Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Aeneas Mackaylaan, Ophemert, gemeente Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel kadastraal bekend G 2036 aan de Mackaylaan in Ophemert.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 2 woningen mogelijk.

Het plangebied ligt aan noordzijde van de Aeneas Mackaylaan in Ophemert. In de oostzijde van het plangebied ligt een waterpartij, aan de noordzijde van het plangebied ligt een agrarisch perceel.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal vanaf week 42 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u het plan op afspraak inzien.

 Het plan zal via www.ruimtelijkeplannen.nl te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk op afspraak. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op onze website www.neerijnen.nl. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

Burgemeester en wethouders van Neerijnen

8 oktober 2015