Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Goossen Janssenstraat Ophemert, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de percelen kadastraal bekend G1304, 1876, 1877, 1878 aan de Goossen Janssenstraat/Waalbandijk te Ophemert ten behoeve van de bouw van 2 woningen.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal half juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 15 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen