Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 15 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van een Kulturhus en woningen in het gebied tussen de Enggraaf en de Bernardstraat in Haaften mogelijk te maken.

Plangebied

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie G, nummers 140 en 657. In oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door de Enggraaf. Naar het zuiden wordt het plangebied begrensd door de percelen Enggraaf 25a en Bernardstraat 38. De westgrens van het plangebied vormt de Bernardstraat.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • In hoofdstuk 4.6.1 van de toelichting wordt ‘Enggraaf 19’ vervangen door ‘Bernhardstraat 19’.
 • In hoofdstuk 4.2 van de toelichting wordt de verwijzing naar de waterberging aan de Bernhardstraat vervangen door waterberging in het noorden van het plangebied.
 • In hoofdstuk 4.2 van de toelichting wordt een uitgebreide toelichting over het Water & Ruimte atelier opgenomen.
 • In hoofdstuk 4.2 van de toelichting wordt de tekst over de B-watergangen aangepast.
 • In hoofdstuk 4.2 van de toelichting wordt de tekst over het waterbergingstekort aangepast en wordt tevens een berekening toegevoegd.
 • Op de verbeelding worden de A-watergangen bestemd als ‘Water’.
 • Artikel 4.2.1 lid b van de regels wordt veranderd in: De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 2,5 m daarachter, met uitzondering van de voorgevel van de multifunctionele accommodatie welke ook op meer dan 2,5 m achter de voorgevelrooilijn gesitueerd mag worden.
 • Artikel 14.2 lid d van de regels wordt verwijderd.

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 april 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPHaaftenNoord-1203

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

19 april 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.