Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Waardenburg-West, Neerijnen

Het vastgestelde bestemmingsplan 'Waardenburg-West' ligt van 15 november tot en met 26 december 2013 ter inzage.

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 26 september 2013 vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Waardenburg-West’ heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Waardenburg. In het (noord)oosten loopt het plangebied tot de autosnelweg A2, in het zuiden loopt het plangebied tot de Waalbandijk en in het noordwesten tot de Steenweg.

Wijzigingen

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op de volgende punten gewijzigd:

 • Toelichting en regels met betrekking tot bestemming Bos zijn aangescherpt;
 • Voor Steenweg 18 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen;
 • Foute verwijzing in de regels (agrarisch) in het digitale bestand is gecorrigeerd;
 • voor wijzigingsbevoegdheid 4 is de definitie en onderbouwing van een schuurwoning en tevens dijkwoning toegevoegd;
 • Voor de wijzigingsbevoegdheden 1 en 2 is een maximale bebouwing van 1.000m2 opgenomen;
 • Voor wijzigingsbevoegdheid 5 is opgenomen dat de woning behouden moet blijven en de bedrijfsbebouwing plaatsvindt binnen de huidige bebouwingscontouren;
 • Een extra wijzigingsbevoegdheid voor Achterweg 10 ten behoeve van omzetting van de bedrijfs- naar burgerwoning;
 • 2 vrijwaringszones (waterkering) zijn opgenomen.
 • Bij wijzigingsbevoegdheid 1 is de bestemming 'Verkeer' toegevoegd.

Inzien

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, het plan en de daarbij horende stukken liggen voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:

 • onze website www.neerijnen.nl onder 'Openbare Ruimte / Bestemmingsplannen,
 • www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest op de startpagina bovenin de tab 'bestemmingsplannen'. Daarna kunt u in het keuzescherm aan de linkerkant de plaatsnaam invoeren.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

 • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
 • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
 • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van het team Ontwikkeling en Toezicht.