Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan Klingelenberg fase 2a/2b Tuil, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat zij het uitwerkingsplan “Klingelenberg fase 2a/2b” gewijzigd hebben vastgesteld. Dit in overeenstemming met artikel 3.6 Wro.

Het plangebied van het volledige plan Klingelenberg ligt aan de oostzijde van het dorp Tuil. Aan de westkant grenst het plangebied aan de Haarstraat. Zuidelijk wordt het gebied begrensd door de provinciale weg (Steenweg). Ten noorden van het plangebied ligt een begraafplaats en een school. Aan de oostzijde ligt het bedrijventerrein Slimwei dat van het plangebied gescheiden wordt door de Culemborgse Trekvaart.

Het uitwerkingsplan maakt woningbouwontwikkeling in het noordwestelijke deel van het plangebied mogelijk. Daarnaast is een laatste rij woningen meegenomen uit fase 1.

Het gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “Klingelenberg fase 2a/2b” met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 oktober tot en met 20 november 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Neerijnen.

Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Wijzigingen

In de toelichting van het uitwerkingsplan is ambtshalve een actualisatie van de Ruimtelijke Verordening aangebracht. Eveneens is de toelichting aangepast op basis van de reactie van het Waterschap.

Beroep

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de wijziging van het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpplan.

Daarnaast kunt u gedurende deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden uitwerkingsplan

Het besluit van het college treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Als een beroepschrift is ingediend en de zaak spoedeisend is, kan bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden gevraagd.

9 oktober 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen