Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Uitbreiding Bedrijventerrein ’t Overrijke’

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor de locatie Marijkestraat ong. (tegenover nummer 1 en 3) te Haaften.

Het plan voorziet in de bouw van twee bedrijfswoningen en het vestigen van een transportbedrijf. Daarnaast is er naast het bedrijf nog de ruimte voor de bouw van twee à drie andere bedrijven met eventueel een bedrijfswoning.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door enkele bedrijfspercelen behorende bij bedrijventerrein ’t Overrijke. In oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door het achtererf van een aangrenzende woning. Naar het zuiden wordt uitgekeken op het open buitengebied (weiland). De totale omvang van het plangebied bedraagt ongeveer 1 hectare.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

De kennisgeving van de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan wordt half augustus gepubliceerd in het Kontakt, de Staatcourant en langs de elektronische weg (gemeentelijke internetsite). In deze publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Neerijnen,

4 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.