Officiele publicatie

Deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2014 gemeente Neerijnen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober en 1 december 2014,

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.
  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.
 • b.
  subsidie: eenmalige activiteitensubsidie, waarbij aan een natuurlijk persoon financiële middelen worden verstrekt. Artikel 3 van de ASV is hierbij niet van toepassing.
 • c.
  subsidieplafond: het plafond als bedoeld in artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht.
 • d.
  ASV: Algemene Subsidie Verordening Neerijnen 2010.
 • e.
  overmacht: een tekortkoming van de subsidieontvanger die hem niet kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • f.
  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiematerialen uitgedrukt in m²K/W.
 • g.
  Regeling subsidie isolatiemaatregelen: door de provincie aan de gemeente ter beschikking gestelde budgetten ter stimulering van woningisolatie.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De ASV is van toepassing voor zover daarvan in deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Neerijnen.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

1.

Een subsidie-aanvraag wordt geweigerd indien de maatregelen niet verder strekken dan:

 • -
  hetgeen wettelijk minimaal verplicht is,
 • -
  de termijn als bedoeld in artikel 12 niet wordt behaald,
 • -
  de gangbare minimum kwaliteitseisen.
2.

De aanvraag wordt ook geweigerd indien uit de aanvraag blijkt dat kennelijk niet zal worden voldaan aan de eisen als bedoeld in artikel 7.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.
  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:
  • 1
   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;
  • 2
   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;
  • 3
   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is, of door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw.
  • 4
   Het vervangen van bestaand glas voor HR++glas. Deze subsidiabele maatregel werkt terug tot en met 31 januari 2014.
 • b.
  de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar.
 • c.
  de aanvraag tot subsidie wordt vóór 1 oktober 2015 ingediend.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 49,000,-.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

a.

De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

b.

De subsidie kan op grond van één of meerdere aanvragen, elk ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit gemeente Neerijnen, worden verstrekt mits de totale som van de subsidie ten hoogste eenderde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van € 750,- per koopwoning bedraagt.

c.

Het maximale bedrag onder a. en b. wordt binnen de Regeling subsidie isolatiemaatregelen slechts één maal uitgekeerd.

d.

Kosten gemaakt vóór 31 januari 2014 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

1.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

2.

Indien een subsidieaanvraag op grond van het aanvraagformulier nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is ingediend.

Artikel 11. Uitbetaling subsidie

1.

Binnen twee weken na het uitvoeren van de maatregel of maatregelen als omschreven in artikel 7 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend. Art. 10 van de ASV is niet van toepassing.

2.

Als het verzoek tot vaststelling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 12. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.
  de maatregel of maatregelen als bedoeld in artikel 7 worden uitgevoerd binnen zes weken na het besluit tot subsidieverstrekking, tenzij sprake is van overmacht;
 • b.
  een door de gemeente Neerijnen aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;
 • c.
  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;
 • d.
  wanneer de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd dan zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 13. Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

2.

Deze verordening werkt terug tot en met 31 januari 2014.

3.

De deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 (vastgesteld 21 maart 2013) wordt ingetrokken per 31 januari 2014, waarbij de verordening van kracht blijft voor aanvragen die voor de datum van intrekking zijn ingediend.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2014.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 18 december 2014,
Voorzitter
Griffier
Zaak 12629 – intern2014/3742/1