Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’, in Tuil

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 oktober 2011 het bestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van een nieuw schoolgebouw mogelijk te maken. Daarnaast is er in het oostelijk deel een uitwerkingsregel opgenomen voor maximaal 24 grondgebonden woningen.

Plangebied

Het plangebied ligt ten oosten van het dorp Tuil. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een weiland met greppel. Aan de oostzijde ligt het bedrijventerrein Slimwei dat van het plangebied gescheiden wordt door de Oude Kuilenburgse vaart. Zuidelijk wordt het gebied begrensd door de (geplande) uitbreidingswijk De Klingelenberg. Aan de westzijde grenst het plangebied aan de begraafplaats.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan is de volgende wijziging aangebracht:

Voor het fiets- en voetpad tussen de woning Haarstraat 6a en de begraafplaats is (op de verkeersbestemming) een extra aanduiding opgenomen: specifieke vorm van verkeer (sv-fv).

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 1 december 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.BPtuiklingnoord-1103).

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

30 november 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.