Officiele publicatie

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Woongebied Haaften-Noord’, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 15 augustus 2017 het wijzigingsplan ‘Woongebied Haaften-Noord' opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft de wijziging van het bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ ten behoeve van een nieuw woongebied. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op het maximaal aantal woningen en de positionering van enkele garageboxen/bijgebouwen in het middenveld. Het maximaal aantal woningen is gewijzigd van 65 naar 75. Dit is passend binnen het moederplan ‘Haaften Noord’ en het woningbouwprogramma. Alle eerdere onderzoeken wijzen uit dat deze aanpassing geen effect heeft op de omgeving.

Geen exploitatieplan

Het college heeft besloten om voor dit wijzigingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het wijzigingsplan inzien

Het opnieuw gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Woongebied Haaften-Noord' met bijbehorende stukken ligt van 8 september tot en met 19 oktober 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPWHaahaaftennoord-1703. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 7 september 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen