Officiele publicatie

Kennisgeving ontwerp-onteigeningsbesluit heesseltsche uiterwaarden, gemeente Neerijnen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Neerijnen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden van de gemeente Neerijnen

Onteigeningsplan Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Neerijnen deelt mee dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden.

Het gebied de Heesseltsche Uiterwaarden bevindt zich nabij de dorpen Heesselt en Opijnen en wordt in het zuiden begrensd door de Waal. Het gebied is ongeveer 386 hectare groot. Het project herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden, waarin het bestemmingsplan voorziet, heeft als drie belangrijkste kernpunten: het verhogen van de waterveiligheid, het verbeteren van de waterkwaliteit en het leveren van een bijdrage aan de natuur. Concreet worden voor wat betreft het gebied op en rondom de te onteigenen percelen de volgende maatregelen getroffen: de aanleg van nevengeulen en strangen en de aanleg en ontwikkeling van moerassen en zachthoutooibos.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken is de bestemming Natuur en de dubbelbestemming Waterstaat-Uiterwaardengebied toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 23 augustus 2016 tot en met 3 oktober 2016.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2016-16.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.R. Verbeek, tel.nr. 06-11526107; b.g.g. mevrouw R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr. 06-46172149 of mevrouw

S.E.M. Rob-Rüssel, tel.nr. 088-7971351.

 

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 24 oktober 2016 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.