Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Donkerstraat ong. te Heesselt

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het bestemmingsplan Donkerstraat ong. te Heesselt in voorbereiding hebben.

Het bestemmingsplan is bedoeld om binnen het plangebied een vrijstaande woning te kunnen realiseren. Het plangebied omvat een onbebouwd perceel (agrarisch grasland) ten oosten van de kern Heesselt. Het perceel grenst direct aan de zuidwestzijde van de Gemeneweg en ligt ingeklemd tussen de Donkerstraat en de Waalbandijk. Het plangebied is kadastraal bekend gemeente Varik, sectie E, nummer 728.

Het ontwerpplan zal binnenkort na afronding van de voorbereidingsfase gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Gemeentewinkel. Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

Neerijnen,

3 februari 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.