Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Haaften-Noord’

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor de locatie Haaften-Noord.

Het plan voorziet in de bouw van een Kulturhus en woningen

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Haaften, sectie G, nummers 140 en 657. In oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door de Enggraaf. Naar het zuiden wordt het plangebied begrensd door de percelen Enggraaf 25a en Bernardstraat 38. De westgrens van het plangebied vormt de Bernardstraat.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

De kennisgeving van de terinzageligging van het voorontwerpbestemmingsplan wordt begin augustus gepubliceerd in het Kontakt en langs de elektronische weg (gemeentelijke internetsite). In deze publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt indienen.

Neerijnen,

4 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.