Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Kapelstraat 21 te Ophemert

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het terrein van het sportpark aan de Kapelstraat 21 te Ophemert. Het bestemmingsplan wordt opgesteld om het nieuwe verlichtingsplan mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan zal in juli/augustus 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

28 juni 2012 Burgemeester en wethouders van Neerijnen.