Officiele publicatie

Intrekken verordeningen en normenkader 2016 gemeente Neerijnen

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017;

Besluit :

 • a.
  De volgende verordeningen met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2016:
  • verordening studiefaciliteiten 1993
  • gewijzigde deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2014
  • verordening subsidie innovatie jeugdzorg 2015
  • verordening subsidie continuïteit jeugdzorg 2015
  • verordening tegenprestatie Participatiewet Neerijnen 2015
  • reïntegratieverordening WWB 2009
  • belastingverordeningen 2014 en 2015
  • nota reserves en voorzieningen 2008 en 2012
  • exploitatieverordening 2004
  • procedureregeling planschade vergoeding 2005.
 • b.
  De volgende verordeningen in te trekken per 1 januari 2017:
  • De verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015
 • c.
  Kennis te nemen van de door het college op 31 januari 2016 vastgestelde Normenkader 2016.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2017

, voorzitter
, griffier