Officiele publicatie

Kennisgeving terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Deil (concept), gemeenten Neerijnen en Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen en Geldermalsen maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Windpark Deil, voor het realiseren van een windpark rondom Knooppunt Deil, van vrijdag 19 februari tot en met donderdag 31 maart 2016 ter inzage ligt. Binnen deze termijn kunnen er zienswijzen worden ingediend op deze notitie.

Aanleiding

Momenteel wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de realisatie van een windpark met 9 tot 11 windturbines rondom Knooppunt Deil. Het windpark zal op het grondgebied van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen komen te liggen. Door de beoogde omvang van het windpark moet op grond van de Wet milieubeheer voor het vaststellen van het bestemmingsplan een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. De uitkomst hiervan, het milieueffectrapport (MER), wordt tevens gebruikt voor de aanvraag van de benodigde vergunningen (o.a. omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’). Gesproken wordt daarom van een ‘combi-MER’.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekskaders. Dit gebeurt nu in de ter inzage gelegde notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Deil. In deze notitie wordt onder meer de voorgenomen activiteit (aanleg windpark) beschreven. Ook wordt aangegeven welke alternatieven en varianten voor dit voornemen in het MER worden meegenomen (hoofdstuk 3 NRD). Vervolgens wordt beschreven welke milieueffecten worden onderzocht, én op welke wijze deze effecten zullen worden beoordeeld (hoofdstuk 4 NRD).

Iedereen kan een zienswijze geven op de inhoud van de NRD en aangeven wat naar zijn of haar mening in het milieueffectrapport moet worden onderzocht.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen. De commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase niet vrijwillig om advies gevraagd.

Zienswijzen indienen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Knooppunt Deil is gedurende genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op de gemeentelijke websites van de gemeente Neerijnen (www.neerijnen.nl ) en de gemeente Geldermalsen (www.geldermalsen.nl).

Tevens kan een papieren versie op afspraak worden ingezien op de gemeentehuizen van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Hiervoor kunt u als volgt een afspraak maken:

 • -
  Voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418;
 • -
  Voor inwoners gemeente Geldermalsen: www.geldermalsen.nl > maak afspraak > inzien stukken of via (0345) 586611.

 

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de NRD windpark Deil kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen (geen –e-mails) kunt u richten aan:

 • -
  Gemeente Geldermalsen, afdeling MRO, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van 'zienswijze NRD Windpark Deil'.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken met:

 • -
  voor inwoners gemeente Neerijnen: mevr. T. Egging via 14 0418
 • -
  voor inwoners gemeente Geldermalsen: dhr. F. Schmidt via (0345)586611

 

Inloopavond

Gedurende de periode van ter inzagelegging organiseren gemeente Geldermalsen en gemeente Neerijnen een inloopavond. Deze zal plaatshebben op donderdag 10 maart 2016 (tussen 19:00 en 21:00 uur) in de Lingezaal van La Pace De Rotonde te Enspijk (adres: Panweg 3, 4157 PB, Enspijk). Op deze avond zijn vertegenwoordigers van de beide gemeenten en de initiatiefnemers aanwezig om informatie te geven over het MER en vragen te beantwoorden.

 

Vervolgprocedure

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de ingediende adviezen en zienswijzen, de NRD vastgesteld door de colleges van B en W van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Daarna kan het milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Ook zal op enig moment een start worden gemaakt met de bestemmingsplanprocedure. In eerste instantie door de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Het definitieve MER zal later gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan formeel voor de zienswijzenfase ter inzage worden gelegd. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan (incl. het MER). Na vaststelling van het bestemmingsplan (incl. het MER) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. In hoofdstuk 5 van de NRD wordt nader ingegaan op de besluitvorming en de procedure.

 

Neerijnen/Geldermalsen, 18 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen en Geldermalsen