Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Haaften’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 9 december 2010 het bestemmingsplan ‘Kern Haaften’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor de kern van Haaften. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige voorschriften.

Plangebied

Het bestemmingsplan ‘Kern Haaften’ heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door in zuidelijke-, oostelijke- en westelijke richting de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door (achter)erven van bebouwing gelegen aan de Buitenweg, Enggraaf, Bernhardstraat en de Emmastraat.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.
  Wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • 2.
  Artikel 15.1.b (groenvoorzieningen) en artikel 16.1.b (groenvoorzieningen binnen de bestemming Leiding-Riool) worden uit de regels verwijderd.
 • 3.
  Op het perceel Waalbandijk 32 is de bestemming Tuin iets verder richting de openbare weg gelegd. De ligging is gebaseerd op de ‘standaard’regeling van 3 meter vanaf de voorgevel van de woning.
 • 4.
  Het perceel achter Buitenweg 24 (kad bekend gemeente Haaften sectie G nr. 647) wordt evenals de aangrenzende percelen ten noordoosten als groen bestemd.
 • 5.
  Hannekesland 2 tm 28: Achtererf was aangemerkt als (voor)tuin. Dit is gecorrigeerd.
 • 6.
  Artikel 1 regels: toegevoegd de begrippen: dienstverlening, kantoor
 • 7.
  Afwijkingsregels zijn toegevoegd voor de bestemmingen Detailhandel en Dienstverlening. Onder voorwaarden kan afgeweken worden van deze bestemmingen ten behoeve van de functies kantoren of dienstverlening of detailhandel.
 • 8.
  Artikel 19.2.e aangepast op basis van Wabo/ reactie waterschap.
 • 9.
  Artikel 20.3 toegevoegd: afwijking van de bouwregels.
 • 10.
  Artikel 25.6 is toegevoegd zodat via een wijzigingsbevoegdheid woningbouw (Hoek Tolland/Engelenhof) mogelijk is.
 • 11.
  Artikel 26, algemene procedureregels, is verwijderd.
 • 12.
  Artikel 27 wordt dan artikel 26 (aangepast op de Wabo)
 • 13.
  De plangrens is gecorrigeerd aan de westzijde, zodat er geen ‘gaten’ tussen Kern Haaften en het bestemmingsplan Buitengebied ontstaan.
 • 14.
  Aan de westzijde van het plangebied zijn rondom de dijk bestemmingen opgenomen die het meest aansluiten met de vigerende bestemmingen. In het ontwerpbestemmingsplan was slechts een gedeelte van dit gebied opgenomen en had de bestemming groen. Bij het bestemmen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van de vigerende bestemming. De bestemmingen groen (binnendijks), verkeer en agrarisch met waarden (buitendijks) zijn opgenomen.
 • 15.
  Op de percelen Waalbandijk 299 is de bestemming wonen opgenomen met de aanduiding Detailhandel.
 • 16.
  Op het perceel Waalbandijk 44 is de aanduiding ‘bedrijf aan huis’ (bah) opgenomen.
 • 17.
  Het bouwblok van de woningen aan de Bernhardstraat 12 tm 22 is verschoven zodat dit bouwblok strak langs de voorgevel ligt en niet strak langs de erker.
 • 18.
  Achtererf van Dreef 9 heeft woonbestemming gekregen.
 • 19.
  Voor het wijzigingsgebied aan Koningsstraat/Herenstraat is een goot en nokhoogte opgenomen van resp. 4 en 8 meter.
 • 20.
  De percelen G 645 en G 646 hebben de bestemming groen gekregen i.p.v. een agrarische bestemming.
 • 21.
  Voor de gebouwen van De Wittenberg zijn de juiste hoogtes opgenomen.
 • 22.
  De bouwstrook aan Emmastraat 17 is juist opgenomen, conform vergunde situatie.
 • 23.
  De woning aan Buitenweg 25 heeft een woonbestemming gekregen.
 • 24.
  Opmerkingen van Gasunie zijn verwerkt.
 • 25.
  Hoge Hof 1 is een woning, de per abuis vermelde monumentenstatus is verwijderd.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het bestemmingsplan, de reactienota en lijst van wijzigingen.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Haaften’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 januari 2011 gedurende zes weken tot en met 3 maart 2011 voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.BPhaaften-1003).

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

20 januari 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.