Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Donkerstraat te Heesselt’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2009 het bestemmingsplan ‘Donkerstraat te Heesselt’ gewijzigd heeft vastgesteld.

De gemeente Neerijnen heeft in het kader van de zgn. ruimte voor ruimte regeling een aantal woningbouwprojecten in voorbereiding. De locatie ‘Donkerstraat te Heesselt’ is één van deze locaties.

Het bestemmingsplan ‘Donkerstraat te Heesselt’ van de gemeente Neerijnen vormt een belangrijke stap op weg naar de realisatie van maximaal 12 woningen.

Plangebied

Het plangebied met een oppervlak van circa 2 hectare is gelegen aan de oostzijde van de kern Heesselt, begrenst door de Waalbandijk, Gemene weg en Donkerstraat en nabij de woningen Donkerstraat 23 en 25. Op dit moment is de grond in gebruik als grasland.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Het bouwvlak op het adres Donkerstraat Heesselt wordt aangepast zodat een bebouwingsvrije zone ontstaat tussen Donkerstraat 25 en te realiseren vijver;
  • Het bestemmingsplan wordt qua regels en verbeelding aangepast aan de SVBP2008;
  • Op de twee noordelijk gelegen kavels wordt de splitsing naar een twee onder een kap woning mogelijk gemaakt;
  • Het maximum oppervlak van 45 m2 voor aan huisgebonden beroep komt te vervallen.
  • binnen de bestemmingen Wonen-I en Wonen-II komt het voor de hoofdbebouwing opgenomen maximum bebouwd oppervlak te vervallen;
  • In artikel 10.2.1 wordt: het gebruiken, storten en opslaan van bestrijdingsmiddelen en/ofschadelijke stoffen vervangen in het aanleggen van fruitboomgaarden, indien afdoende vaststaat dat intensieve bespuitingen met bestrijdingsmiddelen zullen plaatsvinden;
  • In artikel 10.2.3 wordt geen onevenredige gewijzigd in onevenredige blijvende schade.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Donkerstraat te Heesselt’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 november 2009 gedurende zes weken tot en met 30 december 2009 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

18 november 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.