Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 24 mei 2012 het bestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemming agrarische bedrijfdoeleinden om te zetten naar bedrijfsdoeleinden en woondoeleinden.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Slimweistraat 7 en 8 in het buitengebied van de gemeente Neerijnen, ten noordwesten van de kern Waardenburg. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Slimweistraat en aan de overige zijden door agrarische percelen.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Op de verbeelding wordt ten compensatie van vestiging van een bedrijfsbestemming binnen het grondwaterbeschermingsgebied een plangebied toegevoegd waarbinnen een natuurbestemming wordt opgenomen. In de planregels worden nadere regels voor gebruik, bouw en werken en werkzaamheden opgenomen zodat bestaande natuurwaarden gegarandeerd blijven. In de toelichting wordt de regeling nader beschreven.

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Slimweistraat 7–8 te Waardenburg’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 juli 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.bgbSlimweistr7en8-1203).

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

19 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.