Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Opijnen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2009 het bestemmingsplan ‘Kern Opijnen’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor de kern van Opijnen. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige voorschriften.

Plangebied

In zuidelijke- en westelijke richting wordt het plangebied begrensd door de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke- en oostelijke begrenzing wordt gevormd door (achter)erven van bebouwing gelegen aan de Repensestraat, Richtershof, Ridderskamp, Slotstraat en Zandstraat.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

Ambtshalve wijzigingen:

Verbeelding:

 • V-VB gewijzigd in V (Verkeer);
 • SW-LV verwijderd op verbeelding (ook in legenda);
 • WS-UG gewijzigd in WS-UW (Waterstaat- Uiterwaardgebied);
 • Bestemming Groen op enkele punten toegevoegd (Richtershof en De Cock van Opijnenstraat);
 • Voor de vrijstaande woning aan de Waaldijk (ruimte voor ruimte Oude Zandstraat) is de maximale goothoogte gewijzigd naar 11 meter en de maximale bouwhoogte eveneens naar 11 meter;
 • Monumentenstatus is verwijderd van de woning aan Oude Zandstraat 2;

Toelichting:

 • Paragraaf externe veiligheid is aangepast in de toelichting;
 • Waterparagraaf is aangepast in de toelichting.

Wijzigingen naar aanleiding van ingekomen zienswijzen:

 • Het perceel aan Zandstraat 15 wordt buiten het bestemmingsplan gelaten;
 • De bestemming ‘water’ tussen Zandstraat 11 en 11a wordt verwijderd. Voor het perceel C2373 wordt een agrarische bestemming opgenomen;
 • Voor Stoepstraat 16a is op de verbeelding w vermeld. Bij 5.1 bestemmingsomschrijving is vermeld dat een woning bij detailhandel alleen is toegestaan waar het op de verbeelding staat;
 • Buitendijks gebied ten westen van Opijnen is niet in het plangebied opgenomen;
 • Van belang zijnde transportleidingen van RWZI zijn op de verbeelding opgenomen;
 • De keurzone is correct op de verbeelding opgenomen. De regels zijn hierop aangepast;
 • De infiltratiekratten bij ’t Zandpad zijn in de verbeelding en regels opgenomen;
 • De kwelrioolleiding is opgenomen.

Wijzigingen op voorstel van het college

 • Het buitendijks gebied ten westen van Opijnen wordt niet (meer) in dit plangebied opgenomen.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Opijnen’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 november 2009 gedurende zes weken tot en met 30 december 2009 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

18 november 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.