Officiele publicatie

Coördinatiebesluit Windpark Deil en ter inzage legging ontwerpbestemmingsplannen Windpark Deil en ontwerp omgevingsvergunning, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen en Geldermalsen maken bekend dat de gemeenteraden van beide gemeenten hebben besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de realisatie van het Windpark Deil.

Ter inzage legging ontwerpbesluiten Windpark Deil

Met toepassing van het coördinatiebesluit liggen de volgende ontwerpbesluiten, vanaf 24 februari 2017 tot en met 6 april 2017 ter inzage:

 • 1.
  het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil” met identificatienummer NL.IMRO.0304.Bpbgwindparkdeil-1702 in de gemeente Neerijnen;
 • 2.
  het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil” met identificatienummer NL.IMRO.0236.BUIwindparkdeil-OW01 in de gemeente Geldermalsen en;
 • 3.
  de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de windturbines met bijbehorende toegangswegen rond Knooppunt Deil met zaaknummer 021475769.

Ten behoeve van de twee bestemmingsplannen is een m.e.r.-procedure opgestart. Het Milieueffectrapport (MER) is als bijlage bij de toelichting op de bestemmingsplannen in te zien.

 

Beschrijving coördinatiebesluit

Het Windpark Deil ligt in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Om het Windpark Deil te kunnen realiseren zijn twee nieuwe bestemmingsplannen en een omgevingsvergunning

voorbereid. De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van de bestemmingsplannen. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

 

Beschrijving bestemmingsplannen

Plannen zijn in voorbereiding om rondom Knooppunt Deil een windpark van 11 windturbines te realiseren. Door de beoogde omvang van het windpark moet op grond van de Wet milieubeheer voor het vaststellen van het bestemmingsplan een milieueffectrapportage worden doorlopen. De uitkomst hiervan, het milieueffectrapport, is ook gebruikt voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. De uitkomsten van de milieueffectrapportage leveren een lijnopstelling met 11 windturbines op ten zuiden van de A15. Van deze windturbines komen er zes ten westen van de A2 en vijf ten oosten van de A2. De windturbines krijgen een ashoogte van maximaal 140 meter en een rotordiameter van eveneens maximaal 140 meter. Drie windturbines komen op het grondgebied van Geldermalsen en acht windturbines komen op het grondgebied van Neerijnen te staan.

 

Omdat de huidige bestemmingsplannen de realisatie van een windpark uitsluiten, is het nodig dat beide gemeenten een nieuw bestemmingsplan vaststellen. De nu ter inzage te leggen ontwerpbestemmingsplannen vormen de start van de wettelijke procedure. Behalve de formele stukken van het bestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) zijn ook diverse achterliggende onderzoekrapportages in te zien. Naast het Milieueffectrapport gaat het onder meer om: een akoestisch onderzoek, een slagschaduwonderzoek, een onderzoek naar de externe veiligheid en een ecologisch onderzoek. Alle achterliggende onderzoekrapportages hebben betrekking op het gehele windpark (dus zowel voor het grondgebied van Geldermalsen als van Neerijnen).

 

Beschrijving omgevingsvergunning

De ontwerpomgevingsvergunning maakt het mogelijk om de windturbines met bijbehorende technische installaties te bouwen en de omliggende verhardingen en ontsluitingswegen te realiseren.

  

Raadplegen planstukken

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, is in pdf-vorm t/m donderdag 6 april 2017 te bekijken en/of te downloaden op de websites van de gemeente Geldermalsen (www.geldermalsen.nl). De stukken zijn te vinden onder bestemmingsplannen > bestemmingsplan inzien.

 

Ook staan de stukken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beide gemeenten kunnen ieder alleen het bestemmingsplan publiceren voor het eigen gemeentelijk grondgebied. (Om het plan in zijn geheel te zien, dient u bij beide gemeenten te kijken).

Het ontwerpbestemmingsplan “Windpark Deil” kunt u op die site terugvinden onder het planidentificatienummer:

 

NL.IMRO.0236.BUIwindparkdeil-OW01 (=onderdeel grondgebied Geldermalsen)

 

of

 

NL.IMRO.0304.Bpbgwindparkdeil-1702 (=onderdeel grondgebied Neerijnen)

 

Daarnaast kan op afspraak een papieren versie van de planstukken worden ingezien op de gemeentehuizen van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Hiervoor kunt u als volgt een afspraak maken:

 • Voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Hagelaar via 14 0418;
 • Voor inwoners gemeente Geldermalsen: www.geldermalsen.nl > afspraak maken > inzien stukken of via (0345) 586611.

 

Ontwerpomgevingsvergunning

De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken is in te zien bij de gemeente Neerijnen. Voor het inzien van de omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken met de gemeente Neerijnen, via telefoonnummer 14 0418.

  

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

 

Schriftelijke reacties (geen e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg, o.v.v. zienswijze Windpark Deil.

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning.

De gemeente Neerijnen zorgt ervoor dat de zienswijze wordt doorgestuurd naar de gemeente Geldermalsen.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met:

 • voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418
 • voor inwoners gemeente Geldermalsen: dhr. F. Schmidt via (0345)586611

  

Neerijnen, 23 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen