Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Katijfweg 2-4 te Tuil’, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor Katijfweg 2 en 4 te Tuil.

Het plangebied wordt gevormd door de kadastrale percelen bekend onder Haaften M 322, 482, 532 en 533.

Het ontwerpbestemmingsplan “Katijfweg 2-4 te Tuil” zal medio 2013 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de gemeentewinkel van de gemeente Neerijnen. Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerp zal gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In deze publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

18 april 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen