Officiele publicatie

Definitief wijzigingsbesluit Esterweg 12a te Est, Neerijnen

Met ingang van 1 februari 2013 ligt gedurende zes weken, tot en met 14 maart 2013, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Esterweg 12 a te Est (kadastraal bekend onder Est en Opijnen, sectie E, nummer 471)

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

31 januari 2013,
Burgemeester en wethouders van Neerijnen