Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening Bommelsestraat 73 te Ophemert, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

de toevoeging van een bouwvlak voor een nieuw agrarisch bedrijf aan de Bommelsestraat naast nummer 21 te Ophemert.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal vanaf eind november 2014 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden zijn en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk een inspraakreactie te geven.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt geven.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

25 november 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen