het Staatsblad, waarin de maatregel is

gepubliceerd, op overeenkomstige wijze ten aanzien van de aanvullende en aansluitende

uitkering doorgevoerd vanaf de in het Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van

bedoelde maatregel, doch niet eerder dan zes maanden na de datum van het Staatsblad.

briefnummer: CvA/2000004977

Artikel 10a:37

Dit hoofdstuk treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

briefnummer: CvA/2000004977

Slotbepaling

Artikel 10a:38

1. Hoofdstuk 10a is niet van toepassing op de ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt

ontslagen.

2. Bij verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen uit de CAR en UWO moet, voor zover niet

anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen, zoals deze luidden op

30 juni 2008.

Briefnummer: U200800330

10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ

WERKLOOSHEID

§ 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen

Artikel 10d:1 Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die als gevolg van een

organisatieverandering boventallig is geworden of op grond van artikel 8:5, 8:6 of 8:8

ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen is.

 Briefnummer: U200800330 deel 1 en deel 2 en U200800798 en U200801115 en U200801544 en

U201300008

Artikel 10d:2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. aanvullende uitkering: uitkering tijdens de werkloosheidsuitkering;

b. grondslag : het gemiddelde van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) ,

berekend over een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de start van de re-

integratiefase of de start van het Van werk naar werk-traject, vermeerderd met de

vakantietoelage en de eindejaarsuitkering; deze wordt geïndexeerd met de generieke

salarisverhoging in de gemeentelijke sector;

c. gemeentelijke sector: de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de CAR

van toepassing hebben verklaard;

d. boventalligheid: de situatie dat een ambtenaar wegens reorganisatie niet kan

terugkeren in de formatie na de reorganisatie;

e. na-wettelijke uitkering: de uitkering na afloop van de werkloosheidsuitkering;

f. werkloosheid: werkloosheid als bedoeld in de Werkloosheidswet, waarbij het

arbeidsurenverlies voortvloeit uit de beëindiging van de aanstelling of

arbeidsovereenkomst bij de gemeente;

g. werkloosheidsuitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet, welke uitkering

voortvloeit uit de aanstelling of arbeidsovereenkomst met de gemeente.

Briefnummers: U200800330_deel1, U200800330_deel2, U200801112, U201300008

§ 2 Samenloop met lokale afspraken

Artikel 10d:3 Samenloop met lokale afspraken

1. Er kunnen lokaal aanvullende afspraken worden gemaakt op de bepalingen in dit hoofdstuk.

2. Wanneer voor 26 juni 2012 lokaal andere afspraken zijn overeengekomen, dan die in dit

hoofdstuk zijn gesteld, bespreken college en vakorganisaties in de Commissie voor

Georganiseerd Overleg wanneer tot herziening zal worden overgegaan van deze lokale

afspraken.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

§ 3 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8

Artikel 10d:4 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8

1. Voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:8 ontslagen wordt, treft het college een

passende regeling.

2. De ambtenaar wordt over de inhoud van de regeling voorafgaand door het college

gehoord.

3. Het college betrekt bij de vaststelling van de regeling de inhoud van de paragraaf over

aanvullende uitkering bij ontslag uit dit hoofdstuk, voor zover dit redelijk en billijk is.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

§ 4 Procedure van re-integratie bij ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid (art

8:6)

Artikel 10d:5 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. re-integratiefase: de fase voorafgaand aan ontslag, waarin door middel van een

reintegratieplan afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de re-integratie van

de ambtenaar het best tot stand kan komen en hieraan uitvoering wordt gegeven met

als doelwerkloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen;

b. re-integratieplan: het plan van aanpak waarin de re-integratie-inspanningen van

gemeente en de ambtenaar beschreven staan, die tot doel hebben de re-integratie van

de ambtenaar te bevorderen.

 Ledenbrief: U200800330 en U200801544

Artikel 10d:6 Re-ïntegratiefase voor ontslag

1. De ambtenaar die ontslagen wordt op grond van artikel 8:6 heeft recht op een

reintegratiefase.

2. De re-integratiefase begint met een besluit tot ontslag op grond van artikel 8:6.

3. De re-integratiefase gaat in op de eerste werkdag na verzending of overhandiging van het

besluit tot ontslag.

4. De re-integratiefase is afhankelijk van de duur van het dienstverband bij de gemeente,

waaruit ontslag plaatsvindt. Hierbij wordt de duur van het dienstverband

gerekend vanaf de datum van indiensttreding bij de gemeente, waaruit ontslag plaatsvindt, tot

de datum van de start van de re-integratiefase.

5. De duur van de re-integratiefase bedraagt bij een dienstverband van:

a. 2 tot 10 jaar 4 maanden

b. 10 tot 15 jaar 8 maanden

c. 15 jaar of meer 12 maanden.

 Briefnummer: U200800330 en U201300008

Artikel 10d:7 Einde re-integratiefase

1. De re-integratiefase eindigt eerder dan na afloop van de voor de ambtenaar geldende

termijn, indien de ambtenaar voor het aflopen van deze fase al dan niet in deeltijd een

andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt.

2. De re-integratiefase eindigt eerder en het ontslag op grond van artikel 8:6 gaat direct in,

indien de ambtenaar zich tijdens de re-integratiefase niet houdt aan de afspraken uit

het re-integratieplan.

3. Indien de re-integratiefase eerder eindigt om de in het tweede lid genoemde reden,

vervallen de rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.

Ledenbrief: U200800330 en U200801112 en U201300008

Artikel 10d:8

1. De re-integratiefase wordt verlengd wanneer het college zich tijdens de re-

integratiefase niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan.

2. De verlenging duurt minimaal een maand en maximaal de helft van de oorspronkelijke

reintegratiefase.

3. Tijdens de verlengde re-integratiefase herstelt het college de nalatigheid naar de mate

waarin dat mogelijk is.

4. Tijdens de verlengde re-integratiefase blijven de gemaakte afspraken uit het

reintegratieplan van kracht.

 Ledenbrief: U200800330 en U201300008

Artikel 10d:9 Verlenging re-integratiefase door middel van levensloop

1. De ambtenaar kan het college verzoeken de re-integratiefase met maximaal 12 maanden

te verlengen door gebruik te maken van de mogelijkheid van onbetaald verlof als

bedoeld in artikel 6:9.

2. Het college stemt alleen in met het verzoek indien de ambtenaar tijdens de

reintegratiefase redelijkerwijs niet heeft kunnen voldoen aan zijn re-

integratieverplichtingen en indien:

a. onbetaald verlof wordt opgenomen voor de volledige arbeidsduur; en

b. de ambtenaar tijdens het onbetaald verlof levenslooptegoed opneemt op grond

van de gemeentelijke levensloopregeling; en

c. tijdens de verlengde re-integratiefase activiteiten worden ondernomen of

voortgezet die de re-integratie bevorderen.

3. Het college en de ambtenaar maken nadere afspraken over de voorwaarden waaronder

de inspanningen van het college en de ambtenaar, zoals deze zijn neergelegd in het

reintegratieplan, tijdens de verlenging van de re-integratiefase worden voortgezet.

4. Artikel 10d:7 is tijdens de verlenging van de re-integratiefase van overeenkomstige

toepassing.

Ledenbrief: U200800330 en U200801112 en U201300008

Artikel 10d:10 Re-integratieplan

1. Het college stelt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na aanvang van

de re-integratiefase een re-integratieplan op.

2. De ambtenaar wordt over de inhoud van het plan voorafgaand door het college

gehoord.

3. In het re-integratieplan worden afspraken opgenomen over de re-integratie-

inspanningen die van het college en de ambtenaar verlangd worden. In het re-

integratieplan staan in ieder geval afspraken over:

o verlof, voor zover dat nodig is, voor activiteiten die neergelegd zijn in het

reintegratieplan;

o scholing, indien die gevolgd gaat worden, welke scholing, het begin van die

scholing, het einde van die scholing, de betaling en de te behalen resultaten;

o opstellen arbeidsmarktprofiel;

o sollicitatieactiviteiten.

4. In het re-integratieplan worden afspraken gemaakt over de kosten voor de

verschillende activiteiten uit het re-integratieplan. De kosten voor de activiteiten uit het

re-integratieplan komen, mits redelijk en billijk, volledig voor rekening van het college,

met een maximum van € 7.500,=.

Briefnummer U200800330 en U201300008

§ 5 Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid

Artikel 10d:11 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die door het college boventallig wordt

verklaard, en die op de datum waarop deze boventalligheid ingaat, een dienstverband van

tenminste twee jaar heeft bij de betreffende gemeente.

Briefnummer: U200800330 en, U201300008

Artikel 10d:12 Duur van een Van werk naar werk-traject

De boventallig verklaarde ambtenaar heeft recht op een Van werk naar werk-traject dat

maximaal twee jaar duurt, tenzij het college besluit tot verlenging op grond van artikel 10d:20

en artikel 10d:22.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

Artikel 10d:13 Inspanningsverplichting

In het Van werk naar werk-traject leveren zowel de boventallig verklaarde ambtenaar als het

college een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Van werk naar werk-traject. De Van werk

naar werk-inspanningen zijn gericht op plaatsing van de ambtenaar in een passende dan wel

geschikte functie, of aanvaarding door de ambtenaar van een functie buiten de gemeente.

Briefnummer : U200800330 en U201300008

Artikel 10d:14 Start Van werk naar werk-traject

Het Van werk naar werk-traject start op de dag waarop het besluit tot boventalligverklaring in

werking is getreden.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

Inhoud Van werk naar werk-traject

Artikel 10d:15 Van werk naar werk-onderzoek

1. Om richting te geven aan het Van werk naar werk-traject onderzoeken college en

ambtenaar gezamenlijk de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaar,

binnen en buiten de gemeente. Hierbij worden tevens de kansen van de ambtenaar op

de regionale arbeidsmarkt onderzocht.

2. Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek kan een gecertificeerd loopbaanadviseur

worden ingeschakeld.

3. Het Van werk naar werk-onderzoek kan van start gaan vóór de datum waarop het Van

werk naar werk-traject begint en is uiterlijk binnen een maand na die datum afgerond.

 Briefnummer U200800330 en U201300008

Artikel 10d:16 Van werk naar werk-contract

1. Binnen drie maanden na afronding van het Van werk naar werk-onderzoek stellen

college en ambtenaar een Van werk naar werk-contract op.

2. Het in het eerste lid bedoelde contract bevat de doelen, de voorzieningen die nodig zijn

om deze doelen te bereiken, nadere afspraken en daaraan verbonden termijnen.

3. Afspraken kunnen worden gemaakt over:

o het al dan niet toekennen van professionele begeleiding en de tijdsduur

daarvan;

o het al dan niet elders opdoen van werkervaring;

o de werkzaamheden die de ambtenaar gedurende het Van werk naar werk-traject

verricht;

o het al dan niet volgen van een opleiding en het daarvoor beschikbare budget;

o eventuele beperkingen van de ambtenaar, die zijn gebleken uit het Van werk

naar werk-onderzoek;

o de tijd die de ambtenaar beschikbaar heeft voor sollicitatieactiviteiten en andere

inspanningen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring. Deze tijd

bedraagt tenminste 20% van de omvang van de aanstelling;

o het al dan niet gebruik maken van specifieke flankerende voorzieningen, zoals

bedoeld in het artikel 17:7.

4. De noodzakelijke kosten van het Van werk naar werk-traject komen tot een bedrag van

€ 7.500,- voor rekening van het college. Ten aanzien van kosten die dit bedrag

overstijgen neemt het college een afzonderlijk besluit

Briefnummer U200800330 en U201300008

Artikel 10d:17 Uitvoering van het Van werk naar werk-contract

Vanaf de start van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract wordt de nakoming van

de wederzijds gemaakte afspraken gevolgd. Iedere drie maanden wordt de voortgang in het

traject geëvalueerd. Hiervan wordt een verslag opgemaakt.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

Verlenging en einde Van werk naar werk-traject

Artikel 10d:18 Einde Van werk naar werk-traject

Het Van werk naar werk-traject eindigt op het moment dat de ambtenaar - al dan niet in deeltijd

- een andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt, op grond van ontslag op eigen

verzoek of ontslag om een andere reden.

Briefnummer U200800330 en U201300008

Artikel 10d:19 Tussentijdse beëindiging

1. Het Van werk naar werk-traject eindigt, indien de ambtenaar plaatsing in een passende

of geschikte functie binnen de gemeente of de aanvaarding van een aangeboden

functie buiten de gemeente weigert.

2. Het college kan eveneens besluiten tot tussentijdse beëindiging van het Van werk naar

werk-traject en ontslag, indien de ambtenaar zich niet houdt aan de afspraken uit het

Van werk naar werk-contract.

3. Indien het Van werk naar werk-traject eerder eindigt om de in het eerste of tweede lid

genoemde reden, wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3 met

ingang van de dag volgend op die waarop het Van werk naar werk-traject is beëindigd.

In dit geval kan het college aangeven dat sprake is van verwijtbare werkloosheid en

vervallen de rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

Artikel 10d:20 Advies loopbaanadviseur

1. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 21 maanden sinds de start ervan

niet met een positief resultaat is afgesloten of om een andere reden is beëindigd,

brengt een gecertificeerd loopbaanadviseur binnen een maand een advies uit aan het

college over het vervolgtraject. Hierbij worden in ieder geval de evaluatieverslagen als

bedoeld in artikel 10d:17 in acht genomen. De ambtenaar ontvangt een afschrift van

het advies.

2. Het advies bedoeld in het eerste lid gaat in op de vraag of voortzetting van het Van

werk naar werk-traject zinvol is, gelet op de vooruitzichten op korte termijn en de mate

waarin voortzetting de kans op een passende of geschikte functie binnen afzienbare

termijn vergroot.

3. Het college beslist of het advies van de loopbaanadviseur wel of niet wordt

overgenomen.

Briefnummer: U200800330 en U201300008

Artikel 10d:21 Reguliere beëindiging Van werk naar werk-traject

1. Na ontvangst van het advies van de loopbaanadviseur beslist het college over het

vervolg van het Van werk naar werk-traject, en stelt de ambtenaar in kennis van deze

beslissing.

2. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 24 maanden niet wordt voortgezet

wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3.

3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de Van

werk naar werk-termijn van twee jaar.

Briefnummer U200800330 en U200801112 en U201300008

Artikel 10d:22 Verlenging Van werk naar werk-traject

1. Indien er zekerheid is, in de vorm van een schriftelijke toezegging van een werkgever,

dat binnen een half jaar een functie voor de ambtenaar kan worden gevonden, of

indien voortzetting van het Van werk naar werk-traject de kans op het vinden van een

passende of geschikte functie aantoonbaar vergroot, kan het college besluiten het Van

werk naar werk-traject te verlengen. Deze verlenging beslaat een redelijke en nader

gespecificeerde periode en kan niet meer dan één keer worden verleend.

2. Indien aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet

tussentijds is beëindigd, verleent het college de ambtenaar ontslag op grond van

artikel 8:3.

3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de

periode waarmee het Van werk naar werk-traject is verlengd.

Briefnummer: U200800330 en U200801112 en U201300008

Artikel 10d:23 Niet-nakoming van afspraken uit Van werk naar werk-contract

1. Indien één van beide partijen van mening is dat de andere partij zich niet houdt aan de

afspraken zoals vastgelegd in het Van werk naar werk-contract, maakt deze partij dit

aan de andere partij in een gesprek kenbaar. Dit gesprek is erop gericht gezamenlijk

afspraken te maken over verbetering.

2. Indien één van beide partijen na het gesprek zoals bedoeld in het eerste lid in gebreke

is gebleven ten aanzien van de in het Van werk naar werk-contract vastgelegde

afspraken kan de andere partij eisen dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van

het contract.

3. Ingeval de ambtenaar van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij

eisen dat het Van werk naar werk-traject wordt verlengd. Deze verlenging bedraagt een

redelijke termijn, waarbij de periode die door de niet-nakoming verloren is gegaan als

richtlijn kan dienen. Gedurende de periode van verlenging herstelt het college zoveel

als mogelijk de gebreken die bij de uitvoering van het Van werk naar werk-contract zijn

ontstaan.

4. Ingeval het college van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij het

Van werk naar werk-traject tussentijds beëindigen op grond van artikel 10d:19 tweede

lid en ontslag verlenen op grond van artikel 8:3.

5. Indien over de nakoming van de afspraken in het Van werk naar werk-contract of de

mogelijkheden zoals vastgelegd in dit artikel een geschil ontstaat, kunnen partijen dit

geschil voorleggen aan de paritaire commissie.

Briefnummer U200800330 en U200801112 en U201300008

Artikel 10d:24 Paritaire commissie

1. Het college stelt een paritair samengestelde commissie in, die desgevraagd toeziet op

de individuele toepassing van de bepalingen in deze paragraaf.

2. Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van

werk naar werk-contract, als bedoeld in artikel 10d:23, vijfde lid, voorleggen aan deze

commissie.

3. De commissie brengt over een in het tweede lid bedoeld geschil een bindend advies uit.

4. Het college stelt een reglement vast waarin de samenstelling, bevoegdheden en

werkwijze van de commissie worden vastgelegd.

Briefnummer U200800330 en U200801112 en U200801544 en U201300008

§ 6 Aanvullende uitkering

Artikel 10d:25 Aanvullende uitkering

1. Recht op een aanvullende uitkering heeft de ambtenaar die:

a. op grond van artikel 8:6 is ontslagen en de re-integratiefase heeft doorlopen,

waarbij de situatie zoals beschreven in artikel 10d:7 tweede en derde lid niet

aan de orde is;

of

b. op grond van artikel 8:3 is ontslagen en het Van werk naar werk-traject heeft

doorlopen, waarbij de situatie zoals beschreven in artikel 10d:19 niet aan de

orde is;

en

c. recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet en deze ook

daadwerkelijk ontvangt.

2. Voorwaarde voor het verkrijgen van een aanvullende uitkering is dat de ambtenaar ten

aanzien van iedere betaling van de aanvullende uitkering alle gegevens aan de

gemeente

overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn aanvullende uitkering.

 Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:26 Hoogte aanvullende uitkering bij ontslag

1. De aanvullende uitkering kent twee fases. De aanvullende uitkering wordt uitgedrukt in

een percentage van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) over het aantal uren

dat de ambtenaar werkloos is.

2. Gedurende de eerste fase bedraagt de aanvullende uitkering:

a. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) tot een

bedrag van € 4.375,= 10%;

b. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) vanaf €

4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 20% ;

c. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) vanaf €

5.250,= 30%.

3. Gedurende de tweede fase bedraagt de aanvullende uitkering:

a. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) van €

4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 10% ;

b. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) van €

5.250,= tot een bedrag van € 6.560,= 20% ;

c. voor ambtenaren met een salaris en de toegekende salaristoelage(n) vanaf €

6.560,= 30% .

 Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:27 Duur aanvullende uitkering bij ontslag

1. De eerste fase van de aanvullende uitkering is één jaar, te rekenen vanaf de dag na de

dag van ontslag.

2. De tweede fase van de aanvullende uitkering begint direct na afloop van de eerste fase

en

duurt tot het einde van de werkloosheidsuitkering.

Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:28 Sancties

1. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast op de

werkloosheidsuitkering, wordt deze sanctie evenredig toegepast op de aanvullende

uitkering.

2. Het college stelt voor de toepassing van sancties naast de sanctie op grond van het

eerste lid, een sanctiebeleid op.

3. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast kan het

college besluiten om het recht op na-wettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk te laten

vervallen.

4. Het college stelt ter uitvoering van het derde lid nadere regels op.

 Briefnummer: u201300008

Artikel 10d:29 Einde aanvullende uitkering

De aanvullende uitkering eindigt als de uitkeringsduur is verstreken.

 Briefnummer: U201300008

§ 7 Na-wettelijke uitkering

Artikel 10d:30 Na-wettelijke uitkering

1. De ambtenaar die recht had op een aanvullende uitkering heeft recht op een na-

wettelijke uitkering indien:

a. de werkloosheid direct aansluitend op de werkloosheidsuitkering voortduurt;

b. hij ten aanzien van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die

van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn na-wettelijke uitkering.

2. Bij ontslag op grond van artikel 8:6 geldt als voorwaarde dat het ontslag gelegen is in

omstandigheden binnen de werksfeer.

Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:31 Hoogte na-wettelijke uitkering

1. De na-wettelijke uitkering bij werkloosheid voor 36 uur of meer heeft de hoogte van de

WW-uitkering, als deze zou zijn voortgezet.

2. Wanneer sprake is van minder dan 36 uur werkloosheid, wordt het bedrag van de

uitkering berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

3. De na-wettelijke uitkering en het inkomen dat de ambtenaar uit of in verband met arbeid

ontvangt, mag een hoogte van 90% van het oude salaris en de toegekende

salaristoelage(n) niet overschrijden. Het meerdere wordt gekort op de na-wettelijke

uitkering.

Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:32 Duur na-wettelijke uitkering

De na-wettelijke uitkering is één maand per dienstjaar in de gemeentelijke sector maal een

correctiefactor. De correctiefactor is

a. 1,4 voor dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar

b. 2 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar

c. 3 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:33 Einde na-wettelijke uitkering

1. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de uitkeringsduur is verstreken.

2. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de werkloosheid eindigt.

3. Vanaf 15 juli 2014 eindigt de na-wettelijke uitkering op de dag waarop de ambtenaar de

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Briefnummer: U201300008, U201401851, U201500231

Artikel 10d:34 Sancties na-wettelijke uitkering

Het college stelt een sanctiebeleid op, op grond waarvan sancties worden toegepast op de

uitbetaling van de na-wettelijke uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die de

ambtenaar heeft om het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de duur en

hoogte van de na-wettelijke uitkering.

 Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:35 Afkoop

1. Het college kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de

ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de na-wettelijke uitkering.

2. Het college bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de

afkoop verstrekt wordt.

Briefnummer: U201300008

§ 8 Bijzondere uitkering bij ontslag ingeval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

Artikel 10d:36 Bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing ingeval van minder

dan 35% arbeidsongeschiktheid

1. De ambtenaar die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is en die gedurende het

derde ziektejaar, bedoeld in artikel 7:16, derde lid, is ontslagen op grond van artikel 8:5

dan wel definitief is herplaatst op grond van artikel 7:16, heeft recht op een bijzondere

uitkering indien en voor zolang hij arbeid heeft voor ten minste de

restverdiencapaciteit, zoals deze door UWV definitief is vastgesteld.

2. Voorwaarde voor het recht op de bijzondere uitkering is dat de ambtenaar ten aanzien

van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen

zijn op de hoogte van zijn bijzondere uitkering.

Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:37 Hoogte bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of definitieve

herplaatsing op grond van artikel 7:16

1. De bijzondere uitkering bedraagt 75% van het verschil tussen het totaalinkomen uit of

in verband met arbeid en het salaris en de toegekende salaristoelage(n) voorafgaand

aan aanvaarding van de nieuwe arbeid.

2. Op de bijzondere uitkering wordt de werkloosheidsuitkering in mindering gebracht.

Artikel 10d:38 Duur bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of definitieve

herplaatsing op grond van artikel 7:16

De maximale duur van de bijzondere uitkering is 5 jaar na aanvaarding van de nieuwe arbeid.

 Briefnummer: U201300008

Artikel 10d:39 Overgangsrecht

In afwijking van artikel 10d:31 is de duur van de na-wettelijke uitkering voor de ambtenaar

die:

a) op 1 juli 2008 20 dienstjaren of meer had in de gemeentelijke sector en

b) ontslagen wordt binnen 10 jaar na 1 juli 2008

gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X- 21)) * (X - Y) - (X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de

factor (X-18) gemaximeerd wordt op 38. Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de

dag van ontslag; factor Y voor de indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke sector.

Briefnummer: U201300008, U201300288

11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG7

7 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Betrokkene

Artikel 11:1

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder betrokkene: de gewezen ambtenaar aan wie

ontslag is verleend:

a. op grond van artikel 8:4 of artikel 8:5 uit een betrekking waarin hij tijdelijk was

aangesteld, terwijl die aanstelling minder dan vijf jaren heeft geduurd dan wel

is geschied in een betrekking van kennelijk tijdelijke aard;

b. op een andere grond genoemd in hoofdstuk 8 van deze regeling, met

uitzondering van artikel 8:9 , mits dat ontslag niet op eigen verzoek is geschied

en evenmin aan eigen schuld of toedoen is te wijten; en die aan dat ontslag

geen recht op een uitkering ingevolge artikel 8:3 kan ontlenen.

2. Onder betrokkene in de zin van dit hoofdstuk kan tevens worden verstaan de gewezen

ambtenaar die ontslag heeft gevraagd omdat hij of zij de echtgenoot of geregistreerde

partner volgt die door geheel buiten hem of haar liggende oorzaken noodzakelijk van

standplaats moet veranderen.

briefnummer: ARZ/801143

Lichamen

Artikel 11:2

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder "lichamen":

Rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder

rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld,

ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

Diensttijd

Artikel 11:3

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'diensttijd': de aan het in artikel 11:1, eerste lid,

bedoelde ontslag voorafgaande in overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het

ambtenaarschap in de zin van de Wet privatisering ABP is verbonden, alsmede tijd die

door inkoop of door een verzoek, bedoeld in artikel D 2 van de pensioenwet, voor

pensioen geldig zou zijn verklaard.

2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in

de betrekking waaruit het ontslag, bedoeld in artikel 11:1, is verleend, indien aan die

tijd op grond van de Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de

zin van de wet Privatisering ABP (Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van

even genoemde regeling niet is verbonden.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid blijft buiten beschouwing:

a. diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een maand daarvan

wegens verleend ontslag;

b. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van

een eerder toegekend wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen uitkering

wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid, behalve voor de

toepassing van artikel 11:8, vierde lid;

c. diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen

krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend

op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een

andere overheidsregeling;

d. tijd als bedoeld in artikel 5.4 van het pensioenreglement,

e. tijd in een aangehouden betrekking, dan wel tijd in een betrekking welke de

betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig ontslag heeft

genomen met ingang van de datum waarop de uitkering ingaat.

4. Indien en voor zover diensttijd die bij de berekening van een uitkering in aanmerking is

genomen, met een overheidspensioen, anders dan ten laste van de Stichting

Pensioenfonds ABP wordt vergolden, worden de duur en het bedrag van de uitkering,

met ingang van de dag waarop dit pensioen is ingegaan, herberekend, waarbij die

diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten.

briefnummer: CvA/2000004977

Dienstbetrekking

Artikel 11:4

1. Dit hoofdstuk verstaat onder dienstbetrekking iedere publiekrechtelijke of

privaatrechtelijke arbeidsverhouding waarbij in dienst van een natuurlijke persoon of

een lichaam werkzaamheden tegen bezoldiging of loon worden verricht.

2. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5 en 6 van de Werkloosheidswet is van

overeenkomstige toepassing.

Bezoldiging

Artikel 11:5

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'bezoldiging': de bezoldiging bedoeld in artikel

3:1, tweede lid van deze regeling zoals deze laatstelijk vóór het ontslag aan de

betrekking was verbonden, vermeerderd met de vakantietoelage bedoeld in artikel 6:3

van deze regeling, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 3:6.

2. Voor zover in de bezoldiging een bedrag moet worden begrepen wegens de

vergoeding, bedoeld in artikel 3:3 van deze regeling, wordt dit bedrag berekend naar

het gemiddelde over de aan de dag van het ontslag voorafgaande twaalf volle

kalendermaanden.

3. Indien in de bezoldiging anders dan wegens periodieke verhoging wijziging zou zijn

gekomen als betrokkene de betrekking op die bezoldiging zou zijn blijven vervullen,

geldt met ingang van de dag van in werking treden van die wijziging het gewijzigde

bedrag als bezoldiging.

4. Indien de bezoldiging wegens verminderde werkzaamheden voorafgaande aan de

opheffing van de betrekking lager was dan zonder verminderde werkzaamheden het

geval zou zijn geweest, kan de bezoldiging ten gunste van betrokkene worden herzien.

briefnummer: ARZ/702674

Recht op uitkering

Artikel 11:6

1. Indien wordt voldaan aan de hierna genoemde voorwaarden, bestaat behoudens het

bepaalde in het zesde lid, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat, recht op

een uitkering waarvan de duur wordt vastgesteld:

a. voor de betrokkene die in de periode van 12 maanden onmiddellijk

voorafgaande aan het ontslag in ten minste 26 weken als werknemer als

bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet werkzaam is geweest, ingevolge

artikel 11.7;

b. voor de betrokkene die een diensttijd heeft van ten minste drie jaar onmiddellijk

voorafgaande aan het ontslag, ingevolge artikel 11:7, dan wel wanneer het

bepaalde in artikel 11:8, eerste lid, daartoe aanleiding geeft ingevolge artikel

11:8, tweede lid en, indien van toepassing artikel 11:8, vierde lid.

2. Indien het ontslag ingaat binnen 12 maanden na afloop van perioden waarin de

betrokkene ten gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd was werkzaamheden te

verrichten, of werkzaamheden heeft verricht als bedoeld in artikel 8 van de

Werkloosheidswet en hij de hoedanigheid van werknemer heeft herkregen, wordt de in

het eerste lid, onder a, bedoelde periode van 12 maanden verlengd met de duur van de

perioden van de bedoelde verhindering.

3. De in een week verrichte werkzaamheden worden slechts in aanmerking genomen, voor

zover zij betrekking hebben op de dienstbetrekking waaruit de betrokkene is ontslagen

en op een of meer dienstbetrekkingen waarvoor eerstgenoemde dienstbetrekking in de

plaats is gekomen en voor zover deze niet reeds eerder in aanmerking zijn genomen

voor een recht op uitkering.

4. Met weken, bedoeld in de voorgaande leden, worden gelijkgesteld weken, waarover de

betrokkene zonder te werken loon heeft ontvangen.

5. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17a, derde en vierde lid, van de

Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing.

6. In bijzondere gevallen kan het college bepalen dat, wanneer niet aan de verplichting

bedoeld in artikel 11:21, tweede of derde lid, is voldaan, het recht op uitkering ingaat

met de dag waarop de inschrijving bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats heeft

plaatsgehad.

7. Geen recht op uitkering bestaat:

a. indien de betrokkene op dat moment recht heeft op een WAO-uitkering,

berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

b. indien de betrokkene ter zake van dat ontslag recht heeft op suppletie als

bedoeld in Hoofdstuk 11a van deze regeling;

c. indien de betrokkene op de dag van het ontslag de leeftijd van 65 jaar heeft

bereikt;

d. indien het ontslag aan eigen schuld of toedoen is te wijten;

e. indien het ontslag naar het oordeel van het college geacht moet worden niet te

leiden tot

onvrijwillige werkloosheid;

f. voor de betrokkene, die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, aan wie

schriftelijk is medegedeeld, dat hem eervol ontslag zal worden verleend en die

na die mededeling een hem aangeboden betrekking, welke mede in verband

met zijn persoonlijkheid en zijn omstandigheden voor hem passend is te

achten, heeft geweigerd te aanvaarden.

8. De betrokkene, bedoeld in het zevende lid, onder a, heeft recht op uitkering met ingang

van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt

vastgesteld dan 80%. De hoogte van deze uitkering wordt vastgesteld te rekenen vanaf

de datum van ontslag. Ter bepaling van de duur van de uitkering wordt voor de

toepassing van:

a. artikel 11:7 als ingangsdatum uitgegaan van de datum met ingang waarvan de

mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld,

waarbij voor de toepassing van het vierde lid tevens een WAO-uitkering, in

voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, vastgesteld

naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer mede in

aanmerking wordt genomen.

b. artikel 11:8 als uitgangspunt uitgegaan van de datum van ontslag.

9. Het college beslist over de toekenning van uitkering op aanvraag door de betrokkene.

briefnummer: CvA/2004001009

Duur van de uitkering

Artikel 11:7

1. De uitkeringsduur is 6 maanden, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

2. Indien de betrokkene:

a. in de periode van 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ten minste

gedurende 3 jaar als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de

Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week

werkzaam is geweest of

b. onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag recht heeft op een uitkering op

grond van de WAJONG of de WAZ;

wordt de duur van de uitkering verlengd met:

3 maanden bij een arbeidsverleden van ten minste 5 jaar;

0,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 10 jaar;

1 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 15 jaar;

1,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 20 jaar;

2 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 25 jaar;

2,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 30 jaar;

3,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 35 jaar, en

4,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 40 jaar.

3. Het arbeidsverleden, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld door samentelling

van:

a. perioden, gelegen in de 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag,

waarover de betrokkene aantoont als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de

Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week

werkzaam te zijn geweest, en

b. de periode gelegen tussen de 18e verjaardag van de betrokkene en de dag,

gelegen 5 jaar voor het ontslag.

4. Perioden, waarin een betrokkene:

a. recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van ten minste 80%;

b. ter zake van een dienstbetrekking op grond waarvan hem door het rijk

invaliditeitspensioen was verzekerd, recht heeft op een

arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van ten minste 80%, of een toelage ontvangt die naar aard en strekking

overeenkomt met een toelage als bedoeld onder a, die al dan niet vermeerderd

met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 73% of meer bedraagt van de

middelsom, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn

berekend;

c. een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet

arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een

arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat

hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de

arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon,

waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

d. na beëindiging van zijn dienstbetrekking een uitkering ontvangt op grond van

de Ziektewet over de maximale duur, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die

wet;

e. een uitkering ontvangt, die naar aard en strekking overeenkomt met een

uitkering bedoeld onder a of d;

worden, indien deze uitkeringen worden ontvangen in verband met een gewezen

dienstbetrekking van 8 of meer uren per week, in aanmerking genomen voor de

periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in de vijf

jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid.

5. Voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid en voor de perioden gelegen in

de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid,

worden perioden waarin een persoon een tot zijn huishouden behorend kind:

a. beneden de leeftijd van 6 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in

dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een

uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, volledig, en

b. vanaf de leeftijd van 6 jaar doch beneden de leeftijd van 12 jaar verzorgt, zonder

dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is

geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, voor de

helft in aanmerking genomen.

6. Voor de toepassing van het vijfde lid worden als periode van verzorging niet meegeteld

de periode waarin:

a. de verzorgende persoon als werknemer in de zin van een wettelijke regeling

inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid, of

b. de verzorging buiten Nederland plaatsvindt anders dan tijdens vakanties.

7. Indien er in een gezamenlijke huishouding meer verzorgende personen zijn als bedoeld

in het vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat lid als verzorgende persoon van het

kind beschouwd, degene van deze personen die zij als zodanig hebben aangewezen.

Ingeval geen verzorgende persoon wordt aangewezen, is het college bevoegd een van

een die naar het oordeel van het college als verzorgende persoon moet worden

beschouwd, als zodanig aan te wijzen.

8. Voor de toepassing van het vijfde en zevende lid wordt onder

a. een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;

b. een pleegkind verstaan een kind dat als eigen kind wordt onderhouden en

opgevoed.

9. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet,

zijn van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 11:8

1. In afwijking van artikel 11:7, eerste en tweede lid, wordt, indien dit leidt tot een langere

uitkeringsduur, waarin tevens voor zover van toepassing de bijzondere verlenging als

bedoeld in het vierde lid van dit artikel is begrepen, de duur van de uitkering

vastgesteld overeenkomstig de volgende leden.

2. De duur van de uitkering wordt vastgesteld op een aantal maanden, gelijk aan 1/6 deel

van de diensttijd, waarna de uitkomst naar boven wordt afgerond op hele maanden.

3. De ingevolge het tweede lid berekende uitkeringsduur wordt ten hoogste vastgesteld

op 24 maanden.

4. Indien een betrokkene ten tijde van het ontslag een diensttijd van ten minste tien jaren

heeft volbracht en de som van zijn leeftijd en diensttijd, die hij ten tijde van het ontslag

heeft bereikt, 60 jaren of meer bedraagt, wordt hem na afloop van de termijn waarover

uitkering is toegekend aansluitend gedurende een periode van zes maanden een

bijzondere verlenging verleend.

Vervolguitkering

Artikel 11:9

1. De betrokkene, die het einde van de uitkeringsduur, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid,

heeft bereikt, heeft in aansluiting op die uitkering recht op een vervolguitkering.

2. De betrokkene die

a. het einde van de uitkeringsduur, bedoeld in artikel 11:7, eerste lid, heeft bereikt,

en

b. voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid, onderdeel a of b,

doch uitsluitend wegens zijn arbeidsverleden geen recht heeft op verlenging

van de uitkeringsduur, heeft recht op een vervolguitkering.

3. Behoudens het gestelde in de volgende leden is de duur van de vervolguitkering een

jaar.

4. De duur van de vervolguitkering voor de betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5

jaar of ouder is, bedraagt drie en een half jaar.

5. De betrokkene aan wie ingevolge artikel 11:8 een uitkering is toegekend, heeft

aansluitend recht op een vervolguitkering indien de toegekende uitkering eindigt op

een tijdstip gelegen binnen een jaar na de datum waarop zijn uitkering zou zijn

beëindigd, wanneer deze zou zijn toegekend ingevolge artikel 11:7. De

vervolguitkering eindigt op het tijdstip gelegen een jaar na de in de vorige volzin

bedoelde datum.

6. De betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is en aan wie ingevolge

artikel 11:8 een uitkering is toegekend, heeft aansluitend recht op een vervolguitkering

indien de toegekende uitkering eindigt op een tijdstip gelegen binnen drie en een half

jaar na de datum waarop zijn uitkering zou zijn beëindigd, wanneer deze zou zijn

toegekend ingevolge artikel 11:7. De vervolguitkering eindigt op het tijdstip gelegen

drie en een half jaar na de in de vorige volzin bedoelde datum.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn bepalingen van de uitkering van

overeenkomstige toepassing op de vervolguitkering.

Bedrag van de uitkering

Artikel 11:10

1. Het bedrag van de uitkering is gedurende de eerste twee maanden gelijk aan 87% van

de bezoldiging, gedurende de volgende twee maanden 77% en vervolgens 67% van de

bezoldiging.

2. Het bedrag van de uitkering is gedurende de termijn van de bijzondere verlenging

ingevolge artikel 11:8, vierde lid, 67% van de bezoldiging.

3. Bij intrekking van de Wet van 20 december 1984 (Stb. 1984, 657) worden de

percentages, genoemd in het eerste en tweede lid, met 3 procentpunten verhoogd.

Bedrag van de vervolguitkering

Artikel 11:11

1. Het bedrag van de vervolguitkering is gelijk aan het minimumloon, met dien verstande

dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de bezoldiging.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder minimumloon verstaan het

maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een betrokkene jonger

dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7,

derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de

daarvoor berekende vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

Verhuiskosten

Artikel 11:12

Aan de betrokkene bedoeld in artikel 11:8, eerste lid, kan, indien hij elders arbeid of bedrijf ter

hand gaat nemen, door het college een op de voet van de Verplaatsingskostenregeling te

bepalen vergoeding in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing worden toegekend.

briefnummer: CvA/2004001009

Vermindering

Artikel 11:13

1. Wanneer de betrokkene inkomsten verkrijgt uit of in verband met arbeid, waaronder

mede wordt verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of de WAZ, of bedrijf, ter

hand genomen op of na de dag waarop hem het ontslag is verleend dan wel schriftelijk

mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, wordt op de in

artikel 11:6 bedoelde uitkering een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee die

inkomsten en uitkering samen de bezoldiging te boven gaan. Voor de bepaling van het

bedrag waarmede de uitkering vermeerderd met inkomsten zoals bedoeld in de eerste

volzin, de bezoldiging overschrijdt, wordt een vermindering van de uitkering ingevolge

artikel 11:23, eerste lid, niet in aanmerking genomen.

2. Ten aanzien van de betrokkene aan wie een uitkering is toegekend en die wegens

ongeschiktheid tot het verrichten van zijn betrekking ontslag is verleend uit de

betrekking die hij gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte tijd bekleedde

en waarin hij deelnemer was in de zin van het pensioenreglement, worden inkomsten

bedoeld in het eerste lid als volgt verrekend. De inkomsten, ter hand genomen met

ingang van of na de dag waarop het ontslag plaats vond uit de betrekking die door

betrokkene gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte tijd werd bekleed,

worden verrekend over de maand waarop zij betrekking hebben of geacht kunnen

worden betrekking te hebben.

In afwijking van het gestelde in het eerste lid, geschiedt deze verrekening op zodanige

wijze dat de oorspronkelijk toegekende uitkering wordt verminderd met het bedrag

waarmee het pensioen al dan niet aangevuld met een wachtgeld of uitkering,

vermeerderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf met inbegrip van

de oorspronkelijk toegekende uitkering de oorspronkelijke bezoldiging overschrijdt.

Indien na die vermindering een bedrag aan overschrijding van de bezoldiging resteert,

wordt het aanvullende wachtgeld of de aanvullende uitkering verminderd met het

resterende bedrag aan overschrijding.

3. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in

verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende vakantie, verlof of non-

activiteit, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem de

uitkering is toegekend.

4. Wanneer de betrokkene op of na de dag bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere

inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór even bedoelde dag, is

ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van

overeenkomstige toepassing. De hier bedoelde vermindering vindt echter niet plaats,

indien de inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene

loonsverhogingen, of indien betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het

gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende

met het ontslag.

5. Onder inkomsten bedoeld in de voorgaande leden worden niet verstaan inkomsten,

verkregen wegens overwerk of gratificatie.

briefnummer: ARZ/705435

Opgave van inkomsten

Artikel 11:14

1. De betrokkene doet van het ter hand nemen van arbeid of bedrijf op of na de dag

waarop hem ontslag is verleend of hem schriftelijk mededeling is gedaan van het

voornemen hem ontslag te verlenen, onverwijld mededeling aan het college of aan een

door het college aan te wijzen ambtenaar. Daarbij doet hij voor zover mogelijk opgave

van de inkomsten die hij uit dan wel in verband met die arbeid of dat bedrijf zal

verkrijgen. Tijdelijke of blijvende wijzigingen in alle even genoemde bedragen geeft hij

tijdig voor het verschijnen van de eerstvolgende uitkeringstermijn op.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde bedragen niet vooraf door de betrokkene zijn op te

geven doet hij voor het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van hetgeen hij

sedert het ter hand nemen van de arbeid of het bedrijf dan wel sedert de vorige

opgave heeft verkregen. Brengt de aard van de arbeid of het bedrijf, ter beoordeling

van het college, mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden

berekend, welke echter niet langer dan een jaar mag zijn, dan geschiedt de opgave

dienovereenkomstig en wordt het bedrag van de vermindering voorlopig vastgesteld

onder voorbehoud van verrekening aan het einde van evenbedoelde termijn.

3. Bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering kan van een opgave, bedoeld in

het tweede lid, worden afgeweken.

4. Het in de voorgaande leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien

van de arbeid of bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 11:13, het derde en

vierde lid.

briefnummer: CvA/2004001009

Overlijdensuitkering

Artikel 11:15

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene, bedoeld in artikel 11:6 wordt

aan de nagelaten echtgenoot of geregistreerde partner een bedrag uitgekeerd gelijk

aan de bezoldiging als bedoeld in artikel 11:5 over een tijdvak van drie maanden. Laat

de overledene geen echtgenoot of geregistreerde partner na dan geschiedt de

uitkering ten behoeve van zijn minderjarige wettige of natuurlijke kinderen dan wel

minderjarige pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de

uitkering ten behoeve van ouders, broers, zusters of meerderjarige kinderen van wie

de overledene kostwinner was.

2. Indien ter zake van zijn overlijden aan de in het eerste lid bedoelde betrekkingen een

bedrag wordt toegekend uit hoofde van een door de overledene vervulde andere

betrekking, ten gevolge waarvan op de uitkering een vermindering werd toegepast op

grond van artikel 11:13, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan de verminderde

uitkering over een tijdvak van drie maanden, voor zover nodig aangevuld, zodanig dat

de som van beide bedragen gelijk is aan het bedrag, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de overledene geen betrekkingen bedoeld in het eerste lid nalaat, kan het bedrag

van de uitkering geheel of ten dele worden aangewend voor de betaling van de kosten

van de laatste ziekte of van de lijkbezorging als de nalatenschap van de overledene

daartoe ontoereikend is.

4. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de

uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de gewezen ambtenaar ter zake van

diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een bepaling in een

gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enig wettelijk voorgeschreven

verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

briefnummer: ARZ/801143

Verplichtingen bij ziekte

Artikel 11:16

1. Indien betrokkene wegens ziekte ongeschikt is arbeid te verrichten, of daarvan is

hersteld, is hij verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan het college.

2. Het college stelt nadere voorschriften vast met betrekking tot de geneeskundige

begeleiding van betrokkene als bedoeld in het eerste lid.

3. Indien betrokkene door het UWV schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid

van het doen van een aanvraag voor een WAO-uitkering, is hij verplicht binnen de bij

of krachtens de WAO gestelde termijnen een WAO-uitkering aan te vragen en alle

medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van deze uitkering.

4. Indien betrokkene als bedoeld in het derde lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem

dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk

rekening gehouden met WAO-uitkering behorende bij een mate van

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene als

bedoeld in het vierde lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht

daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan

worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit hoofdstuk

steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

briefnummer: CvA/2004003238

Uitkering bij ziekte

Artikel 11:17

1. Indien de betrokkene binnen de termijn waarover hij aanspraak heeft op een van de

uitkeringen bedoeld in de artikelen 11:6 tot en met 11:15 dan wel uiterlijk een maand

na afloop van die termijn wegens ziekte verhinderd is arbeid te verrichten, wordt hem

telkens met ingang van de vierde dag van die verhindering een uitkering toegekend

van 80% van zijn bezoldiging.

2. De in het eerste lid bedoelde uitkering eindigt zodra de betrokkene deze over tezamen

260 werkdagen bij een vijfdaagse werkweek heeft genoten. De bepalingen van

hoofdstuk 7 van deze regeling, zoals dit luidde voor 1 januari 2001, zijn voor zoveel

mogelijk van overeenkomstige toepassing.

briefnummer: CvA/2000004977

Samenloop

Artikel 11:18

Zolang de betrokkene de uitkering geniet, bedoeld in artikel 11:17, eerste lid, wordt met ingang

van de dag waarop de verhindering wegens ziekte aanvangt, de uitbetaling van de uitkering,

bedoeld in de artikelen 11:6 tot en met 11:15, opgeschort.

Afkoop

Artikel 11:19

Op verzoek van de betrokkene die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 11:7, tweede

lid, onderdeel a of b, kan het recht op uitkering geheel of ten dele worden afgekocht.

briefnummer: ARZ/507386

Verval en opnieuw toekennen van het recht op uitkering

Artikel 11:20

1. Het recht op uitkering dat in verband met het niet voldoen aan de voorwaarde, bedoeld

in artikel 11:7, tweede lid, onderdeel a of b, uitsluitend wordt vastgesteld ingevolge

artikel 11:7, eerste lid, vervalt met ingang van de dag waarop de werkloosheid eindigt

en wordt bij weer intredende onvrijwillige werkloosheid opnieuw toegekend voor de

resterende duur met ingang van de dag waarop de laatstbedoelde werkloosheid

ingaat, tenzij de betrokkene ter zake van deze laatstelijk opgetreden werkloosheid

aanspraak heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of krachtens enige

publiekrechtelijke regeling inzake wachtgeld of uitkering.

2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder beëindiging van de werkloosheid begrepen:

a. het aanvaard hebben van een naar zijn aard vaste dienstbetrekking;

b. het gedurende een periode van een maand vervuld hebben van een naar zijn

aard tijdelijke dienstbetrekking bij dezelfde werkgever, voorzover de omvang

van de nieuwe dienstbetrekking ten minste gelijk is aan die van de

dienstbetrekking op basis waarvan het recht op uitkering bestaat.

3. Een betrokkene die bij afloop van de opnieuw toegekende uitkering als bedoeld in het

eerste lid, nog onvrijwillig werkloos is, heeft opnieuw recht op een uitkering, mits de

betrokkene :

a. binnen 6 maanden na de dag waarop het recht op uitkering ontstond als

bedoeld in artikel 11:6, eerste lid, onder a, arbeid in dienstbetrekking heeft

aanvaard; en

b. in ten minste 13 weken opnieuw werkzaam is geweest als werknemer als

bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet.

4. Voor de toepassing van het derde lid worden weken waarop de betrokkene zonder te

werken loon heeft ontvangen, gelijkgesteld met gewerkte weken.

5. De duur van de uitkering als bedoeld in het derde lid, bedraagt zes maanden,

verminderd met de resterende duur van de opnieuw toegekende uitkering als bedoeld

in het eerste lid.

6. Het college beslist over het opnieuw toekennen van de uitkering als bedoeld in het

eerste lid en op toekenning van een uitkering als bedoeld in het derde lid, op aanvraag

door de betrokkene.

7. Het recht op uitkering vervalt wanneer de daartoe strekkende aanvraag, bedoeld in het

zesde lid en in artikel 11:6, negende lid, niet binnen een termijn van twee jaren na het

ontstaan of het opnieuw ontstaan van dat recht bij het college is ingekomen.

briefnummer: CvA/2004001009

Verplichtingen

Artikel 11:21

1. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaren niet heeft bereikt is hij verplicht een hem

aangeboden betrekking, die hem in verband met zijn persoonlijkheid en

omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, te aanvaarden dan wel tot het

verkrijgen van inkomsten gebruik te maken van elke gelegenheid die in verband met

zijn persoonlijkheid en omstandigheden passend kan worden geacht.

2. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is hij verplicht zich

bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats als werkzoekende te doen inschrijven op de

eerste werkdag, volgende op die waarop het ontslag ingaat. Hij dient binnen veertien

dagen daarna een bewijs van inschrijving als werkzoekende van het arbeidsbureau

aan het college over te leggen.

3. De betrokkene, die op de dag van het ontslag metterwoon verblijf houdt in het

buitenland dan wel nadien metterwoon verblijf gaat houden in het buitenland en die de

leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht zich te doen inschrijven als

werkzoekende bij een aldaar gevestigde instantie van arbeidsbemiddeling die daartoe

de mogelijkheid biedt en die naar het oordeel van het college vergelijkbaar is met het

arbeidsbureau.

4. Het college kan bepalen dat de in het tweede en derde lid omschreven verplichting niet

geldt voor bepaalde betrokkenen of groepen van betrokkenen.

5. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, is voorts verplicht zich te gedragen naar de

voorschriften die hem door het college in het algemeen of voor enig bijzonder geval

worden gegeven, strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of andere bron van

inkomsten.

6. Door het aanvaarden van de uitkering wordt de betrokkene geacht er in toe te stemmen

dat zij, die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen, alle voor

de uitvoering van deze regeling noodzakelijke inlichtingen geven.

briefnummer: CvA/2004001009

Opschorting

Artikel 11:22

1. Indien de betrokkene na zijn ontslag uit hoofde van ziekte aanspraak op doorbetaling

van bezoldiging heeft of krijgt of een uitkering ten bedrage van de laatstgenoten

bezoldiging in verband met de betrekking waaruit hem ontslag is verleend, wordt de

uitvoering of verdere uitvoering van de uitkeringsregeling vervat in deze regeling

opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat.

2. Het college kan op verzoek van de betrokkene die zich als dienstplichtige in militaire

dienst bevindt of moet begeven, de uitvoering of verdere uitvoering van de

uitkeringsregeling vervat in deze regeling opschorten tot het einde van het tijdvak van

diens militaire dienst.

briefnummer: CvA/2004001009

Samenloop

Artikel 11:23

1. Indien de betrokkene ter zake van de dienstbetrekking waaruit hij met recht op uitkering

is ontslagen, aanspraak heeft op een WAO-uitkering en in voorkomend geval

vermeerderd met een invaliditeitspensioen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid

van minder dan 80%, wordt het geldende bedrag van de uitkering, toegekend ter zake

van hetzelfde ontslag, met het hierna genoemde percentage verminderd. Deze

vermindering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van

65% tot 80%: 80%

55% tot 65%: 60%

45% tot 55%: 50%

35% tot 45%: 40%

25% tot 35%: 30%

15% tot 25%: 20%

minder dan 15%: 0%

De som van de in de eerste volzin bedoelde WAO-uitkering, in voorkomend geval

vermeerderd met een invaliditeitspensioen, en de verminderde uitkering bedraagt

voorts niet meer dan de onverminderde uitkering die wordt genoten indien er geen

sprake is van samenloop. Ingeval van overschrijding wordt het overschrijdende

bedrag op de uitkering in mindering gebracht.

2. Indien de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem

dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel

rekening gehouden met de WAO-uitkering waarbij een arbeidsongeschiktheid van 80%

of meer behoort.

3. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene,

bedoeld in het eerste lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat dan wel het recht

op deze uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene

redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing

van dit artikel steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

briefnummer: ARZ/705435

Artikel 11:24

Indien de betrokkene aanspraken krijgt op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de

Ziektewet, worden gedurende de termijn, waarover die aanspraken bestaan, de op grond van

deze regeling toegekende uitkeringen niet uitbetaald.

Betaling

Artikel 11:25

1. Het bedrag van de uitkering, over een jaar berekend, wordt naar boven tot een volle

euro afgerond en in dezelfde termijnen uitbetaald als de bezoldiging welke vóór de

toekenning van de uitkering werd genoten.

2. Met toestemming van de betrokkene kan de uitbetaling van de uitkering over langere

termijnen geschieden.

briefnummer: CvA/2001002801

Verval van uitkering

Artikel 11:26

1. De uitkeringen kunnen geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard

a. indien de betrokkene bedoeld in artikel 11:6, de opgave bedoeld in artikel 11:14,

eerste en tweede lid, nalaat dan wel onjuist of onvolledig doet;

b. indien de betrokkene niet voldoet aan het bepaalde in artikel 11:21, tweede en

derde lid, dan wel indien hij zonder toestemming van het college gedurende de

tijd, waarin hij een uitkering geniet, de in evengenoemde leden bedoelde

inschrijving teniet doet of nalaat deze op de door het arbeidsbureau dan wel de

buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling bepaalde tijdstippen te doen

verlengen;

c. indien de betrokkene enig op grond van artikel 11:21, vijfde lid, gegeven

voorschrift niet nakomt, tenzij hem hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan

worden gemaakt, dan wel indien er overigens gegronde reden is om aan te

nemen dat hij niet ernstig tracht werk te vinden;

d. indien de betrokkene zich zonder toestemming van het college in het buitenland

vestigt of geacht moet worden aldaar duurzaam te verblijven;

e. indien betrokkene niet voldoet aan de verplichtingen die bij of krachtens artikel

11:16, eerste en tweede lid zijn gesteld;

f. indien de betrokkene zich zodanig gedraagt, dat hem ontslag zou zijn verleend

als hij in dienst was gebleven;

g. indien achteraf blijkt, dat voor het aan de betrokkene verleende ontslag zich

feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan die, zo deze eerder bekend

waren, aanleiding zouden hebben gevormd hem als ambtenaar met toepassing

van artikel 8:13 van deze regeling ontslag te verlenen;

h. indien de betrokkene niet ernstig tracht werk te vinden

2. Het voorgaande lid is, voor zover nodig, van overeenkomstige toepassing op een

uitkering, bedoeld in artikel 11:17.

3. Indien de betrokkene de verplichting bedoeld in artikel 11:21, eerste lid, niet nakomt

dan wel indien hij als ingeschrevene bij het arbeidsbureau dan wel de buitenlandse

instantie van arbeidsbemiddeling opzettelijk of door nalatigheid verzuimt gevolg te

geven aan een oproeping of aanwijzing van het arbeidsbureau, welke kan leiden tot het

verkrijgen van werk dat hem in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden

redelijkerwijs kan worden opgedragen of indien hij weigert dergelijk werk te

aanvaarden, vervalt de uitkering voor het gedeelte waarmee deze tezamen met de

verzuimde of verloren gegane inkomsten, de bezoldiging te boven zou zijn gegaan.

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van kracht indien het niet nakomen van voorschriften,

het weigeren of geen gebruik maken van een aangeboden betrekking of van een

gelegenheid tot het verkrijgen van inkomsten geschiedt tijdens een staking of

uitsluiting, behoudens het geval dat het naar het oordeel van het college noodzakelijk

is dat de ambtenaar werkzaamheden verricht ter vervanging van stakers of

uitgeslotenen of om werknemers behulpzaam te zijn, zulks met het oog op de

openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de

openbare dienst.

briefnummer: CvA/2004001009

Einde van het recht op uitkering

Artikel 11:27

1. Het recht op uitkering eindigt:

a. met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op die waarin de

betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

b. met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden;

c. indien het recht op uitkering geheel wordt afgekocht.

2. Het recht op uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de betrokkene recht

verkrijgt op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of

meer. Artikel 11:6, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande

dat van deze uitkering de duur, voor zover deze wordt bepaald aan de hand van artikel

11:8, en de hoogte worden vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag.

3. De voorgaande leden zijn, voor zover nodig van overeenkomstige toepassing op een

uitkering, bedoeld in artikel 11:17.

briefnummer: ARZ/705435

Nadere voorschriften

Artikel 11:28

Ter uitvoering van dit hoofdstuk kan het college nadere voorschriften geven.

briefnummer: CvA/2004001009

Overgangsbepalingen

Artikel 11:29

1. Op de uitkeringen toegekend krachtens de bepalingen van de uitkeringsregeling zoals

deze luidde voor 1 augustus 1991, worden voor de resterende duur na 30 juli 1991, de

bepalingen van de uitkeringsregeling zoals deze luiden met ingang van 1 augustus

1991 toegepast, met dien verstande dat de hoogte, voor de reeds vastgestelde duur,

nooit lager zal zijn dan op grond van de uitkeringsregeling zoals deze luidde voor 1

augustus 1991.

2. Ten aanzien van de uitkeringen, als bedoeld in het eerste lid, die voortduren na 30 juli

1991, wordt op basis van de desbetreffende bepalingen in de uitkeringsregeling zoals

deze luiden met ingang van 1 augustus 1991, de duur opnieuw berekend. Indien de

aldus berekende duur van de toegekende uitkering langer is dan de oorspronkelijk

vastgestelde duur, wordt deze laatstgenoemde duur verlengd met het verschil tussen

beide.

3. De betrokkene aan wie een uitkering was toegekend op grond van artikel 11, eerste lid,

van de uitkeringsregeling, zoals deze luidde tot 1 augustus 1991, en welke als gevolg

van beëindiging van de werkloosheid is vervallen, behoudt binnen de in artikel 13,

tweede lid genoemde termijn en overeenkomstig de overige daarvoor genoemde

voorwaarden het recht op opnieuw toekennen van de uitkering. Artikel 13, eerste lid

van de uitkeringsregeling zoals deze luidde tot 1 augustus 1991, blijft van toepassing

op een weder toegekende uitkering als bedoeld in de vorige volzin, met dien verstande

dat de duur van de toegekende uitkering wordt herberekend op grond van het tweede

lid.

Artikel 11:30

1. Degene aan wie voor 1 januari 1995 een uitkering is toegekend op basis van de

bepalingen van de uitkeringsverordening zoals deze luidde voor 1 januari 1995, en

waarvan de duur doorloopt tot na 31 december 1994, behoudt wat betreft de hoogte

van deze uitkering de aanspraken zoals deze zijn vastgelegd in evengenoemde

verordening.

2. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van degene aan wie voor 1 januari 1995

een uitkering is toegekend op basis van dit hoofdstuk.

Artikel 11:31

(vervallen)

Slotbepaling

Artikel 11:32

1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar of arbeidscontractant die

ontslagen is met ingang van 1 januari 2001 of later.

2. Bij de verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen elders uit de CAR en/of UWO moet,

voorzover niet anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen

zoals deze luidde op 31 december 2000.

briefnummer: CvA/2000004977

11a SUPPLETIE8

8 Bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 CAR per 1 januari 2016, zijn de met dat hoofdstuk

corresponderende terminologie en verwijzingen in de overige hoofdstukken van de CARUWO aangepast. Dat

geldt niet voor dit hoofdstuk; dat is in ongewijzigde vorm gehandhaafd. E.e.a. betekent dat voor verwijzingen

en de betekenis van gehanteerde begrippen in dit hoofdstuk, de CARUWO van vóór 1 januari 2016 moet

worden geraadpleegd.

Begripsomschrijvingen

Artikel 11a:1

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste

lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

b. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een periodieke uitkering, toegekend op grond

van arbeidsongeschiktheid, die voortvloeit uit enig dienstverband van

betrokkene;

c. WAO-uitkering: uitkering op grond van de WAO;

d. betrokkene: de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 2 van de WPA, aan wie

op grond van artikel 8:5 ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid voor

de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte, en die ten tijde van dat ontslag

minder dan 80% arbeidsongeschikt is, met uitzondering van degene die zijn

resterende verdienvermogen volledig benut in een of meer aangehouden

betrekkingen;

e. bestuursorgaan: het orgaan als bedoeld in artikel 8:5, eerste lid, dat bevoegd is

betrokkene ontslag te verlenen;

f. suppletie: de suppletie, bedoeld in artikel 11a:6;

g. dagloon: het dagloon in de zin van de Wet op de

arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder toepassing van de

maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coordinatiewet Sociale

Verzekering, vermeerderd met het bedrag aan pensioenpremie, bedoeld in

artikel 10 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, en in

voorkomend geval verminderd met bijdragen strekkende tot betaling van de

premie van een door of voor de betrokkene afgesloten particuliere

ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van

het Besluit Algemene Dagloonregelen WAO;

h. berekeningsgrondslag van de suppletie: het dagloon van betrokkene op de dag

voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem recht op suppletie wordt

toegekend, voor zover dat betrekking heeft op het inkomen uit de betrekking

waaraan het recht op suppletie wordt ontleend;

i. werkloosheidsuitkering een periodieke uitkering ter zake van ontslag of

werkloosheid, die voortvloeit uit enig dienstverband van betrokkene.

2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

briefnummer: CvA/2001002849

Recht op suppletie

Artikel 11a:2

1. Betrokkene heeft recht op suppletie vanaf het tijdstip dat aan hem ontslag is verleend

op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het in dat lid bedoelde ontslag wordt

verleend na het moment dat de ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking

wegens ziekte 90 maanden onafgebroken heeft geduurd. Voor het bepalen van

genoemde periode van 90 maanden worden perioden van ziekte samengeteld indien

die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel 11a:3

1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige

toepassing op het recht op suppletie

2. Onverminderd het eerste lid, omvat passende arbeid in de zin van de Werkloosheidswet

voor de toepassing van de suppletie mede gangbare arbeid. Hierbij wordt onder

gangbare arbeid verstaan: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de betrokkene

met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

Artikel 11a:4

Het recht op suppletie komt niet tot uitbetaling voor zolang:

a. betrokkene een WAO-uitkering ontvangt, berekend naar een mate van

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer,

b. betrokkene is herplaatst in een functie waaraan hij recht kan ontlenen op

herplaatsingstoelage als bedoeld in hoofdstuk 12 van het pensioenreglement van de

Stichting Pensioenfonds ABP.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601047

Artikel 11a:5

Het recht op suppletie eindigt,

a. na ommekomst van de duur van de suppletie;

b. met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden;

c. met ingang van de eerste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd van 65

jaar bereikt.

Suppletie

Artikel 11a:6

1. De suppletie bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag van de suppletie

2. De berekeningsgrondslag van de suppletie wordt telkens aangepast aan de voor de

sector Gemeenten geldende algemene bezoldigingswijziging.

3. Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt:

a. gedurende de eerste drieëndertig maanden 80%; en

b. gedurende de daaropvolgende drieëndertig maanden 70%.

Artikel 11a:7

1. In afwijking van artikel 11a:6, derde lid, wordt, indien het in artikel 11a:2 bedoelde

ontslag is verleend op een latere datum dan het moment waarop de ongeschiktheid

voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 24 maanden onafgebroken heeft

geduurd, de in artikel 11a:6, derde lid, genoemde periode verminderd met de periode

die gelegen is tussen de ontslagdatum en het moment waarop genoemde

ongeschiktheid 24 maanden onafgebroken heeft geduurd. Deze vermindering vindt

plaats, te beginnen met de periode gedurende welke de betrokkene recht heeft op 80%

van de berekeningsgrondslag van de suppletie.

2. Voor het bepalen van de in het eerste lid bedoelde periode van 24 maanden worden

perioden van ziekte samengeteld indien die elkaar met een onderbreking van minder

dan vier weken opvolgen.

Artikel 11a:8

1. Indien de betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie, ter zake van

de dienstbetrekking waaruit dat recht op suppletie is ontstaan, een

werkloosheidsuitkering, een Waz-uitkering dan wel een

arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt het bedrag van genoemde uitkering

of uitkeringen in mindering gebracht op het bedrag van de suppletie. Indien de

bedoelde betrokkene uit hoofde van twee of meer dienstbetrekkingen als

overheidswerknemer recht heeft op een WAO-uitkering, wordt die uitkering voor de

toepassing van de eerste volzin, toegerekend aan de dienstbetrekking ter zake

waarvan hem recht op suppletie is toegekend, naar rato van de feitelijk genoten

inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen

2. Indien de betrokkene recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die kan

worden toegerekend aan een dienstbetrekking, waaruit hij is ontslagen op een datum,

gelegen vóór de datum van ontslag uit de dienstbetrekking ter zake waarvan hem recht

op suppletie is toegekend, welk recht voortduurt na laatstgenoemde datum, wordt, in

geval van een verhoging van de mate van de arbeidsongeschiktheid waardoor het

bedrag van die arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd wordt, uitsluitend het

bedrag van die verhoging van die arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering

gebracht op het bedrag van de suppletie. Indien de bedoelde betrokkene uit hoofde

van twee of meer dienstbetrekkingen als overheidswerknemer recht heeft op een

WAO-uitkering, wordt die uitkering voor de toepassing van de vorige volzin

toegerekend aan de in die volzin eerstgenoemde dienstbetrekking, naar rato van de

feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

3. Indien de toerekeningswijze, bedoeld in het tweede lid, in een individueel geval naar het

oordeel van het bestuursorgaan leidt tot een kennelijk onredelijke uitkomst voor de

betrokkene, kan het bestuursorgaan ten gunste van die betrokkene tot een wijze van

toerekenen besluiten die met de strekking van dit artikel overeenkomt.

briefnummer: CvA/2002004755

Artikel 11a:9

1. Indien betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie inkomsten

verwerft uit of in verband met arbeid of bedrijf, anders dan bedoeld in artikel 11a:8,

wordt de berekeningsgrondslag van de suppletie verminderd met de inkomsten uit of

in verband met arbeid of bedrijf.

2. Onder inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, bedoeld in het eerste lid,

worden begrepen inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf die zijn ontstaan:

a. met ingang van of na de dag waarop het ontslag ter zake waarvan de

betrokkene suppletie is toegekend, hem is aangezegd;

b. gedurende non-activiteit, vakantie of verlof onmiddellijk voorafgaande aan het

ontslag ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend;

c. vóór de dag van het ontslag ter zake waarvan de betrokkene suppletie is

toegekend, anders dan bedoeld in onderdeel a en b, en artikel 11a:8, tweede

lid, voor zover uit deze arbeid of dit bedrijf na die dag inkomsten of meer

inkomsten worden genoten door de betrokkene, terwijl die inkomsten of die

meerdere inkomsten of een gedeelte daarvan, het gevolg zijn van een

verhoogde werkzaamheid dan wel verband houden met het ontslag.

3. In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan ten gunste van betrokkene afwijken van

het tweede lid.

Artikel 11a:10

Voor de toepassing van artikel 11a:8 en 11a:9 worden uitkeringen steeds geacht onverminderd

door betrokkene te zijn genoten indien, als gevolg van handelingen of het nalaten van

handelingen door betrokkene, één of meer werkloosheidsuitkeringen, een Waz-uitkering,

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen

die naar aard en strekking overeenkomen met laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene

recht heeft;

a. vermindering ondergaan;

b. blijvend geheel geweigerd worden;

c. tijdelijk of blijvend gedeeltelijk geweigerd worden; dan wel

d. in uitkeringsduur beperkt worden.

briefnummer: CvA/2002004755

Artikel 11a:11

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene, aan wie een suppletie is

toegekend, keert het bestuursorgaan een bedrag uit, gelijk aan de

berekeningsgrondslag van de suppletie van betrokkene over een tijdvak van drie

maanden.

2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt uitgekeerd

a. aan de langstlevende der echtgeno(o)t(en) of geregistreerde partner(s) indien

de overledene niet duurzaam van de andere echtgenoot gescheiden leefde;

b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan de minderjarige wettige

of natuurlijke kinderen,

c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen aan degenen ten

aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan

voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde

3. Voor de toepassing van het tweede lid worden mede als echtgeno(o)t(en) of

geregistreerde partner(s) aangemerkt niet gehuwde personen van verschillend of

gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het betreft

personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

4. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het derde lid, kan slechts sprake zijn

indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien

beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze

in elkaars verzorging voorzien

5. Op het uit te keren bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht het

bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake

van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een of meer

werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond

van de Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en strekking overeenkomen met

laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene recht had.

briefnummer: ARZ/804371

Betaling van de suppletie

Artikel 11a:12

1. Het bestuursorgaan stelt op aanvraag vast of er recht op suppletie bestaat.

2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het bestuursorgaan

beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

3. Het bestuursorgaan betaalt de suppletie zo spoedig mogelijk uit, doch uiterlijk binnen

een maand nadat het recht op die suppletie heeft vastgesteld. Het bestuursorgaan

betaalt de suppletie in de regel per maand achteraf

4. De suppletie die niet in ontvangst is genomen of is ingevorderd binnen 3 maanden na

de dag van betaalbaarstelling, wordt niet meer betaald. Het bestuursorgaan kan in

bijzondere gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van de eerste volzin.

Artikel 11a:13

1. Het bestuursorgaan betaalt ambtshalve een naar redelijkheid vast te stellen voorschot

op een suppletie indien uitsluitend onzekerheid bestaat omtrent de hoogte van de

suppletie, omtrent het van de suppletie aan de betrokkene te betalen bedrag of

omtrent het nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 11a:3.

2. Het bestuursorgaan kan op verzoek van de betrokkene een naar redelijkheid vast te

stellen voorschot op een suppletie betalen indien onzekerheid bestaat omtrent het

recht op suppletie.

3. Een voorschot, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt beschouwd als een suppletie.

Scholing, opleiding en onbeloonde activiteiten

Artikel 11a:14

1. Het bestuursorgaan kan regels stellen op grond waarvan in bij die regels aan te geven

gevallen en met inachtneming van bij die regels te stellen beperkingen de betrokkene

bevoegd is deel te nemen aan een opleiding of scholing in dagonderwijs.

2. Indien de betrokkene die recht heeft op suppletie gaat deelnemen aan een voor hem

naar het oordeel van het bestuursorgaan noodzakelijke opleiding of scholing, blijft

volgens door het bestuursorgaan te stellen regels het recht op suppletie bestaan

totdat die opleiding of scholing is geëindigd.

3. In de door het bestuursorgaan te stellen regels, bedoeld in het tweede lid, worden in

ieder geval voorschriften en beperkingen gegeven met betrekking tot de aard, de

omvang en de duur van de in het tweede lid bedoelde opleiding of scholing

Artikel 11a:15

1. De betrokkene die onbeloonde activiteiten verricht, is verplicht daarvan mededeling te

doen aan het bestuursorgaan.

2. De betrokkene heeft voor het verrichten van bijzondere vormen van onbeloonde

activiteiten voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan nodig

Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 11a:16

1. Het bestuursorgaan stelt nadere regels vast met betrekking tot:

a. de wijze waarop de controle van betrokkene plaatsvindt;

b. het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie,

2. het bestuursorgaan kan nadere regels stellen met betrekking tot artikel 11a:15.

Conversie herplaatsingswachtgeld en bezoldiging of uitkering wegens ziekte

Artikel 11a:17

1. Degene die op 31 december 1995 uit hoofde van een ontslag uit de sector gemeenten

recht heeft op een herplaatsingswachtgeld als bedoeld in artikel K4, tweede lid, juncto

artikel K6 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals die wet luidde op die

datum, en waarvan de duur op 1 januari 1996 nog niet is verstreken, heeft recht op

suppletie.

2. Het in het eerste lid bedoelde recht op suppletie bedraagt bij een op 31 december 1995

genoten recht op herplaatsingswachtgeld van:

1

maand:

gedurende

de

eerste

27

maanden

80%,

vervolgens

33

maanden

70%;

2

maanden:

gedurende

de

eerste

26

maanden

80%,

vervolgens

33

maanden

70%;

3

maanden:

"

"

"

25

"

80%,

"

33

"

70%;

4

maanden:

"

"

"

24

"

80%,

"

33

"

70%;

5

maanden:

"

"

"

22

"

80%,

"

33

"

70%;

6

maanden:

"

"

"

21

"

80%,

"

33

"

70%;

7

maanden:

"

"

"

20

"

80%,

"

33

"

70%;

8

maanden:

"

"

"

19

"

80%,

"

33

"

70%;

9

maanden:

"

"

"

18

"

80%,

"

33

"

70%;

10

maanden:

"

"

"

17

"

80%,

"

33

"

70%;

11

maanden:

"

"

"

16

"

80%,

"

33

"

70%;

12

maanden:

"

"

"

15

"

80%,

"

33

"

70%;

13

maanden:

"

"

"

14

"

80%,

"

33

"

70%;

14

maanden:

"

"

"

13

"

80%,

"

33

"

70%;

15

maanden:

"

"

"

12

"

80%,

"

33

"

70%;

16

maanden:

"

"

"

11

"

80%,

"

33

"

70%;

17

maanden:

"

"

"

10

"

80%,

"

33

"

70%;

18

maanden:

"

"

"

9

"

80%,

"

33

"

70%;

19

maanden:

"

"

"

9

"

80%,

"

33

"

70%;

20

maanden:

"

"

"

8

"

80%,

"

33

"

70%;

21

maanden:

"

"

"

7

"

80%,

"

33

"

70%;

22

maanden:

"

"

"

6

"

80%,

"

33

"

70%;

23

maanden:

"

"

"

5

"

80%,

"

33

"

70%;

24

maanden:

"

"

"

4

"

80%,

"

33

"

70%;

25

maanden:

"

"

"

3

"

80%,

"

33

"

70%;

26

maanden:

"

"

"

2

"

80%,

"

33

"

70%;

27

maanden:

"

"

"

1

maand

80%,

"

33

"

70%;

28

maanden:

gedurende

33

maanden

70%;

29

maanden:

"

32

"

70%;

30

maanden:

"

31

"

70%;

31

maanden:

"

30

"

70%;

32

maanden:

"

29

"

70%;

33

maanden:

"

28

"

70%;

34

maanden:

"

27

"

70%;

35

maanden:

"

26

"

70%;

36

maanden:

"

25

"

70%;

37

maanden:

"

24

"

70%;

38

maanden:

"

23

"

70%;

39

maanden:

"

22

"

70%;

40

maanden:

"

21

"

70%;

41

maanden:

"

20

"

70%;

42

maanden:

"

19

"

70%;

43

maanden:

"

18

"

70%;

44

maanden:

"

17

"

70%;

45

maanden:

"

16

"

70%;

46

maanden:

"

15

"

70%;

47

maanden:

"

14

"

70%;

48

maanden:

"

13

"

70%;

49

maanden:

"

11

"

70%;

50

maanden:

"

10

"

70%;

51

maanden:

"

9

"

70%;

52

maanden:

"

8

"

70%;

53

maanden:

"

7

"

70%;

54

maanden:

"

6

"

70%;

55

maanden:

"

5

"

70%;

56

maanden:

"

4

"

70%;

57

maanden:

"

3

"

70%;

58

maanden:

"

2

"

70%;

59

maanden:

"

1

maand

70%;

3. De artikelen 11a:3 tot en met 11a:5, 11a:6, tweede lid, 11a:7 tot en met 11a:11, alsmede

artikel 11a:12, derde lid tot en met 11a:16 zijn van overeenkomstige toepassing.

4. Het bestuursorgaan stelt ambtshalve van iedere overheidswerknemer als bedoeld in

het eerste lid, het recht op suppletie vast met inachtneming van het in dit artikel

bepaalde.

5. Artikel 11a:6, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat

voor de vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de betrokkene als dagloon

geldt het dagloon zoals bepaald in artikel 42, derde en vierde lid, van de WPA, zonder

toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de

Coördinatiewet Sociale Verzekering.

6. Bij de bepaling op 1 januari 1996 van de periode waarover herplaatsingswachtgeld is

genoten, wordt deze periode naar beneden afgerond op een hele maand.

Artikel 11a:18

Indien de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 2 van de WPA, op 1 januari 1996 gedurende

een periode van 52 weken of langer onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest in de zin van

artikel 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de mate van zijn

algemene invaliditeit op grond van het pensioenreglement is vastgesteld op ten minste 15

procent dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de ministeriele regeling op

grond van artikel 8, derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet is vastgesteld op

ten minste 25 procent, binnen een periode van zes maanden is aan te merken als betrokkene,

geldt voor hem als dagloon het dagloon zoals bepaald in artikel 39, vierde en vijfde lid, van de

WPA, zonder toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de

Coordinatiewet Sociale Verzekering.

briefnummer: ARZ/607190

Overige en slotbepalingen

Artikel 11a:19

Indien het niveau van de WAO-conforme uitkering als bedoeld in paragraaf 9 van de WPA een

algemene neerwaartse wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, tenzij de LOGA-

partners anders overeenkomen, binnen zes maanden na de datum van het Staatsblad, waarin

de maatregel is gepubliceerd, op overeenkomstige wijze ten aanzien van de suppletie

doorgevoerd vanaf de in het Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde

maatregel, doch niet eerder dan zes maanden na de datum van het Staatsblad.

Artikel 11a:20

Dit hoofdstuk treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 11a:21

1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar, van wie de eerste dag van

ongeschiktheid, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen op of na 1januari 2004 en die op of

na 1 januari 2007 op grond van artikel 8:5 is ontslagen, met uitzondering van de

ambtenaar die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-uitkering.

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar, van wie de eerste dag van

ongeschiktheid, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen op of na 1 januari 2004 en die tussen

1 juli 2006 en 1 januari 2007 op grond van artikel 8:5 is ontslagen en volledig

arbeidsongeschikt is, met uitzondering van de ambtenaar die op grond van de WAO

recht heeft op een WAO-uitkering.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601614

12 OVERLEG MET ORGANISATIES VAN OVERHEIDSPERSONEEL

Algemene bepalingen

Artikel 12:1

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. de commissie: de in artikel 12:2 bedoelde commissie voor georganiseerd

overleg;

b. de ambtenaren: de ambtenaren in de zin van de collectieve

arbeidsvoorwaardenregeling en de werknemers die werkzaam zijn op basis van

een arbeidsovereenkomst;

c. de organisaties: de plaatselijk werkende groeperingen van de landelijke

verenigingen van overheidspersoneel, aangesloten bij de centrales welke zijn

toegelaten tot het centraal overleg met het College voor Arbeidszaken van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

2. Er is een commissie voor georganiseerd overleg, die is samengesteld uit een

vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de

toegelaten organisaties.

3. Onder toegelaten organisaties worden verstaan: de Algemene Centrale van

Overheidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend

Personeel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij

overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF), dan wel een van de bij deze

centrales aangesloten bonden, voorzover deze centrales, respectievelijk bonden

voldoende representatief geacht kunnen worden.

4. De leden van ABVAKABO en NOVON die op 1 juli 1998 zitting hebben in de commissie

namens ACOP of Ambtenarencentrum, dan wel namens ABVAKABO of NOVON,

behouden hun zetels als vertegenwoordigers van ACOP dan wel ABVAKABO

FNV/NOVON.

Indien deze leden ophouden lid van de commissie te zijn, worden ze niet vervangen

totdat het aantal leden namens ACOP dan wel ABVAKABO FNV/NOVON in

overeenstemming is met het aantal als genoemd in de bepaling van de samenstelling

van de commissie. Uiterlijk op 1 juli 2002 wordt het aantal leden in overeenstemming

gebracht met de hier geldende bepalingen.

5. Andere vakorganisaties dan bedoeld in het derde lid kunnen toegelaten worden indien

ze representatief geacht kunnen worden. Een desbetreffend verzoek wordt in het

georganiseerd overleg besproken.

6. Organisaties die tot het georganiseerd overleg zijn toegelaten, verliezen hun toegang

tot dit overleg zodra zij niet meer voldoende representatief geacht worden.

briefnummer: ARZ/803886

Samenstelling

Artikel 12:1:1

1. Voor de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur in de commissie, bedoeld in artikel

12:1, wijst het college uit zijn midden een of meer vertegenwoordigers en hun

plaatsvervangers aan. De aanwijzing geschiedt bij elke nieuwe zittingsperiode van de raad

en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid van het college te zijn.

2. Voor de vertegenwoordiging van de toegelaten organisaties in de commissie, bedoeld in

artikel 12:1, worden per centrale, bedoeld in artikel 12:1, derde lid, twee leden en hun

plaatsvervangers aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door en uit de organisaties, welke

een minimum aantal ambtenaren tot haar leden tellen. Indien verschillende organisaties deel

uitmaken van een zelfde centrale, geldt het in de vorige zin bepaalde voor deze organisaties

gezamenlijk. In een nader vast te stellen regeling wordt het bedoelde minimum aantal

ambtenaren bepaald.

briefnummer: CvA/2003003656

Artikel 12:1:2

1. Uiterlijk 1 februari van elk jaar doet elke organisatie, bedoeld in artikel 12:1:1, tweede lid, aan

het college opgaaf van het aantal der op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten

ambtenaren.

2. Degene, die als lid of als plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit te

zijn zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, alsmede indien de

organisatie schriftelijk aan het college doet weten dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger

of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger

aangewezen.

briefnummer: CvA/2003000554

Artikel 12:1:3

1. Voorzitter van de commissie is de door het college aangewezen vertegenwoordiger of bij

afwezigheid zijn plaatsvervanger.

2. Het college wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van de

organisaties, tot secretaris van de commissie aan, alsmede diens plaatsvervanger. Zo nodig

stelt het college verder personeel voor het secretariaat ter beschikking.

3. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen.

briefnummer: CvA/2002004761

Mededeling omtrent CAR en UWO

Artikel 12:1:4

1. Ingeval het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel leidt tot overeenstemming, als gevolg

waarvan de tekst van de CAR wijzigt, doet het college daarvan mededeling aan de

commissie voor georganiseerd overleg.

2. Ten aanzien van gemeenten die zijn aangesloten bij de UWO geldt dat, ingeval het LOGA,

bedoeld in het eerste lid, leidt tot overeenstemming, als gevolg waarvan de tekst van de

UWO wijzigt, het college daarvan mededeling doet aan de commissie voor georganiseerd

overleg.

briefnummer: CvA/2002004761

Artikel 12:1:5

1. Indien door het bevoegde bestuursorgaan wordt voorgesteld verandering te brengen in de

inrichting van enig dienstonderdeel, wijziging in de behoefte aan arbeidskrachten daaronder

begrepen, stelt het college het overleg als bedoeld in artikel 12:2 hiervan op de hoogte.

2. Het college stelt in geval van een ingrijpende verandering in de inrichting van enig

dienstonderdeel regels vast betreffende:

a. de fase waarin ter zake van die verandering het overleg als bedoeld in artikel 12:2

wordt gevoerd;

b. de wijze waarop en de fase waarin de bij die verandering betrokken ambtenaren

worden gehoord;

c. de personele gevolgen van die verandering.

3. Over het voornemen al dan niet regels, bedoeld in het vorig lid, vast te stellen wordt overleg

gevoerd als bedoeld in artikel 12:2.

briefnummer: CvA/2002004761

Taak en bevoegdheden

Artikel 12:2

1. De commissie voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de

rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens

welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. De commissie kan niet overleggen

over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het LOGA tussen het College voor

Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van

overheidspersoneel.

2. Er worden nadere regels gesteld over de werkwijze van de commissie voor

georganiseerd overleg.

3. De nadere regels, bedoeld in het tweede lid, bevatten een bepaling hoe moet worden

gehandeld indien een geschil niet tot overeenstemming leidt.

Artikel 12:2:1

Besluiten omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, worden door het college en de

raad niet genomen, noch voorstellen daaromtrent gedaan, dan nadat de commissie haar gevoelen

over de concept-besluiten, respectievelijk voorstellen heeft kenbaar gemaakt.

briefnummer: CvA/2002004761

Artikel 12:2:2

1. De commissie, alsmede de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande

de in artikel 12:2, eerste lid, bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan het college.

2. Heeft een voorstel betrekking op onderwerpen behorende tot de bevoegdheid van het college,

dan neemt het college daaromtrent een beslissing. Behoort het voorstel tot de bevoegdheid

van de raad, dan legt het college het voorstel voorzien van zijn advies ter besluitvorming voor

aan de raad.

3. De besluiten, welke worden genomen naar aanleiding van voorstellen van de commissie,

worden meegedeeld aan de vertegenwoordiging van de organisaties en aan de

hoofdbesturen van de vertegenwoordigde organisaties.

briefnummer: CvA/2002004761

Artikel 12:2:3

1. De commissie kan een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen

voorzitter en leden, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt

geacht.

2. De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich doen

bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 12:1:3, tweede lid, ter beschikking

staan.

3. Het bepaalde in artikel 12:2:7 is van overeenkomstige toepassing.

Vergaderingen

Artikel 12:2:4

1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen

tijdstippen.

2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie

hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na

ontvangst van het verzoek.

Artikel 12:2:5

1. De commissie wordt tijdig, in de regel 14 dagen van tevoren, ter vergadering opgeroepen. De

oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien de vertegenwoordiging van het

gemeentebestuur aanwezig is en ten minste de helft van de organisaties is

vertegenwoordigd. Wanneer de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur bestaat uit

twee of meer leden van het college kan de vergadering slechts plaatshebben indien ten

minste de helft van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aanwezig is en ten

minste de helft van de organisaties is vertegenwoordigd.

3. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het tweede lid een vergadering niet kan

plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de

agenda van een binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die

onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

briefnummer: CvA/2003000554

Artikel 12:2:6

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk op te

geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de eerstvolgende vergadering

aan de orde.

Artikel 12:2:7

1. De vergaderingen zijn niet openbaar.

2. De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergadering laten bijwonen.

Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen.

3. De vertegenwoordigers van de organisaties kunnen zich laten bijstaan door een

vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van hun organisatie; zij zijn voorts bevoegd de

onderwerpen van de agenda binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke

behandeling van zaken aan voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

4. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de

commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet

ten opzichte van het college en van de raad, alsmede niet tegenover de hoofdbesturen van

de vertegenwoordigende organisaties.

briefnummer: CvA/2003000554

Artikel 12:2:8

De voorzitter kan op verzoek van ten minste twee leden of zo dikwijls hij dit nodig acht, de vergadering

schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Artikel 12:2:9

1. Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in

artikel 12:1, tweede lid, één stem uit.

2. De stem van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur wordt bepaald door hoofdelijke

stemming van de aanwezige leden in of buiten de vergadering. Bij staking van stemmen

beslist de stem van de voorzitter.

3. De stem van de vertegenwoordiging van de organisaties wordt bepaald door stemming per

vertegenwoordigende organisatie, waarbij voor elke organisatie zoveel stemmen worden

uitgebracht als ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste dag van het lopende jaar,

met dien verstande dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen dan

het totaal aantal stemmen dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt uitgebracht. Bij

staking van stemmen wordt de vertegenwoordiging geacht tegen te hebben gestemd.

4. Indien een organisatie in de loop van het jaar wordt vertegenwoordigd, geldt voor de

toepassing van het derde lid het aantal aangesloten ambtenaren op dat tijdstip.

briefnummer: ARZ/803886

Artikel 12:2:10

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig

mogelijk in afschrift aan de leden worden gezonden, tenzij in het reglement, bedoeld in artikel 12:2:11,

anders is bepaald.

Artikel 12:2:11

Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergaderingen wordt vastgesteld, behoeft

dit de goedkeuring van het college.

briefnummer: CvA/2002004761

Advies- en arbitragecommissie

Artikel 12:3:1

De artikelen 12:3:2 tot en met 12:3:8 zijn slechts van toepassing in die gemeenten die zijn

aangesloten bij de advies- en arbitragecommissie.

Artikel 12:3:2

Voor de toepassing van de artikelen 12:3:4 tot en m e t 12:3:8 wordt verstaan onder :

a. deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de

vertegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 12:1, derde lid;

b. advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie ingesteld door het College

voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 12:3:3

De artikelen 12:3:4 tot en met 12:3:8 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake

aangelegenheden, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de

rechtstoestand van ambtenaren betreffen, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het

personeelsbeleid zal worden gevoerd.

Artikel 12:3:4

Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komen dat

dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers aan het overleg zal

hebben, brengen zij dat oordeel binnen zes dagen, nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben

gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg.

Artikel 12:3:5

1. Binnen tien dagen na de kennisgeving, bedoeld in artikel 12:3:4 , schrijft de voorzitter een

vergadering uit van de commissie voor georganiseerd overleg. De vergadering moet worden

gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven.

2. Tenzij door de commissie, bedoeld in het eerste lid, wordt besloten het overleg voort te zetten

dan wel te beëindigen, wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over

de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van det

geschil zal worden gezocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is

ingewonnen van de advies- en arbitragecommissie dan wel door onderwerping van het

geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.

3. Tot het inwinnen van advies zijn - ieder voor zich - de vertegenwoordiging van het

gemeentebestuur en een meerderheid van alle toegelaten organisaties, als bedoeld in artikel

12.1, derde en vierde lid, bevoegd.

4. Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen de

vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de toegelaten organisaties, als bedoeld in

artikel 12:1, derde en vierde lid. Het bepaalde in artikel 12:2:9 is hierbij onverkort van

toepassing.

briefnummer: CvA/2001000918

Artikel 12:3:6

1. Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in artikel 12:3:5 , wordt het verzoek om advies

ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek

wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning van het

advies hebben uitgesproken en bevat tenminste het onderwerp en de inhoud van het geschil.

Indien in de vergadering bedoeld in artikel 12:3:5 geen overeenstemming is bereikt tussen

alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het

geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de

inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering ter

kennis van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie.

2. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 12:3:5 wordt het verzoek om arbitrage

ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek

daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient ten minste te

bevatten:

a. het onderwerp en de inhoud van het geschil;

b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud

van het geschil.

Artikel 12:3:7

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet.

Artikel 12:3:8

De arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie heeft bindende kracht.

Artikel 12:3:9

In de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college, na overleg met de commissie

van georganiseerd overleg.

briefnummer: CvA/2002004761

13 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN CAR

Artikel 13:1

1. Deze regeling treedt in werking per ... 1

2. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, vervallen de

bepalingen van het geldende algemeen ambtenarenreglement danwel van die

verordeningen, die tekstueel dan wel materieel gelijkluidend zijn aan de bepalingen

van deze regeling.

3. Indien de inwerkingtreding van deze regeling ertoe leidt dat bepalingen uit het geldende

algemeen ambtenarenreglement vervallen, waardoor aanspraken van individuele

ambtenaren in neerwaartse of opwaartse zin worden bijgesteld, vindt overleg plaats

over de gevolgen daarvan.

4. In afwijking van het gestelde in het eerste en tweede lid hebben de artikelen 10:1, 10:6,

10:15, eerste en tweede lid, 10:19, 10:23, tweede lid, 11:1, 11:6, zevende en achtste lid,

11:13, eerste en tweede lid, 11:23, 11:24 en artikel 11:27, tweede lid, terugwerkende

kracht tot en met 1 augustus 1993.

1 De ingangsdatum wordt lokaal ingevuld.

LOGA-partijen zijn overeengekomen dat als uiterste ingangsdatum 1 januari 1996 geldt.

Artikel 13:2

Ten aanzien van degene die per 31 december 1996 geen volledige dienstverband heeft, geldt

dat de omvang van dit dienstverband per 1 januari 1997 naar rato is teruggebracht, tenzij

betrokkene heeft verzocht om handhaving van het aantal uren van het dienstverband per 31

december 1996 en dit verzoek niet is afgewezen.

briefnummer: ARZ/607190

Artikel 13:3

Ten aanzien van de toegekende FLO-uitkeringen, wachtgelden en uitkeringen ingevolge

hoofdstuk 11 die voortduren tot na 1 januari 1997 geldt dat de artikelen 9:2, tweede lid, 10:5,

eerste lid en 11:5, eerste lid, terugwerkende kracht hebben tot en met 1 januari 1997.

briefnummer: ARZ/702674

14 MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 14:1

Aan het begin van iedere zittingsperiode van de OR sluiten de ondernemer en de (centrale)

ondernemingsraad een convenant over de benodigde inzet voor het OR-werk, de compensatie

daarvoor en het (maximum) aantal zittingstermijnen.

Briefnummer: U200800255

Medezeggenschap in ondernemingen met 35-50 werknemers

Artikel 14:1:1

Gelet op het bepaalde in artikel 5a, eerste lid van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn

gemeenten voor hun onderneming of onderdelen daarvan als bedoeld in artikel 4 van de WOR,

verplicht een ondernemingsraad in te stellen indien en voor zolang in hun onderneming ten minste 35

personen werkzaam zijn als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid , van de WOR.

briefnummer: ARZ/1999003905

Instelling

Artikel 14:1:2

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:3

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:4

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Samenstelling

Artikel 14:1:5

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:6

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:7

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:8

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:9

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:10

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:11

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:12

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Taak en bevoegdheden

Artikel 14:1:13

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:14

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:15

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:16

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:17

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:18

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:19

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Commissievergaderingen

Artikel 14:1:20

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:21

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:22

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:23

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:24

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:25

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:26

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:27

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:28

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:29

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:30

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Overlegvergaderingen

Artikel 14:1:31

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:32

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:33

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:34

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Faciliteiten voor de commissie en haar leden

Artikel 14:1:35

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:36

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:37

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:38

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Voorzieningen

Artikel 14:1:39

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:40

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:41

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:42

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Slotbepaling

Artikel 14:1:43

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Uitbreiding bevoegdheden "kleine" OR

Artikel 14:2:1

(vervallen)

briefnummer: ARZ/801202

Artikel 14:2:2

(vervallen)

briefnummer: ARZ/801202

15 OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen

Artikel 15:1

De ambtenaar is gehouden zijn functie nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens

te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Artikel 15:1:a

De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit

van het college is voorgeschreven.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Persoonlijk gebruik van goederen of diensten

Artikel 15:1:b

Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college

in bijzondere gevallen, ten eigen bate:

a. diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst;

b. aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken;

c. gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met de vervulling van zijn functie

ter kennis is gekomen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Aannemen van geschenken en gelden

Artikel 15:1:c

Het is de ambtenaar verboden:

a. in verband met de vervulling van zijn functie vergoedingen, beloningen, giften of

beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, anders dan met

toestemming van het college;

b. steekpenningen aan te nemen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Artikel 15:1:d

1. De ambtenaar is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde die ten

aanzien van het verblijf in de kantoren, werkplaatsen of op andere arbeidsterreinen zijn

vastgesteld.

2. Indien de ambtenaar verhinderd is zijn functie te vervullen, is hij verplicht dit zo

spoedig mogelijk mede te delen of te doen mededelen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Nevenwerkzaamheden

Artikel 15:1:e

1. De ambtenaar is verplicht aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze,

opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan

verrichten, die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met zijn

functievervulling, kunnen raken

2. Er wordt een registratie gevoerd op basis van de ingevolge het eerste lid gedane

opgaven

3. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede

vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst,

voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn

verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld

4. Het college regelt de openbaarmaking van de in het eerste lid bedoelde

nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris en directeuren van gemeentelijke

diensten en bedrijven, alsmede van andere ambtenaren aangesteld in een functie

waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking

van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Melding financiële belangen

Artikel 15:1:f

1. Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het

bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk

gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.

2. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan het college, op een door dit orgaan te

bepalen wijze, zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in

effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de

functievervulling, kunnen raken.

3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid.

4. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en

transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of

de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met

zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod

kunnen nadere regels worden gesteld.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Aanneming en levering ten behoeve van de openbare dienst

Artikel 15:1:g

1. Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan

aannemingen en leveringen ten behoeve van de openbare dienst.

2. Het college kan regelen stellen betreffende het deelnemen van de ambtenaar, middellijk

of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993

Artikel 15:1:7

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705806

Verbod op aandeelhouderschap e.d.

Artikel 15:1:9

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705806

Artikel 15:1:10 Staking bij een particuliere werkgever

1. De ambtenaar kan niet worden verplicht, indien bij enig particulier werkgever een staking is

uitgebroken of een uitsluiting plaats heeft, ter vervanging van stakers of uitgeslotenen

werkzaamheden te verrichten of werknemers bij het verrichten van werkzaamheden

behulpzaam te zijn, tenzij naar het oordeel van het college zulks met het oog op de openbare

veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de openbare dienst van de

gemeente noodzakelijk is.

2. Ter zake van de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt zo spoedig mogelijk

overleg gepleegd in de commissie, bedoeld in artikel 12:1 tweede lid.

briefnummer: CvA/2004003238 en U201201481

Aanvaarden andere werkzaamheden

Artikel 15:1:11

1. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door of namens het college wordt aangewezen,

in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere

werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk verricht, mits deze

werkzaamheden strekken ter uitvoering van de taak die de gemeente in die tijden heeft of zal

krijgen, dan wel ertoe strekken een zo goed en ongestoord mogelijke uitvoering van die taak

te verzekeren.

2. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door het college wordt aangewezen, taken te

verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.

3. In geval van een ramp of crisis als bedoeld in artikel 1 Wet veiligheidsregio’s, is de ambtenaar

die is aangewezen op grond van het tweede lid van dit artikel verplicht de taken in het kader

van de Wet veiligheidsregio’s te verrichten onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag

van de veiligheidsregio waar de ramp of crisis plaatsvindt.

4. De ambtenaar, op grond van het eerste of tweede lid aangewezen, is te allen tijde verplicht

lessen te volgen en deel te nemen aan oefeningen welke verband houden met zijn in dat lid

aangeduide taak.

5. De aanwijzing, bedoeld in het eerste of tweede lid geschiedt slechts, indien de persoonlijke

omstandigheden van de ambtenaar zulks redelijkerwijs toelaten.

briefnummer: U200801113 en U201100883

Vergoeding van schade

Artikel 15:1:12

1. De ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de

gemeente geleden schade, voor zover deze aan zijn schuld of nalatigheid is te wijten.

2. Het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding daarvan op zijn salaris en de

toegekende salaristoelage(n) worden niet vastgesteld dan nadat de ambtenaar in de

gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden en ter zake van de

wijze van inhouding zijn wensen kenbaar te maken.

Plichten rekenplichtige ambtenaar

Artikel 15:1:13

1. De rekenplichtige ambtenaar wordt voor de verplichting tot aanzuivering van een tekort geheel

of gedeeltelijk ontheven naarmate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd en de nodige

voorzorgen heeft genomen voor de bewaring van gelden en geldswaardige papieren.

2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering van een tekort voort uit een aansprakelijkheid voor

ondergeschikt personeel dan wordt bovendien in aanmerking genomen in hoeverre hij op de

handelingen van dat personeel deugdelijk toezicht heeft gehouden.

3. De rekenplichtige ambtenaar is van zijn verantwoordelijkheid ontheven gedurende de tijd dat

hij door ziekte of wettige afwezigheid zijn beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, indien

gedurende die tijd zijn functie wordt waargenomen krachtens aanwijzing door of namens het

college.

briefnummer: CvA/2004001009

Klachten van derden

Artikel 15:1:14

(vervallen)

briefnummer: ARZ/1999005100

Beoordeling van de ambtenaar

Artikel 15:1:15

1. Het college kan bepalen, dat met inachtneming van door het college te stellen regelen over de

ambtenaar periodiek een beoordeling wordt uitgebracht omtrent de wijze waarop hij zijn

functie vervult en omtrent zijn gedragingen tijdens de uitoefening daarvan .

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt met de ambtenaar zijn gedrag besproken

tijdens de uitoefening van zijn functie of de wijze waarop hij zijn functie vervult, voor zover

deze aanleiding geven tot aanmerkingen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de

wijze waarop het gedrag of de wijze waarop hij zijn functie vervult naar het oordeel van het

college verbeterd kan worden.

briefnummer: CvA/

Dragen van uniform of dienstkleding

Artikel 15:1:16

1. De ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn functie de door het college voor die

functie of voor bepaalde werkzaamheden voorgeschreven kleding of uniform en

onderscheidingstekenen te dragen.

2. Het deelnemen aan betogingen en optochten in het voorgeschreven uniform is de ambtenaar

slechts toegestaan, indien daarvoor door of namens het college toestemming is gegeven.

3. Het is de ambtenaar verboden om bij gekleed gaan in uniform insignes of andere

onderscheidingstekens of in dienst uniformkledingstukken te dragen, een en ander voor

zover die niet van gemeentewege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het dragen waarvan

niet door het college vergunning is verleend. Dit verbod is niet van toepassing ten aanzien

van ordetekenen tot het aannemen of dragen waarvan door het hoger bestuursorgaan verlof

is verleend.

4. Bij afzonderlijke regeling kunnen regelen worden gesteld betreffende de verstrekking,

reiniging en herstelling van de in het eerste lid bedoelde kleding.

briefnummer: CvA/2004001009

Standplaats

Artikel 15:1:17

1. Indien het dienstbelang dit eist, kan de ambtenaar de verplichting worden opgelegd in of meer

nabij zijn standplaats te gaan wonen.

2. Onder standplaats dient te worden verstaan: de gemeente of het met name genoemde

gedeelte van de gemeente, waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

3. Het college kan ter uitvoering van het in het eerste lid bepaalde nadere regels stellen.

briefnummer: CvA/2004001009

Dienstwoning

Artikel 15:1:18

1. De ambtenaar is verplicht, indien hem door het college een dienstwoning is aangewezen,

deze te betrekken en zich ter zake van de bewoning en het gebruik te gedragen naar de

voorschriften die daaromtrent zijn gesteld.

2. Hij draagt de onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik gemeenlijk

voor rekening van de huurder zijn, tenzij terzake een afwijkende regeling is vastgesteld.

briefnummer: CvA/2004001009

Verbod betreden arbeidsterrein

Artikel 15:1:19

Aan de ambtenaar kan door of namens het college de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of

andere arbeidsterreinen, dan wel het verblijf aldaar worden ontzegd.

briefnummer: CvA/2004001009

Infectieziekten

Artikel 15:1:20

1. De ambtenaar die in contact staat of kort geleden gestaan heeft met een persoon, die een

ziekte heeft, waarvoor ingevolge het krachtens de Wet publieke gezondheid bepaalde een

nominatieve aangifteplicht geldt, mag zijn functie niet vervullen en heeft geen toegang tot de

dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen voor zolang de hoofdinspecteur of de inspecteur van

het staatstoezicht op de volksgezondheid niet heeft verklaard, dat hij het gevaar voor

overbrenging van een infectieziekte, of het gevaar dat hij verdacht moet worden te lijden aan

zodanige ziekte, geweken acht.

2. De ambtenaar die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht daarvan ten

spoedigste kennis te geven aan het college. Hij is gehouden zich te gedragen naar de door of

vanwege het college gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het ondergaan

van een geneeskundig onderzoek.

3. De ambtenaar geniet over de tijd, gedurende welke het hem overeenkomstig het bepaalde in

dit artikel verboden is zijn functie te vervullen, zijn volledige salaris en de toegekende

salaristoelage(n) .

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 15:1:21

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Reis- en verblijfskosten

Artikel 15:1:22

(verplaatst naar hoofdstuk 3)

Vergoeden van schade

Artikel 15:1:23

1. Aan de ambtenaar wordt de schade aan hem toebehorende kleding en uitrusting, geen

motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijnde,

vergoed welke hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt ten gevolge van de vervulling van zijn

functie, voor zover die schade niet bestaat uit de normale slijtage dier goederen.

2. Aan de ambtenaar wordt schade vergoed aan een aan hem toebehorend motorrijtuig in de zin

van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen welke hij lijdt ten gevolge van de

vervulling van zijn functie, tenzij:

a. die schade bestaat uit de normale slijtage of

b. er sprake is van aan opzet of bewuste roekeloosheid grenzende verwijtbaarheid of

c. de ambtenaar in de regel 10.000 of meer kilometers per jaar rijdt ten behoeve van de

dienst en per kilometer een vergoeding ontvangt gelijk aan of hoger dan het

belastingvrije bedrag per kilometer.

briefnummer: CvA/2002004761

Gebruik motorrijtuig

Artikel 15:1:24

Het is de ambtenaar slechts toegestaan een hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bij de vervulling van zijn functie te gebruiken, indien en

voor zover hem daartoe door of namens het college toestemming is verleend. Aan deze toestemming

kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 15:1:25

Het college kan bepalen in welke niet elders voorziene gevallen schadeloosstelling en vergoeding van

kosten zullen worden verleend.

briefnummer: CvA/2002004761

Volgen van een opleiding

Artikel 15:1:26

De ambtenaar is, indien het college dit bepaalt, verplicht zich voor het volgen van een bijzondere

vakopleiding beschikbaar te stellen of enig ander door het college nader aan te duiden onderwijs te

volgen. De aan het volgen van het in dit artikel bedoelde onderwijs verbonden kosten komen ten laste

van de gemeente.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 15:1:27

Aan de ambtenaar beneden de leeftijd van 18 jaar wordt, indien hij dit wenst en voor zolang de

belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten, gedurende ten hoogste één dag per week verlof

met behoud van doorbetaling verleend voor het volgen van lessen aan inrichtingen voor voortgezet,

herhalings- of vakonderwijs en vormingsinstituten voor leerplichtvrije jeugd.

 briefnummer: CvA/2002003417

Bijzondere prestaties

Artikel 15:1:28

(verplaatst naar hoofdstuk 3)

Artikel 15:1:29

Ter zake van niet-naleving van bepalingen welke redelijkerwijs niet kunnen worden geacht de

ambtenaar bekend te zijn, worden hem geen voordelen onthouden of nadelen toegebracht.

Borstvoeding

Artikel 15:1:30

Aan de vrouwelijke ambtenaar, die een borstkind heeft, wordt gedurende ten hoogste 1 jaar na de

geboorte van het kind de gelegenheid gegeven haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven.

Voorkomen benadeling lid Georganiseerd Overleg

Artikel 15:1:31

De gemeente draagt er zorg voor dat degene die als lid of als plaatsvervangend lid door een

organisatie is aangewezen voor de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, dan wel activiteiten

vervult waarvoor hij krachtens artikel 6:4:2 buitengewoon verlof kan genieten, niet uit hoofde van zijn

lidmaatschap of activiteiten wordt benadeeld in zijn positie in de gemeentelijke organisatie.

briefnummer: ARZ/707045

Klokkenluiders

Artikel 15:2

1. Het college stelt een regeling vast voor het omgaan met vermoedens van misstanden.

2. Ambtenaren en door het college aangewezen interne vertrouwenspersonen die

misstanden conform de vast te stellen regeling aan de orde stellen, mogen niet om die

reden worden ontslagen of anderszins in hun positie binnen de gemeente benadeeld

worden.

briefnummer: CvA/2002004761

Kinderopvang

Artikel 15:3

(vervallen)

briefnummer: MARZ/CvA/U200601865

16 DISCIPLINAIRE STRAFFEN

Plichtsverzuim

Artikel 16:1:1

1. De ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakom of zich overigens aan

plichtsverzuim schuldig maakt dan wel bij herhaling aanleiding geeft tot toepassing te zijnen

aanzien van maatregelen van inhouding, beslag of korting, als bedoeld in de tweede titel van

de Ambtenarenwet, kan deswege disciplinair worden gestraft.

2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van

iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Disciplinaire straffen

Artikel 16:1:2

1. Naast de mogelijkheid genoemd in artikel 8:13, kunnen de volgende disciplinaire straffen

worden toegepast:

a. schriftelijke berisping;

b. arbeid buiten de voor de functie van de ambtenaar vastgestelde werktijden zonder

vergoeding of tegen een lagere dan de normale vergoeding voor ten hoogste zes

uren met een maximum van drie uren per dag en met dien verstande dat deze arbeid

niet kan worden opgelegd op zondag en op de voor de ambtenaar geldende

kerkelijke feestdagen;

c. vermindering van vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal uren waarop de

ambtenaar voor het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft;

d. geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het salaris per jaar;

e. niet-betaling van het salaris, doch ten hoogste tot een bedrag overeenkomende met

het salaris over een halve maand;

f. stilstand van verhoging van salaris, met uitzondering van verhogingen als gevolg van

algemene loonmaatregelen, een herwaardering van de functie daaronder begrepen,

voor ten hoogste vier jaren;

g. vermindering van salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee periodieke

verhogingen, of, indien aan de door de ambtenaar beklede functie geen schaal is

verbonden, vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor de

tijd van niet langer dan twee jaren;

h. plaatsing in een andere functie, al of niet in een ander onderdeel van de dienst, voor

bepaalde of onbepaalde tijd en met of zonder vermindering van salaris en de

toegekende salaristoelage(n);

i. schorsing voor een bepaalde tijd zonder of met gedeeltelijk genot van salaris en de

toegekende salaristoelage(n) ;

2. De straffen genoemd in het eerste lid, onder a t/m g worden opgelegd door het college; de

straffen genoemd onder h en i, alsmede de straf genoemd in artikel 8:13, worden opgelegd

door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de laatstelijk door de ambtenaar

vervulde functie.

3. Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd

indien de betrokken ambtenaar zich gedurende de bij het opleggen van de straf te bepalen

termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor de bestraffing

plaatsvindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij het opleggen

van de straf eventueel te stellen bijzondere voorwaarden.

briefnummer: CvA/2004001009

Verantwoording

Artikel 16:1:3

1. De verantwoording door de ambtenaar geschiedt, indien deze niet schriftelijk plaatsvindt, ten

overstaan van het college of ten overstaan van een door het college aangewezen

vertegenwoordiger. De verantwoording vindt niet eerder dan 6 maal 24 uur en niet later dan

12 maal 24 uur plaats. Op verzoek van de ambtenaar kan van deze termijn worden

afgeweken.

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, dan wordt daarvan binnen 36 uur proces-verbaal

opgemaakt, dat na voorlezing wordt getekend door hem te wiens overstaan de

verantwoording plaats heeft en door de ambtenaar. Weigert de ambtenaar de ondertekening,

dan wordt daarvan in het proces-verbaal, zo mogelijk met vermelding van de redenen,

melding gemaakt. Een afschrift van het proces-verbaal wordt de ambtenaar uitgereikt.

3. Indien de ambtenaar zulks verlangt, worden hij en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld

kennis te nemen van de ambtelijke rapporten of andere bescheiden welke op de hem ten

laste gelegde feiten betrekking hebben.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 16:1:4

De ambtenaar verstrekt het college een bewijs van ontvangst van het schriftelijk besluit tot

strafoplegging.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 16:1:5

De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet

onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.

17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Artikel 17:1 Ontwikkeling en mobiliteit

1. De ambtenaar is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn duurzame

inzetbaarheid en loopbaanperspectief, waardoor diens positie op de interne en externe

arbeidsmarkt verbetert.

2. In het belang van de organisatie en zichzelf ontwikkelt de ambtenaar zich door middel

van scholing en het opdoen van werkervaring.

3. De ambtenaar maakt actief gebruik van het gemeentelijk loopbaanbeleid.

Briefnummer: U201201556

Studieadvies en psychologisch onderzoek

Artikel 17:1:2

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Termijn studiefaciliteiten

Artikel 17:1:3

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Artikel 17:1:4

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Bekend maken resultaten

Artikel 17:1:5

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Vergoeding van studiekosten

Artikel 17:1:6

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Terugbetalen van studiekostenvergoeding

Artikel 17:1:7

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Verlof

Artikel 17:1:8

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Artikel 17:1:9

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Artikel 17:1:10

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Artikel 17:1:11

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Artikel 17:1:12

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001004170

Loopbaanadvies

Artikel 17:2

1. Het college begeleidt en ondersteunt de ambtenaar bij het verbeteren en ontwikkelen

van diens inzetbaarheid en mobiliteit.

2. Het college voert een actief intern en extern mobiliteitsbeleid en onderhoudt

loopbaanbeleid, gericht op mobiliteit en organisatieverandering.

3. Het college wijst de ambtenaar op diens mogelijkheden binnen het gemeentelijk

loopbaanbeleid

Briefnummer: U200800192 en U201201556

Artikel 17:3 Individueel loopbaanbudget

1. De ambtenaar heeft jaarlijks recht op een loopbaanbudget van € 500.-.

2. Indien bij inwerkingtreding van dit artikel het college een opleidingsplan heeft

vastgesteld dat gelijkwaardige ruimte biedt aan loopbaanontwikkeling op basis van

individuele wensen over loopbaanactiviteiten gericht op vergroting van inzetbaarheid

kan dit opleidingsplan ongewijzigd worden voortgezet ongeacht het bepaalde in het

eerste lid. Dit na instemming van de ondernemingsraad.

3. De ambtenaar zet het loopbaanbudget in ten behoeve van loopbaangerelateerde

activiteiten, zoals opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching en

ontwikkeling, gericht op de vergroting van zijn inzetbaarheid en zijn

arbeidsmarktpotentie ten behoeve van een andere functie binnen of buiten de

organisatie.

4. De in het derde lid genoemde activiteiten dienen te zijn gericht op een reëel

loopbaanperspectief.

5. Afspraken over de wijze van besteding van het loopbaanbudget worden vastgelegd in

een (aanvulling op het) persoonlijk ontwikkelingsplan.

6. Het resterende budget dat na verloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is

opgebouwd niet is benut, komt te vervallen.

7. In afwijking op het bepaalde in het zesde lid kan de ambtenaar het loopbaanbudget

gedurende maximaal drie jaar opsparen, om daarmee eenmalig een duurdere activiteit

te financieren. Dit wordt vastgelegd in (een aanvulling op) het persoonlijk

ontwikkelingsplan.

8. Indien na toepassing van het bepaalde in het zevende lid na verloop van de

overeengekomen periode het budget niet of niet volledig is benut komt het resterende

budget te vervallen.

9. Dit artikel is geldig in 2013, 2014 en 2015.

 Briefnummer: U201001463 en U201201556

Artikel 17:4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan

1. Naast de afspraken over het individueel loopbaanbudget leggen het college en de

ambtenaar in een persoonlijk ontwikkelingsplan de afspraken vast over de

loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar,

alsmede een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen

activiteiten.

2. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste een keer per drie jaar opgesteld en

door het college vastgesteld.

3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten passen in de doelstellingen,

criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid, zoals

neergelegd in het door het college vastgestelde opleidingsplan.

4. De kosten die gemaakt worden in het kader van de in het persoonlijk ontwikkelingsplan

opgenomen opleiding en activiteiten worden door het college vergoed.

5. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot

benodigd verlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die

de ambtenaar in staat moeten stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

6. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot

een of meer van de volgende onderwerpen:

. de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken

kosten;

. de periode gedurende welke een studie gevolgd zal worden;

. de minimaal te behalen resultaten en te maken voortgang;

. de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken

of gestopt;

. de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het

voortijdig afbreken van een studie door de ambtenaar;

. de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het

verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na

afronding van de studie;

. eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering

van de gemaakte afspraken.

briefnummer: CvA/2004001009 en U201201556

Artikel 17:5 Loopbaanadvies

De ambtenaar heeft na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een door het

college aangewezen interne of externe deskundige.

 Briefnummer: U201201556

Artikel 17:6

In het persoonlijk ontwikkelingsplan van en het functioneringsgesprek met een ambtenaar van

50 jaar en ouder stelt het college zijn belasting en belastbaarheid aan de orde. Zonodig worden

naar aanleiding hiervan afspraken gemaakt over aanpassingen in het individuele takenpakket.

 Briefnummer: U201201556

Artikel 17:7 Flankerend beleid

Het college stelt vast welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen

worden gesteld aan ambtenaren die zich in een Van-werk-naar-werk-traject bevinden.

Briefnummer: U201201556

18 VERPLAATSINGSKOSTEN

Begripsomschrijvingen

Artikel 18:1:1

1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. betrokkene: de ambtenaar of gewezen ambtenaar in de zin van de CAR;

b. woongebied: een door het college aan te wijzen gebied aansluitend aan het

grondgebied van de gemeente;

c. standplaats: de gemeente of het met name genoemde deel daarvan, waar de

ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

d. gezinsleden: de echtgenoot, geregistreerde partner van de betrokkene en de

kinderen, stief- en pleegkinderen van de betrokkene en/of van de echtgenoot,

geregistreerde partner, voor zover zij samenwonen;

e. eigen huishouding voeren: het zelfstandig en voor eigen rekening bewonen van

woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering, een en ander ter beoordeling

van het bestuursorgaan;

f. berekeningsbasis: het twaalfvoud van het salaris per maand inclusief eventuele

salaristoelage(n), dan wel hetgeen daarmede overeenkomt ingeval dat artikel niet

op hem van toepassing is - die betrokkene geniet op het berekeningstijdstip,

vermeerderd met de aanspraak op de vakantieuitkering en in voorkomende gevallen

vermeerderd met:

1. genoten wachtgeld of uitkering krachtens hoofdstuk 10 of 11 of een genoten

werkloosheidsuitkering krachtens de WW en eventueel hoofdstuk 10a;

2. genoten uitkering krachtens dan wel overeenkomstig hoofdstuk 9 of het FPU-

reglement basis- en aanvullende uitkering:

3. genoten herplaatsingstoelage hoofdstuk 12 van het pensioenreglement;

g. berekeningstijdstip:

1e datum waarop de betrokkene verhuist;

2e indien de betrokkene verhuist voor de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld,

de datum van ingang van de functievervulling;

3e bij het overlijden of ontslag van de betrokkene, de datum waarop de laatste

salarisbetaling heeft plaatsgevonden ;

h. verplaatsen en verplaatsing: veranderen onderscheidenlijk verandering van de

standplaats van de betrokkene in opdracht van het bestuursorgaan;

i. verplaatsingskostenvergoeding: tegemoetkoming in de kosten van een verplaatsing,

danwel van een verhuizing voortvloeiende uit indiensttreding of ontslag, ofwel een

tegemoetkoming in reis- en pensionkosten voor de periode dat de verhuizing nog niet

heeft plaatsgevonden;

j. dienstwoning: de door het bestuursorgaan aan de betrokkene in verband met de

uitoefening van zijn functie aangewezen woning;

2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601047

Tegemoetkoming verhuiskosten

Artikel 18:1:2

1. De betrokkene, die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of meer nabij

zijn standplaats te gaan wonen, als bedoeld in artikel 15:1:17, tweede lid, wordt een

tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.

2. De betrokkene die in verband met een indiensttreding is verhuisd en aan wie binnen twee jaar

na verhuizing ontslag op verzoek wordt verleend of die ten gevolge van aan hem te wijten

feiten of omstandigheden binnen twee jaren na de verhuizing wordt ontslagen, dient de hem

toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen. Overgang zonder

onderbreking naar een andere tak van dienst van dezelfde gemeente of naar een van haar

bedrijven of instellingen wordt niet als ontslag op verzoek beschouwd.

3. De tegemoetkoming in verhuiskosten wordt aan de betrokkene, die in verband met een

indiensttreding dient te verhuizen, slechts verleend, indien hij schriftelijk heeft verklaard dat

een verplichting tot terugbetalen als bedoeld in het vorige lid hem bekend is.

Artikel 18:1:3

1. De betrokkene, die in opdracht van het bestuursorgaan, anders dan in verband met een

verplaatsing of indiensttreding, een dienstwoning betrekt of verlaat, wordt een

tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.

2. Indien het verlaten van een dienstwoning samenhangt met een ontslag op verzoek anders

dan een ontslag op verzoek met recht op uitkering voor vervroegd uittreden, of met een

ontslag als gevolg van aan betrokkene te wijten feiten of omstandigheden en het ontslag niet

ingaat binnen twee jaren nadat de dienstwoning is betrokken, kan een gedeeltelijke

tegemoetkoming in verhuiskosten worden verleend.

3. Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van de

betrokkene, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten verleend aan de nagelaten

gezinsleden.

4. Bij toepassing van het tweede en derde lid wordt een vergoeding in de verhuiskosten, bedoeld

in artikel 18:1:5, eerste lid, verleend, met dien verstande dat deze vergoeding niet meer

bedraagt dan die waarop aanspraak zou bestaan bij verhuizing binnen het woongebied.

Artikel 18:1:4

Geen tegemoetkoming in verhuiskosten ingevolge de artikelen 18:1:2 en 18:1:3 wordt verleend, indien

de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaar nadat de verplichting tot verhuizen is

opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 18:1:5

1. De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

a. een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de

betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de

kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

b. een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met

een maximum van € 307,49 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming

ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;

c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een

maximum van € 6.149,43.

2. Indien de betrokkene op de dag van de verhuizing een eigen huishouding voert, wordt het

bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, voor zover bij of krachtens dit artikel niet

anders is bepaald, gesteld op een tegemoetkoming van 3% van de berekeningsbasis voor

ieder woon- of slaapvertrek, tot een maximum van vier van deze vertrekken, die de

achtergelaten woning telt, met dien verstande dat het maximumbedrag genoemd in het

eerste lid, onderdeel c, niet overschreden wordt.

3. Indien het betreft een verhuizing van een gezin, waarin de echtgenoten, geregistreerde

partners beide betrokkene zijn in de zin van dit hoofdstuk en afzonderlijk opdracht hebben

om te verhuizen of zijn verplaatst, wordt voor beide betrokkenen de berekeningsbasis

vastgesteld. Ingeval beide betrokkenen een deeltijdbetrekking hebben en niet tevens een

deeltijdbetrekking bij een andere werkgever die aanspraak geeft op een tegemoetkoming in

verhuiskosten, wordt de berekeningsbasis vastgesteld als ware er sprake van een

voltijdbetrekking. De tegemoetkoming wordt toegekend op grond van de hoogste

berekeningsbasis.

. Indien de betrokkene geen eigen huishouding voert, wordt geen tegemoetkoming als bedoeld in het

eerste lid, onder c, verleend. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan voor

deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden verleend van 3% van de berekeningsbasis.

briefnummer: CvA/2004003765 en U201001464 en U201100044 en U201300011 en U201402159

Tegemoetkoming woon- werkverkeer

Artikel 18:1:6

1. De betrokkene die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of meer nabij

zijn standplaats te gaan wonen, zoals bedoeld in artikel 15:1:17 en daarin, ondanks alle

pogingen daartoe, niet slaagt heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor het

dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, zolang hij bij de verhuizing

in aanmerking zou kunnen komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

2. Een betrokkene als bedoeld in het eerste lid, die naar het oordeel van het bestuursorgaan niet

dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij van gemeentewege al dan niet tegen betaling

in huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor

verblijf in een pension in of nabij het gebied als bedoeld in artikel 15:1:17, benevens een

tegemoetkoming voor ten hoogste eenmaal per week in de reiskosten naar de plaats waar hij

metterwoon nog gevestigd is.

3. Indien een betrokkene als bedoeld in het eerste en tweede lid, naar het oordeel van

het bestuursorgaan niet alles, wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft

gedaan om zo spoedig mogelijk te verhuizen, komt hij niet langer in aanmerking voor

tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Een betrokkene die een functie voor betrekkelijk korte duur bekleedt of voor betrekkelijk korte

duur elders is geplaatst en als gevolg daarvan niet behoeft te verhuizen kan een

tegemoetkoming in de reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden verleend, dan wel een

tegemoetkoming overeenkomstig het tweede lid, indien de betrokkene naar het oordeel van

het bestuursorgaan niet dagelijks heen en weer kan reizen.

briefnummer: CvA/2004001725

Hoogte tegemoetkoming

Artikel 18:1:7

1. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is gelijk aan

de gemaakte kosten van het openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse.

2. De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt

gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.900 per jaar.

3. De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander

(aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit

openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat

station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 102,77 op jaarbasis.

4. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het

college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats

van tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene

behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de

opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,15 per kilometer met een

maximum van 20 kilometer enkele reis.

5. De betrokkene, die naar het oordeel van het college de plaats van tewerkstelling met het

openbaar vervoer kan bereiken maar daarvan geen gebruik maakt, heeft aanspraak op een

tegemoetkoming van 25% van de tegemoetkoming bedoeld in het vierde lid.

briefnummer: CvA/2004001725 en CvA/2004003765 en U201001464 en U201100044 en

U201402159

Artikel 18:1:7a

(Vervalt)

 briefnummer: CvA/2004001725 en CvA/2004003765 en U201001464

Niet verhuisplichtig, toch een tegemoetkoming woon-werkverkeer

Artikel 18:1:8

Indien het bevoegde gezag de plaats van tewerkstelling van een betrokkene die niet conform artikel

15:1:17 verhuisplichtig is, heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet met het

openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie

de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te

bereiken, wordt aan de betrokkene voor de gehele duur van het dienstverband een vergoeding per

afgelegde kilometer verstrekt. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het bevoegde

gezag.

briefnummer: CvA/2004001725 en CvA/2004003765

Pensionkosten

Artikel 18:1:9

1. De tegemoetkoming in pensionkosten als bedoeld in artikel 18:1:6, tweede lid, bedraagt voor

de betrokkene die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige

betrokkenen 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven

de door het bestuursorgaan redelijk geoordeelde pensionkosten.

2. De tegemoetkoming in reiskosten voor gezinsbezoek dan wel voor het bezoeken van de

plaats waar betrokkene nog is gehuisvest is gelijk aan de kosten van het gebruik van het

openbaar vervoer en wel naar het tarief van de laagste klasse.

briefnummer: CvA/1999005385

Duur tegemoetkoming reis- en pensionkosten

Artikel 18:1:10

1. De tegemoetkoming ingevolge het bepaalde in de artikelen 18:1:7 en 18:1:9 wordt voor de

eerste keer voor niet langer dan zes maanden verleend. Het bevoegde gezag kan deze

termijn op verzoek van betrokkene telkens voor niet langer dan zes maanden verlengen.

2. Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfkosten bestaat indien de declaratie

van de in een kalendermaand gemaakte kosten conform artikel 18:1:7 eerste lid en artikel

18:1:14, in geval wordt gekozen voor het vergoedingssysteem zoals dat gold vóór 1 juli 2004,

niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegde gezag is ingediend.

3. Het bevoegd gezag is bevoegd te bepalen dat de tegemoetkomingen vastgesteld op basis

van artikel 18:1:7 eerste lid en artikel 18:1:14 maandelijks zonder declaratie worden

uitbetaald met inachtneming van een korting op de bedragen van 6%.

briefnummer: CvA/2004003765

Procedure tegemoetkoming verhuiskosten

Artikel 18:1:11

1. De aanvraag voor een tegemoetkoming in verhuiskosten dient voor de datum van de

verhuizing bij het bestuursorgaan te zijn ingediend.

