Officiele publicatie

Eerste wijzigingsbesluit Besluit mandaat directeur Avri 2016

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avri,

gelet op artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Avri;

besluit vast te stellen het navolgende 

Eerste wijzigingsbesluit Besluit mandaat directeur Avri 2016

Artikel 1

 • A.
  Artikel 2, eerste lid, onder c, van het Besluit mandaat directeur Avri 2016 wordt gewijzigd waardoor artikel 2, eerste lid en onder c, van het Besluit mandaat Avri 2016 komt te luiden als volgt:
  • 1.
   Aan de directeur wordt in mandaat verleend de bevoegdheid tot:
   (...)
   • c.
    het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tot ten hoogste een bedrag van € 2.000.000,- per privaatrechtelijke rechtshandeling, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2

Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht op 1 juli 2016 in werking.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 maart 2017.
De secretaris,
E.J. de Vries
de voorzitter,
L. Verspuij