Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Heideweg ong. Waardenburg, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

de toevoeging van een bouwvlak aan de Heideweg ong. te Waardenburg ten behoeve van een bedrijfshal en bedrijfswoning voor een buxuskwekerij.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal vanaf april/mei 2013 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Digitaal is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl en via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk inspraakreacties in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

7 april 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen