Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Slimwei, Waardenburg, gemeente Neerijnen

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Slimwei' ligt van 6 februari tot 20 maart 2015 ter inzage.

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 18 december 2014 gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

Het plangebied is gelegen ten westen van de dorpskern Waardenburg. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt de autosnelweg A2, aan de noordzijde ligt de Ammanswal en Zandweg. Ten zuiden van het plangebied ligt de Steenweg en ten westen liggen percelen van de Haarstraat.

Wijzigingen

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van ingekomen zienswijzen. Ook zijn er enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de bundeling van ingekomen zienswijzen die als bijlage bij het raadsbesluit en het bestemmingsplan is opgenomen. Ook zijn de ambtshalve aanpassingen hierin opgesomd.

Inzien

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en de daarbij horende stukken liggen voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:

  • onze website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen,
  • www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab 'bestemmingsplannen'. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant de plaatsnaam invoeren.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht;
  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro).

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen, kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Dienstverlening en Beleid.