Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Hagedelstraat Haaften

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een woningbouwplan aan de Hagedelstraat. Het plan voorziet in de bouw van 4 vrijstaande woningen.

Het plangebied ligt ten zuiden van de Hagedelstraat en ten westen van de Dreef.

Het voorontwerp van deze ontwikkeling zal binnenkort gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

18 mei 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.