Officiele publicatie

Inspraak startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden

De gemeente Neerijnen maakt het volgende bekend.

Van 1 oktober 2009 tot en met 12 november 2009 ligt de startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden ter inzage. Dit project doorloopt een procedure overeenkomstig de Wet Milieubeheer. Op grond daarvan kunt u in deze periode uw zienswijze op de inhoud van de startnotitie kenbaar maken.

Plangebied Heesseltsche Uiterwaarden

Achtergrond

De Heesseltsche Uiterwaarden liggen langs de Waal, nabij het dorp Heesselt. Het gebied maakt deel uit van de gemeente Neerijnen, gelegen tussen Tiel en Zaltbommel. In het begin van de jaren ’90 kregen initiatieven voor de ontwikkeling van een ecologische hoofdstructuur (EHS) langs de grote rivieren vorm in programma’s als Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en het strategische groenproject Fort Sint Andries. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden was in die periode al onderdeel van beide programma’s.

In 1998 is Rijkswaterstaat gestart met een planstudie voor de herinrichting. Net als alle andere NURG-projecten kreeg het project behalve een natuurontwikkelingsdoelstelling ook een veiligheidsdoelstelling mee. In deze planstudie is in 2004 een Compromisplan ontwikkeld. In dit Compromisplan zijn de wensen van omwonenden, belangenorganisaties en overheden zo goed mogelijk meegenomen. Vervolgens lag het project een aantal jaren stil. In 2008 pakte Rijkswaterstaat de draad weer op door het Compromisplan te actualiseren en een planstudie voor te bereiden. Het Compromisplan vormt het vertrekpunt voor de ontwikkeling en uitwerking van de mogelijke varianten voor de herinrichting.

De procedure

Voordat de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden uitgevoerd kan worden, moet het project een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is het voor dit project verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen en hiervoor een procedure te doorlopen. Dit betekent dat de milieugevolgen voor de verschillende varianten voor de herinrichting onderzocht moeten worden. De gemeente Neerijnen is voor beide procedures bevoegd gezag. Uiteindelijk geeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat groen licht aan de uitvoering van de variant waar de voorkeur naar uit gaat. Bij dit besluit wegen naast de gevolgen voor het milieu ook de kosten en de mate waarin de doelen en wensen worden bereikt mee.

De procedure om tot een MER te komen, bestaat uit de volgende stappen:

 • Het opstellen en publiceren van de startnotitie;
 • Het ter inzage leggen van de startnotitie;
 • Het advies vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en andere adviseurs over de aanpak van het MER;
 • Het vaststellen van de richtlijnen voor het MER door bevoegd gezag (in dit geval de gemeenteraad van Neerijnen);
 • Het opstellen van het MER: het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen activiteit op het milieu en het onderzoek naar mogelijke maatregelen om de negatieve effecten te beperken;
 • Het ter inzage leggen van het MER;
 • Het toetsen van het MER door de Commissie m.e.r.: dit is een kwaliteitsborging door onafhankelijke specialisten.

Met het uitbrengen van de startnotitie maakt Rijkswaterstaat bekend dat een MER wordt opgesteld. Op dit moment kunt u uw mening geven over de startnotitie.

Waar kunt u de startnotitie inzien?

U kunt van 1 oktober 2009 tot en met 12 november 2009 de startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen
 • Dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5 te Varik
 • Kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Gildemeestersplein 1 te Arnhem
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1−6 te Den Haag
 • Provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 14 oktober 2009 vindt in dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5 te Varik, een inloopavond plaats over de startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden. Tijdens de avond zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en het projectteam aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden over de startnotitie, het Compromisplan, de procedure voor de milieueffectrapportage en de inspraakprocedure. Tevens kunt u tijdens de inloopavond mondeling uw zienswijze op de startnotitie geven bij een notulist.

De inloopavond heeft geen vast programma. U bent welkom om binnen te lopen tussen 19:00 en 21:30 uur.

Hoe kunt u inspreken?

U kunt gedurende de gehele inspraakperiode schriftelijk reageren op de startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden.

Uw schriftelijke reactie kunt u van 1 oktober tot en met 12 november 2009 sturen naar:

Gemeente Neerijnen, t.a.v. de Gemeenteraad

Startnotitie Heesseltsche Uiterwaarden

Postbus 30

4180 BA Waardenburg

Via internet

Op www.centrumpp.nl kunt u online uw mening geven door het invullen van een reactieformulier.

Mondeling

Tijdens de inloopavond op 14 oktober 2009 kunt u mondeling uw zienswijze geven bij een notulist.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De gemeente Neerijnen stuurt alle reacties rechtstreeks door naar het Centrum voor Publieksparticipatie.

Het Centrum voor Publieksparticipatie bundelt alle reacties en informeert insprekers over het vervolgproces. De gebundelde reacties worden naar de gemeenteraad van Neerijnen en de Commissie voor de milieueffectrapportage gestuurd. De reacties kunnen vanaf 1 januari 2010 worden opgevraagd bij het Centrum Publieksparticipatie. Alle reacties zijn openbaar.

Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie m.e.r. stelt de gemeenteraad van Neerijnen de richtlijnen voor het MER vast.

Nadere informatie

Voor het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud van het project en voor het aanvragen van een exemplaar van de startnotitie kunt u contact opnemen met Fred Tank van Rijkswaterstaat, telefoon 026-36 88 911.

U kunt de startnotitie ook inzien op internet: www.rijkswaterstaat.nl/heesseltscheuiterwaarden

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070-351 9655.

Het Centrum Publieksparticipatie was voorheen het Inspraakpunt, zie: www.centrumpp.nl.