Officiele publicatie

Kennisgeving, voorbereiding voorontwerp bestemmingsplan, Buitengebied Neerijnen, herziening Molenstraat 41a Ophemert, gemeente Neerijnen.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, herziening Molenstraat 41a Ophemert, herziening bedrijfswoning naar plattelandswoning.

Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website www.neerijnen.nl als pdf te downloaden zijn en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk om inspraakreactie kenbaar te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden een inspraakreactie omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 17 september 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen