Officiele publicatie

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland;

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland;

Besluit vast te stellen de:

Vervangingsregeling voor directeur, afdelingshoofden en coördinatoren

Artikel 1 - Algemeen

De plaatsvervanging geschiedt voor alle overgedragen bevoegdheden, budgethouderschap, feitelijke handelingen en in de ruimste zin.

Artikel 2 - Vervanging directeur

1e vervanger

Afdelingshoofd Specialisten & Advies

2e vervanger

Afdelingshoofd Vergunningverlening

3e vervanger

Afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

Artikel 3 - Vervanging afdelingshoofden

1e vervanger

2e vervanger

3e vervanger

Afdelingshoofd Vergunningverlening

Afdelingshoofd Specialisten & Advies

Afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

Directeur

Afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

Afdelingshoofd Vergunningverlening

Afdelingshoofd Specialisten & Advies

Directeur

Afdelingshoofd Specialisten & Advies

Afdelingshoofd Toezicht & Handhaving

Afdelingshoofd Vergunningverlening

Directeur

Artikel 4 - Uitgangspunt bij vervanging van de coördinatoren

1.

Vervanging gebeurt horizontaal door een andere coördinator binnen de eigen afdeling.

2.

Indien vervanging op grond van het eerste lid niet mogelijk is, vindt vervanging plaats door het afdelingshoofd, waarbij indien nodig artikel 3 wordt toegepast.

Artikel 5 – Ondertekening

Ondertekening bij plaatsvervanging geschiedt als volgt (voorbeeld):

Met vriendelijke groet,

“Burgemeester en Wethouders van de gemeente … ,

Namens deze,

De heer ………

Directeur plv.”

Artikel 6 – Slotbepalingen

  • 1.
    Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
  • 2.
    De Vervangingsregeling directeur, afdelingshoofden en coördinatoren vastgesteld bij besluit van 26 juni 2014 wordt ingetrokken.
  • 3.
    Deze regeling wordt aangehaald als: Vervangingsregeling directeur, afdelingshoofden en coördinatoren ODR.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 21 september 2015;

de voorzitter de secretaris,

C.A.H. Zondag A. Schipper