Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willigenhof, Haaften’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2011 het bestemmingsplan ‘Willigenhof, Haaften’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 12 woningen tussen de Molenstraat en Steenweg in Haaften mogelijk te maken.

Plangebied

Het plangebied (kadastraal bekend als Haaften, sectie K 801, 802 en 193) wordt aan de oostzijde begrensd door de Molenstraat. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door het perceel Steenweg 1. Het perceel Steenweg 3 vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied.

In westelijke richting wordt het plangebied voor het grootste deel begrensd door achtererven van omliggende woningen.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • In het ontwerp bp is het artikel 7.2.1 bij de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering aangepast
  • Voor een strook grond tussen de nieuwe vrijstaande woning en de schuurwoningen is de bestemming Tuin opgenomen (dit was W). Dit om de scheiding tussen de twee gebouwen te benadrukken.
  • Bij de nieuwe vrijstaande woning is de specifieke bouwaanduiding – afwijkende bijgebouwenregeling – opgenomen zodat vergunningsplichtige bijgebouwen niet hoger dan 2,35m mogen worden gebouwd.
  • Bij de nieuwe vrijstaande woning zal er een aanduiding op het perceel worden opgenomen waarmee het perceel een beschermde monumentenstatus heeft (dit perceel heeft nu namelijk ook de monumentenstatus). In de toelichting wordt aangegeven dat de bescherming het perceel betreft.
  • Het BKP aangevuld met een groenplan.

Het bestemmingsplan inzien

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Willigenhof, Haaften’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 april 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0304.BPhaawilligenhof-1103).

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

14 april 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.