2. Zo spoedig mogelijk na de verhuizing doch in ieder geval binnen zes maanden daarna doe t

de betrokkene bi j het bestuursorgaan opgave van de kosten als bedoeld in artikel 18:1:5,

eerste lid, onder b.

Voorschot

Artikel 18:1:12

Het bestuursorgaan kan ter zake van dit hoofdstuk bedoelde tegemoetkomingen een voorschot

verlenen.

Slotbepaling

Artikel 18:1:13

Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde regels

beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel van het college niet of niet

naar redelijkheid voorzien.

briefnummer: CvA/2004001009

Overgangsrecht

Artikel 18:1:14

De betrokkene aan wie voor 1 juli 2004 een tegemoetkoming woon-werkverkeer op grond van artikel

18:1:7, vierde lid zoals dat luidde voor 1 juli 2004, is toegekend, heeft gedurende de periode van

maximaal twee jaar, welke ingaat op het moment van toekenning, recht op een tegemoetkoming

woon-werkverkeer conform de vergoedingssystematiek zoals die gold voor 1 juli 2004. Indien de

vergoedingssystematiek zoals die geldt vanaf 1 juli 2004 financieel voordeliger is voor deze

betrokkene, dan heeft hij recht op een tegemoetkoming conform de laatstgenoemde

vergoedingssystematiek. Indien de medewerker gehoor heeft gegeven aan de verhuisplicht, dan

vervalt de tegemoetkoming woon-werkverkeer.

 briefnummer: CvA/2004001725 en CvA/2004003765

19 RECHTSPOSITIEREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE

BRANDWEER

§ 1 Algemene bepalingen

Werkingssfeer

Artikel 19:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die door het college aangesteld is als

vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449

Begripsbepaling

Artikel 19:2

Hoofdwerkgever: de werkgever waarbij de vrijwilliger in loondienst is.

Briefnummer: U200901449.

Overleg met vakorganisaties

Artikel 19:3

Het overleg over de aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor de rechtstoestand

van de vrijwilligers vindt plaats in de op grond van artikel 12:1, tweede lid, van de CAR

ingestelde commissie voor georganiseerd overleg. Dit geldt ook voor de algemene regels

volgens welke het personeelsbeleid gevoerd zal worden.

Briefnummer: U200901449

Informatievoorziening aan de vrijwilliger

Artikel 19:4

1. De vrijwilliger ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van dit hoofdstuk, van

de wijzigingen daarvan en van alle andere schriftelijke regels die hij bij de uitvoering

van zijn werkzaamheden heeft na te leven.

2. De vrijwilliger die regels heeft na te leven die niet schriftelijk zijn vastgesteld wordt

hierover naar behoren geïnformeerd.

briefnummer: CvA/2004001009 & U200901449

Informatievoorziening aan derden

Artikel 19:5

Een exemplaar van dit hoofdstuk, van de wijzigingen daarvan en van alle regels die ter

uitvoering van artikel 125 van de Ambtenarenwet voor de vrijwilliger worden getroffen met

inbegrip van de wijzigingen daarop, worden kosteloos ter beschikking gesteld aan:

- de vakorganisaties die deelnemen aan het georganiseerd overleg bedoeld in artikel 19:3,

eerste lid;

- ieder ander die daarvoor naar het oordeel van het college in aanmerking komt.

Briefnummer: U200901449

§ 2 Aanstelling en bevordering

Aanstelling in vaste of tijdelijke dienst

Artikel 19:6

1. Het college kan de vrijwilliger aanstellen in vaste dienst, of in tijdelijke dienst voor een

bepaalde periode.

2. Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt alleen verleend bij wijze van proef.

3. Een aanstelling in tijdelijke dienst wordt voor een periode van maximaal twee jaar

verleend. In bijzondere gevallen kan de tijdelijke aanstelling verlengd worden met een

periode van ten hoogste een jaar.

4. Het college verleent de vrijwilliger een vaste aanstelling zodra de maximale termijn voor

een tijdelijke aanstelling verstreken is, tenzij de proef niet geslaagd is.

Briefnummer: U200901449

Voorwaarden voor aanstelling

Artikel 19:7

1. Voor aanstelling als vrijwilliger kunnen alleen die personen in aanmerking komen die

voldoen aan de eisen die het Besluit personeel veiligheidsregio’s daarvoor stelt.

2. Degene die in aanmerking wil komen voor aanstelling als vrijwilliger voldoet bovendien

aan de volgende voorwaarden:

a. hij beschikt over de voor de brandweerdienst vereiste karaktereigenschappen;

b. hij is door de aard en de plaats van zijn dagelijkse werkzaamheden en de

ligging van zijn woning, in staat om zijn taak bij de gemeentelijke

brandweerdienst naar behoren te vervullen;

c. hij is ten minste 18 jaar.

Briefnummer: U200901449, U201001923

Artikel 19:7a

Vervallen

Briefnummer: U201001923 en U201002606

Bericht van aanstelling

Artikel 19:8

1. De vrijwilliger ontvangt voor indiensttreding kosteloos een bericht van aanstelling.

Hierin wordt vermeld:

a. de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de vrijwilliger:

b. de duur van de aanstelling; bij een tijdelijke aanstelling wordt de periode

waarvoor de aanstelling is aangegaan zo nauwkeurig mogelijk omschreven;

c. de ingangsdatum van de aanstelling;

d. de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld en de vergoeding die aan hem

wordt toegekend.

2. Het college deelt wijzigingen in de punten b tot en met d zo spoedig mogelijk,

kosteloos, mee aan de vrijwilliger.

Briefnummer: U200901449, U201001923

Bevordering

Artikel 19:9

Het college kan een vrijwilliger alleen tot een hogere functie bevorderen wanneer hij voldoet

aan de eisen die het Besluit personeel veiligheidsregio’s daarvoor stelt. In het besluit tot

bevordering worden ten minste de nieuwe functie en de daaraan verbonden vergoeding

vermeld.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449 en U201001923

Medische keuring

Artikel 19:10

Vervallen

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449, U201001923 en U201002606.

§ 3 Relatie hoofdwerkgever

Informatie over hoofdwerkgever

Artikel 19:11

1. De vrijwilliger die in loondienst is verstrekt het college bij indiensttreding de

contactgegevens van zijn hoofdwerkgever en informeert het college over zijn

werktijden aldaar. De vrijwilliger informeert het college zo spoedig mogelijk over

wijzigingen.

2. De vrijwilliger die werkzaam is als zelfstandig ondernemer informeert het college bij zijn

indiensttreding hierover en verstrekt gegevens over de aard van zijn werkzaamheden

en het tijdsbeslag daarvan. De vrijwilliger informeert het college zo spoedig mogelijk

over wijzigingen.

briefnummer: U200901449

Informatie aan hoofdwerkgever

Artikel 19:12

De vrijwilliger bericht zijn hoofdwerkgever zo spoedig mogelijk na indiensttreding dat

a. hij aangesteld is als vrijwilliger bij de brandweer;

b. hij tijdens werktijd ingezet kan worden voor brandweerwerkzaamheden;

c. de Arbeidstijdenwet van toepassing is op zijn werkzaamheden voor de brandweer en

dat bij de vaststelling van zijn werktijden hier rekening mee gehouden moet worden;

d. de gemeente hem een vergoeding verstrekt voor brandweeractiviteiten tijdens werktijd;

e. ingeval van ziekte als gevolg van een dienstongeval bij de brandweer, de

hoofdwerkgever recht heeft op een vergoeding.

Briefnummer: U200901449

§ 4 Vergoedingen

Vergoeding

Artikel 19:13

Vergoeding

1. De vrijwilliger ontvangt zolang de aanstelling duurt een vergoeding overeenkomstig de

regels van dit hoofdstuk en bijlage IIb van de CAR-UWO.

2. In afwijking van het eerste lid, ontvangt de medewerker die vanaf 31 december 1979

onafgebroken ambtenaar en als vrijwilliger werkzaam is, zolang de aanstelling duurt

een vergoeding overeenkomstig de regels van dit hoofdstuk en bijlage IIc van de CAR-

UWO

 Briefnummer: U200901449, U201001923

Jaarvergoeding

Artikel 19:14

1. De vrijwilliger ontvangt elk kalenderjaar een jaarvergoeding.

2. De jaarvergoeding wordt vastgesteld op het bedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel

19:13 is vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de functie waarin de

vrijwilliger is aangesteld, in de tweede kolom.

3. In de jaarvergoeding is een netto-bedrag opgenomen van € 136, ter vergoeding van

onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsuitoefening.

4. In de jaarvergoeding voor de officieren is tevens een netto-onkostenvergoeding

opgenomen van € 2 per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit niet

zijnde brandbestrijding of andere hulpverlening.

Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

Vergoeding voor oefeningen, cursussen en overige werkzaamheden

Artikel 19:15

1. De vrijwilliger die deelneemt aan een oefening, een cursus volgt met toestemming van

het college, of in opdracht van het college overige werkzaamheden verricht heeft recht

op een vergoeding.

2. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage,

genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter de functie waarin de vrijwilliger is

aangesteld, in de derde kolom. Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de

vrijwilliger voor die activiteit geen recht op vergoeding.

3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding

opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.

Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

Vergoeding voor daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening

Artikel 19:16

1. De vrijwilliger die zich, na hiertoe opgeroepen te zijn, bezighoudt met daadwerkelijke

brandbestrijding en hulpverlening ontvangt hiervoor een vergoeding.

2. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage,

genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter de functiecategorie, behorende bij de

functie van de vrijwilliger, in de vierde kolom.

3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding

opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.

Briefnummer: U200901449 en U201001923 en U201300207

Vergoeding voor langdurige aanwezigheid

Artikel 19:17

1. De vrijwilliger die, in opdracht van het college, vijf uur of langer ingezet wordt voor

oefeningen, cursussen of overige brandweerwerkzaamheden, ontvangt een

vergoeding voor langdurige aanwezigheid. De vergoeding wordt vastgesteld aan de

hand van het uurbedrag dat in bijlage, genoemd in artikel 19:13 staat vermeld achter

de functiecategorie, behorende bij de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de

vijfde kolom.

2. Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger geen recht op een

vergoeding voor langdurige aanwezigheid.

3. De vergoeding voor langdurige aanwezigheid wordt alleen verstrekt over die uren

waarin de vrijwilliger daadwerkelijk geoefend heeft, een cursus gevolgd heeft of

overige brandweerwerkzaamheden verricht heeft.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Consignatievergoeding

Artikel 19:18

De vrijwilliger die zich ter beschikking moet houden om opgeroepen te worden voor

werkzaamheden ontvangt een consignatievergoeding.

Deze vergoeding bedraagt:

a. per uur 16% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel

19:13 op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede

Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt

gevierd en iedere andere dag die daarnaast door het college wordt aangewezen als

feestdag;

b. per uur 10% van het bedrag genoemd in kolom drie van de bijlagen, genoemd in artikel

19:13 voor alle overige dagen.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Kazerneringsdienst

Artikel 19:19

Het college kan bij lokale regeling regels stellen over de vergoeding van kazerneringsdiensten.

Briefnummer: U200901449

Vergoeding tijdens en in verband met zwangerschap

Artikel 19:20

1. De vrijwilliger bedoeld in artikel 19:29 heeft gedurende de periode dat zij niet ingezet

wordt in de repressieve brandweerdienst, of niet deelneemt aan oefeningen recht op

doorbetaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 19:15 tot en met 19:18.

2. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend op basis van het bedrag dat de

vrijwilliger gemiddeld over het kwartaal voorafgaand aan de eerste dag van het verlof

ontvangen heeft. Indien het arbeidspatroon in deze periode sterk afwijkt van het

gebruikelijke, past het college deze berekening toe op een kalenderkwartaal waarin wel

sprake was van een gebruikelijk arbeidspatroon.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Opleidingskosten

Artikel 19:21

Het college vergoedt de kosten van het volgen van een opleiding of een cursus, deelname aan

examens en het bijwonen van bijeenkomsten, voor zover deze in opdracht van of met

toestemming van het college zijn gemaakt.

Briefnummer: U200901449

Gratificatie

Artikel 19:22

Bij lokale regeling kan het college regels vaststellen voor het toekennen van een gratificatie.

Briefnummer: U200901449

Fiscaal aantrekkelijke regelingen

Artikel 19:23

De vrijwilliger kan gebruik maken van de lokale regeling met fiscaal gunstige

personeelsvoorzieningen.

Briefnummer: U200901449

Salarismutaties

Artikel 19:24

De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het LOGA worden

overeengekomen, zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige

toepassing op de bedragen genoemd in bijlage bij artikel 19:13.

De overeenkomstig het vorige lid berekende vergoedingen worden wat betreft de

jaarvergoeding afgerond op hele euro’s en wat betreft de overige vergoedingen op eurocenten.

Briefnummer: U200901449

§ 5 Verzekeringen en schadevergoeding

Ongevallenverzekering

Artikel 19:25

1. Het college sluit een ongevallenverzekering af voor de vrijwilliger.

2. De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden, tijdelijke en blijvende

arbeidsongeschiktheid als gevolg van een dienstongeval, overeenkomstig de

polisvoorwaarden.

3. De vrijwilliger wordt bij indiensttreding geïnformeerd over de inhoud van de

verzekering.

4. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk ter kennis van de vrijwilliger gebracht.

5. De vrijwilliger ontvangt op zijn verzoek kosteloos een afschrift van de

polisvoorwaarden.

Briefnummer: U200901449

Vergoeding geneeskundige kosten

Artikel 19:26

1. Het college vergoedt de vrijwilliger de noodzakelijk gemaakte medische kosten die

ontstaan zijn als gevolg van een dienstongeval en die voor zijn rekening blijven. De

vergoeding bedraagt ten hoogste het bedrag waarvoor het college zich terzake heeft

verzekerd.

2. Indien het verzekerde bedrag niet toereikend is om de in het eerste lid genoemde

medische kosten van de vrijwilliger te vergoeden, kan het college in bijzondere

gevallen een tegemoetkoming verstrekken in de hogere kosten.

briefnummer: CvA/2002004761, en U201001923

Verzekering zelfstandig ondernemers

Artikel 19:27

1. Het college kan voor de vrijwilliger die zelfstandig ondernemer is een aanvullende

verzekering sluiten die voorziet in een uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid

als gevolg van een dienstongeval.

2. Het college informeert de vrijwilliger die het betreft bij indiensttreding of deze

verzekering voor hem is afgesloten en indien dat het geval is wordt de vrijwilliger

geïnformeerd over de dekking van de verzekering.

Briefnummer: U200901449

Schade aan kleding en uitrusting

Artikel 19:28

Het college vergoedt de vrijwilliger de schade aan zijn kleding, uitrusting en een hem

toebehorend motorrijtuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen,

die hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt ten gevolge van de door hem verrichtte

werkzaamheden, voor zover de schade niet bestaat uit normale slijtage van die goederen.

Briefnummer:U200901449

§ 6 Zwangerschap

Zwangerschap

Artikel 19:29

1. De vrijwilliger meldt haar zwangerschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij het

college.

2. Gedurende de zwangerschap, tot zes maanden daarna en tijdens de periode van

borstvoeding wordt de vrijwilliger niet ingezet voor repressieve

brandweeractiviteiten.

3. Deelname aan brandweeroefeningen in de in het tweede lid genoemde situaties vindt

alleen plaats na voorafgaande toestemming door de bedrijfsarts.

Briefnummer: U200901449

§ 7 Beschikbaarheid en overige plichten vrijwilliger

Beschikbaarheid van de vrijwilliger

Artikel 19:30

1. Het college stelt regels over de beschikbaarheid van de vrijwilliger voor de

brandweerdienst.

2. De vrijwilliger neemt deel aan oefeningen, bijeenkomsten en cursussen die door of

vanwege het college zijn georganiseerd.

3. De vrijwilliger die niet beschikbaar is voor de brandweerdienst, of niet kan deelnemen

aan een oefening, bijeenkomst of cursus doet daarvan tijdig melding, onder opgave

van redenen en overeenkomstig de instructie van het college.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Verplichtingen

Artikel 19:31

De vrijwilliger dient zijn werkzaamheden nauwgezet en ijverig te verrichten en zich te gedragen

als een goed vrijwilliger.

Briefnummer: U200901449

Eed of belofte

Artikel 19:32

De vrijwilliger is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit

van het college is voorgeschreven.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Verboden

Artikel 19:33

Het is de vrijwilliger verboden:

a de aan de gemeente toebehorende eigendommen aan te wenden voor persoonlijk gebruik,

tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;

b vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te

nemen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door of namens het college;

c steekpenningen aan te nemen.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Gebruik van motorrijtuig

Artikel 19:34

Het is de vrijwilliger slechts toegestaan een motorrijtuig in de zin van de Wet

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te gebruiken ten behoeve van zijn

werkzaamheden als vrijwilliger, indien hem daartoe door het college toestemming is verleend.

Aan deze toestemming kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Kledingvoorschriften

Artikel 19:35

1. De vrijwilliger is verplicht tijdens zijn werkzaamheden de door of namens het college

voorgeschreven dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen.

2. De dienstkleding en uitrustingsstukken worden van gemeentewege kosteloos in

bruikleen verstrekt aan de vrijwilliger, die bij ontslag verplicht is deze bij het college in

te leveren.

3. De vrijwilliger draagt zorg voor het onderhoud van de hem in bruikleen verstrekte

dienstkleding en uitrustingsstukken en hij is verplicht deze te doen onderwerpen aan

inspectie en controle, wanneer daartoe door het college opdracht is gegeven.

4. Het college is verantwoordelijk voor reparatie van de dienstkleding en

uitrustingsstukken.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Verboden ten aanzien van de kleding

Artikel 19:36

Het is de vrijwilliger verboden:

a. de dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen wanneer hij geen werkzaamheden als

vrijwilliger verricht, behalve in de gevallen waarin het college daarvoor toestemming

heeft verleend;

b. de dienstkleding en uitrustingsstukken aan derden in bruikleen te geven;

c. dienstkleding te dragen voorzien van:

i. andere rangonderscheidingstekenen dan die verbonden aan de rang, behorende bij

de functie die de vrijwilliger bekleedt;

ii. insignes en andere onderscheidingstekenen, tenzij tot het dragen daarvan door de

staat of door het college toestemming is verleend.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449 en U201001923

Vergoeding van schade

Artikel 19:37

1. De vrijwilliger die door zijn schuld of nalatigheid de gemeente schade toebrengt kan

verplicht worden deze schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

2. De vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld om zijn wensen kenbaar te maken ten

aanzien van de inhouding van de schadevergoeding op zijn vergoeding.

Briefnummer: U200901449

§ 8 Disciplinaire maatregelen schorsing in het belang van de dienst

Plichtsverzuim

Artikel 19:38

1. De vrijwilliger die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan disciplinair worden

gestraft.

2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van een voorschrift als het overigens doen

of nalaten van iets dat een goed vrijwilliger in gelijke omstandigheden behoort na te

laten of te doen.

Briefnummer: U200901449 en U201001923

Disciplinaire straffen

Artikel 19:39

1. De volgende disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd:

a. schriftelijke berisping;

b. inhouding van een deel van de jaarvergoeding bedoeld in artikel 19:14;

c. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met inhouding van de vergoeding;

d. ongevraagd ontslag.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

Schorsing in het belang van de dienst

Artikel 19:40

De vrijwilliger kan voor een bepaalde tijd geschorst worden:

1.

a. wanneer hem de straf van disciplinair ontslag is opgelegd of hem het

voornemen daartoe kenbaar is gemaakt;

b. wanneer tegen hem, op grond van het daartoe bepaalde in het Wetboek van

Strafvordering, een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten

uitvoer wordt gelegd;

c. wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging is ingesteld wegens misdrijf;

d. in andere gevallen waarin het belang van de dienst dit noodzakelijk maakt.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449

§ 9 Ontslag

Ontslag op eigen verzoek

Artikel 19:41

1. Het college verleent eervol ontslag aan de vrijwilliger die daarom verzoekt.

2. Dit ontslag wordt verleend met ingang van een datum die ten minste een maand en ten

hoogste drie maanden ligt na de datum van ontvangst van het verzoek.

3. Het college kan een beslissing op het verzoek om eervol ontslag aanhouden, wanneer

tegen de vrijwilliger een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf loopt, of wanneer

overwogen wordt de vrijwilliger disciplinair te straffen. Beslissing op het

ontslagverzoek vindt plaats zodra de uitspraak van de rechter onherroepelijk

geworden is, respectievelijk zodra besloten is de vrijwilliger al dan niet disciplinair te

straffen.

briefnummer: U200901449

Ongevraagd ontslag

Artikel 19:42

1. Het college kan de vrijwilliger ongevraagd ontslag verlenen op grond van:

a. het eindigen van de noodzaak tot beschikbaarstelling of wegens verandering

van de brandweerorganisatie;

b. de omstandigheid dat hij door de aard of de plaats van zijn dagelijkse

werkzaamheden dan wel de ligging van zijn woning geacht moet worden niet

langer in staat te zijn taak bij de brandweer te vervullen;

c. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden

op grond van ziekten of gebreken;

d. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden

anders dan op grond van ziekten of gebreken;

e. ondercuratelestelling;

f. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk

geworden rechterlijke uitspraak;

g. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;

h. een in het ontslagbesluit genoemde andere grond.

2. Het ongevraagd ontslag wordt eervol verleend, met uitzondering van het ontslag op de

grond genoemd in het eerste lid, onderdeel g van dit artikel.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449 en U201300250

Einde tijdelijk dienstverband

Artikel 19:43

1. De tijdelijke aanstelling eindigt van rechtswege op de laatste dag van de periode

waarvoor deze is aangegaan. Wordt het dienstverband nadien feitelijk gehandhaafd

zonder dat opnieuw een tijdelijke aanstelling is verleend, dan is de vrijwilliger met

ingang van de eerste dag na het verstrijken van vorenbedoelde periode in vaste dienst.

2. De tijdelijke aanstelling kan tussentijds ongevraagd beëindigd worden op een van de

gronden genoemd in artikel 19: 42

Briefnummer: U200901449

Artikel 19:45

Vervallen

 Briefnummer: U201200956

19a KEURINGEN BRANDWEERPERSONEEL

Artikel 19a:1 Algemeen

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die bij de brandweer is aangesteld,

als beroeps of vrijwilliger, in de functie van bevelvoerder en manschap A en B, zoals

vermeld in het Besluit personeel veiligheidsregio’s.

2. Het college kan in aanvulling op het eerste lid andere functies bij de brandweer

aanwijzen waarop dit hoofdstuk van toepassing is.

Ledenbrief: U201002606 en U201300250

Artikel 19a:2 Aanstellingskeuring

1. Aanstelling in een functie, bedoeld in artikel 19a:1, is alleen mogelijk als na een

geneeskundig onderzoek gericht op de te bekleden functie blijkt dat tegen het

bekleden van de functie uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan.

2. Het geneeskundig onderzoek bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in de

aanstellingskeuring in bijlage VIIa van de CAR.

3. Het geneeskundig onderzoek wordt gedaan door geneeskundigen, die daartoe door het

college zijn aangewezen.

4. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van de gemeente.

Ledenbrief: U201002606

Artikel 19a:3 Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

1. Periodiek wordt de medische gezondheid van de ambtenaar, die is aangesteld in een

functie, bedoeld in artikel 19a:1, getoetst conform het Periodiek Preventief Medisch

Onderzoek (PPMO).

2. Het PPMO bestaat uit de onderdelen, zoals opgenomen in bijlage VIIb van de CAR.

3. Het geneeskundig onderzoek geschiedt voor de ambtenaar gelijktijdig of minimaal een

half jaar na indienstreding.

4. Het geneeskundig onderzoek geschiedt voor de ambtenaar met een leeftijd van:

a. jonger dan veertig één keer in de vier jaar;

b. tussen de veertig en vijftig één keer per twee jaar;

b. ouder dan vijftig jaar eens per jaar.

5. Als het college daar aanleiding toe ziet kan in afwijking van de frequentie zoals bedoeld

in lid 4 een tussentijdse keuring worden afgenomen.

6. Als de uitkomst van het PPMO daar aanleiding toe geeft, kan het college de

medewerker tijdelijk en voor een vooraf bepaalde tijd van een aantal of het totaal van

zijn taken vrijstellen. Deze bepaalde tijd kan in bijzondere gevallen, zolang de mate van

ongeschiktheid zich voordoet, worden verlengd.

7. Bij geheel of gedeeltelijke vrijstelling van taken houdt de beroepsmedewerker recht op

zijn bezoldiging en de vrijwillige medewerker op zijn vergoeding, met dien verstande

dat het recht op toeslagen en vergoedingen alleen geldt als de werkzaamheden van de

medewerker recht hierop geven. Bij geheel of gedeeltelijke vrijstelling wegens ziekte

en ongeschiktheid is hoofdstuk 7 onverkort van toepassing.

8. Het college kan de medewerker die is aangesteld als beroeps gedurende de tijdelijke

vrijstelling van taken andere werkzaamheden opleggen.

Ledenbrief: U201002606 en U201300250

Artikel 19a:4 Fysieke test

Jaarlijks wordt de fysieke conditie van de ambtenaar, die is aangesteld in een functie bedoeld

in artikel 19a:1, getoetst.

Ledenbrief: U201002606

19b AANVULLENDE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE AMBTENAAR IN

EEN INSTELLING VOOR KUNSTEDUCATIE

§ 1: Algemene bepalingen

Werkingssfeer

Artikel 19b:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren werkzaam in de kunsteducatie in de functie van:

a. docent, bedoeld in bijlage IVa1;

b. consulent, bedoeld in bijlage IVa1;

c. balletbegeleider, bedoeld in bijlage IVa1.

Briefnummer: U200801115

Begripsbepaling

Artikel 19b:2

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder instelling: een onderdeel van de gemeente

dat kunsteducatie aanbiedt of ondersteunt.

Briefnummer: U200801115

Functie-eisen

Artikel 19b:3

1. Een voorwaarde bij aanstelling is dat de ambtenaar werkzaam in de functie van docent en

consulent in het bezit is van een diploma van een HBO-opleiding op zijn specifieke

vakgebied.

2. In uitzonderlijke gevallen kan het college, na overleg erover met de OR, afwijken van het

eerste lid.

Briefnummer: U200801115

Functioneringsgesprek

Artikel 19b:4

Na elke periode van een jaar wordt met de ambtenaar een functioneringsgesprek gehouden.

Briefnummer: U200801115

Verdeling van werkzaamheden

Artikel 19b:5

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1.

a. lesgebonden uren: alle uren waarin direct en educatief contact is met

leerlingen;

b. niet-lesgebonden uren: alle uren die niet te kwalificeren zijn als lesgebonden

uren;

c. sjabloon: opsomming van werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-

lesgebonden uren.

2. Niet-lesgebonden uren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b zijn in te delen in de

volgende vier categorieën:

1.

a. het voorbereiden van lesgebonden uren;

b. het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde

instelling;

c. activiteiten voor opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe

bijdragen de eigen vakbekwaamheid op peil te houden;

d. algemene werkzaamheden in het belang van de instelling.

3. Het college stelt aan de hand van het sjabloon van bijlage IVa een regeling vast waarin per

discipline de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren staat. In de regeling kan

per discipline een afwijking op deze verhouding en de voorwaarden daarvoor worden

opgenomen. Voor de vaststelling van deze regeling is overeenstemming vereist tussen de

werkgever en de OR.

4. Het college stelt aan de hand van de regeling, bedoeld in het derde lid, voor iedere ambtenaar

vast wat voor zijn functie de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren is.

5. Zolang voor de functie van de ambtenaar de verhouding, bedoeld in het vierde lid, nog niet is

vastgesteld, heeft de ambtenaar maximaal 65% van zijn formele arbeidsduur aan

lesgebonden uren en minimaal 35% van zijn formele arbeidsduur aan niet-lesgebonden uren.

Briefnummer: U200801115

§ 2: Salariëring

Vaststelling salaris

Artikel 19b:6

1. In plaats van bijlage II en IIa, , past het college de salaristabel, genoemd in bijlage IV, toe bij

het vaststellen van het salaris van de ambtenaar.

2. Het functiewaarderingssysteem, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid, is niet van toepassing. De

functie van

1.

a. balletbegeleider is gewaardeerd op schaal 5;

b. docent is gewaardeerd op schaal 8;

c. consulent is gewaardeerd op schaal 9.

3. Het college bepaalt met inachtneming van het tweede lid de invoering en de waardering van

junior- of seniorfuncties. Het college stelt hiervoor de functiebeschrijving vast.

Briefnummer: U200801115

Aanloopbedragen

Artikel 19b:7

1. Als een ambtenaar in een functie wordt benoemd zonder dat hij reeds voldoet aan alle

daarvoor geldende eisen van ervaring, opleiding of vaardigheden, kan zijn salaris worden

vastgesteld in één van de aanloopbedragen van de bij de functie behorende salarisschaal.

De aanloopbedragen zijn opgenomen in de salaristabel, genoemd in bijlage IV.

2. Het college stelt regels vast voor het gebruik van aanloopbedragen en voor de bevordering

naar een bij de functie behorende salarisschaal.

 Briefnummer: U200801115

Uitloopbedragen

Artikel 19b:8

1. In de salaristabel, genoemd in bijlage IV, zijn uitloopbedragen opgenomen.

2. Een ambtenaar krijgt na twee achtereenvolgende jaren ingeschaald te zijn in het maximum

van de bij de functie behorende salarisschaal een periodieke verhoging naar het eerste

uitloopbedrag. Vervolgens vindt periodieke verhoging iedere keer na twee jaar plaats.

Briefnummer: U200801115

Recht op toelage onregelmatige dienst

Artikel 19b:9

1. Artikel 3:11 is niet van toepassing. De ambtenaar heeft wel recht op een toelage

onregelmatige dienst over volle uren arbeid verricht op zondag.

2. De toelage onregelmatige dienst wordt uitgekeerd in de vorm van verlof en bedraagt 25% van

de uren.

3. Het verlof, bedoeld in het tweede lid, wordt op verzoek van de ambtenaar verleend tenzij de

belangen van de dienst zich daartegen verzetten en toepassing wordt gegeven aan het

bepaalde in artikel 6:2:4, eerste lid, of aan artikel 6:2:6.

4. Indien zowel het college als de ambtenaar dat wensen, wordt de toelage, in afwijking van het

eerste lid, in geld verstrekt.

Briefnummer: U200801115

§ 3: Arbeidsduur en vakantie

Vakantie-uren

Artikel 19b:10

1. In afwijking van artikel 6:2 is de duur van de vakantie voor de ambtenaar met een volledige

betrekking 180 uur, indien

1.

a. met toepassing van artikel 19b:11 een deel van het jaar is aangemerkt als

verplicht vrije periode of

b. de ambtenaar geen verlof kan opnemen door het toegewezen hebben

gekregen van lessen/cursussen.

Bij een deeltijdbetrekking geldt de duur van de vakantie naar rato.

2. De vakantie-uren worden gelijkelijk over de verplicht vrije periodes en eventueel de vrij

opneembare vakantie verdeeld, met een maximum van 36 uur per week.

Briefnummer: U200801115

Verplicht vrije periodes

Artikel 19b:11

1. Het college stelt per cursusjaar 12 weken vast, waarin de ambtenaar verplicht vrij is.

2. De ambtenaar houdt zich op verzoek van het college gedurende maximaal een week tijdens

de verplicht vrije periode beschikbaar voor werkzaamheden.

3. Afwijkingen van het eerste lid zijn mogelijk indien de ondernemingsraad dan wel de

ambtenaar daarmee instemt.

Briefnummer: U200801115

Vaststellen van het rooster

Artikel 19b:12

1. In afwijking van artikel 4:4 lid 2, is op de ambtenaar artikel 5.7 van de Arbeidstijdenwet

van toepassing.

2. In aanvulling op artikel 4:4 lid 3 verstrekt het college zo snel mogelijk maar in ieder

geval binnen twee maanden na ingang van een cursusjaar een rooster van de in dat

cursusjaar te werken uren.

3. Als substantiële wijzigingen optreden in het rooster, verstrekt het college zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, een aangepast rooster.

Briefnummer: U200801115; U201300476

Overgangsrecht

Artikel 19b:13

1. Voor de ambtenaar met een volledig dienstverband, die op 31 december 2008 een kortere

arbeidsduur heeft dan 1836 uur per jaar, wordt de arbeidsduur met ingang van 1 januari 2009

met 72 uur per jaar verhoogd. Deze verhogingen vinden plaats totdat voor de ambtenaar een

arbeidsduur geldt van 1836 uur per jaar. Voor een ambtenaar met een deeltijdbetrekking

gelden deze verhogingen naar rato.

2. Indien een ambtenaar na 1 januari 2009 wordt aangesteld, geldt voor deze ambtenaar een

arbeidsduur zoals die geldt voor de ambtenaren, die in dienst zijn van de instelling.

Briefnummer: U200801115

Ontslagbescherming tijdens overgangstermijn

Artikel 19b:14

Tot 1 januari 2012 vindt geen ontslag plaats op grond van artikel 8:3 indien en voor zover dit ontslag

uitsluitend wordt veroorzaakt door verhoging van het aantal te werken uren als bedoeld in artikel

19b:13.

Briefnummer: U200801115

Samenloop zwangerschaps- en bevallingsverlof met een verplicht vrije periode

Artikel 19b:15

1. Bij samenloop van een verplichte vrije periode als bedoeld in artikel 19b:11, eerste lid, met

zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de ambtenaar met een volledige betrekking recht

op compensatie van het vakantieverlof tot 144 uur vakantieverlof per jaar.

2. Een ambtenaar met een deeltijd betrekking heeft naar rato recht op compensatie van het

vakantieverlof tot 144 uur vakantieverlof per jaar.

3. Vakantie voor de gecompenseerde vakantie-uren wordt op verzoek van de ambtenaar

verleend tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten en toepassing wordt

gegeven aan het bepaalde in artikel 6:2:4, eerste lid, of aan artikel 6:2:6.

Briefnummer: U200801115

§ 4: Ontslag en uitkeringen

Overtolligheid

Artikel 19b:16

Uiterlijk in de tiende week van elk cursusjaar bekijkt het college of het totaal aantal uren werk voor

ambtenaren met dezelfde functie overeenkomt met de totale aanstellingsomvang van deze

ambtenaren.

Briefnummer: U200801115

Reorganisatieontslag en ontslagvolgorde

Artikel 19b:17

1. Bij ontslag op grond van artikel 8:3 wordt, zolang het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid,

nog niet bestaat, de volgende ontslagvolgorde gehanteerd:

1.

a. (deeltijd)ontslag verlenen aan ambtenaren die daarvoor in aanmerking

wensen te komen;

b. aanstellingen voor bepaalde tijd niet te verlengen;

c. (deeltijd)ontslag verlenen aan ambtenaren na toepassing van het

afspiegelingsbeginsel in combinatie met anciënniteitsbeginsel.

2. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, wordt

binnen categorieën van ambtenaren met dezelfde functies uitgegaan van de volgende drie

leeftijdsgroepen:

• van 15 tot 30 jaar;

• van 30 tot 45 jaar; en

• van 45 jaar en ouder.

3. Het college kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de ontslagvolgorde, genoemd in het

tweede lid.

Briefnummer: U200801115

Reorganisatieontslag voor minder dan 5 uur of, bij een formele arbeidsduur van minder dan 10

uur, voor minder dan de helft van de formele arbeidsduur

Artikel 19b:18

1. Dit artikel is van toepassing op de ambtenaar die voor minder dan 5 uur of, bij een formele

arbeidsduur van minder dan 10 uur, voor minder dan de helft van zijn formele arbeidsduur

wordt ontslagen.

2. Voor de ambtenaar geldt de ontslagvolgorde uit het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid.

3. Zolang het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid, nog niet bestaat, is artikel 19b:17 van

overeenkomstige toepassing.

4. Op de ambtenaar is hoofdstuk 10d niet van toepassing. Ontslag op grond van artikel 8:3 vindt

slechts plaats indien het na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om de

ambtenaar binnen de openbare dienst van de gemeente andere mede in verband met zijn

persoonlijkheid en omstandigheden voor hem passende werkzaamheden op te dragen, dan

wel indien deze zodanige werkzaamheden weigert te aanvaarden.

5. Bij ontslag op grond van artikel 8:3 wordt een opzegtermijn van drie maanden in acht

genomen.

Briefnummer: U200801115

Garantie-uitkering KV

Artikel 19b:19

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder

- de ambtenaar: de ambtenaar die voor minder dan 5 uur of, bij een formele arbeidsduur van

minder dan 10 uur, voor minder dan de helft van zijn formele arbeidsduur wordt ontslagen.

- minimumuurloon: het naar een uur herleid minimumloon als bedoeld in de Wet

minimumloon en minimumvakantiebijslag.

2. De garantie-uitkering KV is de uitkering aan de ambtenaar die:

1.

a. gedeeltelijk werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 8:3;

b. in de 39 weken onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag in tenminste 26

weken als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet

werkzaam is geweest;

c. aantoont dat hij in de periode van vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het

jaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, in tenminste vier jaren

over 52 of meer dagen per jaar loon heeft ontvangen;

d. ter zake van het arbeidsurenverlies geen WW-recht heeft.

3. De duur van de garantie-uitkering KV is afhankelijk van de lengte van het dienstverband bij de

instelling. Bij een dienstverband van:

1.

a. een tot twee jaar is de duur van de uitkering 6 maanden;

b. twee tot drie jaar is de duur van de uitkering 12 maanden;

c. drie tot vier jaar is de duur van de uitkering 18 maanden;

d. ten minste vier jaar is de duur van de uitkering 24 maanden.

4. De garantie-uitkering KV bedraagt:

1.

a. gedurende de eerste twaalf maanden 70% van het uurloon op de dag

voorafgaand aan het ontslag, vermenigvuldigd met het aantal verloren

arbeidsuren, en

b. vervolgens 70% van het minimumuurloon, vermenigvuldigd met het aantal

verloren arbeidsuren.

5. In afwijking van het tweede tot en met het vierde lid heeft de ambtenaar die niet voldoet aan

de voorwaarde in het tweede lid onder c, maar wel aan de overige voorwaarden in het

tweede lid, recht op een garantie-uitkering KV gedurende 6 maanden. Deze uitkering

bedraagt 70% van het minimumuurloon vermenigvuldigd met het aantal verloren arbeidsuren.

6. De ambtenaar aan wie een garantie-uitkering KV is toegekend, is verplicht zich in te schrijven

als werkzoekende bij het CWI en zich beschikbaar te stellen voor het aannemen van

passende werkzaamheden. Daarnaast dient hij alle informatie te verstrekken die voor de

uitvoering van deze regeling noodzakelijk is. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen

kan het college besluiten de garantie-uitkering (gedeeltelijk) te beëindigen.

7. Indien de ambtenaar aan wie een garantie-uitkering KV is toegekend, na zijn ontslag nieuwe

werkzaamheden ter hand neemt, wordt de garantie-uitkering KV beëindigd met het aantal

uren dat de nieuwe werkzaamheden omvat.

8. Indien het recht op een garantie-uitkering KV op grond van het zevende lid geheel of

gedeeltelijk is beëindigd, en vervolgens de werkzaamheden die tot dat eindigen hebben

geleid, hebben opgehouden te bestaan, herleeft het recht op de garantie-uitkering KV voor

zover er geen nieuwe rechten op enige uitkering uit hoofde van het ontslag uit deze

werkzaamheden zijn ontstaan.

9. Het recht op de garantie-uitkering KV eindigt volledig:

1.

a. als de ambtenaar ter zake van het arbeidsurenverlies, dat tot het toekennen

van een garantie-uitkering heeft geleid, een andere uitkering kan krijgen;

b. met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de

ambtenaar volledig gebruik maakt van het ABP Keuzepensioen;

c. op de dag na het overlijden van de ambtenaar;

d. met ingang van de dag waarop de ambtenaar recht krijgt op een WAO- of

WIA-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

Briefnummer: U200801115

20 VERGOEDING PIKETDIENST BEROEPSBRANDWEER

Artikel 20:1:1

De ambtenaar, op wie de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden ter

beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst, heeft aanspraak op een vergoeding.

Artikel 20:1:2

Deze vergoeding bestaat uit verlof, dat door de commandant wordt verleend zo spoedig mogelijk - in

de regel binnen zes kalenderweken - na het tijdvak waarin de ambtenaar zich ter beschikking moest

houden. Het verlof bedraagt 16% van het aantal uren, waarin hij zich ter beschikking moest houden,

voor zover deze vielen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede

Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd en

iedere andere dag, die daarboven door het college wordt aangewezen en 10% van het aantal uren

waarin hij zich ter beschikking moest houden, indien deze uren vielen op andere dagen.

briefnummer: CvA/2004001009

Artikel 20:1:3

Indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van

verlof, wordt een vergoeding in geld gegeven. De vergoeding bedraagt 16% van het 1/156 gedeelte

van het salaris per maand voor elk uur, waarin de ambtenaar zich ter beschikking moet houden, voor

zover deze uren vielen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede

Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd en

iedere andere dag die daarboven door het college wordt aangewezen en 10% van dat salarisgedeelte

voor elk uur, waarin hij zich ter beschikking moest houden, indien deze uren vielen op andere dagen.

De uitbetaling heeft zo spoedig mogelijk plaats.

briefnummer: CvA/2004001009

21 DE RECHTSPOSITIONELE ERKENNING VAN ALTERNATIEVE

SAMENLEVINGSVORMEN

Begripsomschrijvingen

Artikel 21:1:1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder levenspartner verstaan: een persoon met wie de

niet-gehuwde ambtenaar samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een

gemeenschappelijke huishouding voert, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring, ingericht volgens

door het college nader te stellen regels. Tegelijkertijd kan slechts eén persoon als levenspartner

worden aangemerkt.

briefnummer: CvA/2004001009

Gelijkstelling levenspartner met echtgenoot

Artikel 21:1:2

De bepalingen die gelden voor de gehuwde ambtenaar, zijn op overeenkomstige wijze van toepassing

op de ambtenaar met een levenspartner. Waar in deze bepalingen staat 'echtgenoot' moet tevens

worden gelezen 'levenspartner'.

briefnummer: CvA/1999005385

Artikel 21:1:3

(vervallen)

briefnummer: CvA/2001002849

Artikel 21:1:4

In gevallen waarin dit hoofdstuk niet of niet naar redelijkheid voorziet, treft het college een passende

voorziening.

 briefnummer: CvA/2004001009

22 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22:1:1

1. Deze regeling treedt uiterlijk in werking op 1 januari 1998.

2. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, danwel gedeelten daarvan

in werking treden, dat de bepalingen vervallen van het geldende algemeen

ambtenarenreglement dan wel van die verordeningen, die tekstueel dan wel materieel

gelijkluidend zijn aan de bepalingen van deze regeling.

3. Indien de inwerkingtreding van deze regeling ertoe leidt dat bepalingen uit het geldende

algemeen ambtenarenreglement dan wel uit verordeningen vervallen, waardoor aanspraken

van individuele ambtenaren in neerwaartse of opwaartse zin worden bijgesteld, vindt overleg

plaats over de gevolgen daarvan.

99 BIJLAGEN

Artikel 99:BIJLAGE I

Salarisverhoging

In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1

april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.

Met ingang van 1 augustus 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%, behoudens de

schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van

personeel dat op of na 1 augustus 1995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke

verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 1996 een

eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van 1,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de

over de maanden augustus tot en met december 1995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8%

vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor 1 januari 1996 uit dienst is

getreden en in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 1995 minder dan 100 uur bij één

instelling heeft gewerkt.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van

zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 augustus 1996 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

Vanaf 1997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris.

Per 1 juni 1997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd.

In december 1997 wordt, naast de al bestaande eindejaarsuitkering van 0,3%, een eenmalige

uitkering verstrekt van 0,7% van het jaarsalaris met dien verstande dat die uitkering minimaal ƒ 350,–

bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 april 1998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%.

In december 1998 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% met 0,5% van het

jaarsalarisverhoogd tot 0,8% met dien verstande dat uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering

werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 april 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%.

Met ingang van 1 oktober 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

In december 1999 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% structureel met 0,5% van het

jaarsalaris verhoogd tot 0,8% structureel van het jaarsalaris, met dien verstande dat de uitkering

minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 december 1999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Met ingang van 1 oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een

gelijktijdjge eenmalige verhoging van het minimale bedrag met f 250,--. Dit resulteert voor 2000 in een

eindejaarsuitkering van 1,3% met een minimaal bedrag van f 650,--.

Met ingang van 1 januari 2001 worden de schaalbedragen gebruteerd met 1,9% met een maximum

van f 1.745,--.

Met ingang van 1 mei 2001 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%.

Vanaf 2001 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% (0,2%+0,75%) structureel verhoogd naar 1,75%.

Tevens wordt vanaf 2001 het minimale bedrag verhoogd van f 400,-- naar f 1.125,-- bruto. In 2001

wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met f 50,-- naar f 1.175,-- bruto.

Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering 1,75% met een minimaal bedrag van € 511,-.

Met ingang van 1 februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %.

Met ingang van 1 oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %.

Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 1 procentpunt verhoogd naar 2,75%. Tevens

wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van € 511,-- naar € 611,-- bruto. Vanaf 2002 is de

grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris.

Met ingang van 1 april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2%.

Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3%. Tevens

wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van € 611,--naar € 836,-- bruto.

Degenen die op 1 oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van € 200 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met

ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.

Met ingang van 1 februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,6 %.

Met ingang van 1 februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%.

Met ingang van 1 juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.

In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft €

836,=.

Met ingang van 1 juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.

In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft €

836,=.

In 2010 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een

eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 836, - naar €

1.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 2010 in dienst zijn van de gemeente ontvangen

een eenmalige uitkering van 1% en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen

worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 2010

vermenigvuldigd met de factor 12. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee

eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn

pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband

met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en

11a van de CAR).

Met ingang van 1 januari 2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de

eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering

van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.750, -.

Met ingang van 1 januari 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 april 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 oktober 2014 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.

Degenen die op 15 juli 2014 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige

uitkering van € 350 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar

rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met

ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

briefnummer: CvA/U200800195 en U200801544 en U201001449 en U201001923, U201200956,

U201401852

Artikel 99:BIJLAGE II

Artikel 99:BIJLAGE IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 april 2015*

periodiek

schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1448

1482

1520

1563

1608

1715

1924

2202

2444

2636

1

1482

1532

1582

1633

1685

1793

2005

2291

2548

2759

2

1518

1582

1645

1702

1761

1871

2087

2381

2652

2881

3

1554

1631

1708

1772

1838

1949

2167

2470

2756

3004

4

1591

1681

1770

1841

1915

2028

2249

2559

2860

3127

5

1627

1731

1833

1911

1991

2106

2330

2648

2964

3250

6

1663

1780

1896

1981

2068

2183

2411

2738

3069

3372

7

1699

1830

1958

2051

2145

2262

2492

2827

3173

3495

8

1735

1880

2021

2121

2222

2340

2573

2917

3277

3617

9

1772

1929

2084

2190

2299

2418

2654

3006

3381

3740

10

1808

1979

2147

2260

2375

2496

2736

3095

3486

3862

11

1844

2029

2209

2330

2452

2575

2816

3184

3590

3985

periodiek

schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

2906

3158

3476

3794

4236

4500

4839

5181

5733

6355

1

3032

3288

3606

3925

4364

4655

5017

5389

5958

6597

2

3157

3419

3737

4054

4492

4809

5196

5597

6182

6838

3

3283

3550

3867

4182

4620

4964

5375

5806

6407

7079

4

3409

3680

3997

4310

4748

5118

5554

6014

6632

7321

5

3535

3811

4125

4438

4876

5273

5732

6222

6856

7562

6

3660

3942

4254

4566

5004

5428

5911

6430

7081

7803

7

3786

4071

4382

4694

5132

5583

6090

6638

7305

8045

8

3912

4199

4510

4822

5260

5738

6269

6847

7530

8286

9

4037

4327

4637

4950

5388

5892

6448

7055

7754

8528

10

4160

4455

4766

5078

5516

6047

6626

7263

7979

8769

11

4283

4583

4894

5207

5644

6201

6805

7472

8204

9011

* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker recht op

het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML.

 Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het

bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan

120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de

ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en

gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U20141852, U201501380

Artikel 99:BIJLAGE IIb

Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 april 2015

jaarvergoeding

uurbedrag

oefeningen en

cursussen e.d.

uurbedrag voor

brandbestrijding en

hulpverlening

uurbedrag voor

langdurig

aanwezigheid

1. Aspirant

manschap A

330

10,20

19,07

12,71

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener,

Gaspakdrager,

Brandweerduiker,

Verkenner

gevaarlijke stoffen

330

11,72

22,03

14,68

3. Manschap B,

duikploegleider,

langer dan 5 jaar

manschap A,

manschap A en ten

minste twee

specialisaties uit

categorie 2

330

13,00

24,38

16,25

4. Bevelvoerder

495

16,28

30,61

20,41

5. Officier van

dienst

3902

0,00

39,02

0,00

6 Hoofdofficier van

dienst, adviseur

gevaarlijke stoffen

5603

0,00

56,03

0,00

7.Commandant van

dienst

8335

0,00

62,52

0,00

 Briefnummer: U201001923 en U201200956 en U201401852

Artikel 99:BIJLAGE IIc

Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 april 2015

jaarvergoeding

uurbedrag

oefeningen en

cursussen e.d.

uurbedrag voor

brandbestrijding en

hulpverlening

uurbedrag voor

langdurig

aanwezigheid

1. Aspirant manschap

A

334

10,34

19,40

12,92

2. Manschap A,

Chauffeur,

Voertuigbediener,

Gaspakdrager,

Brandweerduiker,

Verkenner

gevaarlijke stoffen

334

11,94

22,48

14,98

3. Manschap B,

duikploegleider,

langer dan 5 jaar

manschap A,

manschap A en ten

minste twee

specialisaties uit

categorie 2

324

13,23

24,77

16,52

4. Bevelvoerder

503

16,56

31,08

20,72

5. Officier van dienst

3977

0,00

39,77

0,00

6 Hoofdofficier van

dienst, adviseur

gevaarlijke stoffen

5704

0,00

57,04

0,00

7.Commandant van

dienst

8491

0,00

63,64

0,00

In deze bijlage is de tabel opgenomen die uitsluitend geldt voor de zeer beperkte

categorie vrijwilligers bij de brandweer voor wie de vergoedingen tot het inkomen in de

zin van het Pensioenreglement worden gerekend. Het gaat hierbij om personen die vóór

1 januari 1980 een aanstelling hadden als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.

Onder bepaalde voorwaarden vielen zij onder de werking van de Algemene Burgerlijke

Pensioenwet (ABP-wet). Op 1 januari 1980 is de regeling op dit punt gewijzigd en zijn

vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer uitgesloten van het ambtenaarschap in de

zin van de ABP. Bij de wijziging in 1980 is een overgangsmaatregel getroffen. Deze hield

in dat vrijwilligers die op 31 december 1979 al ambtenaar waren, het ambtenaarschap

behielden zolang zij in dezelfde dienstverhouding werkzaam bleven. Op grond van deze

overgangsbepaling zijn er nu nog vrijwilligers bij de brandweer die overheidswerknemer

zijn en pensioen opbouwen bij het ABP. Degenen die na 1 januari 1980 zijn aangesteld,

zijn per definitie geen ABP-deelnemer. Voor hen is deze bijlage niet van belang, maar

geldt bijlage 11.

Briefnummer:U201001449 en U201001923, U201200956, U201401852

Artikel 99:BIJLAGE III

Hoorbepaling

Deze tekst bevat een alternatieve tekst voor hoofdstuk 12, bestemd voor gemeenten waar geen

commissie voor georganiseerd overleg is ingesteld.

Artikel 12:1

1. Met de organisaties waarbij de ambtenaren zijn aangesloten vindt overleg plaats

aangaande aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de

ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal

worden gevoerd, voor zover daarin niet wordt voorzien door het LOGA-overleg tussen het

College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales

van overheidspersoneel.

2. Als organisaties bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt de landelijke verenigingen van

overheidspersoneel aangesloten bij de centrales van overheidspersoneel, toegelaten tot het

overleg in het vorige lid bedoeld.

3. Het overleg wordt gevoerd door aan een organisatie een ontwerp van het voorgenomen

besluit met toelichting toe te zenden, met het verzoek binnen een daarbij te stellen termijn,

welke niet korter dan veertien dagen zal zijn, het college schriftelijk haar gevoelen kenbaar te

maken. Indien de organisatie dit verlangt wordt zij tot mondelinge toelichting toegelaten.

4. Aan de bepaling van het eerste lid wordt geacht te zijn voldaan, indien de organisatie in

gebreke is gebleven binnen de In het vorige lid bedoelde termijn van haar gevoelen te doen

blijken.

5. Behoort het nemen van het in het derde lid bedoelde besluit tot de bevoegdheid van de raad,

dan vermeldt het college bij het ontwerp van het besluit tevens het gevoelen van

de organisaties terzake.

6. Het college zendt een afschrift van zijn besluiten en een eventueel besluit van de raad binnen

veertien dagen nadat deze zijn genomen aan de organisaties.

briefnummer: CvA/2002004761

Artikel 99:BIJLAGE IV

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 april 2015

5

6

7

8

9

10

aanloopbedrag 1

1741

1777

1814

1862

2110

2467

aanloopbedrag 2

1862

1917

1984

2231

2583

aanloopbedrag 3

2110

2349

2706

0

1814

1984

2048

2231

2467

2771

1

1862

2048

2110

2291

2526

2844

2

1917

2110

2172

2349

2583

2911

3

1984

2172

2231

2407

2644

2969

4

2048

2231

2291

2467

2706

3033

5

2110

2291

2349

2526

2771

3098

6

2172

2349

2407

2583

2844

3159

7

2231

2407

2467

2644

2911

3214

8

2291

2467

2526

2706

2969

3271

9

2349

2526

2583

2771

3033

3328

10

2407

2583

2644

2844

3098

3385

11

2644

2706

2911

3159

3449

12

2771

2969

3214

3512

13

2844

3033

3271

3569

14

2911

3098

3328

3624

15

2969

3159

3385

3678

uitloopbedrag 1

2526

2771

3098

3328

3512

3792

uitloopbedrag 2

2911

3214

3512

3624

3911

uitloopbedrag 3

3624

3737

4037

Briefnummer: U201001449 en U201200956 en U201201077en U201401852

Artikel 99:BIJLAGE IVa

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de

kunsteducatie

LOGA-partijen vinden dat bij de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren binnen de

aanstelling lokaal maatwerk gewenst is. Daarom is in artikel 19b:5 vastgelegd dat de werkgever, met

toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), een lokale regeling vaststelt waarin per

discipline de verhouding wordt vastgesteld van de verschillende soorten werkzaamheden binnen

lesgebonden en niet-lesgebonden uren.

Van een vaste verhouding naar een lokale regeling

Tot 1 januari 2009 kende de aanvullende rechtspositieregeling voor onderwijzend personeel een vaste

maximale verhouding van 26 lesgebonden uren en 10 overige niet-lesgebonden uren. Per 1 januari

2009 wordt deze vaste maximale verhouding losgelaten. Reden daarvoor is dat een centraal

voorgeschreven verhouding geen recht kan doen aan verschillen per discipline, per instelling of per

onderwijzend personeelslid. Met een lokale regeling kan wel ingespeeld worden op deze specifieke

kenmerken.

Status sjabloon

In dit sjabloon worden mogelijke werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren

opgesomd. Die opsomming is niet limitatief. In een instelling kan worden vastgesteld dat bepaalde in

het sjabloon genoemde werkzaamheden niet binnen de instelling voorkomen en dus niet in de lokale

regeling worden opgenomen. Daarentegen kan ook worden vastgesteld dat er instellingsspecifieke

werkzaamheden zijn die niet in het sjabloon voorkomen, maar die wel in de lokale regeling moeten

worden genoemd. Het sjabloon is dus een handvat voor de lokale regeling waarin onder andere

rekening wordt gehouden met

• de ervaring van de ambtenaar,

• het cursustype dat de ambtenaar geeft en

• de discipline van de ambtenaar.

 Opbouw Sjabloon

Schematisch is de opbouw van het sjabloon als volgt:

Categorieën van werkzaamheden

Dit sjabloon onderscheidt als hoofdcategorieën:

1. lesgebonden uren en

2. niet-lesgebonden uren.

De categorie niet-lesgebonden uren kan vervolgens weer opgedeeld worden in drie subcategorieën:

2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren.

Deze subcategorie hangt direct samen met de lesgebonden uren.

2b. Algemene werkzaamheden

Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.

2c. Variabele werkzaamheden

Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.

De (sub)categorieën zijn hierna verder uitgewerkt:

1. Lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen

Het gaat in deze categorie om het aantal te verzorgen lesgebonden uren op

jaarbasis. Het betreft alle door een discipline uit te voeren les- of cursuswerkzaamheden, al of niet te

onderscheiden naar bijvoorbeeld:

o Type lessen/cursussen: individuele lessen, combinatielessen, groepslessen, klassikale lessen

o Homogene ensembles

o Heterogene ensembles

o Koren

o Orkesten

o Regulier onderwijs

o Speciaal onderwijs

2. Niet-lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen

2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren

Het gaat in deze subcategorie om de werkzaamheden van elke discipline in een bepaalde verhouding

tot het aantal lesgebonden uren. Dit is afhankelijk van het type instelling en het type

lessen/werkzaamheden. Deze uren worden ook wel “aanstellingsafhankelijke of leerling- of

cursistafhankelijke uren” genoemd. Het betreft bijvoorbeeld:

o Roosterwerkzaamheden

o Inhoudelijke voorbereiding en nazorg van de lessen

o Bijhouden van lesvorderingen en lesresultaten, leerlingvolgsysteem en dergelijke

o Administratieve afwikkeling van de lessen/cursussen (bijvoorbeeld presentielijsten)

o Rapporten/studieverslagen voor van de leerlingen/cursisten

o (Voortgangs)gesprekken met ouders/verzorgers/leerlingen

o Bijhouden van de pedagogische, methodische en didactische ontwikkelingen

o Bijhouden van vakliteratuur

o Onderhouden van de direct aan de lespraktijk verbonden artistieke vaardigheden

o Examens/toetsen

2b. Algemene werkzaamheden

Het gaat in deze subcategorie om werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren.

Deze uren worden ook wel “organisatiegebonden uren” genoemd. Het betreft bijvoorbeeld:

o Personeelsvergaderingen, afdelingsvergaderingen, sector- en sectievergaderingen

o Collegiaal overleg (intern en extern)

o Voorbereiding en deelname aan open dagen

o Functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplan

o Overleg over het jaarlijkse cursusboekje/studiegids

o Zorg voor het instrumentarium van de instelling en (indien gebruik door de werkgever verplicht is

gesteld) van het eigen instrument/gereedschap

2c. Variabele werkzaamheden

Het gaat in deze subcategorie om specifieke werkzaamheden die losstaan van het aantal

lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel “persoonsgebonden uren” genoemd. Het betreft

bijvoorbeeld:

o Werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling in relatie tot de lessen en lesmaterialen

o Materiële voorbereiding en nazorg van de lessen

o Lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

o Stagebegeleiding

o Organisatie en voorbereiding van leerlingenuitvoeringen/-concerten (intern en/of extern)

o Organisatie en voorbereiding van concerten speciaal voor onderwijzend personeelsleden (intern

en/of extern)

o Organisatie en voorbereiding van exposities (intern en/of extern)

o Organisatie en voorbereiding van instellingspresentaties (intern en/of

extern)

o Deelname aan activiteiten en evenementen voor zover niet genoemd onder subcategorie 2b.

o Organiseren van kunstuitingen van cursisten, zoals voorspeelavonden en

tentoonstellingen

o Begeleiden van een collega bij een voorspeelavond

o Coördinatiewerkzaamheden

o Algemene organisatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor nieuwsbrief/schoolkrant van de instelling

o Adviseren van leerlingen ten aanzien van instrument- of materiaalkeuzes

o Bijhouden van de vakgebonden bibliotheek van de instelling

o Bijdragen aan het jaarlijkse cursusboekje/studiegids

o Opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe bijdragen de eigen vakbekwaamheid op

peil te houden

o Deelname aan studiedagen van bijvoorbeeld beroepsverenigingen,

vakgroepen, mits de werkgever toestemming heeft verleend

o Het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde instelling voor kunsteducatie.

Van sjabloon naar lokale regeling

Om een beeld te geven hoe aan de hand van het sjabloon een lokale regeling tot stand kan komen

geeft het LOGA een voorbeeld. U dient dit voorbeeld niet op te vatten als een door het LOGA

gewenste verdeling van de verhouding lesgebonden uren versus niet-lesgebonden uren. Het gaat om

de wijze waarop aan de hand van het sjabloon een lokale regeling kan worden opgesteld.

Binnen instelling X is onderwijzend personeel werkzaam in drie verschillende disciplines:

1. Discipline A

2. Discipline B

3. Discipline C

Binnen instelling X geldt per discipline de volgende verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden

uren:

Discipline

1. Lesgebonden

uren

2. Niet-lesgebonden

uren

Discipline A

65%

35%

Discipline B

60%

40%

Discipline C

70%

30%

Binnen instelling X zijn de aanstellingen van het onderwijzend personeel in omvang zeer verschillend.

Daarom wordt er in instelling X voor gekozen om binnen de categorie niet-lesgebonden uren per

aanstellingsomvang een uitsplitsing te maken in de subcategorieën. Die uitsplitsing is als volgt:

De verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën

Aanstellingsomvang

2a. Voorbereiding

en nazorg van de

lesgebonden uren

2b. Algemene

werkzaamheden

2c. Variabele

werkzaamheden

Meer dan 27 uur per

week

30%

30%

40%

18 tot en met 27 uur

per week

35%

35%

 30%

7,2 tot en met 18 uur

per week

40%

40%

20%

tot en met 7,2 uur per

week

47%

47%

6%

In dit voorbeeld is de verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën voor alle

disciplines gelijk. Het is ook mogelijk om elke discipline een aparte verdeling van niet-lesgebonden

uren over de subcategorieën te maken.

Individuele afwijkmogelijkheden op de verhouding per discipline

Er zijn individuele omstandigheden voorstelbaar waarin het onredelijk is vast te houden aan de

verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden die per discipline is bepaald. Bijvoorbeeld door

rekening te houden met:

. zeer veel of zeer weinig ervaring van het onderwijzend personeellid of

. het cursustype dat het onderwijzend personeelslid geeft (groepslessen versus individuele

lessen)

In de lokale regeling kunnen individuele afwijkingsmogelijkheden op de verhouding die per discipline is

vastgelegd worden opgenomen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat individuele

afwijking is toegestaan, dienen in de lokale regeling te worden opgenomen. Deze individuele

afwijkmogelijkheden bepalen tezamen met de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren

die voor de discipline van de ambtenaar is vastgelegd, welke verhouding voor de individuele

ambtenaar geldt.

Voorbeeld:

Voor discipline D staat in de lokale regeling dat de verhouding 70% lesgebonden uren en 30% niet-

lesgebonden uren geldt. In de lokale regeling is ook vastgelegd dat voor discipline D een individuele

afwijkmogelijkheid bestaat voor ambtenaren met minder dan 3 jaar ervaring. Die ambtenaren krijgen

ten koste van het aantal lesgebonden uren 5% meer niet-lesgebonden uren voor de voorbereiding en

nazorg van de lesgebonden uren.

Het college stelt bij toepassing van de lokale regeling voor een ambtenaar met discipline D en minder

dan 3 jaar ervaring de verhouding vast op 65% lesgebonden en 35% niet-lesgebonden uren. Deze 5%

extra voor niet-lesgebonden uren wordt binnen de subcategorieën geheel toegeschreven aan

subcategorie 2a.

Tot slot

Te overwegen valt om een beperkt percentage van de tijd niet toe te wijzen aan

specifieke activiteiten. Niet alles valt namelijk op voorhand te plannen. Aan een aantal

kleinere werkzaamheden uit de eerder genoemde (sub)categorieën hoeft dan eveneens niet specifiek

tijd te worden toegewezen; zij kunnen tot de vrij in te delen tijd worden gerekend.

2Elke medewerker wordt geacht ook zelf te investeren in het bijhouden van pedagogisch-didactische

ontwikkelingen, het lezen van vakliteratuur en het onderhouden van de artistieke vaardigheden.

Niettemin zijn er situaties voorstelbaar (bijvoorbeeld indien het onderwijzend personeelslid

personeelslid een onderwijsvernieuwende werkzaamheid heeft) waar toedeling van tijd voor dergelijke

werkzaamheden geboden is.

briefnummer: 2004001009 en U200801115

Artikel 99:BIJLAGE IVa1

Functiebeschrijvingen

1. Consulent

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: consulent

Functie-eisen: HBO-niveau

Taken

1. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan

2. Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten

3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma’s

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan

Informeert en adviseert (potentiële) cliënten over de mogelijkheden van steunfunctieactiviteiten.

Overlegt met (de leiding van) potentiële cliënten over wensen en verwachtingen.

Stelt een activiteiten- of begeleidingsplan op of ondersteunt de cliënt daarbij.

Overlegt waar nodig met externe instanties.

B.2 Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten

Geeft informatie en adviezen over methoden en leermiddelen. Verzorgt teamtrainingen en individuele

begeleiding van docenten.

Adviseert bij de aanschaf van leermiddelen en ontwikkelt, waar nodig, zelf leermiddelen en

methodieken.

Organiseert met de cliënt producties, tentoonstellingen en andere evenementen.

Begeleidt bij de opstelling van werkplannen.

Bewaakt de afspraken met betrekking tot begroting, planning en inzet.

B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma’s

Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming.

Levert bijdragen aan beleidsontwikkeling, marktanalyses en aan de ontwikkeling van nieuw aanbod en

marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en

uitvoering van projecten.

Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen.

2. Docent

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: docent

Functie-eisen: HBO-niveau

Taken

1. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten

2. Het geven van de onderwijsactiviteiten

3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s

4. Het verrichten van overige werkzaamheden

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten

Verzorgt het (meerjaren)leerplan; stemt het leerplan af met leiding en collega’s.

Bepaalt vanuit het leerplan de inhoud van de onderwijsactiviteiten.

Zorgt voor les- en documentatiemateriaal.

B.2 Het geven van de onderwijsactiviteit

Bereidt de activiteit voor; stemt af op het niveau van de groep.

Geeft de onderwijsactiviteit; doet voor en stuurt bij.

Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm.

Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstelling deelnemers.

Bespreekt regelmatig de vorderingen met (ouders van) deelnemers en evalueert de onderwijsactiviteit;

stelt eventueel leerdoelstellingen bij.

Organiseert kunstuitingen van en voor deelnemers.

B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s

Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming.

Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod en

marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en

uitvoering van projecten.

Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen.

B.4 Het verrichten van overige werkzaamheden

Woont diverse overlegvormen bij.

Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij; neemt deel aan na- en bijscholing.

Levert bijdragen aan evenementen/instellingsactiviteiten.

3. Balletbegeleider

A. Beschrijving van de functie

Functiebenaming: Balletbegeleider

Functie-eisen: MBO-niveau

Taken

1. Het instrumentaal begeleiden van lessen

2. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied

3. Het verrichten van overige werkzaamheden

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het instrumentaal begeleiden van lessen

Begeleidt klassieke balletlessen en andere lesvormen op piano en andere instrumenten. Zorgt waar

nodig voor improvisatie en zorgt ervoor dat het karakter van de oefening muzikaal wordt ondersteund.

Past gedurende de oefening tempo en sfeer aan en legt andere accenten als de docent dit aangeeft.

Verzorgt de instrumentale begeleiding van uitvoeringen.

B.2 Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied

Houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij.

B.3 Het verrichten van overige werkzaamheden

Voert periodiek overleg met de docent over het afstemmen van het spel op de oefeningen en de

samenwerking tussen docent en begeleider.

Briefnummer: U200800195 en U200801115

Artikel 99:BIJLAGE VI

Vervallen

briefnummer:U200901923

Artikel 99:BIJLAGE VIIa

Bijlage VIIA Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen,

screeningsinstrumenten en functionele tests bij de aanstellingskeuring gebruikt dienen te

worden. De uitwerking van onderstaande onderdelen en de beoordeling hiervan is vastgelegd

in de aanstellingskeuring zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is

te vinden op vng.nl.

Bijzondere functie-eis:

Aspect van de belastbaarheid opgenomen mag worden in keuring

1. Waakzaamheid en oordeelsvermogen:

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- bekendheid met aanpassingsprobleem bij onregelmatige diensten,

- ooit doorgemaakte psychose, schizofrenie, epilepsie

- aanwezigheid van hoogtevrees

- aanwezigheid van claustrofobie

- ooit doorgemaakte warmtestuwing

- gebruik medicatie tegen epilepsie afgelopen 5 jaar

- huidig medicijngebruik (mee laten nemen)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid - hoge mate van slaperigheid (checklist)

- depressieve klachten (checklist)

- angstklachten (checklist)

Inzet gevalideerde fysiek functionele test ter detectie van:

- hoogtevrees (laddertest)

2. Emotionele piekbelasting:

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- recent doorgemaakt trauma

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid - posttraumatische stressklachten (checklist)

3. Energetische piekbelasting:

signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q)

belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten (familiair voorkomen HVZ; eerder of huidige hartziekte; roken)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid risico op toekomstig HVZ (ter regulering en niet ter afkeuring):

- te hoge BMI of buikvet

- hoge bloeddruk

- diabetes mellitus

- afwijkingen ECG

Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk geeft van het piek-anaerobe

inspanningsvermogen.

(aanstellingsbrandweertraplooptest)

4. Goed gezichtsvermogen

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige problemen met gezichtsvermogen

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- onvoldoende scherp zicht (lees en afstand)

- onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom

- onvoldoende gezichtsveld

5. Goed gehoorsvermogen

signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

huidige problemen met gehoorsvermogen

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen

6. Risico op expositie aan stof, rook, gas

of dampen:

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening

- overgevoeligheid longen / huidige klachten luchtweg/longen

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid van:

- mogelijke huidaandoening op armen/handen (eczeem/atopie)

- mogelijke longaandoening (astma/atopie)

7. Risico op (verspreiding

van)infectieziekten:

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- geldige inentingen

- huidige aanwezigheid infectieziekten

(Hepatitis, Difterie, Tetanus, Tuberculose, HIV)

8. Tillen/dragen

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- problemen met tillen

- huidige nek-, rug- en schouderklachten

problemen met krachtleverantie met geheven armen

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test

(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest)

9. Knielen/hurken

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test

(tijdens aanstellingskeuring-brandbestrijdingstest)

10.Klimmen/klauteren/traplopen

signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test

(laddertest)

(brandweertraplooptest)

11.Houdingen enkrachtleverantie met rug

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

huidige rugklachten

 Kort na de volgende basismetingen verricht om latere effecten van mogelijke blootstelling aan

factoren van het werk te kunnen aantonen: - longfunctiebepaling met behulp van spirometrie -

audiogram afname

Briefnummer: U201002606 en U201300250

Artikel 99:BIJLAGE VIIb

Bijlage VIIb Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen,

screeningsinstrumenten en functionele tests bij het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

gebruikt dienen te worden.

De uitwerking van onderstaande onderdelen en de beoordeling hiervan is vastgelegd in het

PPMO zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op

vng.nl.

 Bijzondere functie-

eis:

 Aspect van de belastbaarheid wat opgenomen mag

worden in

keuring:

 1. Waakzaamheid en

oordeelsvermogen:

 Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- aanpassingsprobleem door onregelmatige diensten,

- aanwezigheid van hoogtevrees

- aanwezigheid van claustrofobie

- doorgemaakte warmtestuwing sinds vorige keuring

- gebruik medicatie tegen epilepsie nu of geslikt sinds vorige

keuring

- huidig medicijngebruik (mee laten nemen)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de

huidige aanwezigheid van:

- hoge mate van slaperigheid (checklist)

- depressieve klachten (checklist)

- angstklachten (checklist)

- hoge werkgerelateerde vermoeidheid (checklist)

 2. Emotionele piekbelasting:

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- recent doorgemaakt trauma

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de

huidige aanwezigheid van:

- posttraumatische stressklachten (checklist)

 3. Energetische piekbelasting:

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- fysieke activiteit inzetbaarheid (PAR-Q)

- belangrijkste risicofactoren hart- en vaatziekten (familiair

voorkomen HVZ; eerder doorgemaakte- of huidige hartziekte;

roken)

Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de

huidige aanwezigheid van verhoogd risico op toekomstig HVZ

(ter regulering en niet ter afkeuring):

- te hoge BMI of buikvet

- hoge bloeddruk

- diabetes mellitus

- afwijkingen ECG

Inzet gevalideerde fysiek functionele test die een indruk geeft

van het piek-anaerobe inspanningsvermogen.

(brandweertraplooptest)

 4. Goed gezichtsvermogen

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige problemen met gezichtsvermogen tijdens werk

Inzet gevalideerd test ter detectie van de huidige aanwezigheid

van:

- onvoldoende scherp zicht (lees en afstand)

- onvoldoende kleurenzicht

- onvoldoende mobiliteit nekwervelkolom

- onvoldoende gezichtsveld

 5. Goed gehoorsvermogen

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige problemen met gehoorvermogen tijdens werk

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid

van:

- onvoldoende vermogen om spraak-in-ruis te horen

6. Risico op expositie aan stof, rook,

gas of dampen:

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- overgevoeligheid huid / huidige huidaandoening

- overgevoeligheid longen / huidige klachten luchtweg/longen

Inzet gevalideerde test ter detectie van de huidige aanwezigheid

van:

- mogelijke huidaandoening op armen/handen

(eczeem/atopie)

- mogelijke longaandoening (astma/atopie)

 7. Risico op (verspreiding van)

infectieziekten:

 Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige aanwezigheid infectieziekten die een gevaar voor

anderen kunnen opleveren

8. Tillen/dragen

 Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- problemen met tillen

- huidige nek-, rug- en schouderklachten

- problemen met krachtleverantie met geheven armen

Inzet gevalideerde fysieke, functionele til/draag test

(tijdens brandbestrijdingstest)

 9. Knielen/hurken

Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele kniel/hurk test

(tijdens brandbestrijdingstest)

10.Klimmen/klauteren/traplopen

Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige duizeligheidsklachten

Inzet gevalideerde fysieke, functionele klim/klauter test

(tijdens brandbestrijdingstest en brandweertraplooptest)

11.Houdingen en krachtleverantie

met rug 1-11 met als doel

signalering voor begeleiding

 Signaalvraag (mondeling of schriftelijk) naar:

- huidige rugklachten

Signaalvraag (mondeling):

Is sinds de vorige keuring een nieuwe ziekte of

gezondheidsklachten opgelopen die van invloed (kunnen) zijn

op de uitvoering van uw werk?

Signaalvraag (schriftelijk) naar:

1) Aanwezigheid chronische ziekten (stofwisseling, psychisch,

bewegingsapparaat, hart- en vaataandoeningen,

urinewegen/geslachtsorganen, spijsverteringsorganen, tumoren,

luchtwegen, huidaandoeningen)

2) Ingeschat eigen werkvermogen nu

3) Ingeschat eigen huidige inzetbaarheid gegeven de fysieke en

psychologische taakeisen

4) doorgemaakte expositie aan agressie in afgelopen periode

 5) doorgemaakte expositie aan hard geluid in afgelopen periode

met acute oorsuizingen of tijdelijke gehoorsvermindering als

gevolg

6) doorgemaakte expositie aan stof, rook, gas of dampen in

afgelopen periode

Inzet testen ter monitoring indien aanleiding bestaat om

achteruitgang in longfunctie of gehoor aan te kunnen tonen:

- longfunctiebepaling met behulp van spirometrie

- audiogram afname

 briefnummer: CvA/U200800195 en U 20102606 en U201300250