Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenblok Varik 2014’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2014 het bestemmingsplan 'Molenblok Varik 2014' gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van het terrein tussen de Kerkstraat en molen aan de Waalbandijk. Er is een directe bouwmogelijkheid opgenomen voor 31 woningen en een wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van 19 woningen.

Wijzigingen

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen (ambtshalve) gewijzigd. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen die als bijlage bij het bestemmingsplan is opgenomen.

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 20 februari tot en met 2 april 2015 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te raadplegen op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder 'openbare ruimte' op 'bestemmingsplannen' te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarmolenblok2014-1403 .

Reageren op het plan

Op grond van artikel 8:2 Wro lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • de belanghebbende in het beroepschrift moet vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
  • de belanghebbende binnen de beroepstermijn moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit (na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd; het beroep is dan niet ontvankelijk);
  • de Raad van State het beroepschrift versneld behandelt.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening van het team Dienstverlening en Beleid.

gemeente Neerijnen,

19 februari 2015