Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Hellouw’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2013 het bestemmingsplan ‘Kern Hellouw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan "Kern Hellouw" strekt ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde, bestemmingsplannen voor het bestaande dorpsgebied van Hellouw.

Plangebied

Het bestemmingsplan "Kern Hellouw" bestaat uit twee delen, ‘oud’ Hellouw aan de westzijde (aan de Waalbandijk) en ‘nieuw’ Hellouw aan de oostzijde (rondom de Beatrixstraat en de Korfgraaf). De zuidelijke rand van het dorp wordt gevormd door de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Graaf Reinaldweg.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de woningen Klaverland 10 en 12 zijn in de verbeelding opgenomen met de aanduiding tae (twee-aaneen);
 • de woning Klaverland 14 is in de verbeelding opgenomen met de aanduiding vrij (vrijstaand);
 • aan artikel 3.1.van de regels wordt toegevoegd ‘met uitzondering van intensieve veehouderijen’;
 • de categorie benzinestations is uit de Staat van bedrijfsactiviteiten verwijderd;
 • de zone voor de rioolwatertransportleiding op de verbeelding is verkleind tot een breedte van 5 meter;
 • de begrenzing van het bouwvlak voor perceel Korfgraaf 28c is in de verbeelding gewijzigd;
 • de begrenzing van het bouwvlak voor perceel Kerkesteeg 1 is in de verbeelding gewijzigd;
 • de verbeelding is gewijzigd in verband met het schrappen van de watergang nabij perceel Prinses Irenestraat 6;
 • de begrenzing van het bestemmingsvlak ’Wonen’ van perceel Beatrixstraat 27 is in de verbeelding gewijzigd;
 • de begrenzing vaan de bestemming ‘Bedrijf’ van perceel Korfgraaf 1a is in de verbeelding gewijzigd;
 • de begrenzing van het bouwvlak voor perceel Beatrixstraat 19 is in de verbeelding gewijzigd;

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Hellouw’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 mei 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, Neerijnen.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

23 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen