Officiele publicatie

Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen “Windpark Deil” en Omgevingsvergunning “Windpark Deil”, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat op grond van de genomen coördinatiebesluiten de volgende stukken met ingang van vrijdag 21 juli 2017 voor zes weken (tot en met donderdag 31 augustus 2017) ter inzage worden gelegd:

  • Het door de gemeenteraad van Geldermalsen op 27 juni 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark Deil”;
  • Het door de gemeenteraad van Neerijnen op 6 juli 2017 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Windpark Deil”;
  • De door het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen op 10 juli 2017 verleende omgevingsvergunning “Windpark Deil” met zaaknummer 021475769.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft specifiek voor het project “Windpark Deil” het college de mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe te passen (raadsbesluiten 15 december 2016 en 30 maart 2017). Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 31 mei 2016 besloten dat artikel 9f, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing is voor de realisatie van onder meer windpark Deil. Hiermee is de bevoegdheid voor het nemen van de benodigde uitvoeringsbesluiten voor de aanleg van windpark Deil overgedragen aan de gemeente Neerijnen. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze/beroep tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

Toelichting op het bestemmingsplan

De bestemmingsplannen “Windpark Deil” van de gemeente Neerijnen en Geldermalsen moeten het samen mogelijk maken dat op de gronden rondom knooppunt Deil, ten zuiden van rijksweg A15, een windpark van 11 windturbines kan worden gerealiseerd. Van de 11 windturbines komen er 8 op het grondgebied van de gemeente Neerijnen en 3 op het grondgebied van de gemeente Geldermalsen. De windturbines worden evenwijdig aan de A-15 geplaatst. De windturbines krijgen een ashoogte van maximaal 140 meter. De rotordiameter (wieken) zal maximaal 140 meter bedragen. De tiphoogte van de windturbines wordt dus maximaal 210 meter. Het bestemmingsplan maakt ook de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, toegangswegen en transformatorkasten mogelijk.

Ten behoeve van de bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning voor de windturbines is er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hiervoor zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben onder meer betrekking op de volgende aspecten: geluid, slagschaduw, externe veiligheid, flora en fauna, bodem- en waterkwaliteit, archeologie en luchtkwaliteit. Het Milieueffectrapport en de deelonderzoeken maken onderdeel uit van de planstukken.

Bij vaststelling van het bestemmingsplannen is door de gemeenteraden besloten enkele wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan. Deze wijzigingen omvatten:

  • -
    enkele aanpassingen op de verbeelding: de schakel-/inkoopstations zijn verwijderd, de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone-windturbine’ is toegevoegd voor windturbine 3 in het plan van Geldermalsen. In het plan van Neerijnen is een functieaanduiding ‘verkeer’ toegevoegd voor een toegangsweg binnen de bestemming ‘Bos’, een toegangsweg is toegevoegd waarmee windturbine 6 wordt aangesloten op de Broekgraaf, de functieaanduidingen ‘bos’ en ‘natuur’ zijn toegevoegd binnen de bestemming ‘Bedrijf-Windturbine’ binnen GNN-gebied en binnen de bestemming Natuur is de functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ gewijzigd in ‘specifieke vorm van bedrijf – drinkwaterwinning’.
  • -
    de volgende wijzigingen in de regels: de High Impact Zone als afstandscriterium is vervangen door een ‘veiligheidszone Gasunie’, de bestemming ‘Bedrijf – Windturbine’ mag ook gebruikt worden voor het bouwen een een schakel-/inkoopstation. Per bestemmingsplan is dit aantal op 2 gemaximeerd. Hiermee verdwijnt de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’. De functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ is gewijzigd in ‘specifieke vorm van bedrijf – drinkwaterwinning’. De definitie van een compact transformatorstation is toegevoegd aan de begripsbepalingen. Het natuurversterkingsplan is toegevoegd als bijlage bij de regels en de definitie natuurversterking is in de begripsbepalingen nader gedefinieerd. Het natuurversterkingsplan is toegevoegd als bijlage bij de regels. De specifieke gebruiksregel aangaande buisleidingen, die reeds in het bestemmingsplan Windpark Deil van de gemeente Neerijnen stond, is ook aan het bestemmingsplan van de gemeente Geldermalsen toegevoegd.
  • -
    enkele aanpassingen in (de bijlagen van) de toelichting van het bestemmingsplan: Rijkswaterstaat heeft geadviseerd een aanvullend verkeersonderzoek uit te voeren en de resultaten zijn in de toelichting en bijlagen verwerkt. Naar aanleiding van overleg met het Waterschap Rivierenland is de Waterparagraaf uitgebreid met de te nemen compensatiemaatregelen. Naar aanleiding van overleg met de provincie Gelderland is het natuurversterkingsplan uitgebreid met mogelijkheden voor versterking van de kernkwaliteiten en is de landschappelijke paragraaf van de toelichting aangepast om beter aan te sluiten bij de eisen die de provinciale verordening stelt aan bestemmingsplannen die windparken mogelijk maken. Naar aanleiding van overleg met de commissie voor de m.e.r. is een extra bijlage aan de toelichting toegevoegd (‘Aanvulling MER’) waarin enkele milieuonderzoeken een aanvulling hebben ontvangen. Het gaat hierbij met name om de landschappelijke vergelijking tussen het voorkeursalternatief en MER-alternatief 11 groot. Naar aanleiding van de beoordeling van de Wnb-ontheffingsaanvraag door de provincie zijn extra veldwaarnemingen in het voorjaarsseizoen uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in de toelichting en bijlagen en naar aanleiding van overleg met de commissie voor de m.e.r. is een paragraaf aan de toelichting toegevoegd over obstakelverlichting.

Toelichting op de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met zaaknummer 021475769 heeft betrekking op de aanvraag van Wind & Co Projectontwikkeling B.V. voor de bouw van 11 windturbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 49,5 Megawatt. De aanvraag bevat de volgende activiteiten: bouwen van 11 windturbines, milieu: oprichten en in werking hebben van 11 windturbines en aanleg van bouw- en onderhoudswegen en het maken van uitwegen.

In vergelijking met het ontwerp van de omgevingsvergunning is er in de verleende omgevingsvergunning ingegaan op het welstandsadvies van het Gelders Genootschap. Dit leidt niet tot een andere vergunning als het gaat om de activiteit bouwen. Verder zijn er kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd in de verwijzing

naar de bestemmingsplanregels. De nummering van de planregels voor Neerijnen en Geldermalsen wijkt op onderdelen iets af. Dit is verduidelijkt.

Raadplegen stukken

De stukken van het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning kunnen op afspraak worden ingezien op het gemeentehuis te Neerijnen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de heer N. van de Wetering of mevrouw T. Hagelaar. U bereikt hen via 140418. Voor vragen over de omgevingsvergunning neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

De planstukken van de vastgestelde bestemmingsplan zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan van de gemeente Neerijnen heeft het planidentificatienummer: NL.IMRO.0304.BPbgwindparkdeil-1703

Het bestemmingsplan van de gemeente Geldermalsen heeft het planidentificatienummer: NL.IMRO.0236.BUIwindparkdeil-VSG1.

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen de besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning geldt dat gedurende de beroepstermijn (tot en met donderdag 31 augustus 2017) de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning;
  • b.
    iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en de aan de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen;
  • c.
    iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.