Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Est’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2009 het bestemmingsplan ‘Kern Est’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor de kern van Est. Hiermee wordt het verouderde bestemmingsplan vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige voorschriften.

Daarnaast zijn binnen het bestemmingsplan enkele wijzigingsregels opgenomen om planologisch sturing te kunnen geven aan ruimtelijke opgaven binnen de bebouwde kom.

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het grondgebied van de kern Est, waarbij de oostelijke begrenzing wordt gevormd door de agrarische gronden en deels door de rondweg. Ten noorden van de kern (op circa 1 km afstand) loopt de autosnelweg A15, ten zuiden bevindt zich (op circa 3 km afstand) de rivier de Waal. De grootte van het plangebied is daarmee circa 40 ha.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

  • In de regels wordt een nadrukkelijkere hoofdstukindeling opgenomen door toevoeging van het woord ‘Hoofdstuk’;
  • Op de verbeelding wordt de vijver ten zuiden van de noordelijk gelegen rotonde volgens opgave van het waterschap ingetekend;
  • De waterparagraaf wordt op basis van recent gereed gekomen beleid geactualiseerd;
  • Binnen wijzigingsregel 6 wordt het afweegbaar gemaakt om in plaats van een vrijstaande woning een woongebouw met 4 wooneenheden te realiseren;
  • Op het adres Esterweg 7a wordt het bouwvlak vergroot zodat de vergunde uitbreiding er binnen valt;
  • Wro-zone-wijzigingsbied 3 komt te vervallen. Het plangebied wordt ter plaatse aangepast. Dit betekent tevens dat de hier aanwezige medebestemming Leiding Gas komt te vervallen.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Est’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 17 december 2009 gedurende zes weken (tot 28 januari 2010) voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende de hierboven vermelde periode beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

16 december 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.