Officiele publicatie

KENNISGEVING Onteigeningsbesluit Heesseltsche Uiterwaarden, gemeente Neerijnen

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Neerijnen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden

De burgemeester van de gemeente Neerijnen deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 2 mei 2017 tot en met 12 juni 2017 een afschrift van het koninklijk besluit van 23 maart 2017, nr. 2017000496, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de Staat ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden. De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemming Natuur en de dubbelbestemming Waterstaat-Uiterwaardengebied. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 april 2017, nr. 18499.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.