Officiele publicatie

Intrekkingsbesluit Programmaraden Regio Rivierenland

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 3 december 2014;

overwegende dat de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot een andere wijze van samenwerking binnen Regio Rivierenland als gevolg waarvan de Programmaraden worden opgeheven;

gelet op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, en artikel 3, tweede lid, van de Regeling Regio Rivierenland,

besluit:

Artikel I

1.

De Verordening op de Programmaraden Regio Rivierenland in te trekken.

2.

Het Instellingsbesluit Programmaraden in te trekken.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 10 december 2014

de secretaris
Ilona van Wamel-Geene
de voorzitter
Roland van Schelven