Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Kern Haaften, herziening Emmastraat 7, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

De realisatie van een woning naast Emmastraat 9 in Haaften.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal vanaf mei 2014 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op onze website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

27 mei 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen