Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kern Haaften, Herziening Emmastraat 7, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Kern Haaften, Herziening Emmastraat 7gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning mogelijk te maken.

Het plangebied ligt in het westen van Haaften. Ten zuiden van het plangebied ligt het perceel Emmastraat 9. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door kassen en aan de westzijde ligt de Waalbandijk.

De wijziging betreft een ambtshalve wijziging in de toelichting met betrekking tot het actualiseren van het provinciaal beleid (nieuwe omgevingsverordening en omgevingsvisie).

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 27 maart tot en met 7 mei 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de receptie. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website onder 'openbare ruimte', 'bestemmingsplannen' en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

26 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen