Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied', gemeente Neerijnen – bestuurlijke lus

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 februari 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten aanzien van de percelen Smalsteeg 3 te Haaften, Molenstraat 52 te Ophemert en 2e Tieflaarsestraat 3a te Neerijnen gewijzigd heeft vastgesteld.

Het besluit volgt uit de uitspraak (8:51d Awb herstel gebrek in hoger beroep oftewel bestuurlijke lus) van 9 september 2015 met nummer 201403837/1/R3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 6 februari 2014.

Dit bestemmingsplan is bedoeld om enkele fouten op de percelen Smalsteeg 3 te Haaften, Molenstraat 52 te Ophemert en 2e Tieflaarsestraat 3a te Neerijnen naar aanleiding van het hoger beroep te herstellen.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2.a van de Awb van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten 'bestuurlijke lus' heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen op het bestreden besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan zoals vastgesteld op 6 februari 2014

Op het perceel Smalsteeg 3 te Haaften is onder andere het bestemmingsvlak aangepast, zodat de vergunde woning binnen de woonbestemming past. Het perceel Molenstraat 52 te Ophemert is voorzien van een functieaanduiding met bijbehorende regeling waarmee de ter plaatse al aanwezige en toegestane bedrijfsactiviteiten positief bestemd worden en op het perceel 2e Tieflaarsestraat 3a te Neerijnen zijn de loonwerkactiviteiten als nevenactiviteit tot maximaal 350 m2 positief bestemd.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan – bestuurlijke lus met bijbehorende stukken is van 1 april tot en met 12 mei 2016 voor iedereen digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.Bpbgneerijnen-1603. Tevens kunt op afspraak het plan inzien op het gemeentehuis van Neerijnen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw T. Egging via telefoonnummer 14 0418.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Het gaat hierbij uitsluitend om de aangebrachte wijziging.

Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 13 november 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, onderdelen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

31 maart 2016 Burgemeester en wethouders van Neerijnen