Officiele publicatie

Definitief besluit wijzigingsplan voor het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Molenkampweg 2 te Tuil, Neerijnen

Met ingang van 25 januari 2013 ligt gedurende zes weken, tot en met 8 maart 2013, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Molenkampweg 2 te Tuil

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

24 januari 2013,
Burgemeester en wethouders van Neerijnen